LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. A1-440

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2009, Nr. 23-933, Nr. 159-7268; 2010, Nr. 7-337):

1. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formą nauja redakcija (pridedama).

2. Įrašau nurodytu įsakymu patvirtintoje Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) formoje po pastraipos „ŽINAU IR SUTINKU“ šį 4 punktą:

4. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TEIKTI (nurodyti vieną iš būdų):

£[] paštu, adresas ______________________________________________________ ;

£[] elektroniniu paštu, el. p. adresas________________________________________ ;

£[] telefonu, tel. Nr._____________________________________________________ .“

 

3. Įrašau nurodytu įsakymu patvirtintoje Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) formoje po pastraipos „ŽINAU IR SUTINKU“ šį 5 punktą:

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TEIKTI (nurodyti vieną iš būdų):

£[] paštu, adresas_______________________________________________________ ;

£[] elektroniniu paštu, el. p. adresas________________________________________ ;

£[] telefonu, tel. Nr. ____________________________________________________ .“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas