LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. sausio 24 d. Nr. V-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsniu,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2001, Nr. 66-2428; 2002, Nr. 79-3362; 2003, Nr. 20-869; 2004, Nr. 54-1842; 2004, Nr. 166-6074):

1. Išbraukiu iš III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašo žodžius „Tramadolis (Tramadol)“ ir įrašau juos į II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą po žodžių „Sekobarbitalis (Sekobarbital)“ ir visą eilutę išdėstau taip:

„Tramadolis (Tramadol)*“.

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA