LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1997 m. gruodžio 9 d. Nr. VIII-565

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 8-120)

 

1 straipsnis. 34 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

34 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS