LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 3 d. Nr. 1

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797):

1. Išdėstyti 41 punktą taip:

41. Registro duomenys fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami atlygintinai. Neatlygintinai registro duomenys teikiami:

41.1. fiziniams asmenims – registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus;

41.2. susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

41.3. mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

41.4. valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitoms įstaigoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.“

2. Išdėstyti 42 punktą taip:

42. Registro duomenys teikiami šiais būdais:

42.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą neperduodant pačių duomenų;

42.2. registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

42.3. išduodant juridinę galią turinčias pažymas;

42.4. teikiant registro išrašus.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė