Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1761

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1932; 2008, Nr. 55-2082; 2009, Nr. 62-2480):

1. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) ir kitų valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 141-6196), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) sąvokas.“

2. Papildyti nauju 14.10 punktu:

14.10. užtikrina pensinių teisių, įgytų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos institucijose, perkėlimą iš vienos pensijų sistemos į kitą ir registruoja Fonde asmens įgytų pensinių teisių pasibaigimą (atsiradimą);“.

3. Buvusį 14.10 punktą laikyti 14.11 punktu.

4. Papildyti  šiais 20.4 ir 20.5 punktais:

20.4. duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą į Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų pensijų sistemą:

20.4.1. kompetentingos ES institucijos prašymo pervesti lėšas už asmens įgytas pensines teises gavimo data;

20.4.2. asmens darbo ES institucijose pradžios data;

20.4.3. laikotarpiai, už kuriuos pervedamos lėšos;

20.4.4. pervedamų lėšų už asmens įgytas pensines teises suma ir jos apskaičiavimo data;

20.4.5. lėšų pervedimo data;

20.4.6. data, nuo kurios asmuo netenka teisės gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensiją, ar kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas;

20.5. duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą iš ES institucijų pensijų sistemos:

20.5.1. asmens prašymo perkelti pensines teises pateikimo data;

20.5.2. asmens pasirinktas pensinių teisų perkėlimo būdas;

20.5.3. į Fondą įskaitytų lėšų suma;

20.5.4. darbo ES institucijose laikotarpiai;

20.5.5. duomenys apie asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas, įskaitomas už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus;

20.5.6. pensinių teisių perkėlimo data;

20.5.7. data, nuo kurios Fonde atkuriamos asmens pensinės teisės laikotarpiu iki darbo ES institucijose pradžios.“

5. Papildyti šiais 26.10 ir 26.11 punktais:

26.10. Asmenys, pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą įgiję teisę perkelti pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos, centrinei registro įstaigai ar jos įgaliotai kitai Fondo administravimo įstaigai pateikia šių Nuostatų 20.5.1 ir 20.5.2 punktuose nurodytus duomenis.

26.11. ES kompetentinga institucija pateikia šių Nuostatų 20.4.2, 20.5.3 ir 20.5.4 punktuose nurodytus duomenis apie asmenis, turinčius teisę perkelti pensines teises pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.“

6. Išdėstyti 41 punktą taip: 

41. Praėjęs valstybinio socialinio draudimo laikotarpis, duomenys apie kurį ir jo draudžiamąsias pajamas gali būti tikslinami, – ne ilgiau kaip 5 metai nuo draudėjo kreipimosi. Šis terminas taikomas įvykiams, atsiradusiems nuo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) įsigaliojimo. Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus duomenis apie apdraustųjų asmenų didesnes praėjusio laikotarpio draudžiamąsias pajamas, privalo sumokėti į Fondą trūkstamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius. Sprendimą dėl duomenų tikslinimo priima teritorinės registro tvarkymo įstaigos direktorius (jo pavaduotojas). Šiame punkte nurodytas terminas netaikomas perkeliant asmens pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS