LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 m. GRUODŽIO 14 d. ĮSAKYMO Nr. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-742

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2012–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1074 (Žin., 2011, Nr. 161-7655), 4 punktą,

p a k e i č i u Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266; 2011, Nr. 112-5278):

1. Papildau 15 punktą šia antrąja pastraipa:

„Teikiant Reikalavimų 2 priedo 6, 7 ir 18 punktuose nurodytas slaugos paslaugas namuose, kai pacientą reikia vartyti ir kilnoti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 95-3536).“

2. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Slaugytojas pagal Reikalavimų 1 priedą individualiai pagal asmens gyvybines veiklas savarankiškai įvertina paciento slaugos poreikius namuose, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) ir (ar) gydytojo psichiatro rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a). Pasikeitus paciento sveikatos būklei paciento slaugos poreikiai vertinami ir dokumentuojami iš naujo.“

3. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Informaciją apie pacientui suteiktas slaugos paslaugas namuose, nurodytas Reikalavimų 2 priede, į paciento slaugos namuose lapą (forma Nr. 025-6/a, 3 priedas) įrašo jas suteikęs slaugytojas ir (ar) slaugytojo padėjėjas ir patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu. Paciento slaugos namuose lapas yra įklijuojamas į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a).“

4. Papildau šiuo 171 punktu:

171. Jei slaugytojo darbo vieta kompiuterizuota, paciento slaugos poreikių namuose vertinimas ir paciento slaugos namuose lapas (forma Nr. 025-6/a) gali būti pildomas kompiuteriu.“

5. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Medicininės atliekos, teikiant slaugos paslaugas namuose, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2008, Nr. 22-822).“

6. Išdėstau 22 punktą taip:

22. ASPĮ, teikianti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apie iš stacionaro išvykstantį į namus pacientą, kuriam reikalingos slaugos paslaugos namuose, PAASP paslaugas teikiančią ASPĮ, prie kurios pacientas yra prisirašęs, informuoja telefonu ir jai perduoda (išsiunčia) išrašą iš medicinos dokumentų. Išrašas iš medicinos dokumentų PAASP paslaugas teikiančiai ASPĮ gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, užtikrinant paciento duomenų saugumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

7. Išdėstau 29 punktą taip:

29. Informaciją apie pacientui slaugytojo ir slaugytojo padėjėjo suteiktas slaugos paslaugas namuose į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo ir šį įrašą savo spaudu bei parašu patvirtina slaugos paslaugas pacientui suteikęs slaugytojas. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į informacinę duomenų bazę SVEIDRA.“

8. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

9. Išdėstau 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens

sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose

teikimo reikalavimų aprašo

2 priedas

 

SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Slaugos paslaugos namuose pavadinimas

Slaugos paslaugos namuose apibūdinimas

Slaugos paslaugos namuose lygis *

1.

Injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą)

Priemonių paruošimas, atlikimas, dokumentavimas

I

2.

Lašelinės sistemos prijungimas ir priežiūra (infuzija)

Priemonių paruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas, lašelinės sistemos atjungimas, dokumentavimas

I

3.

Lašelinė infuzija kateteriu ir kateterio priežiūra

Priemonių paruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas, lašelinės sistemos atjungimas, dokumentavimas

I

4.

Diagnostinės procedūros

Vienos ar kelių iš šių procedūrų atlikimas:

1. kraujo paėmimas tyrimams,

2. šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui,

3. išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui,

4. skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui,

5. akies spaudimo matavimas,

6. elektrokardiogramos (EKG) užrašymas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis (vienkartiniais švirkštais su adatomis insulinui leisti, diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti ir kt.).

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas

I

5.

Žaizdų priežiūra

Tvarstomosios medžiagos paruošimas, žaizdų tvarkymas, perrišimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis (hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu)

II

6.

Pragulų profilaktika

Artimųjų žinių įvertinimas, mokymas, konsultavimas, paciento kūno padėties keitimas (paciento vartymas, sodinimas lovoje, perkėlimas iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės į lovą, pagalbinių priemonių naudojimas), profilaktinių priemonių naudojimas, paciento stebėsena

VI

7.

Pragulų priežiūra

Artimųjų žinių įvertinimas, artimųjų mokymas, konsultavimas, paciento stebėsena, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt.

I

8.

Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra

Vienos ar kelių stomų priežiūra:

1.                  gastrostomos priežiūra,

2.                  tracheostomos priežiūra,

3.                  kolostomos priežiūra,

4.                  ileostomos priežiūra ir kt.

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie priežiūrą, procedūros atlikimas, artimųjų mokymas ir stebėsena.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais, išmatų rinktuvais ir jų diržais ir kt.

III

9.

Drenų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, artimųjų mokymas, stebėsena, dokumentavimas

III

10.

Šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, jos atlikimas, diurezės stebėjimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.

I

11.

Šlapinimosi reflekso skatinimas

Paciento, artimųjų mokymas, kaip skatinti šlapinimosi refleksą

III

12.

Rektalinių žvakučių įdėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, jos atlikimas. Paciento, jo artimųjų mokymas atlikti procedūrą.

I

13.

Pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basono)

Pakišamųjų indų parinkimas pacientui, jų naudojimas, artimųjų mokymas, kaip naudotis pakišamaisiais indais ir kaip juos laikyti

IV

14.

 

Žarnyno valymas klizmomis

 

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas

 

III

15.

Enterinis maitinimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas,

nazogastrinio ar nazojejuninio zondo įkišimas ir priežiūra, maisto davimas per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir jejunostomą,  dokumentavimas

I

16.

Zondų įkišimas (gleivių išsiurbimas)

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas

I

17.

Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena)

Gydytojo paskirtų vaistų sugirdymas, lašinimas į akis, ausis, nosį, inhaliatorių naudojimas, artimųjų mokymas.

Paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų vartojimo kurso metu. Informacijos dokumentavimas, gydytojo informavimas apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį poveikį

III

18.

Asmens higienos paslaugos

Asmens higieninės būklės įvertinimas, artimųjų mokymas

Viena ar kelios iš šių asmens higienos paslaugų:

1. tarpvietės ir genitalijų priežiūra,

2. kirkšnių priežiūra,

3. krūtų priežiūra,

4. burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra),

5. nagų priežiūra (nagų kirpimas),

6. akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies higiena),

7. ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas),

8. nosies landų valymas,

9. plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas),

IV

10. paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam pacientui, artimųjų mokymas),

11. paciento marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas ir švarių užvilkimas),

12. paciento maudymas vonioje ar po dušu,

13. visiškas ar dalinis ligonio prausimas lovoje,

14. sauskelnių keitimas

V arba VI

19.

Gydomoji vonelė

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

20.

Ledo pūslės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

21.

Šildyklės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

22.

Pavilgų dėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

23.

Kompreso uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

24.

Tepalų naudojimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

25.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas

Paciento paruošimas AKS matavimui, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dienyno pildymas, dokumentavimas

III

26.

Pulso skaičiavimas

Paciento paruošimas pulso matavimui, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

III

27.

Kūno temperatūros matavimas

Termometro dezinfekcija prieš procedūrą ir po procedūros, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas

V

28

Konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais

Pokalbis su pacientu, jo artimaisiais, paciento, jo artimųjų mokymas

III

29.

Rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas

Pokalbis su artimaisiais, artimųjų mokymas

III

 

* Slaugos namuose paslaugų lygiai pagal paslaugos teikėją:

I – paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas, paskyrus gydytojui;

II – paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas, kontroliuojant gydytojui;

III – paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas;

IV – paslaugą savarankiškai teikia slaugytojo padėjėjas; nesant slaugytojo padėjėjo, paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas;

V – paslaugą teikia slaugytojo padėjėjas, prižiūrint slaugytojui; nesant slaugytojo padėjėjo, paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas;

VI – paslaugą teikia slaugytojas, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, arba paciento artimiesiems.

 

_________________

 


Slaugos paslaugų ambulatorinėse

asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir

namuose teikimo reikalavimų aprašo

3 priedas

 

Forma Nr. 025-6/a

 

PACIENTO SLAUGOS NAMUOSE LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė _______________ Gimimo metai ___________________________

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris _________________

___________________________________________________________________________

 

Data, laikas

Paciento esamos būklės, problemų aprašymas.

Būklės vertinimas, rekomendacijos

Atlikti veiksmai

(slaugos paslaugos)

Specialisto

vardas, pavardė, parašas ir (ar) spaudas

Paciento ar jo atstovo

vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________