LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

S T A T U T A S

 

DĖL SEIMO STATUTO „DĖL SEIMO STATUTO 153 STRAIPSNIO PAKEITIMO“ 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 16 d. Nr. XI-1130

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 48-1895)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Statuto galiojimas

Nuo 2012 m. sausio 1 d. galioja iki šio statuto įsigaliojimo galiojusi Seimo statuto 153 straipsnio 5 dalies redakcija (Žin., 2008, Nr. 135-5244).“

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                            Irena Degutienė

 

_________________