NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPŽINYBINĖS NAUJŲ PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 10 d. Nr. T1-90

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 1961 metų Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 51-1768) 39 straipsnio, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1743) 23 straipsnio ir Europos Tarybos 2005 m. gegužės 10 d. sprendimo 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL 2005 L 127, 32), 4 straipsnio 1 punkto nuostatas bei vadovaudamasis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 (Žin., 2011, Nr. 28-1331), 10.24 ir 12.2 punktais:

1. Sudarau šios sudėties Tarpžinybinę naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Zenius Martinkus – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius (Komisijos pirmininkas);

Povilas Radzevičius – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Maura Olechnovič – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Licencijų skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Roma Adomaitytė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Audronė Astrauskienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto lektorė;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Laima Gruzdytė – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Indrė Karpovienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Rizikos vertinimo departamento Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Virginijus Keturka – Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus vedėjas;

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros docentas;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktoriaus pavaduotoja;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Violeta Verseckienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Licencijų skyriaus vedėja;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų valdybos Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

2. Tvirtinu Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiu galios Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. T1-15 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 14-576, Nr. 144-6419; 2010, Nr. 18-859, Nr. 125-6455).

 

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus


PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio

kontrolės departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. T1-90

 

TARPŽINYBINĖS NAUJŲ PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 1961 metų Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencija, Europos Tarybos 2005 m. gegužės 10 d. sprendimu 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (toliau – Sprendimas 2005/387/TVR), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 49-2410) (toliau – Departamento įsakymas Nr. T1-53), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimu ir kontrolės priemonių nustatymu.

3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumą. Komisijos nariai privalo saugoti konfidencialią informaciją, kuri pateikiama posėdžio metu ir įvardijama kaip konfidenciali informacija.

4. Darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka 1961 metų Bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencijoje, Sprendime 2005/387/TVR, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme (Žin., 1998, Nr. 8-161), Departamento įsakyme Nr. T1-53 apibrėžtas sąvokas.

5. Komisija nėra juridinis asmuo. Komisiją techniškai aptarnauja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja ir vertina informaciją apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas (toliau – naujos psichoaktyvios medžiagos), gautą:

6.1.1. per ankstyvojo reagavimo sistemą, veikiančią pagal Sprendimo 2005/387/TVR ir Departamento įsakymo Nr. T1-53 nuostatas;

6.1.2. iš valstybės institucijų ir įstaigų ar teisėsaugos organų;

6.1.3. iš kitų informacijos šaltinių, kai galima manyti, kad naujos psichoaktyvios medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai;

6.2. pagal kompetenciją kreipiasi į Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, naudojasi informaciniais tinklais dėl reikalingos informacijos Komisijos funkcijoms atlikti ir vertina gautą informaciją;

6.3. vykdydama šio Darbo reglamento 6.1 ir 6.2 punktuose numatytas funkcijas rengia (priima) siūlymus ir teikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

7. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. prašyti ir gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų medžiagos (informacijos), reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti;

7.2. pasiūlyti galimas šių medžiagų rinkos ribojimo ar kontrolės priemones;

7.3. pasitelkti specialistus, mokslininkus ir ekspertus Komisijos kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti ar su jais susijusioms problemoms nagrinėti, prireikus kviesti juos į posėdžius.

 

III. KOMISIJOS SUDĖTIS

 

8. Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.

9. Komisiją sudaro farmacijos, medicinos, biologijos, chemijos, toksikologijos ir kitų sričių, susijusių su naujų psichoaktyvių medžiagų vertinimu, specialistai.

10. Komisijos pirmininkas yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Komisijos sekretorius yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojas. Komisijos sekretorius neturi balso teisės.

11. Komisijos posėdžiui dokumentus rengia ir svarstyti pateikia Komisijos sekretorius.

12. Komisijai pageidaujant posėdžiuose turi teisę dalyvauti kviestiniai ekspertai arba kiti specialistai pagal kompetenciją.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami.

14. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs informaciją apie nustatytą (įtariamą) svaiginimąsi naujomis psichoaktyviomis medžiagomis Lietuvos Respublikoje ar (ir) Europos Sąjungoje, perduoda turimus duomenis Komisijos sekretoriui, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento darbo reglamento nustatyta tvarka. Komisijos sekretorius:

14.1. peržiūri gautus dokumentus, iš turimų šaltinių surenka įmanomą papildomą informaciją apie dokumentuose minimas medžiagas;

14.2. pagal poreikį pateikia paklausimus Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms dėl papildomos informacijos surinkimo apie dokumentuose minimas medžiagas.

15. Gavęs šio Reglamento 14 punkte nurodytą informaciją, Komisijos sekretorius parengia gautos informacijos santrauką ir pateikia Komisijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki svarstymo Komisijos posėdyje.

16. Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio Komisijos pirmininkas išsiunčia Komisijos nariams kvietimą dalyvauti posėdyje, posėdžio darbotvarkę ir Komisijos sekretoriaus parengtą informacijos santrauką.

17. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas įgaliotas Komisijos narys. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių Komisijos narių. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo raštu apie tai pranešti Komisijos pirmininkui. Komisijos posėdyje nedalyvaujantis Komisijos narys gali raštu pateikti nuomonę dėl svarstomų klausimų Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio datos. Raštu pateiktą nuomonę Komisijos pirmininkas turi perskaityti posėdžio metu. Raštu pateikta Komisijos nario nuomonė pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo. Jei Komisijos narys iki posėdžio pradžios negali raštu pareikšti nuomonės, Komisijos narį delegavusi institucija gali oficialiu raštu (įgaliojimu) deleguoti į Komisijos posėdį kitą atstovą ir suteikti jam balso teisę. Jeigu posėdyje negali dalyvauti daugiau negu pusė Komisijos narių, Komisijos pirmininkas posėdį atideda, apie tai informuodamas Komisijos narius.

18. Nagrinėjamus klausimus pristato Komisijos pirmininkas, po to savo nuomonę gali pareikšti kiti Komisijos nariai.

19. Visi Komisijos nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomonės nesutampa, Komisijos narys gali pareikšti savo atskirąją nuomonę raštu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo ar kito įgalioto Komisijos nario, balsas.

 

V. KOMISIJOS SIŪLYMŲ ĮFORMINIMAS

 

20. Komisijos posėdžio protokole nurodoma data, posėdžio eilės numeris, dalyvavę Komisijos nariai, į Komisijos posėdį kviesti nariai, svarstomi klausimai ir priimti siūlymai, nurodomi balsavimo rezultatai, t. y. pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“ (susilaikyti Komisijos narys turi teisę tik tuo atveju, jei konkretus nagrinėjamas klausimas, dėl kurio balsuojama, yra ne jo kompetencijos objektas). Taip pat įrašoma atskiroji Komisijos nario nuomonė, jei tokia buvo. Su visais Komisijos nariais suderintą Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, o jo nesant Komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas įgaliotas Komisijos narys, ir Komisijos sekretorius. Protokolo projektas parengiamas ir Komisijos nariams derinimui pateikimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Prie suderinto ir pasirašyto protokolo pridedami svarstyti dokumentai.

21. Komisijos siūlyme pagal galimybę pateikiama informacija:

21.1. apie galimas svarstytų naujų psichoaktyvių medžiagų rinkos ribojimo ar kontrolės priemones;

21.2. aprašanti svarstytų naujų psichoaktyvių medžiagų chemines ir fizines savybes, įskaitant pavadinimą (-us), kuriuo (-iais) nauja psichoaktyvi medžiaga yra žinoma, ir, jei yra, mokslinį pavadinimą (tarptautinį nepatentuotą pavadinimą);

21.3. apie naujos psichoaktyvios medžiagos aptikimo dažnumą, aplinkybes ir (arba) kiekius bei informaciją apie naujos psichoaktyvios medžiagos gamybos priemones ir metodus;

21.4. apie organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvavimą naujos psichoaktyvios medžiagos gamyboje ar prekyboje;

21.5. apie pirmuosius rizikos, susijusios su nauja psichoaktyvia medžiaga, požymius, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų, bei vartotojų savybes;

21.6. apie naujos psichoaktyvios medžiagos naudojimą vaistų, maisto papildų gamyboje, kitais sveikatos priežiūros tikslais;

21.7. apie tai, ar šiuo metu atliekamas naujos psichoaktyvios medžiagos vertinimas, ar ji įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą ar vykdomas vertinimas Europos Sąjungoje;

21.8. pažymint pranešimo datą, nurodytą pranešimo apie naują psichoaktyvią medžiagą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro ar Europolui formoje;

21.9. apie tai, ar naujai psichoaktyviai medžiagai jau taikomos kontrolės priemonės Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungoje;

21.10. papildomai apie:

21.10.1. cheminius pirmtakus (prekursorius), kurie, kaip žinoma, buvo panaudoti svarstytos naujos psichoaktyvios medžiagos gamybai;

21.10.2. nustatyto ar numanomo naujos psichoaktyvios medžiagos vartojimo būdą ir sritį;

21.10.3. kitą naujos psichoaktyvios medžiagos vartojimą ir tokio vartojimo mastą, su naujos psichoaktyvios medžiagos vartojimu susijusią riziką, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų.

22. Pasirašytas Komisijos posėdžio protokolas, kiti dokumentai registruojami ir perduodami Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Licencijų skyriui, pasirašant dokumentų priėmimo–perdavimo registravimo žurnale, ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

_________________