LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 31 d. Nr. D1-85

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721):

1. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius:

36.1. žmonių sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 03*, 18 01 02) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

36.2. gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 02 02*) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

36.3 žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

36.4. pavojingąsias atliekas (išskyrus Taisyklių 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytas atliekas) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

36.5. kitas Taisyklių 36.1–36.4 punktuose nenurodytas atliekas – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.“

2. Išdėstau 61 punktą taip:

61. Atliekų tvarkytojai, kurie privalo turėti Leidimą, Paraišką pateikia kartu su prašymu išduoti (koreguoti, atnaujinti) Leidimą.“

3. Išdėstau 62 punktą taip:

62. RAAD per 14 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo, o, jei atliekų tvarkytojas privalo turėti Leidimą, – nuo Leidimo išdavimo (koregavimo, atnaujinimo) datos, jei privalo Leidimą ir pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją – nuo šios licencijos išdavimo datos, įregistruoja atliekų tvarkytoją Registre.“

4. Įrašau 116 punkte vietoje skaičių „Nr. D1-368“ skaičius „Nr. D1-367“.

5. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas