LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. SPALIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-932

„DĖL SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 3D-998

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 126-6467), ir įrašau 8 punkte vietoj žodžio ir skaičiaus „spalio 31“ žodį ir skaičių „lapkričio 30“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius