LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 24 d. Nr. 1K-165

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149; 2009, Nr. 84-3557):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis, jei gyventojas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 8 straipsnio 5 dalį pajamas pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą, individualios veiklos pajamomis susijusios gyventojo padarytos įprastinės šiai veiklai išlaidos (išlaidų dalis, tenkanti per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms), jeigu šis aprašas nenustato ko kita.“

1.2. Papildau šiuo 21 punktu:

21. Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios gyventojo išlaidos iš šių individualios veiklos pajamų atskaitomos neatsižvelgiant į tai, ar jos faktiškai apmokėtos. Jeigu paaiškėja, kad kuri nors individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirtų ir iš individualios veiklos pajamų atskaitytų išlaidų dalis nebus apmokėta, tai ta neapmokėta, tačiau iš individualios veiklos pajamų atskaityta išlaidų dalimi didinamos gyventojo individualios veiklos pajamos tą mokestinį laikotarpį, kurį paaiškėjo, kad ji nebus apmokėta.“

1.3. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Šiame apraše ilgalaikiu turtu laikomas toks gyventojui nuosavybės teise priklausantis arba gautas pagal pirkimo–pardavimo ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, turtas ar jo dalis (toliau – turtas), kuris naudojamas gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienus metus ir kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė už gyventojo nusistatytą minimalią kainą.“

1.4. Įrašau 4 punkto pirmajame sakinyje vietoj skaičiaus „2“ skaičių „3“.

1.5. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Šio aprašo 4 punkte nurodyto ilgalaikio turto, išskyrus žemę, įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, ne trumpesnį nei tai ilgalaikio turto grupei Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas, išskyrus šio aprašo 6 punkte nustatytą atvejį. Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.“

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

1.7. Išbraukiu 11 punkto paskutinįjį sakinį.

1.8. Papildau šiuo 111 punktu:

111. Pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose nurodytą individualioje veikloje naudotą ilgalaikį turtą, jo įsigijimo kaina atskaitoma tik iš pajamų, gautų pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn šį turtą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.“

1.9. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka deklaruotas mokesčio administratoriui, neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne“.

1.10. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto, išskyrus nurodytą šio aprašo 14 ir 15 punktuose, išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos padarytos, pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti deklaruotas mokesčio administratoriui, neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne“.

1.11. Įrašau 14 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „2 dalies“ skaičių ir žodį „3 dalies“.

1.12. Įrašau 15 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „2 dalies“ skaičių ir žodį „3 dalies“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ