LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. birželio 25 d. Nr. VIII-815

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1672)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį naujais 11, 16 ir 25 punktais, pakeisti punktų numeraciją, pakeisti 19, 23 punktus ir straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Atmintinos dienos

Nustatyti šias atmintinas dienas:

1) sausio 1-oji – Lietuvos vėliavos diena;

2) sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena;

3) kovo 4-oji – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;

4) kovo 20-oji – Žemės diena;

5) gegužės 1-oji – Tarptautinė darbininkų diena;

6) gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena;

7) gegužės ketvirtasis sekmadienis – Partizanų diena;

8) birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena;

9) birželio pirmasis sekmadienis – Tėvo diena;

10) birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena;

11) birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena;

12) birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena;

13) birželio 24-oji – Rasos (Joninių) diena;

14) liepos 15-oji – Žalgirio mūšio diena;

15) liepos paskutinysis sekmadienis – Jūros diena;

16) rugpjūčio 15-oji – Žolinė (Švč. M. Marijos ėmimo į dangų diena);

17) rugpjūčio 23-ioji – Juodojo kaspino diena;

18) rugsėjo 1-oji – Laisvės diena;

19) rugsėjo 8-oji – Šilinės (Švč. M. Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena;

20) rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido diena;

21) spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena;

22) spalio 25-oji – Konstitucijos diena;

23) lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena;

24) lapkričio 23-ioji – Lietuvos karių diena;

25) lapkričio 30-oji – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena;

26) gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________