LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-315 „DĖL KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 3 d. Nr. ISAK-569

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. ISAK-315 „Dėl Kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2071, Nr. 168-6190; 2005, Nr. 126-4512; 2006, Nr. 116-4419) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOLEGIJŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

Tvirtinu Kolegijų veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatau, kad iki 2009 m. sausio 1 d. kolegijos, kurių veikla 2006–2007 mokslo metais buvo įvertinta neigiamai ir kurioms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras nustatė laikotarpį trūkumams pašalinti, turi teisę pateikti kolegijos veiklos kokybės savianalizės suvestinę, kitus vertinimui reikalingus dokumentus, vadovaudamosis Kolegijų veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2013 (Žin., 2006 Nr. 116-4419), redakcija. Tokiu atveju kolegijų veiklos kokybė vertinama pagal Kolegijų veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2013, redakciją.

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                  ROMA ŽAKAITIENĖ

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu
Nr. ISAK-315

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo
Nr. ISAK-569 redakcija)

 

KOLEGIJŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kolegijų veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato kolegijų veiklos kokybės vertinimo tikslus, paskirtį, vertinimo dalyvius ir jų funkcijas, vertinamas sritis, kriterijus ir vertinimo eigą.

2. Vertinimo tikslai:

2.1. nustatyti, ar kolegija yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu;

2.2. nustatyti, ar kolegija yra įgyvendinusi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715) 7 straipsnio 2 dalyje jai iškeltus tikslus;

2.3. įvertinti veiklos sričių kokybę.

3. Vertinimo paskirtis:

3.1. teikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija):

3.1.1. išvadas dėl kolegijų veiklos kokybės;

3.1.2. siūlymus dėl leidimo išdavimo valstybinėms kolegijoms priimti statutus ir sudaryti jų savivaldos institucijas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka arba siūlymus nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti valstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba teikti siūlymus Vyriausybei dėl valstybinių kolegijų reorganizavimo ar likvidavimo;

3.1.3. siūlymus dėl nevalstybinių kolegijų veiklos tęsimo pagal leidimus vykdyti studijas arba siūlymus nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti nevalstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba teikti siūlymus Vyriausybei dėl nevalstybinių kolegijų leidimų vykdyti studijas panaikinimo;

3.2. informuoti visuomenę apie kolegijų veiklos kokybę;

3.3. patarti kolegijoms, kaip gerinti veiklos kokybę.

 

II. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ FUNKCIJOS

 

4. Išorinį vertinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras). Vertinimui pasitelkiami:

4.1. švietimo ir mokslo ministro sudarytos Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taryba (toliau – Vertinimo taryba) ir Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos Kolegijų komisija (toliau – Kolegijų komisija);

4.2. Centro direktoriaus sudarytos Kolegijų veiklos kokybės ekspertų grupės (toliau – ekspertų grupės).

5. Vertinimo taryba ir Kolegijų komisija veikia pagal Ministerijos patvirtintus nuostatus.

6. Kolegijų komisija atlieka šias pagrindines funkcijas:

6.1. svarsto ekspertų grupių parengtas kolegijų veiklos vertinimo išvadas ir jų pagrindu priima įvertinamuosius sprendimus dėl:

6.1.1. kolegijų veiklos kokybės;

6.1.2. leidimo išdavimo valstybinėms kolegijoms priimti statutus ir sudaryti jų savivaldos institucijas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka arba siūlymų nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti valstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba siūlymų, teikiamų Vyriausybei, dėl valstybinių kolegijų reorganizavimo ar likvidavimo;

6.1.3. nevalstybinių kolegijų veiklos tęsimo pagal leidimus vykdyti studijas arba siūlymų nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti nevalstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba siūlymų, teikiamų Vyriausybei, dėl nevalstybinių kolegijų leidimų vykdyti studijas panaikinimo;

6.2. svarsto kolegijų veiklos kokybės savianalizės ir išorinio vertinimo metodikas ir teikia Centrui siūlymus joms tobulinti.

7. Vertinimo taryba atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. remdamasi Kolegijų komisijos įvertinamaisiais sprendimais, teikia Ministerijai šio tvarkos aprašo 6.1 punkte nustatytus siūlymus;

7.2. nagrinėja kolegijų apeliacijas dėl Kolegijų komisijos įvertinamųjų sprendimų;

7.3. teikia Ministerijai siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokslo ir studijų institucijų veiklą ir jos vertinimą, tobulinimo.

8. Centras atlieka šias funkcijas:

8.1. rengia kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

8.2. rengia išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką;

8.3. konsultuoja kolegijas veiklos vidinio ir išorinio vertinimo klausimais;

8.4. organizuoja ekspertų mokymus;

8.5. tvirtina ekspertų grupių sudėtis;

8.6. organizuoja ekspertų grupių darbą;

8.7. organizuoja Vertinimo tarybos ir Kolegijų komisijos darbą;

8.8. informuoja visuomenę apie kolegijų veiklos vertinimo rezultatus.

9. Ekspertų grupės sudėtyje turi būti bent po vieną darbdavių asocijuotos organizacijos, kolegijų ir universitetų atstovą. Ne mažiau kaip pusė ekspertų grupės narių turi turėti aukštojo mokslo vadybos patirtį. Ekspertų grupėje turi būti bent vienas asmuo, dalyvavęs aukštesniosios mokyklos, siekusios vykdyti auštąsias neuniversitetines studijas, ekspertiniame vertinime. Vienas iš narių skiriamas vadovu.

10. Ekspertų grupė vertina kolegijos veiklos kokybę šio tvarkos aprašo 14 punkte nurodytose srityse ir teikia kolegijos veiklos vertinimo išvadą Centrui.

11. Apie patvirtintą ekspertų grupės sudėtį ir numatomą vizito darbotvarkę Centras informuoja vertinamą kolegiją likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki vizito pradžios. Kolegija per 3 darbo dienas, pateikusi argumentuotus paaiškinimus, gali pasiūlyti pakeisti ekspertų grupės sudėtį. Sprendimą dėl ekspertų grupės sudėties pakeitimo priima Centras.

12. Ekspertų grupės vadovas organizuoja vertinimą, nustato ekspertų darbo užduotis ir atsakomybę, atsako už tinkamą kolegijų veiklos vertinimo išvados parengimą ir pateikimą.

13. Ekspertų darbą apmoka Centras pagal sudarytas su jais sutartis iš tam skirtų valstybės biudžeto ir/ar kitų lėšų.

 

III. VERTINAMOS SRITYS IR VERTINIMO EIGA

 

14. Kolegijos veiklos kokybės vertinimas apima šias sritis:

14.1. valdymą;

14.2. studijų planavimą;

14.3. studijų organizavimą;

14.4. studijų pasiekimų vertinimo sistemą;

14.5. mokslo taikomąją veiklą ir konsultavimo paslaugas;

14.6. tarptautinius ryšius;

14.7. materialiuosius ir finansinius išteklius;

14.8. personalą;

14.9. vidinę kokybės užtikrinimo sistemą.

15. Kiekvienoje iš šio tvarkos aprašo 14 punkte nurodytų sričių vertinimas turi būti siejamas su kolegijos pažanga, padaryta nuo jos veiklos pradžios. Vertinant būtina atsižvelgti į išorinio studijų programų vertinimo išvadas.

16. Vertinimą sudaro dvi dalys: kolegijų vidinis vertinimas (savianalizė) ir išorinis vertinimas, kurį atlieka ekspertų grupės, sudarytos pagal šio tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus požymius.

17. Išorinį vertinimą organizuoja Centras, vadovaudamasis mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo planu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo plano projektą rengia Centras, jį derindamas su Lietuvos kolegijų direktorių konferencija.

18. Prieš išorinį vertinimą kolegija Centrui pateikia:

18.1. institucijos veiklos kokybės savianalizės suvestinę (5 egzemplioriai);

18.2. iš kiekvienos neuniversitetinių studijų programos po 3 absolventų diplominius darbus arba (ir) baigiamųjų egzaminų užduotis su jų atlikimo rezultatais bei atitinkamus kvalifikavimo komisijų posėdžių protokolus ir ataskaitas, atrinktas remiantis išorine kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodika;

18.3. kitą kolegijų veiklos kokybei vertinti reikalingą informaciją, nurodytą kolegijų veiklos savianalizės suvestinės metodinėse rekomendacijose (5 egzemplioriais).

19. Kolegija, laiku nepateikusi Centrui šio tvarkos aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų, laikoma įvertinta neigiamai ir Ministerija tokiu atveju nustato terminą trūkumams pašalinti (pateikti dokumentus, nurodytus šio tvarkos aprašo 18 punkte). Kolegija, per Ministerijos nustatytą terminą nepateikusi šio tvarkos aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų, laikoma pakartotinai įvertinta neigiamai ir Vyriausybei teikiamas siūlymas kolegiją likviduoti, reorganizuoti arba panaikinti leidimą vykdyti studijas.

20. Ekspertų grupė kolegijos veiklos kokybės vertinimą atlieka šiais etapais:

20.1. kolegijos pateiktos veiklos kokybės savianalizės suvestinės ir kitų dokumentų analizė;

20.2. vizitas į kolegiją ir kolegijos atstovų supažindinimas su pirminiais vertinimo rezultatais;

20.3. kolegijos veiklos vertinimo išvados projekto rengimas ir pateikimas kolegijai;

20.4. galutinės kolegijos veiklos vertinimo išvados parengimas.

21. Kolegijų veiklos vertinimo išvados struktūra turi būti tokia:

21.1. vertinimo eigos aprašymas;

21.2. trumpas kolegijos veiklos apibūdinimas;

21.3. kiekvienos veiklos srities įvertinimo rezultatai ir įvertinimo argumentai;

21.4. rekomendacijos kolegijai tobulinti jos veiklos kokybę rengiamos tuomet, jeigu apibendrinamojoje išvadoje suformuluoti 21.6.1.1, 21.6.1.2, 21.6.2.1 bei 21.6.2.2 punktuose įvardinti siūlymai;

21.5. išvados, kuriose turi būti atsakyta, ar kolegija:

21.5.1. yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu;

21.5.2. yra sudariusi sąlygas studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančias Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį;

21.5.3. plėtoja regionui reikalingą mokslo taikomąją veiklą bei tyrimus, konsultuoja vietos valdžios ir ūkio subjektus;

21.5.4. yra sudariusi sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkina ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

21.5.5. ugdo švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;

21.6. apibendrinamoji išvada, kurioje turi būti vienas iš šių siūlymų:

21.6.1. valstybinei kolegijai:

21.6.1.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir siūlyti išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti jos savivaldos institucijas;

21.6.1.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti nustatyti laikotarpį kolegijos veiklos kokybės trūkumams pašalinti;

21.6.1.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti reorganizuoti kolegiją;

21.6.1.4. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti likviduoti kolegiją;

21.6.2. nevalstybinei kolegijai:

21.6.2.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai;

21.6.2.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti kolegijos veiklos kokybės trūkumai;

21.6.2.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti teikti Vyriausybei siūlymą dėl kolegijai išduoto leidimo vykdyti studijas panaikinimo.

22. Ekspertų grupė vertinimo išvados projektą, nurodytą šio tvarkos aprašo 20.3 punkte, parengia per 5 darbo dienas po vizito pabaigos ir pateikia Centrui. Gavęs kolegijos veiklos vertinimo išvados projektą, Centras jį išsiunčia kolegijai.

23. Kolegija per 10 dienų nuo ekspertų grupės kolegijos veiklos vertinimo išvados projekto gavimo datos gali teikti Centrui argumentuotas pastabas dėl projekte pateiktos faktinės informacijos netikslumų. Gautas pastabas Centras pateikia ekspertų grupei. Gavusi pastabas ekspertų grupė per 5 darbo dienas parengia galutinę kolegijos veiklos vertinimo išvadą ir pateikia Centrui. Kolegijai per nustatytą laikotarpį nepateikus pastabų, laikoma, kad pastabų nėra.

24. Centras, gavęs iš ekspertų grupės galutinę kolegijos veiklos vertinimo išvadą, teikia ją svarstyti Kolegijų komisijai. Į Kolegijų komisijos posėdį kviečiamas ekspertų grupės vadovas, o jam negalint dalyvauti posėdyje, Centras, suderinęs su ekspertų grupės vadovu, kviečia kitą ekspertų grupės narį.

25. Kolegijų komisija, apsvarsčiusi ekspertų grupės kolegijos veiklos vertinimo išvadą, priima vieną iš šių įvertinamųjų sprendimų:

25.1. valstybinei kolegijai:

25.1.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir siūlyti Ministerijai išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti jos savivaldos institucijas;

25.1.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai nustatyti laikotarpį kolegijos veiklos kokybės trūkumams pašalinti;

25.1.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai reorganizuoti kolegiją;

25.1.4. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai likviduoti kolegiją;

25.2. nevalstybinei kolegijai:

25.2.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai;

25.2.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti kolegijos veiklos kokybės trūkumai;

25.2.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai teikti Vyriausybei siūlymą dėl kolegijai išduoto leidimo vykdyti studijas panaikinimo.

26. Centras Kolegijų komisijos įvertinamąjį sprendimą išsiunčia kolegijai.

27. Kolegija, gavusi komisijos įvertinamąjį sprendimą dėl kolegijos veiklos, gali Centrui įteikti apeliaciją dėl šio įvertinamojo sprendimo. Apeliacija gali būti įteikta per 10 darbo dienų nuo įvertinamojo sprendimo gavimo dienos. Apeliacijoje turi būti aiškiai ir argumentuotai suformuluota kolegijos nuomonė apie komisijos įvertinamąjį sprendimą – kurio teisės akto ir kuri nuostata buvo pažeista ar kurie ekspertų grupės pateikti kolegijos veiklos vertinimo išvadų teiginiai buvo klaidingi.

28. Pasibaigus apeliacijos pateikimo terminui, yra kviečiamas Vertinimo tarybos posėdis, kuriame svarstoma ekspertų grupės kolegijos veiklos vertinimo išvada, išnagrinėjus Kolegijų komisijos įvertinamąjį sprendimą bei kolegijos apeliaciją, jeigu ji buvo įteikta Centrui.

29. Vertinimo taryba, jeigu kolegijos apeliacija negauta, priima vieną iš šio tvarkos aprašo 24 punkte nurodytų įvertinamųjų sprendimų ir teikia siūlymą Ministerijai dėl kolegijos veiklos įvertinimo.

30. Vertinimo taryba, gavusi ir išnagrinėjusi kolegijos apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

30.1. apeliaciją tenkinti arba tenkinti iš dalies ir pataisyti Kolegijų komisijos įvertinamąjį sprendimą;

30.2. siūlyti Centrui atlikti pakartotinį kolegijos veiklos vertinimą ir tik po to priimti sprendimą dėl kolegijos apeliacijos tenkinimo;

30.3. apeliacijos netenkinti ir pritarti Kolegijų komisijos įvertinamajam sprendimui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Pakartotinai kolegijos veiklos kokybė vertinama šiame tvarkos apraše numatyta tvarka ne vėliau kaip po dvejų metų, jei Vertinimo taryba priėmė šio tvarkos aprašo 25.1.2 ir 25.2.2 punktuose nurodytus sprendimus.

32. Po pakartotinio kolegijos veiklos kokybės vertinimo Vertinimo taryba priima vieną iš šio tvarkos aprašo 25 punkte nurodytų įvertinamųjų sprendimų, išskyrus nurodytus 25.1.2 bei 25.2.2 punktuose.

 

_________________