LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KARIO SAVANORIO PAŽYMĖJIMO, LAISVĖS KOVŲ DALYVIO PAŽYMĖJIMO FORMŲ IR ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1997 m. spalio 6 d. Nr. 1088

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. VIII-400 „Dėl pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1674) 1 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti:

1. Kario savanorio pažymėjimo ir laisvės kovų dalyvio pažymėjimo formas pagal pridedamą aprašymą.

2. Kario savanorio pažymėjimų ir laisvės kovų dalyvio pažymėjimų išdavimo bei apskaitos tvarką (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                               ČESLOVAS STANKEVIČIUS

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1088

 

Kario savanorio pažymėjimo ir laisvės kovų dalyvio pažymėjimo aprašymas

 

1. Kario savanorio pažymėjimas ir laisvės kovų dalyvio pažymėjimas (toliau vadinama – pažymėjimas) yra 105 mm x 75 mm formato. Pažymėjime klijuojama atitinkamą statusą (kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio) gavusio asmens nuotrauka. Jeigu šis statusas asmeniui suteiktas po mirties, vietoj nuotraukos dedamas specialus spaudas.

2. Ant nuotraukos kraštelio klijuojamas apvalus kinegraminis lipdukas su tautine simbolika. Lipdukai yra griežtai apskaitomi ir praktiškai nepakartojami (jie sugenda liečiami pirštais, taip pat laminuojant pažymėjimą aukštesnėje temperatūroje ar šalinant laminatą).

3. Pažymėjimui vartojamas specialus griežtos apskaitos popierius, kuriame poligrafiniu būdu yra įspaustas tinklelis: kario savanorio pažymėjimui – iš Vyčio kryžių, laisvės kovų dalyvio pažymėjimui – iš Gedimino stulpų. Reprezentacinė pažymėjimo pusė – pilka, dokumentinė pusė – trijų pastelinių spalvų.

4. Pažymėjimui skirtame popieriuje šilkografijos technika spausdinamas tekstas ir piešinys.

5. Piešinys – Laisvės statulos siluetas ir Gedimino stulpai, taip pat tekstas – žodžiai „PER AMŽIUS BUDĖJĘ LAISVĘ LAIMĖJOM PER AUKAS IR PASIŠVENTIMĄ“, pažymėjimo antraštė (kario savanorio pažymėjimas ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimas), jo numeris išspausdinti specialiais sidabriškais dažais, reaguojančiais į infraraudonuosius spindulius.

6. Antrojoje pažymėjimo pusėje išspausdintas šis tekstas:

„LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS NUTARIMU (199... m.... d. protokolo Nr....)................. pripažintas KARIU SAVANORIU (arba LAISVĖS KOVŲ DALYVIU)“.

7. Pažymėjimą pasirašo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo (LGGRT) centro generalinis direktorius ir šio centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas, įrašoma data.

8. Įrašius gavusio atitinkamą statusą asmens laipsnį, vardą, pavardę ir patvirtinus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro antspaudu, pažymėjimas laminuojamas.

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1088

 

Kario savanorio pažymėjimų ir laisvės kovų dalyvio pažymėjimų išdavimo bei apskaitos tvarka

 

1. Ši tvarka reglamentuoja kario savanorio pažymėjimų išdavimą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, laisvės kovų dalyvio pažymėjimų išdavimą neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – laisvės kovų dalyviams ir šių pažymėjimų apskaitą.

2. Kario savanorio pažymėjimai arba laisvės kovų dalyvio pažymėjimai (toliau vadinama – pažymėjimai) išduodami asmenims, kuriems, vadovaujantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus patvirtintais šio centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (toliau vadinama – komisija) protokolais, yra suteiktas karių savanorių ar laisvės kovų dalyvių statusas.

3. Pažymėjimus pasirašo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo (LGGRT) centro generalinis direktorius ir komisijos pirmininkas. Pažymėjimai tvirtinami šio centro antspaudu ir laminuojami.

4. Pažymėjimus kariams savanoriams, laisvės kovų dalyviams arba jų įgaliotiems asmenims išduoda komisijos pirmininkas.

5. Pažymėjimai yra griežtos apskaitos dokumentai ir registruojami specialiame registracijos žurnale.

6. Kariai savanoriai ir laisvės kovų dalyviai, gaudami pažymėjimus, pasirašo registracijos žurnale.

7. Karį savanorį ar laisvės kovų dalyvį komisijos sprendimu nustatytąja tvarka pripažinus netekusiu kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio statuso, pažymėjimas turi būti grąžintas komisijai.

8. Kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio statuso netekusiam asmeniui atsisakius grąžinti pažymėjimą, komisija skelbia pažymėjimo negaliojimo faktą šalies dienraštyje.

9. Pametęs, sugadinęs ar kitaip praradęs pažymėjimą, karys savanoris ar laisvės kovų dalyvis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti apie tai komisijai ir šalies dienraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą.

10. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Jeigu yra svarbių priežasčių, komisijos sprendimu kariui savanoriui ar laisvės kovų dalyviui gali būti išduotas naujas pažymėjimas.

11. Už tinkamą pažymėjimų gamybos organizavimą, jų saugojimą, apskaitą bei registracijos žurnalo tvarkymą atsako komisijos pirmininkas.

______________