LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽVEJYBOS PRIVAČIUOSE BEI BENDRĄJA DALINE VALSTYBĖS IR FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ŽUVININKYSTĖS VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 25 d. Nr. D1-771

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 54-2646; 2011, Nr. 91-4315) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527; 2008, Nr. 18-629; 2012, Nr. 72-3706) 7 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. D1-639 „Dėl žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 4-71);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. D1-5 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 4-184);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. D1-128 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 19-868).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771

 

ŽVEJYBOS PRIVAČIUOSE BEI BENDRĄJA DALINE VALSTYBĖS IR FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ŽUVININKYSTĖS VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja žvejybos privačiuose vandens telkiniuose bei bendrąja daline valstybei ir fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus privačius žuvininkystės tvenkinius (toliau – Privatus vandens telkinys), organizavimo, žuvų išteklių naudojimo ir apsaugos tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi asmenims, kurie valdo vandens telkinius, išskyrus privačius žuvininkystės tvenkinius, ar naudoja Privačiuose vandens telkiniuose žuvų išteklius.

3. Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189; 2012, Nr. 38-1905) (toliau – Mėgėjų žvejybos taisyklės), Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365) (toliau – Verslinės žvejybos taisyklės), Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031), reikalavimai privatiems vandens telkiniams taikomi tiek, kiek tai reglamentuoja šis Tvarkos aprašas.

4. Draudžiama žuvų rūšių, įrašytų į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949), žvejyba. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2010, Nr. 72-3615; 2011, Nr. 164-7796) ir Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527; 2008, Nr. 18-629) vartojamas sąvokas.

 

II. VERSLINĖ ŽVEJYBA

 

6. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Verslinės žvejybos taisyklėmis leidžiamais žvejybos įrankiais ir būdais, Verslinės žvejybos taisyklėmis nustatytu nedraudžiamu laiku.

7. Privačiuose ežeruose ir vandens talpyklose leidžiama žvejoti ne mažesnio kaip 40 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais, ežerinėmis gaudyklėmis, ungurinėmis gaudyklėmis, venteriais, bučiais ir ūdomis.

8. Leidžiama naudoti ne didesnį žvejybos įrankių skaičių:

- iki 10 ha vandens telkiniuose – iki 50 m ilgio statomųjų tinklaičių ir 2 ežerines gaudykles (venteriai, bučiai) ir iki 50 kabliukų ūdą;

- nuo 10 ha iki 30 ha vandens telkiniuose – iki 100 m ilgio statomųjų tinklaičių ir 4 ežerines gaudykles (venteriai, bučiai) ir iki 100 kabliukų ūdą;

- nuo 30 ha iki 50 ha vandens telkiniuose – iki 200 m ilgio statomųjų tinklaičių ir 6 ežerines gaudykles (venteriai, bučiai) ir iki 200 kabliukų ūdą;

- upėse migruojančių ungurių žvejybai leidžiama naudoti ne daugiau kaip 1 ungurinę gaudyklę.

9. Jeigu vandens telkinys nuosavybės teise priklauso keliems savininkams arba bendrąja daline nuosavybes teise valstybei ir fiziniams ar juridiniams asmenims, verslinė žvejyba leidžiama tik esant visų savininkų bendram rašytiniam susitarimui. Jeigu žvejybos įrankių paskirstyti bendru rašytiniu susitarimu nepavyksta, žvejybos įrankių kiekis kiekvienam savininkui nustatomas proporcingai turimam vandens telkinio plotui.

10. Gavusi Privačiuose vandens telkiniuose atliktų žuvų išteklių tyrimų rezultatus ir juos įvertinusi, Aplinkos ministerija 10 metų laikotarpiui gali nustatyti kitokius žvejybos limitus ar leisti žvejoti kitokiais žvejybos įrankiais, nei nurodyta Tvarkos aprašo 6 punkte.

11. Privačiuose vandens telkiniuose nenustatomas žuvų sugavimo limitas, šalutinis žvejybos laimikis neribojamas.

12. Žuvų rūšių, įrašytų į Saugomų gyvūnų sąrašą ar į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje ir kurioms išsaugoti reikia steigti buveinių apsaugai svarbias teritorijas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 40-1513), išteklių apsaugos tikslais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija turi teisę nustatyti atskirą žvejybos tvarką.

13. Verslinei žvejybai leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3609) nustatyta tvarka pažymėtus verslinės žvejybos įrankius. Žvejojant verslinės žvejybos įrankiais privačiuose vandens telkiniuose, kuriuose žuvų išteklių apsaugos tikslais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustatė atskirą žvejybos tvarką, žvejybos vietoje būtina turėti ir nustatyta tvarka pildyti žvejybos žurnalą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 41-1184).

14. Žvejybos įrankius ženklina ir žvejybos žurnalus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai arba jų įgaliotos rajonų (miestų) aplinkos apsaugos agentūros.

15. Privataus vandens telkinio savininkas turi teisę žvejoti, su savimi žvejyboje turėdamas nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę.

16. Privataus vandens telkinio savininkas rašytiniu sutikimu gali leisti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje žvejoti kitam asmeniui. Rašytiniame sutikime turi būti nurodyti šie rekvizitai: vandens telkinio savininko vardas, pavardė, sutikimo parašymo data, vandens telkinio pavadinimas, leidžiamas žvejybos laikotarpis, sutikimą gavusio asmens vardas ir pavardė, leidžiami naudoti žvejybos įrankiai. Savininko sutikimą vykdyti verslinę žvejybą gavęs asmuo su savimi žvejyboje turi turėti rašytinį sutikimą ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę.

 

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBA

 

17. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Mėgėjų žvejybos taisyklėmis leidžiamais žūklės įrankiais ir būdais, nedraudžiamu laiku. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904), esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį.

18. Vandens telkinio savininkas jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje išduoda mėgėjų žvejybos leidimus ar suteikia nemokamą žvejybos teisę. Jeigu vandens telkinys nuosavybės teise priklauso keliems savininkams arba bendrąja daline nuosavybes teise valstybei ir fiziniams ar juridiniams asmenims, vieno savininko išduotas mėgėjų žvejybos leidimas galioja visame vandens telkinyje.

19. Jei vandens telkinio savininkas pageidauja, kad Aplinkos ministerija organizuotų mėgėjų žvejybos leidimų išdavimą į jo vandens telkinį, jis raštu kreipiasi į Aplinkos ministeriją, prašydamas jo vandens telkinį įrašyti į vandens telkinių, į kuriuos mėgėjų žvejybos leidimai išduodami naudojant Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (ALIS), sąrašą.

 

IV. SPECIALIOJI ŽVEJYBA

 

20. Specialiosios žvejybos leidimai privačiuose vandens telkiniuose išduodami tik gavus šių vandens telkinių savininkų raštišką sutikimą, kuriame nurodomas žvejybos laikotarpis, leidžiamos sugauti žuvų rūšys ir kiekis. Be sutikimo specialiosios žvejybos leidimai gali būti išduoti tik ypatingos ekologinės situacijos atvejais ar pagal kompetenciją su Žemės ūkio ministerija arba Aplinkos ministerija suderintiems žuvininkystės moksliniams tyrimams atlikti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir pareigūnai teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę sustabdyti žvejybą privačiuose vandens telkiniuose, jei jų savininkai nesilaiko aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

22. Vandens telkinių savininkai, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________