LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL VALSTYBIŲ SIENŲ SANKIRTOS TAŠKO PAŽENKLINIMO TVARKOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Baltarusijos Respublikos Vyriausybė ir Latvijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi pagarbos suverenitetui, sienų neliečiamybės ir teritorinio vientisumo principais,

remdamosi 1995 metų vasario 6 dienos Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartimi dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos, 1993 metų birželio 29 dienos Sutartimi dėl valstybės sienos atstatymo tarp Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos, 1994 metų vasario 21 dienos Sutartimi dėl valstybės sienos nustatymo tarp Baltarusijos Respublikos ir Latvijos Respublikos,

norėdamos paženklinti Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienų sankirtos tašką,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

1. Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienų sankirtos taškas, toliau vadinamas Sienų sankirtos tašku, yra į šiaurės vakarus nuo Liudvinavo ežero ir apibūdinamas šiomis grafiškai nustatytomis geografinėmis koordinatėmis:

pagal 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemą (LKS – 94) -

55o 40' 50,17'' šiaurės platumos,

26o 37' 49,79'' rytų ilgumos;

pagal 1942 m. koordinačių sistemą -

55o 40' 50,66'' šiaurės platumos,

26o 37' 56,85'' rytų ilgumos;

pagal 1992 m. Latvijos koordinačių sistemą (LKS – 92) -

55o 40' 50,17'' šiaurės platumos,

26o 37' 49,79'' rytų ilgumos.

2. Sienų sankirtos taško vieta yra parodyta 1:10000 mastelio Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienų sankirtos žemėlapyje, kuris yra pridedamas prie šio Susitarimo ir yra neatskiriama jo dalis.

 

2 straipsnis

 

1. Sienų sankirtos taškui paženklinti Šalys pastato specialų pasienio ženklą „Liudvinavas“.

2. Pasienio ženklą „Liudvinavas“ sudaro keturi elementai: centrinis geodezinis ženklas, įrengtas Sienų sankirtos taške, ir trys ketursieniai stulpai.

Kiekvieno pasienio ženklo „Liudvinavas“ stulpo sienoje, atsuktoje į Sienų sankirtos tašką, yra herbas, valstybės pavadinimas ir pasienio ženklo pavadinimas „Liudvinavas“. Užrašai pateikiami tos valstybės, kurios teritorijoje yra stulpas, kalba.

Visų pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementų koordinatės nustatomos prietaisais.

 

3 straipsnis

 

Sienų sankirtos taškui paženklinti vietovėje Šalys paveda mišriosioms demarkavimo komisijoms paruošti pasienio ženklo „Liudvinavas“ projektą, įrengti ženklą, sudaryti Pasienio ženklo „Liudvinavas“ protokolą ir Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienų sankirtos demarkavimo žemėlapį, pridedamą prie Protokolo.

Minėti dokumentai sudaromi šešiais egzemplioriais, kiekvienas lietuvių, baltarusių ir latvių kalbomis, bei yra įtraukiami į Lietuvos ir Baltarusijos, Lietuvos ir Latvijos, Baltarusijos ir Latvijos valstybių sienų demarkavimo dokumentų sudėtį.

 

4 straipsnis

 

1. Šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, imasi reikiamų priemonių saugoti, kad pasienio ženklas „Liudvinavas“ ar atskiri jo elementai nebūtų perkelti, sugadinti arba nedingtų.

Nė viena iš Šalių neturi teisės vienašališkai įrengti jokių kitų ženklų, žyminčių Sienų sankirtos tašką.

2. Kiekviena Šalis užtikrina savo teritorijoje esančio pasienio ženklo „Liudvinavas“ elemento priežiūrą ir taisymą.

Šalys paeiliui, po vienerius metus, užtikrina Sienų sankirtos taške įrengto centrinio geodezinio ženklo priežiūrą ir taisymą.

3. Pastebėjusi, kad bet kuris pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementas yra perkeltas, sugadintas ar dingęs, Šalis nedelsdama praneša apie tai kitoms Šalims.

Šalis, kurios teritorijoje pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementas buvo perkeltas, sugadintas ar dingo, kartu su kitų Šalių atstovais ištiria įvykio priežastis ir aplinkybes.

Šalis, atsakinga už pasienio ženklo „Liudvinavas“ elemento apsaugą ir taisymą, taiso sugadintąjį ženklo elementą arba įrengia naują ženklo elementą senojoje vietoje pagal Pasienio ženklo „Liudvinavas“ protokolą.

Išlaidas perkeltam, sugadintam ar dingusiam pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementui atstatyti ar sutaisyti kompensuoja Šalis, kurios asmenys kalti, kad pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementas buvo perkeltas, sugadintas ar dingo.

Nenustačius, dėl kieno kaltės pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementas buvo perkeltas, sugadintas ar dingo, šį elementą savo lėšomis atstato Šalis, kurios teritorijoje pasienio ženklo „Liudvinavas“ elementas buvo pastatytas.

Įgaliotieji Šalių atstovai pasirašo bendrą aktą šešiais egzemplioriais, kiekvienas lietuvių, baltarusių ir latvių kalbomis, dėl pasienio ženklo „Liudvinavas“ bet kurio elemento taisymo arba naujų jo elementų įrengimo. Minėtas aktas pridedamas prie Sienų sankirtos taško demarkavimo dokumentų.

 

5 straipsnis

 

Bet kokie Šalims iškilę klausimai dėl šio Susitarimo nuostatų taikymo bus sprendžiami derybomis pagal tarptautinės teisės normas.

 

6 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai gaunamas paskutinis iš raštiškų Šalių pranešimų viena kitai apie tai, kad jos įvykdė procedūras, kurios būtinos pagal kiekvienos valstybės įstatymus, kad jis įsigaliotų.

 

Sudaryta Vilniuje 1998 metų kovo 25 dieną trim egzemplioriais, kiekvienas lietuvių, baltarusių ir latvių kalbomis, visi trys tekstai turi vienodą galią.

 

Lietuvos Respublikos

Baltarusijos Respublikos

Latvijos Respublikos

Vyriausybės vardu

Vyriausybės vardu

Vyriausybės vardu

_____________