LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-937

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir išdėstyti taip:

13 straipsnis. Savivaldybės kontrolierius

Taryba savo įgaliojimų laikui mero teikimu skiria savivaldybės kontrolierių. Savivaldybės kontrolieriumi gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą. Savivaldybės kontrolierius skiriamas slaptu balsavimu. Savivaldybės kontrolierius laikomas paskirtu, jeigu už jo kandidatūrą balsavo nustatyto viso tarybos narių skaičiaus dauguma. Tokia pat tvarka savivaldybės kontrolieriaus teikimu skiriamas savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas.

Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti jokiose kitose valstybės ar privačiose įmonėse ir gauti papildomai jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Jeigu savivaldybės kontrolierius negali eiti savo pareigų arba jo nėra, šias pareigas eina savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas.

Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas gali būti atleisti iš pareigų prieš terminą 1/3 tarybos narių iniciatyva motyvuotu tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja nustatyto viso tarybos narių skaičiaus dauguma.

Jeigu sprendimas atleisti savivaldybės kontrolierių, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoją nepriimamas, tai šį klausimą svarstyti galima tik po pusės metų.

Pasibaigus įgaliojimų laikui, jeigu savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas neskiriami naujam terminui ir jų negalima grąžinti į ankstesnį darbą (pareigas), išmokama trijų mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa.

Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo įgaliojimai tęsiasi ir po tarybos narių rinkimų iki reikalų perdavimo naujai paskirtam savivaldybės kontrolieriui.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 20 straipsnį ir išdėstyti taip:

20 straipsnis. Savivaldybės kontrolieriaus kompetencija

Savivaldybės kontrolierius, neviršydamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarybos sprendimų nustatytų įgaliojimų, prižiūri, kaip naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, ar teisėtai, tikslingai ir efektyviai eksploatuojama savivaldybės nuosavybė, taip pat savivaldybei patikėta valstybės nuosavybė.

Savivaldybės kontrolierius:

1) vadovauja savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, priima į darbą ir atleidžia tarnybos kontrolierius ir kitus darbuotojus (neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir tarybos patvirtinto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus);

2) pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus;

3) teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės biudžeto vykdymo, dėl nebiudžetinių lėšų ir fondų naudojimo;

4) savo iniciatyva arba tarybos, jos komitetų, mero (valdybos, jeigu ji sudaroma) siūlymu organizuoja patikrinimus bei revizijas administracijoje, savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, savivaldybės įmonėse, taip pat tarybos (valdybos, mero) siūlymu – akcinėse bendrovėse, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip pusę balsų suteikiančių akcijų;

5) teikia tikrinamų institucijų ir įmonių vadovams išvadas ir pasiūlymus dėl patikrinimų ir revizijų rezultatų;

6) atlieka kitus veiksmus, užtikrinančius nustatytų pažeidimų pašalinimą.

Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas ir tarnybos kontrolieriai yra pareigūnai.

Savivaldybės kontrolierius yra juridinis asmuo.

Savivaldybės kontrolieriaus ir jo tarnybos veiklą reglamentuoja tarybos tvirtinami nuostatai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________