Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO Nr. 1133 „dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimO Nr. 804 „dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. 1257

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 91-4824):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

„2. Įpareigoti Vyriausybės įstaigas ir kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingas valstybės institucijas ir įstaigas, Ministro Pirmininko tarnybą, ministerijas, įstaigas prie ministerijų ir kitas ministerijoms pavaldžias valstybės institucijas ir įstaigas, atliekant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, taikyti šiuos kriterijus, skaičiuojant pagal skaičių ir pagal vertę, ne mažiau kaip 25 procentams tokių pirkimų 2012 metais, ne mažiau kaip 25 procentams – 2013 metais, ne mažiau kaip 30 procentų – 2014 metais ir ne mažiau kaip 35 procentams – 2015 metais, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar neatliekami darbai, atitinkantys žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus, taip pat tais atvejais, kai jų taikymo išimtys numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose.“

2. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4. Pavesti Aplinkos ministerijai patvirtinti Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012–2015 metų priemones.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. sausio 2 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                               KAZYS STARKEVIČIUS