LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMO NR. 844 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 22 d. Nr. 1620

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2155):

1. Pripažinti netekusiais galios 2 ir 3 punktus.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatuose:

2.1. išdėstyti 7.2 ir 7.3 punktus taip:

7.2. koordinuoti ITT infrastruktūros, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, projektavimą, kūrimą ir plėtrą;

7.3. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus informacinės visuomenės plėtros strateginio planavimo dokumentus koordinuoti ITT plėtrą valstybėje – užtikrinti visiems Lietuvoje esantiems vartotojams vienodas galimybes naudotis ITT priemonėmis, skatinti ITT paslaugų teikėjų konkurenciją, plėsti gyventojų ir juridinių asmenų komunikavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis“;

2.2. papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo 7.4 punktu:

7.4. koordinuoti šiuolaikinių technologijų diegimą, formuoti kartu su ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis technologinę inovacinę Lietuvos Respublikos ūkio plėtros politiką“;

2.3. išdėstyti 8.1 punktą taip:

8.1. kartu su ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dalyvauja formuojant ITT bei kitų šiuolaikinių technologijų plėtros strategiją, rengiant ilgalaikes plėtros programas, koordinuoja jų įgyvendinimą“;

2.4. išdėstyti 8.3 ir 8.4 punktus taip:

8.3. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės institucijose ir įstaigose įdiegtus ir diegiamus ITT projektus ir tam naudojamas lėšas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ITT, kitų šiuolaikinių technologijų plėtrai reikalingų lėšų ir efektyvesnio jų panaudojimo;

8.4. koordinuoja ir derina ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamus ITT ir kitų šiuolaikinių technologijų investicinius projektus, siekia užtikrinti jų tęstinumą, pagal kompetenciją organizuoja jų efektyvumo ir rizikos įvertinimą“;

2.5. išdėstyti 8.6 – 8.9 punktus taip:

8.6. koordinuoja ITT suteikiamų galimybių panaudojimą valstybės valdymui ir viešųjų paslaugų teikimui;

8.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų informacijos technologijų mokymo ir tobulinimosi programas;

8.8. koordinuoja valstybės valdomų informacijos ir kitų šiuolaikinių technologijų išteklių plėtrą ir naudojimą užtikrinant jų integralumą ir efektyvumą;

8.9. dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga ITT projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose, dalyvauja koordinuojant bendrą Baltijos valstybių ITT politiką“;

2.6. išdėstyti 8.11 – 8.14 punktus taip:

8.11. dalyvauja rengiant licencijuojamos telekomunikacijų veiklos sąrašo, licencijavimo sąlygų, taisyklių projektus, nustatant fiksuoto telefono ryšio ir universaliųjų (visuotinių) paslaugų didžiausią ribinę kainą;

8.12. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl telekomunikacijų veiklos licencijavimo tvarkos tobulinimo;

8.13. inicijuoja valstybės informacinių sistemų ir valstybės registrų kūrimo ir jų saugos užtikrinimo privalomųjų reikalavimų, ITT standartų rengimą; nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamų teisės aktų projektus;

8.14. formuoja ir įgyvendina elektroninio dokumento ir elektroninio parašo naudojimo politiką“;

2.7. išdėstyti 8.17 punktą taip:

8.17. informuoja visuomenę apie komiteto veiklą jo kompetencijai priskirtais klausimais“;

2.8. išdėstyti 9.2 punktą taip:

9.2. pagal kompetenciją sudaryti komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams ir programoms rengti, įtraukti į šias komisijas kitų institucijų specialistus (suderinus su jų vadovais), dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų darbo grupių, rengiančių programas ir teisės aktus, susijusius su ITT ir kitų šiuolaikinių technologijų diegimu bei informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje, veikloje“;

2.9. išdėstyti 9.4 punktą taip:

9.4. bendradarbiauti informacinės visuomenės plėtros ir informacijos, kitų šiuolaikinių technologijų diegimo srityje su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis, pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose“;

2.10. išdėstyti 13 punktą taip:

13. Komiteto direktorius turi pavaduotojus, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų komiteto direktorius“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               JUOZAS BERNATONIS

 

part_6e310a6c5ad24c91adf838f9c7e964f1_end