LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ (GPGB) ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO PRAMONĖS ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. spalio 16 d. Nr. D1-526

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 512 priemonę,

1. Tvirtinu Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-526

 

GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ (GPGB) ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO PRAMONĖS ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tvarką, kuria vadovaujantis įvertinama, kaip ir kokia apimtimi veiklos vykdytojų taikomi gamybos būdai aplinkos apsaugos požiūriu atitinka Europos Sąjungos (toliau – ES) GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

2. Aplinkos apsaugos agentūra, veiklos vykdytojui pateikus prašymą, atlieka veiklos vykdytojų vykdomos veiklos ar eksploatuojamų įrenginių, atitinkančių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklių), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2006, Nr. 120-4571; 2007, Nr. 5-230), 2 priede numatytus kriterijus ir turinčių TIPK taisyklių nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius TIPK leidimus, atitikties GPGB įvertinimą.

3. Šiuo Tvarkos aprašu privalo vadovautis veiklos vykdytojai, norintys savanoriškai atlikti jų vykdomos ūkinės veiklos ar eksploatuojamų įrenginių atitikties ES GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams įvertinimą, ir Aplinkos apsaugos agentūra, atliekanti atitikimo GPGB įvertinimą.

4. GPGB įgyvendinimo įvertinimo tikslas – nustatyti, kiek ir kokia apimtimi veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos priemonės atitinka ES GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

5. Vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, GPGB įgyvendinimo įvertinimas gali būti atliekamas tik ūkinių veiklų ar įrenginių atžvilgiu, kuriems yra parengti ES GPGB informaciniai dokumentai.

6. Atliekant veiklos vykdytojų vykdomos ūkinės veiklos ar eksploatuojamų įrenginių, atitinkančių TIPK taisyklių 2 priede nustatytus kriterijus, atitikties ES GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams įvertinimą, vadovaujamasi tai ūkinei veiklai ar įrenginiui, kuria užsiima veiklos vykdytojas, patvirtintais (vertikaliaisiais) bei bendraisiais visoms veiklos rūšims ar eksploatuojamiems įrenginiams (horizontaliaisiais) ES GPGB informaciniais dokumentais. Šie dokumentai turi būti skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame tinklalapyje.

7. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka TIPK taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

II. GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO TVARKA

 

8. Veiklos vykdytojas, pageidaujantis, kad būtų atliktas jo vykdomos veiklos ar eksploatuojamų įrenginių atitikties ES GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, įvertinimas, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai:

8.1. prašymą dėl GPGB įgyvendinimo įvertinimo;

8.2. atitikties GPGB palyginamąjį įvertinimą pagal šio Tvarkos aprašo priede pateiktą formą;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą turimo TIPK leidimo kopiją.

9. Veiklos vykdytojas, atlikdamas GPGB įgyvendinimo palyginamąjį įvertinimą, privalo laikytis šių reikalavimų:

9.1. įvertinti jo vykdomos ūkinės veiklos ar eksploatuojamo įrenginio atitiktį visiems ES GPGB informaciniuose dokumentuose, pagal kuriuos yra atliekamas vertinimas, nustatytiems reikalavimams;

9.2. palyginamąjį įvertinimą atlikti naudojant tuos pačius parametrus ir technines priemones, kokie nustatyti atitinkamuose ES GPGB informaciniuose dokumentuose.

10. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, per 60 kalendorinių dienų juos įvertina. Kai įvertinimui atlikti būtina atitinkamos srities ekspertų išvada, įvertinimo terminas gali būti pratęsiamas iki 120 kalendorinių dienų. Apie termino pratęsimą veiklos vykdytojas informuojamas nedelsiant.

11. Aplinkos apsaugos agentūra turi teisę paprašyti veiklos vykdytojo pateikti papildomą informaciją, reikalingą atlikti GPGB įgyvendinimo įvertinimą.

12. Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą informaciją ir duomenis dėl atlikto GPGB įgyvendinimo įvertinimo, esant poreikiui, atlieka veiklos vykdytojo patikrinimą vietoje, siekiant patikrinti pateiktą informaciją bei duomenis.

13. Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą informaciją ir duomenis dėl GPGB įgyvendinimo įvertinimo bei, esant poreikiui, atlikusi patikrinimą vietoje, pateikia veiklos vykdytojui pastabas ir pasiūlymus dėl atitikties GPGB palyginamojo įvertinimo, nurodydama nustatytus šalintinus trūkumus.

14. Aplinkos apsaugos agentūra, kai veiklos vykdytojo atliktas atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas atitinka nustatytus reikalavimus arba kai veiklos vykdytojas pašalina nustatytus trūkumus, parengia ir per 10 dienų išduoda veiklos vykdytojui pažymą apie atliktą GPGB įgyvendinimo įvertinimą kartu su pridedamu atitikties GPGB palyginamuoju įvertinimu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Ginčai dėl GPGB įgyvendinimo įvertinimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Geriausių prieinamų gamybos būdų įgyvendinimo įvertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

ATITIKTIES GPGB PALYGINAMASIS ĮVERTINIMAS

 

________________________________________________________________________________(įmonės kodas, įmonės pavadinimas, įmonės cecho arba kito struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas

Rodiklis1

GPGB reikalavimai, nurodyti ES GPGB informaciniame dokumente

Su GPGB taikymu susijusios vertės2

Vykdomos ūkinės veiklos atitiktis ES GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams3

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – rodiklis (pvz., nurodomi rodikliai, susiję su energijos sunaudojimu produkcijos vienetui, vandens suvartojimu, teršalų išmetimu, bendrieji veiklos organizavimo: žaliavų laikymo, paruošimo, ūkinės veiklos organizavimo ir kt.), apibrėžtas ES GPGB informaciniuose dokumentuose.

2 – nurodoma, kokiais vienetais išreikšti GPGB reikalavimai (pvz., GJ/t produkcijos, m3/t ar m3/kg produkcijos, išmetamų teršalų koncentracijos ir pan. organizacinės priemonės, šiuo atveju nėra būtina nurodyti konkrečius matavimo vienetus).

3 – nurodoma, ar vykdoma ūkinė veikla kaip ir kiek atitinka nurodytus reikalavimus, tais atvejais, kai vykdant ūkinę veiklą dėl technologinių ar organizacinių ypatumų analizuojamas rodiklis vykdant ūkinę veiklą neegzistuoja, būtina nurodyti priežastis.

______________