LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 1 PRIEDĖLIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-688

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 52-1811)

 

1 straipsnis. 1 priedėlio papildymas

Papildyti 1 priedėlį 14 ir 15 punktais ir šį priedėlį išdėstyti taip:

 

MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMO PATENTAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI IŠRADIMO PATENTO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

1. Už patentinės paraiškos (toliau – paraiška) padavimą                                          400

1.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį išradimo apibrėžties punktą                        40

2. Už ankstesnį paraiškos skelbimą (kai to prašo pareiškėjas)                                  120

3. Už tarptautinės patentinės paraiškos vertimo padavimą                                       400

3.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį tarptautinės patentinės

paraiškos išradimo apibrėžties punktą                                                                      40

4. Už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą                             160

4.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį Europos patento išradimo

apibrėžties punktą                                                                                                     40

5. Už Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties

vertimo paskelbimą                                                                                                   120

6. Už patento išdavimą                                                                                             240

7. Už apeliacijos pareiškimą                                                                                      120

8. Už pakeitimo įrašymą Lietuvos Respublikos patentų registre                              120

9. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą                                                          80

10. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro išdavimą                             120

11. Už patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pakeitimo

Registravimą                                                                                                             400

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą                                           240

13. Metų mokesčiai už patento galiojimą:

13.1. trečiaisiais metais                                                                                             280

13.2. ketvirtaisiais metais                                                                                          320

13.3. penktaisiais metais                                                                                           400

13.4. šeštaisiais metais                                                                                              480

13.5. septintaisiais metais                                                                                         560

13.6. aštuntaisiais metais                                                                                          640

13.7. devintaisiais metais                                                                                          720

13.8. dešimtaisiais metais                                                                                         800

13.9. vienuoliktaisiais metais                                                                                    1000

13.10. dvyliktaisiais metais                                                                                       1000

13.11. tryliktaisiais metai                                                                                          1000

13.12. keturioliktaisiais metais                                                                                  1000

13.13. penkioliktaisiais metais                                                                                  1000

13.14. šešioliktaisiais metais                                                                                     1200

13.15. septynioliktaisiais metais                                                                               1200

13.16. aštuonioliktaisiais metais                                                                               1200

13.17. devynioliktaisiais metais                                                                                1200

13.18. dvidešimtaisiais metais                                                                                  1200

14. Už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą                                      400

15. Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

15.1. pirmaisiais metais                                                                                             1200

15.2. antraisiais metais                                                                                              1200

15.3. trečiaisiais metais                                                                                             1200

15.4. ketvirtaisiais metais                                                                                          1200

15.5. penktaisiais metais                                                                                           1200

Pastaba. Metų mokestis už išradimo patento galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis, galiojimą sumažinamas 50 procentų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________