LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INSULINO POMPŲ, TAIKOMŲ AMBULATORINIAM GYDYMUI NUOLATINE POODINE INSULINO INJEKCIJA, KEIČIAMŲJŲ DALIŲ SKYRIMO IR JŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 16 d. Nr. V-41

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2007 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 4/2 bei siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas:

1. Tvirtinu Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. vasario 16 d. įsakymu Nr. V-41

 

INSULINO POMPŲ, TAIKOMŲ AMBULATORINIAM GYDYMUI NUOLATINE POODINE INSULINO INJEKCIJA, KEIČIAMŲJŲ DALIŲ SKYRIMO IR JŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ambulatoriniam gydymui skiriamų insulino pompų keičiamųjų dalių išdavimo organizavimo principus bei šių keičiamųjų dalių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. apdraustieji – Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys;

2.2. gydymas insulino pompa – ilgalaikis gydymas nuolatine insulino poodine injekcija, skiriamas apdraustiesiems, sergantiems I tipo cukriniu diabetu – vaikams, asmenims iki 19 metų, nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims (skiriama iki 1 metų laikotarpiui, kai I tipo cukrinis diabetas yra nekontroliuojamas);

2.3. tinkama gydymo priežiūra – apdraustieji, sergantys I tipo cukriniu diabetu bei gydomi insulino pompa, kurios keičiamųjų dalių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, gali kreiptis į specialistus endokrinologus visą gydymosi insulino pompa laikotarpį;

2.4. insulino pompos keičiamosios dalys – tai medicinos pagalbos priemonės, skiriamos ambulatoriniam gydymui insulino pompa (švirkštas, t. y. insulino rezervuaras, infuzijos komplektas);

2.5. bazinė insulino pompos keičiamųjų dalių kaina – sveikatos apsaugos ministro patvirtinta insulino pompos keičiamųjų dalių kaina, kuria kompensuojamos keičiamųjų dalių įsigijimo išlaidos;

2.6. įmonė – insulino pompas ir jų keičiamąsias dalis gaminanti įmonė arba gamintojui atstovaujanti įmonė, kuri, kaip teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, išduoda, parduoda arba nuomoja apdraustiesiems insulino pompas ir jų keičiamąsias dalis.

3. Aprašu privalo vadovautis:

3.1. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

3.2. teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK);

3.3. insulino pompas išduodančios vaistinės, sudariusios sutartis su TLK;

3.4. gydytojai, skiriantys ilgalaikį gydymą insulino pompa;

3.5. apdrausti pacientai, kuriems skirtas gydymas insulino pompa, taikoma ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, arba pacientų tėvai, globėjai, rūpintojai.

4. Rengiant Aprašą vadovautasi šiais Lietuvos Respublikos įstatymais:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 57-2023);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

4.4. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284).

 

II. GYDYMO INSULINO POMPA SKYRIMO TVARKA

 

5. Gydymą insulino pompa apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu vaikams, asmenims iki 19 metų, nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims (iki vienų metų laikotarpiui, kai yra nekontroliuojamas cukrinis diabetas), sergantiems I tipo cukriniu diabetu (toliau – pacientai), skiria Kauno medicinos universiteto klinikų Endokrinologijos klinikos, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Endokrinologijos centro, Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos centro ir Klaipėdos universitetinės ligoninės Endokrinologijos skyriaus (toliau – gydymo įstaigos) specialistai.

6. Ambulatorinis gydymas insulino pompa skiriamas 5 punkte nurodytų gydymo įstaigų gydytojų konsiliumo (toliau – gydytojų konsiliumas) sprendimu, jei galima taikyti bent vieną iš šių kriterijų:

6.1. jei yra mažų insulino dozių, skiriamų naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 4 metų, poreikis;

6.2. jei gydymas tradicinėmis poodinėmis insulino injekcijomis yra neefektyvus:

6.2.1. jei yra dažnos hipoglikeminės būklės,

6.2.2. jei glikozilinto hemoglobino yra daugiau nei 7,5 proc;

6.3. jei gydymas skiriamas I tipo cukriniu diabetu sergančioms nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims.

7. Pacientų (tėvų, globėjų, rūpintojų), pradedančių naudoti insulino pompas, gydymas ir mokymas atliekamas 5 punkte išvardintose gydymo įstaigose, prižiūrint specialistų komandai. Komandos sudėtyje turi būti gydytojai vaikų endokrinologai arba endokrinologai, slaugytojos arba vaikų slaugytojos, arba slaugytojos diabetologės, dietologas bei pompos gamintojams atstovaujantis specialistas. 5 punkte išvardintų gydymo įstaigų specialistai privalo užtikrinti tinkamą gydymo priežiūrą.

8. 5 punkte nurodytiems pacientams, jau turintiems insulino pompas, kompensuojamos šių pompų keičiamųjų dalių įsigijimo išlaidos.

9. Kompensuojamųjų insulino pompų priedų komplektų receptus (3 forma) išrašo gydytojai endokrinologai ir vaikų endokrinologai, vaikų ligų, vidaus ligų ir šeimos gydytojai gydymui tęsti, bet ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, bei prireikus gali siųsti pacientą į 5 punkte išvardintas gydymo įstaigas toliau gydyti.

10. Vaikų ligų, vidaus ligų ir šeimos gydytojai privalo bent vieną kartą per metus siųsti pacientus, besigydančius insulino pompa, pas endokrinologus ar vaikų endokrinologus konsultuotis dėl šio gydymo metodo tolesnio taikymo. Specialistai savo išvadas dėl gydymo tęsimo arba nutraukimo įrašo į medicinos dokumentus, kuriuos pacientas turi pateikti jį gydančiam gydytojui (pediatrui, vidaus ligų gydytojui, šeimos gydytojui).

11. Gydymas insulino pompa nutraukiamas pacientui (tėvams, globėjams, rūpintojams) atsisakius tęsti šį gydymą arba gydytojų konsiliumo sprendimu.

 

III. INSULINO POMPŲ KEIČIAMŲJŲ DALIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

12. Jei gydytojų konsiliumas Aprašo II dalyje nustatyta tvarka skiria gydymą insulino pompa, į paciento medicinos dokumentus įrašomos insulino pompų skyrimo indikacijos ir konsiliumo išvada.

13. Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo.

14. Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui, keičiamųjų dalių įsigijimo išlaidos pacientams kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų Aprašo nustatyta tvarka, kai insulino pompas pacientas įsigyja panaudos, labdaros, nuomos būdu ar nusiperka savo lėšomis.

15. Informaciją apie insulino pompų ir jų keičiamųjų dalių gamintojus pacientui turi pateikti 5 punkte išvardintos gydymo įstaigos.

16. Vaistinė, išdavusi pacientui (tėvams, globėjams, rūpintojams) insulino pompos keičiamąsias dalis, vykdo jų apskaitą bei sutartyje su TLK sutartomis sąlygomis teikia joms sąskaitas, ataskaitas ir duomenis apie išduotas kompensuojamąsias keičiamąsias insulino pompų dalis.

17. TLK faktiškai išduotas insulino pompos keičiamąsias dalis apmoka bazine kaina sutartyje su vaistine nustatytomis sąlygomis.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Pacientų skundai, pateikti TLK, nagrinėjami vadovaujantis Piliečių ir kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei piliečių ir kitų asmenų priėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-864 (Žin., 2007, Nr. 112-4579).

19. Įmonės ir paciento ginčai dėl insulino pompos ir jos keičiamųjų dalių išdavimo, pardavimo bei priežiūros nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Paciento ir TLK ginčai dėl ambulatorinio gydymo insulino pompa ir jos keičiamųjų dalių įsigijimo išlaidų kompensavimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________