LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KRITERIJŲ ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS, KURIŲ VADOVAI TURI BAIGTI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSĄ, PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMĄ

 

2003 m. gegužės 29 d. Nr. 1V-193

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 11 straipsnio 5 dalimi ir 17 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu kriterijus įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą (pridedama).

2. Įgalioju Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorių patvirtinti gaisrų gesinimo organizavimo tvarką, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sąveikos principus gaisrų metu bei priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimą į pranešimus apie kilusius gaisrus.

3. Nustatau, kad:

3.1. gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sąveikos principai gaisrų metu bei priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimas į pranešimus apie kilusius gaisrus turi būti patvirtinti iki 2003 m. liepos 1 d.;

3.2. šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193

 

KRITERIJAI ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS, KURIŲ VADOVAI TURI BAIGTI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSĄ

 

1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 bendro ploto C kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

3. Objektai, kuriuose naudojamų ar laikomų pavojingų medžiagų kiekis pagal Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinius kiekius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 1999, Nr. 68-2186), viršija pirmąjį (I) ribinių kiekių lygį.

4. Prekybos objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto prekybos salių.

5. Gydymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 stacionarių gydymo vietų.

6. Viešbučiai, moteliai, socialinės rūpybos įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 vietų.

7. Kultūros objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto salių, saugyklų.

8. Kiti objektai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

______________