LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL FUNKCIJŲ, UŽTIKRINANČIŲ ŠILTNAMIO DUJŲ APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASISKIRSTYMO

 

2007 m. lapkričio 30 d. Nr. D1-652

Vilnius

 

Užtikrinant 2007 m. liepos 18 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (OL 2007 L 229, p. 1) (toliau – Gairės), įgyvendinimą,

1. Nustatau, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD):

1.1.1. vykdo Gairėse (Gairės patalpintos Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.am.lt /Klimato kaita/Metodinė medžiaga) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas, išskyrus ataskaitų teikimą Europos Komisijai;

1.1.2. veiklos vykdytojų pagal šio įsakymo 1.2 punktą elektroniniu paštu pateiktas šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitas skelbia viešai savo tinklalapyje, vadovaujantis Gairių I priedo 8 skyriaus nuostatomis;

1.1.3. per 10 darbo dienų raštu praneša Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apie priimtą sprendimą leisti veiklos vykdytojams taikyti Gairių I priedo 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 ir 6.1 skyriuose nurodytas priemones ir (ar) metodus;

1.2. veiklos vykdytojai, teikdami RAAD šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitas pagal Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 (Žin., 2004, Nr. 78-2764; 2005, Nr. 137-4948; 2006, Nr. 79-3129), reikalavimus, šiltnamio dujų apskaitos ataskaitas papildomai pateikia RAAD ir elektroniniu paštu. Šiltnamio dujų apskaitos ataskaitose, teikiamose elektroniniu paštu, veiklos vykdytojai, vadovaudamiesi Gairių I priedo 8 punkto nuostatomis, nenurodo informacijos, kuri yra konfidenciali;

1.3. veiklos vykdytojai, kurių įrenginiai atitinka Gairių I priedo 16 skyriuje nustatytus reikalavimus, susijusius su išmetamu šiltnamio dujų kiekiu, ir kurie tuo atveju, kai reikalaujama, turi šį atitikimą patvirtinantį RAAD raštą, gali taikyti šiame Gairių skyriuje nurodytas išimtis. Veiklos vykdytojai nedelsdami raštu informuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją apie taikomas Gairių I priedo 16 skyriuje nurodytas išimtis;

1.4. kasmetinis nepriklausomo tikrintojo apsilankymas vietoje per įrenginių, nurodytų šio įsakymo 1.3 punkte, patikros procesą yra neprivalomas. Dėl apsilankymo vietoje dažnumo nepriklausomas tikrintojas priima sprendimą remdamasis savo rizikos analizės rezultatais.

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriui rengti teikimui ataskaitas Europos Komisijai, vadovaujantis 2006 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2006/803/EB, iš dalies pakeičiančiu Sprendimą 2005/381/EB, nustatantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos Direktyvą 96/61/EB, taikymo ataskaitos klausimyną (OL 2006 L 329, p. 38);

2.2. RAAD, Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro tvarkymo įstaigai teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pareikalavus raštu informaciją ir duomenis, reikalingus šio įsakymo 2.1 punkte nurodytai ataskaitai rengti.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________