LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2007 m. gruodžio 5 d. Nr. X-1351

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas

3 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „5 straipsnis“ įrašyti skaičius ir žodžius „5 straipsnio 2 ir 4 dalys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 5 straipsnio 2 ir 4 dalys, 7 straipsnio 7 ir 9 dalys bei 10 ir 12 straipsniai netaikomi vykdant tarptautinius kredito pervedimus. Šio Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis netaikoma vykdant kredito ir debeto pervedimus Lietuvos Respublikoje. Jeigu kredito įstaiga klientui suteikia galimybę sudaryti mokėjimo nurodymus elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, vykdant kredito ir debeto pervedimus bei tarptautinius kredito pervedimus, kredito įstaigoms papildomai taikomi šio Įstatymo 17–21 straipsniuose nustatyti reikalavimai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS