LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1R-119 „DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 11 d. Nr. 1R-435

Vilnius

 

Pakeičiu Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3134; 2007, Nr. 82-3367; 2008, Nr. 7-250):

1. Išdėstau 31 punktą taip:

„31. Notaras ar asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, prieš įgydamas nuosavybėn ar įgydamas teisę naudoti patalpas, kuriose ketinama steigti notaro (notarų) biuro buveinę arba keisti įsteigto notaro (notarų) biuro buveinę, privalo pateikti Lietuvos notarų rūmų prezidiumui prašymą leisti įrengti notaro (notarų) biurą nurodytose patalpose. Jeigu asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, patalpas yra įgijęs nuosavybėn ar įgijęs teisę naudotis patalpomis, kuriose ketinama steigti notaro (notarų) biuro buveinę, iki viešo konkurso notaro pareigoms eiti dienos, jis privalo pateikti Lietuvos notarų rūmų prezidiumui prašymą leisti įrengti notaro (notarų) biurą nurodytose patalpose. Lietuvos notarų rūmų prezidiumas ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nustatyta tvarka pateikia nuomonę dėl notaro biuro buveinės įrengimo.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 4.2 punktą.

3. Papildau šiuo 4.7 punktu:

„4.7. Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nuomonę dėl notaro biuro buveinės įrengimo, kuri Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui steigiant notaro biurą yra rekomendacinio pobūdžio.“

4. Papildau šiuo 41 punktu:

„41. Teisingumo ministerijai gavus šių Reikalavimų 4 punkte nurodytus dokumentus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro paskirti asmenys patikrina steigiamo notaro (notarų) biuro ar keičiamo įsteigto notaro (notarų) biuro buveinės patalpų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir pasirengimą biuro darbui.“

5. Papildau šiuo 42 punktu:

„42. Jeigu nustatoma, kad patalpos, kuriose ketinama steigti notaro (notarų) biurą ar keisti įsteigto notaro (notarų) biuro buveinę, neatitinka nustatytų reikalavimų, apie tai raštu informuojamas prašymą pateikęs notaras.

Jei notaras kreipiasi pakartotinai, kartu su prašymu pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys, įrodantys trūkumų, nustatytų Teisingumo ministerijos akte, pašalinimą. Jei iš notaro papildomai pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų, įrodančių trūkumų pašalinimą, nėra aišku, ar patalpos, kuriose ketinama steigti notaro (notarų) biurą ar keisti įsteigto notaro (notarų) biuro buveinę, atitinka nustatytus reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro paskirti asmenys pakartotinai patikrina steigiamo notaro (notarų) biuro ar keičiamo įsteigto notaro (notarų) biuro buveinės patalpų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir biuro pasirengimą darbui.“

6. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Prašyme leisti steigti notaro (notarų) biurą ar pakeisti biuro buveinę turi būti nurodyta notaro (notarų) veiklos pradžia šiose patalpose. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki biuro atidarymo.“

7. Papildau šiuo 15 punktu:

„15. Notaro prašymu, esant svarbių priežasčių (notaro ar jo tėvų, vaikų, sutuoktinio liga arba vaiko iki 3 metų priežiūra), Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu gali būti sutrumpintas konkretaus notaro darbo ir asmenų priėmimo laikas iki trisdešimties valandų per savaitę. Notaras pateikia prašymą dėl jo darbo ir asmenų priėmimo laiko sutrumpinimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui ir Lietuvos notarų rūmams. Prie notaro prašymo pridedami svarbių priežasčių (notaro ar jo tėvų, vaikų, sutuoktinio ligos arba vaiko iki 3 metų priežiūros) buvimo faktą patvirtinantys dokumentai.

Lietuvos notarų rūmai per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui rekomendacinio pobūdžio nuomonę dėl konkretaus notaro darbo ir asmenų priėmimo laiko sutrumpinimo.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   PETRAS BAGUŠKA