LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 16 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-721/A1-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 18-1, 18-2, 18-3 straipsniais įstatymu (Žin., 2006, Nr. 72-2676), pakeičiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078):

1. Išdėstome įsakymo pavadinimą taip:

 

„DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse:

2.1. Išdėstome 26 punktą taip:

„26. Asmenims, iki 2005 m liepos 1 d. pripažintiems invalidais, iki nustatyto invalidumo termino pabaigos ar NDNT pripažinus šiuos asmenis nedarbingais ar iš dalies darbingais, pažymėjimai išduodami ir tęsiami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai asmens pakartotinio darbingumo vertinimo NDNT laikas sutampa su asmens laikinuoju nedarbingumu, jo siuntimas į šią tarnybą turi būti atidėtas iki asmens laikinojo nedarbingumo pabaigos (išskyrus tuos atvejus, kai nustatomas ryškus asmens sveikatos būklės blogėjimas ir nustatoma nepalanki laikinojo darbingumo sutrikimo grąžinimo prognozė).

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais), išskyrus atvejus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į (iš) darbą (-o), profesinės ligos, šeimos nario slaugymo, pažymėjimai gali būti išduodami ir tęsiami nepertraukiamai ar su pertraukomis 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.“.

2.2. Išdėstome 40 punktą taip:

„40. Jeigu stacionarinio gydymo metu asmens darbingumas negrąžinamas, stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas gali pratęsti pažymėjimą tolesniam ambulatoriniam gydymui, bet ne ilgiau kaip:“.

2.3. Išdėstome 41 punktą taip:

„41. Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir jų sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, GKK siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į NDNT (išskyrus Taisyklių 42 ir 43 punktuose numatytus atvejus) ne vėliau kaip po:“.

2.4. Išdėstome 42 punktą taip:

„42. Kai darbingo amžiaus asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų, 41 punkte numatyti terminai netaikomi ir šie asmenys į NDNT nesiunčiami. Šiais atvejais tęsiant pažymėjimo galiojimo laiką ilgesniais terminais, nei numatyta Taisyklių 41 punkte, asmens sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK posėdyje dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (gydytojui). Jeigu GKK pripažįsta asmenį ir toliau laikinai nedarbingu, pažymėjimas tęsiamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausiojo specialisto (gydytojo) dalyvavimo GKK posėdžiuose tvarka nustatoma atskiru (papildomu) susitarimu tarp Fondo valdybos teritorinio skyriaus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos kaip Sutarties priedas.“.

2.5. Išdėstome 48.4 punktą taip:

„48.4. kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų. Šiuo atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“.

2.6. Išdėstome 49 punktą taip:

„49. Asmenys, įtariami esantys neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų, patikrinami pagal Bendros asmens būklės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 (Žin., 2006, Nr. 71-2641). Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, tai pažymima medicininiuose dokumentuose, o asmuo supažindinamas su išvada pasirašytinai. Jeigu asmuo nesutinka su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais arba atsisako tikrintis, jis turi teisę pagal Transporto priemones vairuojančiųjų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 (Žin., 2006, Nr. 56-2000), 27 punktą kreiptis dėl medicininės apžiūros atlikimo.“.

2.7. Išdėstome 50 punktą taip:

„50. Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (šių Taisyklių 48.4 punktas) asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK keičia į pažymėjimą tik gavusi Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą raštu.“.

2.8. Išdėstome 59.2 punktą taip:

„59.2. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą;“.

2.9. Išdėstome 65 punktą taip:

„65. Pažymėjimai 126 kalendorinėms dienoms (70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo) išduodami moterims, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.

Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl pažymėjimo išdavimo, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas pažymėjimą išduoda 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Šio pažymėjimo atitinkamoje eilutėje nurodoma gimdymo data.“.

2.10. Išdėstome 66 punktą taip:

„66. Moterims, pagimdžiusioms daugiau nei vieną vaiką ir komplikuoto gimdymo atvejais (pagal sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą ligų ir būklių sąrašą), gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai po gimdymo išduoda papildomus pažymėjimus 14 kalendorinių dienų.“.

2.11. Išdėstome 67 punktą taip:

„67. Moterims, pagimdžiusioms 22–27 nėštumo savaitę, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms.

Jei kūdikis gyvena 28 dienas ir ilgiau, papildomą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą dar 42 kalendorinėms dienoms išduoda kūdikį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

Moterims, pagimdžiusioms 28–30 nėštumo savaitę, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai pažymėjimus išduoda 56 kalendorinėms dienoms, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – 70 kalendorinių dienų.

Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms.“.

2.12. Išdėstome 83 punktą taip:

„83. Pažymėjime vietoj draudimo pažymėjimo numerio įrašomas tarnybinio pažymėjimo numeris.“.

2.13. Išdėstome 98 punktą taip:

„98. Asmenį siunčiant į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, pažymėjimas pratęsiamas 1 darbo dienai.“.

3. Išdėstome nurodytuoju įsakymu patvirtinto Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo pavadinimą taip:

„Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašas“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ