LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS

 

2001 m. lapkričio 9 d. Nr. 583

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 49 straipsnio 3 dalimi, 84 straipsnio 6 punktu bei Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317) 5 straipsniu, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (PSDT 2001 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 3/10):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką;

1.2. Prašymo gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje formą Nr. 025-025-1/a;

1.3. Prašymo gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją formą Nr. 025-025-2/a;

1.4. Prašymo dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo formą Nr. 025-025-3/a;

1.5. Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalo formą Nr. 025-025- 9/a;

1.6. Ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo registracijos žurnalo formą Nr. 025-025-10/a.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Žilinskui.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                           KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja:

1.1. asmenų, pasirinkusių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PASPĮ) ir gydytoją, registravimą;

1.2. asmenų, pasirinkusių kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ, registravimą;

1.3. asmenų, kuriems aptarnauti administracija skiria kitą gydytoją, registravimą;

1.4. asmenų persirašymo pas gydytoją, pakeitusį specialybę, registravimą;

1.5. asmenų, naujai prisirašiusių kitoje PASPĮ, ambulatorinių kortelių perdavimą.

 

II. ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS REGISTRAVIMAS

 

2. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ. Pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.

3. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 1 (vieno) lito mokestį.

4. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 10 (dešimties) litų mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą PASPĮ, moka 1 (vieno) lito mokestį.

5. Asmuo, pasirinkęs PASPĮ bei konkretų gydytoją (bendrosios praktikos, terapeutą, pediatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą ir užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a).

6. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs toje PASPĮ dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

7. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

8. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų prašymus kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ administracijos paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).

9. Kiekvienoje PASPĮ pildomas „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas“ (forma Nr. 025-025-9/a).

 

III. ASMENŲ, PASIRENKANČIŲ KITĄ TOS PAČIOS PASPĮ GYDYTOJĄ, REGISTRAVIMAS

 

10. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a).

11. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas įstaigos vadovo įsakymu.

12. Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu.

13. PASPĮ administracija turi skelbti įstaigos registratūroje ir, esant galimybei, vietos spaudoje, informaciją apie gydytojų darbo santykių nutraukimą ir specialybės pakeitimą.

14. PASPĮ administracija apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą privalo informuoti prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.

15. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ vadovo paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).

 

IV. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMO KITAI PACIENTO PASIRINKTAI PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI TVARKA

 

16. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a, toliau – ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymai registruojami „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025- 025-10/a) ir saugomi ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją perdavusioje įstaigoje.

17. Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių. Tai patvirtinama atsakingo už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmens parašu ir įstaigos antspaudu arba spaudu.

18. Prašymai dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo bei perduodamos ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a).

19. Tokia pačia tvarka perduodamos ambulatorinės kortelės, saugomos įstaigos archyve.

20. Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį.

21. Įstaigos vadovas savo įsakymu skiria atsakingą už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmenį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų kompiuterines duomenų bazes administruoja teritorinės ligonių kasos.

23. Duomenų įtraukimo į prisirašiusių prie PASPĮ asmenų kompiuterines duomenų bazes tvarką nustato Valstybinė ligonių kasa.

24. Asmenų prašymus, registracijos žurnalus Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka saugo PASPĮ.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-1/a

 

PRAŠYMAS

GYDYTIS PASIRINKTOJE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

Aš_______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenantis_______________________________________________________________________ ,

                                                                                  (adresas)

prašau mane įrašyti į ____________________________________________________ aptarnaujamų

                                               (įstaigos pavadinimas)

asmenų sąrašus, pas gydytoją___________________             _____________________________

(vardas)                                                             (pavardė)

Data_____________________________________

 

Asmens (globėjo) parašas____________________

________________________________________________________________________________

 

Pildoma tik prireikus

 

Sutinku, kad gydytoją man paskirtų PASPĮ administracija

Asmens (globėjo) parašas____________________________

_______________________________________________________________________________

 

Pildo įstaigos personalas

 

Įstaigos ID kodas __________________________

Gydytojo ID kodas_________________________

Prašymas registruotas įstaigoje

______________________ registracijos Nr. ________

(data)

 

Atsakingas įstaigos darbuotojas

______________________________                                                                                              

                     (pareigos)                                                                       (parašas)                               (vardas, pavardė)

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-2/a

 

PRAŠYMAS

GYDYTIS PAS KITĄ PASIRINKTOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ

 

Aš_______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenantis_______________________________________________________________________ ,

                                                                              (adresas)

prašau leisti pasirinkti kitą gydytoją

_____________________                                                     _____________________________

               (vardas)                                              (pavardė)                                                          (specialybė)

_________________________

                  (data)

 

Asmens (globėjo) parašas ___________________________

________________________________________________________________________________

 

Pildo įstaigos personalas

 

Gydytojo ID _____________________________________

Registruota įstaigoje

Data _______________________        Nr. _____________

 

Atsakingas įstaigos darbuotojas

_____________________________                              ___________________________________

                (pareigos)                                                      (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-3/a

 

_________________________________________________________

(įstaigos, į kurią kreipiamasi, pavadinimas)

______________________________________________________________

(kodas, adresas)

 

PRAŠYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PERDAVIMO

(lieka perdavusioje įstaigoje)

 

__________________________________________________________________

(prašančios įstaigos pavadinimas)

______________________________________________________________________

(kodas, adresas)

 

Prašome perduoti paciento_________________________________________________________

                                                                                               (vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenančio_______________________________________________________________________

                                                                              (adresas)

 

Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) Nr.........................

Vaiko sveikatos raidos istoriją Nr. ...............................

 

______________ registracijos Nr. ________

      (data)

 

Įstaigos vadovas

_____________________                                                                                                              

               (pareigos)                                                (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-9/a

 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PRIĖMIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

______________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas arba spaudas)

 

Įstaigos ID ________________

 

I lapas

 

Eil. Nr.

Data

Paciento vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamoji vieta

Gydytojas, pas kurį lankysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II lapas

 

Įstaiga, kurios prašoma perduoti ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją

Ambulatorinės kortelės, vaikų sveikatos raidos istorijos gavimo data

F025/a puslapių skaičius (žodžiais)

Atsakingo asmens parašas, antspaudas

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-10/a

 

AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PERDAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

____________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas arba spaudas)

 

Įstaigos ID________________

 

Eil. Nr.

Įstaiga

Prašymo perduoti ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją

Paciento vardas, pavardė

Asmens kodas

F025/a puslapių skaičius (žodžiais)

Perdavimo data

Perdavimo būdas (paštu, kurjeris, kt.)

Atsakingo asmens parašas, antspaudas

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos ID

Data

Registracijos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________