LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-826

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 23 straipsnio 26 dalimi,

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 639 „Dėl 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 122-5547);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. D1-151 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 52-1748);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 180-6685);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. D1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 59-2082);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. D1-359 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3367);

2.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-599 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 7-257);

2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. D1-199 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1780);

2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-398 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 100-3890);

2.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2164);

2.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. D1-164 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 37-1353);

2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. D1-297 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2482);

2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. D1-424 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 60-2975);

2.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. D1-651 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4788).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. D1-826

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) detalizuoja Statybos įstatymo [5.2] 23 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras.

2. Reglamento nuostatos taikomos išduodant statybą leidžiančius dokumentus statybai Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises.

3. Reglamento nuostatos netaikomos išduodant leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektus.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos nurodytos Statybos įstatymo [5.2] 2 straipsnyje.

 

III. NUORODOS

 

5. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.3. Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 73-3091).

5.4. Lietuvos Respublikos 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285);

5.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);

5.6. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 200m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898; 2010, Nr. 52-2582).

 

IV. LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ STATINĮ, REKONSTRUOTI STATINĮ, ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATĄ

 

6. Statytojas (užsakovas) (toliau – statytojas), norintis gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje [5.3] ir leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises), rekonstruoti nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą, savivaldybės administracijai pateikia prašymą (Reglamento 1 priedas) ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt.

7. Pateikiant 6 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus tiesiogiai, pateikiamas statybos, rekonstravimo ar atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projektas) Bendrosios dalies, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos dalių (kai jos privalomos) [5.5] popierinis variantas ir kompiuterinė laikmena su šių projekto dalių įrašu. Nuotoliniu būdu prašymas ir visi dokumentai pateikiami naudojantis IS „Infostatyba“, o projekto popierinis variantas pagal šio punkto reikalavimus pateikiamas tiesiogiai. Jei projekto kompiuterinė laikmena didesnė kaip 10 MB, ji formuojama taip:

7.1. projekto antraštinis lapas formuojamas atskira rinkmena (failu), suteikiant rinkmenos pavadinimą „Antrastinis lapas“.

7.2. kiekviena projekto dalis turi būti suformuota kaip atskira byla ir atitinkamai pavadinta (nenaudojant lietuviškų raidžių ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž), pvz., „Bendroji dalis“;

7.3. kiekvienos bylos rinkmenos (tekstai, brėžiniai, kt.) pateikiamos originalo spalva ir pavadinamos nenaudojant raidžių ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž, įrašant bylos pavadinimo pirmąsias raides (pvz., „BD“), teksto (Bendrasis aiskinamasis rastas, Bendroji technine specifikacija, Bendrieji statinio rodikliai ir pan.) ar brėžinio (Pamatu schema, Statybos sklypo planas, I a planas ir pan.) pavadinimą, ir skaičių, nurodantį rinkmenos eilės numerį (puslapių, brėžinio (-ių) eilės numerį, pvz., „BD-Bendrasis aiskinamasis rastas-1-8“);

7.4. kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus dydis – 10 MB, galimi formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.

8. Jei projektas nustatyta tvarka projekto vadovo ir projekto dalių vadovų yra patvirtintas elektroniniais parašais, prašymas ir visi dokumentai gali būti pateikiami pasinaudojant „IS Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose pridedant visus privalomus pateikti dokumentus, rinkmenas (failus) formuojant pagal Reglamento 7 punkte nurodytus reikalavimus. Šiuo atveju projekto popierinio varianto pateikti nereikia.

9. Įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, patikrinęs ir nustatęs, kad statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos, gautus popierinio pavidalo dokumentus (išskyrus projektą) nuskenuoja ir paskelbia IS „Infostatyba“, o kompiuterinės laikmenos su projekto įrašu duomenis eilės tvarka perkelia į IS „Infostatyba“ ir prašymą užregistruoja. Atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, pateikiami Reglamento 7 priede.

10. IS „Infostatyba“ paskelbęs projektą ir dokumentus, įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas joje pažymi subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 15 ir 16 dalimis, pagal kompetenciją privalo patikrinti projektą. Toliau pateikiamas subjektų, kurie (ar jų įgalioti padaliniai arba įstaigos) turi teisę tikrinti projektus, sąrašas:

10.1. savivaldybės administracija;

10.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – išskyrus projektus, kuriuose suprojektuotiems statiniams nenustatomi gaisrinės saugos reikalavimai ir jie nedaro įtakos gretimų statinių bei juose esančių žmonių saugai gaisro atveju;

10.3. saugomos teritorijos direkcija – kai statiniai suprojektuoti saugomoje teritorijoje (įskaitant jos buferinę apsaugos zoną), kurioje įsteigta saugomos teritorijos direkcija;

10.4. Regiono aplinkos apsaugos departamentas – kai suprojektuoti statiniai yra valstybinių draustinių, neturinčių direkcijų, teritorijose, paviršinio vandens telkinių ekologinės apsaugos zonose, kai paviršiniai vandens telkiniai yra už nacionalinių ar regioninių parkų, turinčių administraciją, ribų, taip pat kai buvo (turėjo būti) atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (ar atrankos) procedūros;

10.5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – kai suprojektuoti statiniai yra kultūros paveldo statiniai ar yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

10.6. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – išskyrus inžinerinių statinių, kurie nėra susiję su galimu cheminės, fizikinės (triukšmo, infragarso, žemo dažnio garsų, vibracijos ar kt.) ar kitos taršos poveikiu visuomenės sveikatai, projektus;

10.7. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija – kai projekte numatytas darbo vietų įrengimas;

10.8. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – kai suprojektuoti žmonėms su negalia svarbūs statiniai [5.6], išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus;

10.9. Radiacinės saugos centras – kai suprojektuotuose statiniuose yra numatyta veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

10.10. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba – kai suprojektuoti statiniai, kuriuose numatoma vykdyti su maisto produktais, pašarais, veterinariniais vaistais, šalutiniais gyvūniniais produktais, gyvūnais susijusi ūkinė ar kita Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojama veikla;

10.11. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos – kai suprojektuoti muitinių statiniai;

10.12. Lietuvos kelių policijos tarnyba – kai suprojektuoti su eismu susiję statiniai;

10.13. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – kai suprojektuoti valstybės sienos apsaugos statiniai ar statiniai valstybės sienos apsaugos zonoje;

10.14. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – kai suprojektuoti energetikos statiniai;

10.15. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – kai suprojektuota geležinkelio infrastuktūra;

10.16. už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atsakingos institucijos:

10.16.1. Energetikos ministerija – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga;

10.16.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi: liftai ir jų įranga, pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga, lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga, eskalatoriai ir jų įranga, kėlimo įrenginiai ir jų įranga, pramoginiai įrenginiai ir jų įranga;

10.16.3. Ūkio ministerija – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi: slėginiai indai ir jų įranga, pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga;

10.17. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai.

11. Pažymėjus projektą privalančius patikrinti subjektus, IS „Infostatyba“ apie tai tą pačią dieną juos informuoja oficialiu institucijos ar jos teritorinio padalinio el. paštu.

12. Reglamento 10 punkte nurodytų privalančių tikrinti projektą subjektų įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai projekto atitiktį teisės aktams, prisijungimo sąlygoms ar specialiesiems reikalavimams pagal kompetenciją patikrina per Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytus terminus, o pakartotinai pateikus projektą – per Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 dalyje nurodytus sutrumpintus terminus.

13. Jei tikrinant projektą pateiktos informacijos nepakanka, projektą tikrinantis asmuo gali kreiptis (raštu, el. paštu) į statytoją (užsakovą) ar projektuotoją (projekto vadovą), motyvuotai prašydamas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, reikalingus sprendimui dėl projekto atitikties priimti pagal kompetenciją, o Aplinkos ir Kultūros ministerijų nustatytais atvejais – ir popierinę projekto kopiją.

14. Jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti dokumentų, pagal tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio popierinis variantas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, jis tai nurodo IS „Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; turi būti nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad trūkstant pateiktos informacijos sprendimui priimti, pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma informacija nebuvo pateikta ir dėl to pritarti projektui nėra galimybės.

15. Jei projektą patikrinęs asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS „Infostatyba“; nustatytu terminu pritarimo nenurodžius, laikoma, kad projektui yra pritarta.

16. Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, įgaliotas išduoti statybą leidžiantį dokumentą savivaldybės valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją, kad jam:

16.1. išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio laikino naudojimo terminas;

16.2. statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai nurodomi rašte.

17. Dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nesant galimybės dokumentus ir projektus skelbti IS „Infostatyba“, šiame skyriuje nurodytos procedūros atliekamos taip:

17.1. prašymas ir visi reikalingi pateikti dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami tiesiogiai;

17.2. gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas, patikrinęs ir nustatęs, kad statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos, užregistruoja prašymą, statytojui išduoda (ar išsiunčia paštu) savivaldybės administracijos nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir per 2 darbo dienas oficialiu el. paštu informuoja sąraše nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą;

17.3. statytojas, gavęs privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą, per 3 darbo dienas pateikia sąraše nurodytiems subjektams prašymus patikrinti projektą (laisva forma), pridėdamas savivaldybei pateikto prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą kopijas ir kompiuterines laikmenas su projekto ir dokumentų kopijomis;

17.4. subjektai gautą statytojo prašymą tą pačią dieną registruoja savo dokumentų valdymo sistemoje ir oficialiu subjekto el. paštu informuoja savivaldybės administraciją, nurodydami prašymo gavimo dieną;

17.5. subjektai projektą tikrina Reglamento 12 ir 13 punktų nustatyta tvarka; jei statytojas (užsakovas) subjektui projekto nepateikia per 3 darbo dienas nuo privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašo gavimo, patikrinimo terminas papildomai gali būti pratęsiamas, apie tai oficialiu el. paštu informuojant savivaldybės administraciją, tiek dienų, kiek pavėluota pateikti projektą, tačiau tik tuo atveju, jei projektas buvo pateiktas nepasibaigus Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytam projekto patikrinimo terminui;

17.6. savo pritarimus, nepritarimus ir nepritarimų projektui motyvus subjektai savivaldybės administracijai pateikia oficialiu el. paštu;

17.7. per 3 darbo dienas nuo Statybos įstatymo 23 straipsnio 21 dalyje nurodyto termino pabaigos (pridėjus didžiausią projekto tikrinimo pratęsimo terminą) savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas raštu informuoja statytoją (užsakovą) apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) Reglamento 16 punkte nurodyta tvarka.

18. Jei nėra gauta nepritarimų projektui, prieš priimdama sprendimą išduoti ar neišduoti statybą leidžiantį dokumentą, savivaldybės administracija turi teisę pasikviesti projektą tikrinusių subjektų atstovus sprendimui dėl iškilusių neaiškumų priimti.

 

V. LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ STATINĮ PAJŪRIO JUOSTOJE

 

19. Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje, statytojas kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą pritarti numatomo naujo statinio (-ių) statybai ir projektinius pasiūlymus.

20. Savivaldybės administracija prašymą ir projektinius pasiūlymus apsvarsto viešai ir, surinkusi už atitinkamų veiklos sričių priežiūrą atsakingų valstybės institucijų (pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją) bei kitų suinteresuotų organizacijų pasiūlymus, juos apibendrina bei per vieną mėnesį nuo prašymo užregistravimo dienos perduoda Vyriausybės įgaliotai institucijai.

21. Vyriausybės įgaliota institucija pagal gautus dokumentus (projektinius pasiūlymus, viešo svarstymo išvadas ir suinteresuotų institucijų ir organizacijų pasiūlymus) parengia išvadą, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus. Parengtą išvadą ir su ja susijusius dokumentus Vyriausybės įgaliota institucija per vieną mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Aplinkos ministerijai.

22. Aplinkos ministerija, gautus dokumentus apsvarsčiusi ir įvertinusi, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl jų teikimo Vyriausybei sprendimui priimti. Priėmus sprendimą teikti dokumentus Vyriausybei, jie pateikiami per 5 darbo dienas.

23. Gavusi Vyriausybės sprendimą pritarti pateiktiems dokumentams (pritarti numatomai naujo statinio (statinių) statybai, Aplinkos ministerija šį sprendimą per 3 darbo dienas persiunčia statytojui. Jei Vyriausybė priėmė sprendimą nepritarti numatomai statybai, apie tai Aplinkos ministerija per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją.

24. Statytojas, gavęs Vyriausybės sprendimą pritarti numatomai statybai, šio Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka pateikia prašymą (Reglamento 1 priedas), Vyriausybės sprendimą ir kitus Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje privalomus pateikti dokumentus leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) pajūrio juostoje išduodančiai Vyriausybės įgaliotai institucijai.

25. Leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) pajūrio juostoje išduodanti Vyriausybės įgaliota institucija šio leidimo išdavimo procedūras atlieka pagal Reglamento IV skyriuje išdėstytus principus.

 

VI. LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ STATINĮ, REKONSTRUOTI STATINĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINIUOSE VANDENYSE IR TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE ESANČIAME JOS KONTINENTINIAME ŠELFE, Į KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKA TURI IŠIMTINES TEISES

 

26. Norėdamas gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises, statytojas kreipiasi į Vyriausybės įgaliotą instituciją, pateikdamas prašymą (Reglamento 1 priedas) ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 ar 8 dalyse nurodytus dokumentus.

27. Vyriausybės įgaliota institucija leidimo statyti naują statinį (-ius) ar rekonstruoti statinį (-ius) išdavimo procedūras atlieka pagal Reglamento IV skyriuje išdėstytus principus.

 

VII. RAŠYTINIAI PRITARIMAI STATINIO PROJEKTUI

 

28. Prašymo raštu pritarti Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui forma pateikta Reglamento 3 priede. Su prašymu pateikiami Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalyje nurodyti dokumentai. Prašymas pateikiamas kiekvienam Statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalyje nurodytam subjektui šioje dalyje nurodytais atvejais.

29. Jei raštu statinio projektui turi pritarti daugiau negu vienas subjektas, savivaldybės administracijai prašymas pateikiamas tik tada, kai statinio projektui raštu pritarė kiti subjektai.

30. Statinio Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises, projektui raštu pritaria Vyriausybės įgaliota institucija.

31. Jei statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytus reikalavimus, pateikti visi privalomi pateikti dokumentai, statinio projektas atitinka nustatytus reikalavimus ir nėra kitų svarbių priežasčių nepritarti statinio projektui, įgalioti valstybės tarnautojai šio projekto antraštiniame lape uždeda spaudą su įrašu „Pritariu“ ar padaro šį įrašą, uždeda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo datą, o kituose lapuose (brėžiniuose, teksto lapuose) uždeda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo datą. Savivaldybės administracijos arba Vyriausybės įgaliotos institucijos įgaliotas valstybės tarnautojas statinio projektą su rašytiniais pritarimais nuskenuoja ir paskelbia IS „Infostatyba“.

32. Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui, pateikiami Reglamento 6 priede.

 

VIII. RAŠYTINIAI ŽEMĖS SKLYPO AR GRETIMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ SUTIKIMAI

 

33. Tuo atveju, kai I grupės nesudėtingo statinio statybai pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, privaloma turėti rašytinius susitarimus:

33.1. žemės sklypo bendraturčių – kai žemės sklypas nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams;

33.2. besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų – kai statinį numatoma statyti arčiau sklypų ribos, negu numatyta teisės aktuose (tik tuo atveju, jei teisės aktai tokį susitarimą numato).

34. Rašytiniai susitarimai sudaromi Civilinio kodekso [5.1] VI knygos II dalyje nustatyta tvarka.

 

IX. LEIDIMAS TĘSTI SUSTABDYTĄ STATYBĄ

 

35. Norėdamas tęsti sustabdytą statybą, statytojas (užsakovas) Inspekcijai tiesiogiai arba pasinaudodamas IS „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą (Reglamento 4 priedas). Prašymą įgaliotas Inspekcijos pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo sistemoje, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“.

36. Jei statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos leidžia tęsti sustabdytą statybą (Reglamento 5 priedas). Jei sustabdytą statybą tęsti neleidžiama, apie tai statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu nurodant priežastis.

 

X. STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ PERREGISTRAVIMAS

 

37. Asmuo, įsigijęs nuosavybės teise nebaigtą statyti naują ypatingą ar neypatingą statinį ar nebaigtą rekonstruoti ypatingą ar neypatingą statinį, norėdamas tęsti šio statinio statybą ar rekonstravimą, leidimą statyti ar rekonstruoti šį statinį išdavusiam subjektui tiesiogiai ar pasinaudodamas IS „Infostatyba“ pateikia prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu leidimą statyti naują ar leidimą rekonstruoti statinį (Reglamento 8 priedas). Kiti statybą leidžiantys dokumentai neperregistruojami.

38. Gavęs prašymą, Reglamento 37 punkte nurodyto subjekto įgaliotas pareigūnas:

38.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašymą įregistruoja IS „Infostatyba“ arba subjekto dokumentų valdymo sistemoje, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“ nėra galimybės;

38.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos patikrina, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus;

38.3. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda prašymą pateikusiam asmeniui jo vardu naują leidimą statyti naują statinį ar naują leidimą rekonstruoti statinį, jei prašymą pateikęs asmuo atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus; šiuo atveju naujame leidime įrašomas naujas jo numeris (Nr.), nurodomas buvusio leidimo numeris (Nr.) ir išdavimo data, o buvęs leidimas IS „Infostatyba“ (ar dokumentų valdymo sistemoje, žr. 38.1 punktą) pažymimas kaip negaliojantis; perregistruojant leidimą statyti naują laikiną statinį, naujame leidime įrašoma buvusi statinio naudojimo pabaigos data;

38.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu, nurodydamas motyvus, informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad leidimas šio asmens vardu negali būti perregistruotas.

 

XI. INFORMACIJOS APIE RANGOVO IR PAGRINDINIŲ STATYBOS SRIČIŲ VADOVŲ PASAMDYMĄ AR PASKYRIMĄ PASKELBIMAS

 

39. Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo, nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt, nurodydamas:

39.1. duomenis apie rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, atestato Nr.; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę, atestato numerį; pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;

39.2. duomenis apie pagrindinių statybos sričių vadovus: vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį; pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;

39.3. statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę;

39.4. duomenis apie statybą leidžiantį dokumentą: numerį, išdavimo datą, išdavusio subjekto pavadinimą.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Statybą leidžiančiuose dokumentuose statinio laikino naudojimo terminas (data, iki kada statinys turi būti nugriautas) nustatomas:

40.1. statytojo (užsakovo) prašymu;

40.2. statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto motyvuotu sprendimu, kuris priimamas atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus.

41. Baigiantis laikino statinio naudojimo terminui, šio statinio savininkas ar valdytojas gali raštu (laisva forma) kreiptis į statinio laikino naudojimo terminą nustačiusį subjektą, prašydamas pratęsti laikino statinio naudojimo terminą konkrečiam terminui; prie prašymo pateikiamas subjekto išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kuriame nurodytas statinio laikino naudojimo terminas. Subjektas, atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus, įvertina galimybę pratęsti laikino statinio naudojimo terminą prašomam terminui ir:

41.1. pratęsia laikino statinio naudojimo terminą prašyme nurodytam terminui;

41.2. pratęsia laikino statinio naudojimo terminą trumpesniam, negu prašyme nurodytas, terminui;

41.3. nepratęsia laikino statinio naudojimo termino.

42. Reglamento 41 punkte nurodyti sprendimai dėl laikino statinio naudojimo pratęsimo priimami motyvuotai, atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus. Pratęsiant laikino statinio naudojimo terminą, statybą leidžiančiame dokumente (antraštiniame lape) subjekto įgaliotas pareigūnas nurodo naują laikino statinio naudojimo terminą, deda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo datą. Laikino statinio naudojimo terminas pratęsiamas ar nepratęsiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie laikino statinio termino pratęsimą ar nepratęsimą prašymo pateikėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti ar nepratęsti laikino statinio naudojimo terminą dienos.

43. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava [5.4].

44. Jei statinys statomas kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienai savivaldybės administracijai atskirai šio Reglamento nustatyta tvarka.

45. Iki 2010 m. spalio 1 d. išduotų galiojančių statybos leidimų galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas neribotam terminui neatliekant papildomų procedūrų.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą forma)

 

___________________________________________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

Statytojas ___________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens

pavadinimas, teisinė forma,  juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys

apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

Projektuotojas _______________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atestato Nr.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė

forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį,

 juridinio asmens buveinė, atestato Nr.)

 

Statinio projektas _____________________________________________________________

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)

 

Statybos vieta _______________________________________________________________

(žemės sklypo unikalus Nr., adresas)

Prašau išduoti leidimą:

 

1. Statyti naujus statinius:

1.1. ________________________________________________________________________

2. Rekonstruoti statinius:

2.1. ________________________________________________________________________

3. Atnaujinti (modernizuoti) pastatus:

3.1. ________________________________________________________________________

4. Atlikti kitus statinio projekte numatytus statybos darbus:

4.1. kapitalinį remontą šių statinių:

4.1.1. ______________________________________________________________________

4.2. paprastąjį remontą šių statinių:

4.2.1. ______________________________________________________________________

4.3. griauti šiuos statinius:

4.3.1. ______________________________________________________________________

 

Pastabos:

1. Prašymo 1 punkto papunkčiuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio kategorija, data, iki kada statinys turi būti nugriautas (jei prašoma nustatyti statinio laikino naudojimo terminą).

2. Prašymo 2, 3, 4 punktų papunkčiuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (būsima, jei paskirtis keičiama), statinio kategorija, statinio unikalus Nr.

 

PRIDEDAMA (bendruoju atveju):

1. Statinio projektas:

1.1. Bendroji dalis,

lapas (ų).

1.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis,

lapas (ų).

1.3. Aplinkos apsaugos dalis,

lapas (ų).

1.4. Gaisrinės saugos dalis,

lapas (ų).

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,

vnt.

3. Statinio projekto ekspertizės aktas,

lapas (ų).

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,

lapas (ų).

5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,

lapas (ų).

6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os),

lapas (ų).

7. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu,

lapas (ų).

8. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo,

lapas (ų).

 

Statytojas (jo įgaliotas asmuo) ___________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

2 priedas

 

(Leidimo forma)

 

___________________________________________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

LEIDIMAS

 

Statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

______________________________

(Vieta)

 

Statytojui __________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

pagal projektuotojo ___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atestato Nr.; juridinio asmens pavadinimas,

teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

juridinį asmenį, atestato Nr.)

parengtą statinio projektą ______________________________________________________

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)

statybos vietoje ______________________________________________________________

(žemės sklypo unikalus Nr., adresas)

 

leidžiama:

1. Statyti naujus statinius:

1.1. ________________________________________________________________________

1.2. ________________________________________________________________________

2. Rekonstruoti statinius:

2.1. ________________________________________________________________________

2.2. ________________________________________________________________________

3. Atnaujinti (modernizuoti) pastatus:

3.1. ________________________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________________________

 

4. Atlikti kitus statinio projekte numatytus statybos darbus:

4.1. kapitalinį remontą šių statinių:

4.1.1. ______________________________________________________________________

4.1.2. ______________________________________________________________________

4.2. paprastąjį remontą šių statinių:

4.2.1. ______________________________________________________________________

4.2.2. ______________________________________________________________________

4.3. griauti šiuos statinius:

4.3.1. ______________________________________________________________________

4.3.2. ______________________________________________________________________

 

Pastabos:

Leidimo 1 punkto papunkčiuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio kategorija, gyvenamojo namo – butų skaičius, bendrasis plotas, naudingasis plotas, statybinis tūris, data, iki kada statinys turi būti nugriautas (jei nustatomas statinio laikinumo statusas).

Leidimo 2, 3 ir 4 punktų papunkčiuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (būsima, jei paskirtis keičiama), statinio kategorija, statinio unikalus Nr.

 

 

 

Leidimą išdavė

___________

(pareigos)

(A. V.)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

3 priedas

 

(Prašymo raštu pritarti statinio projektui forma)

 

___________________________________________________________________________

(Subjekto pavadinimas)

 

PRAŠYMAS RAŠTU PRITARTI STATINIO PROJEKTUI

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

Statytojas __________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens

pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

Projektuotojas ______________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atestato Nr.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė

forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį

asmenį, juridinio asmens buveinė, atestato Nr.)

Statinio projektas ____________________________________________________________

(statinio projekto pavadinimas**, Nr., parengimo metai)

Statybos vieta _______________________________________________________________

(žemės sklypo unikalus Nr., adresas)

Prašau raštu pritarti statinio projekte numatytiems statybos darbams:

1. Statyti naujus statinius:

1.1. ________________________________________________________________________

2. Rekonstruoti statinius:

2.1. ________________________________________________________________________

3. Atnaujinti (modernizuoti) pastatus:

3.1. ________________________________________________________________________

4. Kapitališkai remontuoti statinius:

4.1. ________________________________________________________________________

 

5. Atlikti šių statinių paprastąjį remontą:

5.1. ________________________________________________________________________

6. Nugriauti šiuos statinius:

6.1. ________________________________________________________________________

 

Pastabos:

1. Prašymo 1 punkto papunkčiuose nurodoma: statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, data, iki kada statinys turi būti nugriautas (jei prašoma nustatyti statinio laikino naudojimo terminą).

2. Prašymo 2, 3, 4, 5 ir 6 punktų papunkčiuose nurodoma: statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (būsima, jei paskirtis keičiama), statinio unikalus Nr.

 

PRIDEDAMA*:

1. Statinio projektas**,

lapas (ų).

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,

vnt.

3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),

lapas (ų).

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,

lapas (ų).

5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,

lapas (ų).

6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os),

lapas (ų).

7. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo,

lapas (ų).

 

* bendruoju atveju pridedamų dokumentų sąrašas;

** iš Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytų statinio projektų, įrašant pilną statinio projekto pavadinimą.

 

Statytojas (jo įgaliotas asmuo) ___________________________________________________

vardas, pavardė, parašas, data

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

4 priedas

 

(Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą forma)

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

 

___________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS LEISTI TĘSTI SUSTABDYTĄ STATYBĄ

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

Prašau leisti tęsti ______________________ aktu Nr. __________ nuo _________________

akto pavadinimas                                                                                             data

sustabdytą statinio _____________________________________________________  statybą.

(statinio (jo dalies) pavadinimas, paskirtis, adresas)

 

Statytojas (užsakovas) ________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio

 asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir

saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto

adresas)

 

Statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos / savavališkos statybos padariniai yra

pašalinti (reikalingus žodžius pabraukti) : _____________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pridedu šiuos dokumentus:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

 

Prašymą pateikė

________________________

(vardas, pavardė, a. k.)

___________

(parašas)

 

Prašymo pateikimo data ________________________________

 

Prašymo įregistravimo Nr. ______________________________

 

Prašymo įregistravimo data _____________________________

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

5 priedas

 

(Leidimo tęsti sustabdytą statybą forma)

 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS TĘSTI SUSTABDYTĄ STATYBĄ

 

_________       __________

reg. Nr.                reg. data

 

Statytojui (užsakovui) ________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė

forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

juridinį asmenį)

 

LEIDŽIAMA

 

tęsti ____________________ aktu Nr. ______________

akto pavadinimas                                                          

 

nuo ___________ sustabdytą statinio ______________________________________  statybą.

data                                                         statinio (jo dalies) pavadinimas, adresas

 

Leidimo išdavimo pagrindas:

 

1. Prašymas leisti tęsti sustabdytą statybą ___________   _____________

reg. Nr.                       reg. data

2. Sustabdytos statybos patikrinimo aktas ___________   _____________

reg. Nr.                       reg. data

3. Reikalavimų įvykdymo patikrinimo aktas ___________   _____________

reg. Nr.                       reg. data

 

Inspekcijos įgaliotas pareigūnas

________

pareigos

________

parašas

_________________

vardas, pavardė

 

Asmens spaudo vieta

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

6 priedas

 

ATVEJAI, KADA YRA PRIVALOMI RAŠYTINIAI PRITARIMAI STATINIO PROJEKTUI

 

1. Rašytiniai pritarimai kapitalinio remonto projektui privalomi visais atvejais.

2. Rašytiniai pritarimai paprastojo remonto projektui privalomi:

2.1. atliekant kultūros paveldo statinio paprastąjį remontą, išskyrus atvejus, kai paprastojo remonto darbai atliekami pastato viduje ir nėra susiję su paveldosaugos reikalavimais;

2.2. mieste (išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje:

2.2.1. apšiltinant pastatą ne pagal pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programą;

2.2.2. įrengiant statinio inžinerines sistemas, kai jų dalys išdėstomos statinio išorėje.

3. Rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi:

3.1. statant I grupės nesudėtingą statinį – kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje;

3.2. statant II grupės nesudėtingą statinį – mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje.

4. Rašytiniai pritarimai supaprastintam rekonstravimo projektui mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje privalomi šiais atvejais:

4.1. rekonstruojant I grupės nesudėtingą statinį į II grupės nesudėtingą statinį;

4.2. rekonstruojant II grupės nesudėtingą statinį nekeičiant jo grupės.

5. Rašytiniai pritarimai kapitalinio remonto aprašui privalomi mieste (išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kai keičiama II grupės nesudėtingo statinio išvaizda pagal šio priedo 2.2 punkte nurodytus požymius.

6. Rašytiniai pritarimai paprastojo remonto aprašui privalomi:

6.1. mieste (išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje atliekant šiuos ypatingo ar neypatingo statinio paprastojo remonto darbus:

6.1.1. keičiant pastato fasado ar šlaitinio stogo dangą;

6.1.2. pastato fasade iš gatvės pusės užtaisant esamus langus, duris, kitas angas;

6.1.3. įstiklinant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato balkonus, lodžijas;

6.1.4. keičiant pastato fasado elementus;

6.2. konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje atliekant II grupės nesudėtingo statinio šio priedo 2.2.1, 2.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 ar 6.1.4 punktuose nurodytus paprastojo remonto darbus.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

7 priedas

 

ATVEJAI, KADA STATYTOJO TEISEI ĮGYVENDINTI NEREIKIA TURĖTI ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS ARBA KITĄ VALDYMO AR NAUDOJIMO TEISĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ

 

Žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai neprivalomi:

1. Naujo statinio statybos atveju:

1.1. statant viešojo naudojimo geležinkelių infrastruktūros statinius, juos išdėstant geležinkelių apsaugos zonose, kurių dydis nustatytas įstatymų ir kitų teisės aktų;

1.2. statant statinius valstybinės reikšmės vidaus vandenyse;

1.3. tiesiant valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti būtinus statinius;

1.4. statant statinius Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises;

1.5. statant valstybės sienos apsaugos statinius pasienio zonoje, jei yra parengtas šių statinių teritorijų detalusis planas;

2. Statinio rekonstravimo atveju – rekonstruojant pastatus, kai nedidinamas užstatymo plotas.

3. Visais statinio kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir griovimo atvejais.

Šio priedo 1.1–1.5 punktuose nurodytais atvejais būtina turėti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto raštišką sutikimą.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“

8 priedas

 

(Prašymo perregistruoti leidimą forma)

 

___________________________________________________________________________

(Subjekto pavadinimas)

 

PRAŠYMAS PERREGISTRUOTI STATYBOS LEIDIMĄ / LEIDIMĄ STATYTI NAUJĄ STATINĮ / REKONSTRUOTI STATINĮ

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

Prašau perregistruoti statybos leidimą / leidimą statyti naują statinį / leidimą rekonstruoti statinį*

 

Nr. ______, išduotą __________________________________________________________ ,

(išdavimo data, subjekto pavadinimas)

_____________________________________________________________________ vardu.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas

teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį,

juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

 

* Nereikalingus žodžius išbraukti

 

Prašymą pateikė ______________________________________________________________

vardas, pavardė, a.k., parašas, data

PRIDEDAMA.

Įgaliojimas pateikti prašymą** __________________________________________________

(dokumento Nr., išdavimo data)

 

** jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo

 

_________________