VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. KOVO 15 D. NUTARIMU NR. O3-41 PATVIRTINTOS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS DALINIO PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 11 d. Nr. O3-85

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nutaria iš dalies pakeisti Komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 (Žin., 2008, Nr. 35-1270) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 114.2 ir 114.3 punktus:

1. papildyti 114.2 punktą pastraipa:

„Pasikeitus patiektos į tinklą šilumos kainai, šilumos perdavimo kaina perskaičiuojama koreguojant bazinių technologinių nuostolių sąnaudas, nekeičiant technologinių nuostolių bazinės normos.“;

2. 114.3 punkte vietoje žodžių „paskutiniame šilumos kainų perskaičiavimuose naudotų“ įrašyti žodžius „šilumos kainose įvertintų“, po žodžio „metams“ įrašyti žodžius „paskirstant jas baziniam šilumos realizacijos kiekiui“, taip pat paskutiniame sakinyje po žodžio „kuro“ įrašyti žodžius „ir (ar) pirktos šilumos“ ir visą 114.3 punktą išdėstyti taip:

„114.3. Jeigu šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinės kuro ir (ar) pirktos šilumos kainos skiriasi nuo šilumos kainose įvertintų kuro ir (ar) perkamos šilumos kainų, tai dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos pridedamos, o gautos pajamos išskaičiuojamos, perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems metams, paskirstant jas baziniam šilumos realizacijos kiekiui. Paskutinių bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio metų dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos ar gautos pajamos įvertinamos nustatant naujo bazinių kainų laikotarpio bazinę šilumos gamybos kainą.“

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIRGILIJUS PODERYS