LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO KURO TALPYKLOSE TVARKOS IR NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. 270

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 457 „Dėl įgaliojimų patvirtinti naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo tvarką, taip pat šių produktų apskaitos ir prekybos taisykles suteikimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1200) 1 punktu,

1.Tvirtinu:

1.1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarką (pridedama);

1.2. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270

 

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO KURO TALPYKLOSE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarka (toliau – Tvarka) nustato nefasuotų naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų (toliau – naftos produktai ir bioproduktai) gabenimo, pilstymo bei laikymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat kuro talpyklų, terminalų bei degalinių naudojimo reikalavimus.

Naftos produktų ir bioproduktų, kurių gabenimui, pilstymui ir laikymui taikoma Tvarka, sąrašas ir jų prekių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau – KPN kodai) pateikiamas Tvarkos priede.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

naftos produktai – tai produktai, pagaminti iš naftos, naftinių distiliatų, gamtinių dujų kondensatų, ir (ar) alyva, gauta iš bituminių mineralų (bitumingų uolienų);

degalai – tai naftos produktai (benzinas, reaktyviniai degalai, žibalas, dyzelinas, kiti gazoliai, suskystintos dujos, skirtos automobilių transportui) ir biodegalai, vartojami transporto priemonių, kitų mechanizmų vidaus degimo bei reaktyviniuose varikliuose;

biodegalai – iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti degieji skysti produktai arba jų mišiniai su naftos produktais, skirti vartoti transporto priemonių, kitų mechanizmų vidaus degimo varikliuose;

biokuras – iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti degieji skysti produktai arba jų mišiniai su naftos produktais, skirti vartoti kaip katilų kuras;

bioalyva – tai iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti tepalai ir alyva, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 proc. biologinės kilmės medžiagų ir kurios skirtos vartoti transporto priemonių, kitų mechanizmų tepimo bei (ar) hidraulinėse sistemose;

kiti degieji skysti produktai – kiti degieji skysčiai, kurie skirti šilumos energijos gamybai (gamtiniai dujų kondensatai, žalia nafta, skalūnų alyva ir jos produktai, orimulsija ir suskystintos dujos);

bioproduktai – produktai, savo sudėtyje turintys biologinės kilmės medžiagų (biodegalai, biokuras ir bioalyva);

kuro talpykla – stacionarusis požeminis arba antžeminis bet kokio tipo ir bet kokio tūrio rezervuaras arba cisterna (konteinerinė cisterna), sumontuota atskirai, kolektoriumi sujungtoje grupėje, degalų terminale arba degalinėje (įskaitant degalinės cisterną konteineryje), skirta naftos produktams ir bioproduktams laikyti. Priklausomai nuo talpykloje laikomo produkto talpykla gali būti vadinama benzino talpykla, biodegalų talpykla, biokuro talpykla. Kuro (degalų) talpyklos sąvoka atitinka Europos Sąjungos (toliau – ES) dokumentuose vartojamą saugyklos sąvoką ir kituose teisės aktuose vartojamą talpyklos sąvoką;

mobilioji talpykla – nestacionarioji vieno tūrio talpykla, didesnė kaip 450 litrų ir skirta naftos produktams bei bioproduktams gabenti ir (arba) laikinai laikyti;

kilnojamoji talpykla – nestacionarioji (netvirtinama prie transporto priemonės) vieno tūrio talpykla (kanistras, statinė, bakas ir pan.), didesnė kaip 10 litrų bet mažesnė kaip 450 litrų, ir skirta naftos produktams ir bioproduktams gabenti ir (arba) laikyti;

autocisterna – transporto priemonė, skirta skysčiams, dujoms, miltelinėms ir granuliuotoms medžiagoms vežti keliais ir turinti vieną ar kelias (tarpusavyje sujungtas kolektoriumi arba atskiras) pritvirtintas cisternas (vieno tūrio arba padalytas į sekcijas), kurių kiekvienos tūris didesnis kaip 1000 litrų. Kai autocisterna gabena benziną, ji dar vadinama benzinvežiu, kai suskystintas dujas – dujovežiu ir pan.;

transporto priemonės ar mechanizmo degalų bakas – tai transporto priemonės ar mechanizmo stacionarioji talpykla, nustatyta gamintojo pateiktoje techninėje dokumentacijoje ir skirta degalams tiesiogiai tiekti varikliui;

transporto priemonės ar mechanizmo tepalų bakas – tai transporto priemonės ar mechanizmo gamintojo pateiktoje techninėje dokumentacijoje nustatyta stacionarioji talpykla, iš kurios tepalinė alyva ar bioalyva tiesiogiai patenka į transporto priemonės ar mechanizmo tepimo ir hidraulines sistemas;

terminalas (sandėlis) – specialiai įrengtų pakrovimo ir iškrovimo įrenginių, kuro talpyklų, kitų įrenginių bei statinių kompleksas, naudojamas naftos produktams ir bioproduktams priimti, laikyti, degalų mišiniams ruošti (sumaišyti) ir mobiliosioms talpykloms pripildyti;

degalinė – specialiai įrengtas statinys, naudojamas naftos produktams ir bioproduktams priimti, laikyti bei įpilti į transporto priemonių, mechanizmų degalų ir (ar) tepalų bakus ir į kilnojamąsias talpyklas;

degalų įpylimo kolonėlė – techninis įrenginys, skirtas naftos produktams ir bioproduktams įpilti į transporto priemonės ar mechanizmo degalų ar tepalų bakus ir (ar) į kilnojamąsias ir mobilias talpyklas. Degalų įpylimo kolonėlės sąvoka atitinka kituose teisės aktuose vartojamas degalinės kolonėlės ir degalų išdavimo kolonėlės sąvokas;

fasuoti degalai – degalai, gamintojų išpilstyti į ne didesnę kaip 10 litrų tarą (automobilių ir motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į ne didesnę kaip 50 litrų tarą), išskyrus suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui;

fasuotos suskystintos dujos – tai suskystintos dujos, skirtos komunalinėms buitinėms reikmėms, išpilstytos į ne didesnius kaip 50 litrų talpos balionus;

fasuota tepalinė alyva ir bioalyva – tai tepalinė alyva, tepimo preparatai ir bioalyva, gamintojų išpilstyta į ne didesnę kaip 250 litrų tarą;

vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius arba krovinius keliais, geležinkeliu, jūrų arba vidaus vandenų keliais ir oro susisiekimo maršrutais;

kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių savininkai (toliau – savininkai) – tai ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso naftos produktų bei bioproduktų kuro talpyklos, terminalai ir degalinės;

kuro talpyklų ir terminalų (sandėlių) eksploatuotojai (toliau – eksploatuotojai) – tai ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys nuosavas, patikėtas, nuomos ar panaudos pagrindais valdomas naftos produktų ir bioproduktų kuro talpyklas bei terminalus (sandėlius);

degalinių eksploatuotojai – tai ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys nuosavas, patikėtas, nuomos ar panaudos pagrindais valdomas degalines;

biodegalų, biokuro ir bioalyvos gamintojai – ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, gaminantys techninius reglamentus atitinkančius biodegalus, biokurą ir bioalyvą, tinkamus vartoti stacionariuosiuose arba mobiliuosiuose energijos vartojimo objektuose, ir (arba) bioalyvą, vartojamą transporto priemonių, mechanizmų tepimo ir hidraulinėms sistemoms pripildyti;

naftos produktų ir bioproduktų pagaminimo dokumentas – laisvos formos apskaitos dokumentas, išrašytas naftos produktų ir bioproduktų gamintojų šių produktų pagaminimui pagrįsti ir atitinkantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo reikalavimus;

naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslauga – paslauga, kurią teikia ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, nustatyta tvarka priėmę saugoti naftos produktus bei bioproduktus ir juos pilstantys į tų produktų savininkų nuosavų ar išsinuomotų transporto priemonių (mechanizmų) degalų, tepalų bakus ir (arba) į kilnojamąsias talpyklas;

pardavėjas – ūkio subjektas, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka parduodantis naftos produktus ir bioproduktus.

Kitos Tvarkos sąvokos atitinka Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2001, Nr. 37-1269) nurodytas sąvokas.

3. Tvarka privaloma ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, eksploatuojantiems kuro talpyklas, terminalus (sandėlius) ar degalines ir juose laikantiems naftos produktus, taip pat nurodytiems asmenims bei vežėjams, gabenantiems naftos produktus ir bioproduktus, išskyrus:

3.1. įmones, naudojančias naftos produktus, degalus, bioproduktus ir kitus degiuosius skystus produktus šilumos, elektros energijos gamybai ar technologiniame procese, taip pat įmones, laikančias valstybės rezervui priklausančius naftos produktus ir bioproduktus. Joms privalomi Tvarkos III skyriaus 7- 14 punktų ir IV skyriaus 17-18 punktų reikalavimai. Kitų Tvarkos punktų nuostatos šioms įmonėms nėra privalomos, jeigu kiti teisės aktai nustato joms specialią tokių produktų gabenimo, pilstymo ir laikymo tvarką, išskyrus atvejus, kai šios įmonės naftos produktus ir bioproduktus naudoja kitiems tikslams (ne šilumos ar elektros energijos gamybai, technologiniame procese ar valstybės rezerve);

3.2. žalią naftą vamzdynais transportuojančias ir naftos produktus iš naftos ir kitų žaliavų gaminančias įmones. Jose naftos produktai laikomi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) patvirtintą Naftos produktų laikymo ir apskaitos šiuos produktus gaminančioje įmonėje ir ataskaitos pateikimo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) tvarką (tvarkas). Kai šios įmonės naftos produktus ir bioproduktus gabena, laiko ir pilsto savo struktūrinių padalinių, nevykdančių naftos produktų gamybos, kuro talpyklose, minėtiems padaliniams yra privalomi Tvarkos reikalavimai;

3.3. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, kuriems nuosavybės teise priklausančiose kuro talpyklose yra likęs tik paprastai nepaimamas anksčiau laikytų produktų likutis;

3.4. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, naftos produktus ir bioproduktus (išskyrus degalus) naudojančius tik savo reikmėms (pastatų apšildymui, karšto vandens ruošimui ir pan.). Šie asmenys privalo turėti laikomų naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo, pagaminimo ir (ar) gabenimo dokumentus, išvardytus Tvarkos 19 punkte, kol laikomi tie produktai;

3.5. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis (išskyrus asmenis, įsigijusius dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos), laikančius savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris iki 450 litrų. Šie asmenys privalo turėti laikomų naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo, pagaminimo ir (ar) gabenimo dokumentus, išvardytus Tvarkos 19 punkte, kol laikomi tie produktai;

3.6. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, mobiliose ir kilnojamosiose talpyklose pervežančius iki 40 litrų įskaitytinai naftos produktų ir bioproduktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ir tepalų bakuose).

 

II. KURO TALPYKLŲ, TERMINALŲ IR DEGALINIŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

4. Eksploatuotojai privalo užtikrinti, kad eksploatuojamos kuro talpyklos būtų metrologiškai patikrintos (kalibruotos) teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas netaikomas tiems eksploatuotojams, kurie nuosavybės teise priklausančiose kuro talpyklose (išskyrus esančias degalinėse) naftos produktus ir bioproduktus laiko tik savo reikmėms, pastatų šildymui ir technologinėms reikmėms. Taip pat šis reikalavimas netaikomas suskystintų dujų stacionarioms ir mobilioms talpykloms, dujovežių cisternoms.

5. Eksploatuotojai, prieš pradėdami jose laikyti ir (ar) pilstyti naftos produktus ir bioproduktus, privalo VMI nustatyta tvarka kuro talpyklas, terminalus (sandėlius) ir degalines bei visus naftos produktų ir bioproduktų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius įregistruoti AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra tos kuro talpyklos, terminalai (sandėliai), degalinės ir sumuojamieji skaitikliai.

6. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių, kurių eksploatuotojai prekiauja ar pilsto naftos produktus ir bioproduktus (įskaitant suskystintas dujas), degalų sumuojamieji skaitikliai turi būti Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrinti ir plombuoti Metrologijos centrų bei AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jie yra naudojami, plombomis. Šis reikalavimas taikomas ir ūkio subjektams, naudojantiems degalus (įskaitant suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui) savo reikmėms, t. y. jie šiuos produktus privalo pilti iš kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių tik per sumuojamuosius skaitiklius į autotransporto priemonėse sumontuotus degalų bakus, suskystintų dujų balionus ir mobiliąsias ar kilnojamąsias talpyklas, kuriomis gabenami produktai, skirti mechanizmų degalų bakams užpildyti.

 

III. NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ GABENIMO REIKALAVIMAI

 

7. Naftos produktai ir bioproduktai turi būti gabenami tik tam tikslui pritaikytose, Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrintose (kalibruotose) mobiliosiose talpyklose, sumontuotose ant transporto priemonių, arba autocisternose, turėdami galiojantį periodinės metrologinės patikros liudijimą. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys savo reikmėms (įskaitant apšildymo) naudojamus naftos produktus ir bioproduktus gali gabenti jiems nuosavybės teise priklausančiomis techniškai tvarkingomis mobiliosiomis talpyklomis, sumontuotomis ant transporto priemonių, ir autocisternomis, kurių metrologinės patikros galiojimo laikas gali būti pasibaigęs, taip pat kilnojamosiose talpyklose.

8. Ūkio subjektai, ūkininkai, kiti fiziniai asmenys ir vežėjai, gabendami naftos produktus ir bioproduktus turi laikytis ir kitų bendrųjų prekių gabenimo reikalavimų, nustatytų nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose (Pavojingų cheminių medžiagų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos leidimų išdavimo tvarkos (Žin., 2000, Nr. 77-2350), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 1998, Nr. 106 (1-5)-2931), 1980 m. Konvencijos dėl tarptautinių vežimų geležinkeliais (COTIF) I priedo – Tarptautinių pavojingų krovinių vežimo geležinkeliu taisyklių (RID), Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) II priedo – Pavojingų krovinių vežimo taisyklių, IMDG-Code (vandens transportas) ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos DOC 9284 (Oro transportas), kitų pavojingų krovinių transportavimo taisyklių).

9. Ūkio subjektai ir vežėjai, šiame punkte nustatytais atvejais mobiliosiose talpyklose ir autocisternose valstybinės reikšmės ir savivaldybių keliais, geležinkeliais ir vandens keliais perveždami naftos produktus ir bioproduktus (išskyrus esančius transporto priemonėse ar mechanizmo stacionariuose degalų ir tepalų bakuose) kartu su kroviniu privalo turėti tokius šių produktų teisėtą įsigijimą bei kokybę patvirtinančius ir gabenimo dokumentus:

9.1. kai gabena iš Lietuvos Respublikos pardavėjo nupirktus ar kitaip įsigytus naftos produktus ir bioproduktus į tų produktų būsimas laikymo vietas – krovinio važtaraštį, kuriame turi būti papildomai nurodyta gabenamų produktų siuntos įsigijimo dokumento pavadinimas, išrašymo data, serija bei numeris ir tos siuntos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) numeris, įsigijimo dokumento originalą arba šio dokumento kopiją po įrašymo į apskaitos registrą, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, ir gabenamų produktų kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) arba jo kopiją, patvirtintą šių produktų savininko (pardavėjo);

9.2. kai gabena importuotus ir išleistus į rinką laisvai cirkuliuoti naftos produktus ir bioproduktus iš muitinės įstaigos, kuri šiuos produktus išleido į rinką vidaus vartojimui, į jų būsimas laikymo vietas – įformintą importo deklaraciją su muitinės žymomis, tarptautinį krovinio transportavimo važtaraštį (CMR) (jeigu krovinys iš užsienio gabenamas ta pačia transporto priemone) arba krovinio važtaraštį (jeigu gabenamas krovinys buvo pakrautas muitinės terminale (sandėlyje), kuriame turi būti papildomai nurodyta importo deklaracijos ir gabenamų produktų įsigijimo dokumento pavadinimas, išrašymo data bei numeris bei tos siuntos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) numeris, ir gabenamų produktų kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) arba jo kopiją, patvirtintą šių produktų pardavėjo ar muitinės laboratorijos;

9.3. kai naftos produktus ir bioproduktus perveža iš vieno ūkio subjekto padalinio (terminalo, degalinės, sandėlio) į kitą – siuntos krovinio važtaraštį (jame turi būti nurodyti tokie šių gabenamų produktų įsigijimo (pagaminimo) dokumentų rekvizitai: apskaitos dokumento pavadinimas, išrašymo data, serija ir numeris ir (arba) naftos produktų ir bioproduktų pagaminimo dokumento pavadinimas, išrašymo data, numeris bei siuntos numeris ir tos siuntos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) numeris, o jei taip pervežami importuoti produktai, tada nurodomas ir importo deklaracijos numeris bei išrašymo data) ir gabenamų produktų kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) arba jo kopiją, patvirtintą šių produktų pardavėjo (savininko);

9.4. kai parduotus ar kitaip perleistus naftos produktus ir bioproduktus pardavėjas gabena į pirkėjo nurodytą vietą – krovinio važtaraštį (jame turi būti papildomai nurodyti tokie parduodamų produktų siuntos įsigijimo dokumentų rekvizitai: apskaitos dokumento pavadinimas, išrašymo data, serija bei numeris ir (arba) produktų pagaminimo dokumento pavadinimas, išrašymo data, numeris bei siuntos numeris ir tos siuntos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) numeris), pardavimo dokumento originalą arba šio dokumento kopiją po įrašymo į apskaitos registrą, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu ir parduodamų produktų kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) arba jo kopiją, patvirtintą šių produktų pardavėjo (savininko) parašu ir antspaudu.

10. Ūkio subjektai ir vežėjai kilnojamosiose talpyklose (išskyrus mobiliąsias talpyklas ir autocisternas) valstybinės reikšmės ir savivaldybių keliais, geležinkeliais ir vandens keliais perveždami ne daugiau kaip 450 litrų naftos produktų ir bioproduktų (išskyrus esančius transporto priemonės ar mechanizmo stacionariuose degalų ar tepalų bakuose) kartu su kroviniu privalo turėti šių produktų įsigijimo ir gabenimo dokumentus, o perveždami daugiau kaip 450 litrų – visus atitinkamai Tvarkos 9. 1, 9.2, 9.3, 9.4 punktuose nurodytus dokumentus.

11. Vežėjai, gabendami naftos produktus ir bioproduktus iš Lietuvos Respublikos bei tranzitu per Lietuvos Respubliką, turi laikytis bendrųjų prekių gabenimo reikalavimų, nustatytų nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose, kurie išvardyti Tvarkos 8 punkte. Vežėjai, gabenantys šias prekes, privalo turėti gabenimo dokumentus, įformintą muitinės deklaraciją bei kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus. Šiems vežėjams netaikomi Tvarkos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 punktų reikalavimai.

12. Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys mobiliosiose ir kilnojamosiose talpyklose perveždami daugiau kaip 40 litrų naftos produktų ir bioproduktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ir tepalų bakuose) kartu su kroviniu privalo turėti šių produktų įsigijimą ar pagaminimą pagrindžiančius dokumentus, taip pat ir gabenimo dokumentus, jei tai numatyta kituose teisės aktuose. Tačiau ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, šiuos produktus perveždami autocisternose, privalo turėti ir kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas tų produktų pardavėjo (gamintojo) parašu ir antspaudu.

13. Transportuojami geležinkelio transportu naftos produktai ir bioproduktai turi būti perpilami tik specialiai įrengtuose naftos produktų ir bioproduktų terminaluose ir tik tuose įmonių geležinkelio privažiuojamuose keliuose, kuriuose yra naftos produktų ir bioproduktų priėmimo ir mobiliųjų talpyklų užpildymo šiais produktais aikštelės.

14. Jūrų ir vidaus vandenų laivais gabendami naftos produktus ir bioproduktus Lietuvos Respublikos teritorijoje, šių laivų kapitonai privalo turėti Lietuvos Respublikos teisės aktais ar tarptautinėmis sutartimis nustatytus krovinio gabenimo dokumentus (konosamentą arba jūrų važtaraštį, važtaraštį), prekių įsigijimo dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą ar kitus dokumentus) ir kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas tų produktų pardavėjo parašu.

 

IV. NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

 

15. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai į jų eksploatuojamas kuro talpyklas (esančias atskirai, grupėse, terminaluose (sandėliuose) ar degalinėse), kurios yra teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintos (kalibruotos), gali priimti saugoti kitų ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų naftos produktus ir bioproduktus.

16. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai į jų eksploatuojamas kuro talpyklas (esančias atskirai, grupėse, terminaluose (sandėliuose) ar degalinėse), kurios yra teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai nepatikrintos (nekalibruotos), gali priimti saugoti kitų ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų naftos produktus ir bioproduktus tik šiais atvejais, kai:

16.1. į kuro talpyklas perduodami laikinai saugoti dėl avarijų ar stichinių nelaimių iš transporto priemonių degalų ir tepalų bakų bei mobiliųjų talpyklų ar autocisternų (vagonų – cisternų) išpilti naftos produktai ir bioproduktai;

16.2. ūkio subjektai perduoda saugoti pastatų šildymo ir technologiniuose procesuose naudojamus naftos produktus ir bioproduktus;

16.3. į kuro talpyklas, esančias oro ar jūrų uostų muitinės zonose atskirai ar grupėse ir terminaluose, perduodami laikinai saugoti dėl technologinių reikalavimų ar dėl techninių gedimų iš orlaivių degalų bakų ar laivų degalų talpyklų išpilti naftos produktai ir bioproduktai;

16.4. pagal rašytinį tarpusavio susitarimą ūkininkas ar fizinis asmuo priima saugoti kito ūkininko ar kito fizinio asmens naftos produktus ir bioproduktus;

16.5. yra rašytinis susitarimas su ūkio subjektu, ūkininku ar fiziniu asmeniu, kuris atiduotus saugoti naftos produktus ir bioproduktus naudos tik pastatams šildyti.

17. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai gali priimti tik tokius naftos produktus ir bioproduktus, kurių privalomieji kokybės rodikliai yra nurodyti šių produktų kokybės pažymėjime (sertifikate, pase) arba jo kopijoje, patvirtintoje šių produktų pardavėjo (savininko), ir atitinka Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų ir bioproduktų privalomuosius kokybės rodiklius. Kuro talpyklų, terminalų ir degalinių eksploatuotojai, laikantys naftos produktus ir bioproduktus, privalo laikytis Bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 31-896), Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių BPST- 01-97 (Žin., 1997, Nr. 102-2557) ir kitų teisės aktų reikalavimų.

18. Atsižvelgiant į naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo ir gabenimo būdą, ūkio subjektai privalo turėti jų eksploatuojamose kuro talpyklose saugomų naftos produktų ir bioproduktų kiekio įsigijimo ir gabenimo dokumentus – PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, biokuro, biodegalų, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų pagaminimo dokumentą, įformintas muitinės deklaracijas (nuo krovinio atvežimo momento iki įtraukimo į registrą) arba įrašytų į apskaitos registrus šių dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, tarptautinius krovinių transportavimo važtaraščius (CMR), krovinio važtaraščius ir geležinkelio važtaraščius, kuriuose yra nurodyti papildomi šių produktų įsigijimo dokumentų rekvizitai, nurodyti Tvarkos 9 punkte ir saugomų produktų kokybės pažymėjimus (sertifikatus, pasus) arba jų kopijas, patvirtintas šių produktų pardavėjo (savininko). Šie dokumentai laikomi kartu su atitinkamoje kuro talpykloje laikomų naftos produktų ir bioproduktų apyvartos žurnalais (toliau – apskaitos žurnalai), kurių pavyzdinės formos nustatytos Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių prieduose tol, kol atitinkamoje kuro talpykloje saugomi dokumentuose nurodytos siuntos produktai, ir privalomi pateikti kontrolinio tikrinimo metu. Vėliau šie dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka, o baigti pildyti paminėti apskaitos žurnalai saugomi 10 metų.

19. Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys privalo turėti atitinkamose kuro talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekio įsigijimą ir atvežimą pagrindžiančius dokumentus: PVM sąskaitas faktūras arba sąskaitas faktūras, arba biodegalų, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų pagaminimo dokumentus, arba degalinės kasos aparato kvitus ir teisės aktų nustatytais atvejais – krovinio važtaraščius (juose turi būti nurodyti tokie papildomi saugomų produktų įsigijimo dokumentų rekvizitai: PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros – pavadinimas, išrašymo data, serija ir numeris, naftos produktų ir bioproduktų pagaminimo dokumento – pavadinimas, išrašymo data, numeris ir siuntos numeris ar degalinės kasos aparato kvito – kasos aparato unikalus numeris, kvito išspausdinimo data ir kvito numeris. Šie dokumentai kartu su apskaitos žurnalais reikalingi tol, kol tose kuro talpyklose saugomi dokumentuose nurodytos siuntos produktai, ir juos privaloma pateikti kontrolinio tikrinimo metu, vėliau baigti pildyti paminėti žurnalai saugomi 10 metų, o dokumentai saugomi Archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ PILSTYMO PASLAUGOS SUTEIKIMO IR ŠIŲ PRODUKTŲ MAIŠYMO REIKALAVIMAI

 

20. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys gali teikti priimtų saugoti į jų eksploatuojamas pavienes, grupines, terminalų ir degalinių kuro talpyklas naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugas. Naftos produktai ir bioproduktai taip pat gali būti pristatomi į tų produktų savininkų nuosavų ar išnuomotų transporto priemonių (mechanizmų) buvimo vietas ir supilami į transporto priemonių (mechanizmų) degalų ir tepalų bakus. Degalai negali būti pristatomi į kelių autotransporto priemonių buvimo vietas, degalai į šių transporto priemonių degalų bakus turi būti įpilami tiktai degalinėse ir naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugos suteikimo vietose.

21. Priimtų saugoti naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslauga turi būti atliekama naudojant šių produktų įpylimo kolonėles arba sveriant. Degalų įpylimo kolonėlių dozatoriai ir sumuojamieji skaitikliai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrinti ir plombuoti Metrologijos centrų plombomis, o sumuojamieji skaitikliai – plombuoti ir AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje atliekama ši paslauga, plombomis. Benzinas, dyzelinas ir biodegalai gali būti įpilami tik naudojant stacionariai sumontuotas degalų įpylimo kolonėles. Degalų įpylimo kolonėlių santykinė degalų išdavimo paklaida neturi būti didesnė kaip 0,5 procento tūrio (daugiau ar mažiau), o suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, – ne didesnė kaip 1 proc. tūrio (daugiau ar mažiau). Biokuras, tepalinė alyva, bioalyva ir kiti degieji skysti produktai gali būti išduodami naudojant tiek stacionarias ar kilnojamąsias (tuo atveju, kai biokuras, biodegalai, tepalinė alyva, bioalyva ir kiti degieji skysti produktai pristatomi į tų produktų savininkų nuosavų ar išnuomotų transporto priemonių (mechanizmų), kurie nėra kelių autotransporto priemonės, buvimo vietas) kolonėles, tiek siurblius su skaitikliais arba be jų, jeigu naudojami kiti produktų kiekio matavimo būdai.

22. Saugant, gabenant, pilstant ir parduodant skirtingų rūšių (markių) naftos produktus, išskyrus suskystintas dujas, kurių maišymui taikomi reikalavimai yra nustatyti Tvarkos 23 punkte, biodegalus, biokurą, bioalyvą maišyti draudžiama, išskyrus atvejus, kai šių produktų skirtingas rūšis sumaišyti leidžiama techninių reglamentų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba kai šie produktai klasifikuojami tuo pačiu Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodu. Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims draudžiama akcizais apmokestinamus naftos produktus maišyti su mažesniais akcizų tarifais apmokestintais produktais arba su akcizais neapmokestintais produktais, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka gaminant biodegalus.

23. Skirtingais Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodais klasifikuojamas įsigytas (pagamintas) suskystintas dujas galima maišyti techninių reglamentų nustatyta tvarka (iki jų patvirtinimo – pagal įmonės vadovo patvirtintą tvarką (reglamentą). Parduodamų sumaišytų suskystintų dujų kokybė turi būti patvirtinta įgaliotos institucijos arba įmonės laboratorijos kokybės pažymėjimu. Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims draudžiama įsigytas suskystintas dujas, skirtas komunalinėms buitinėms reikmėms, vartoti savo reikmėms kaip automobilių transporto priemonių variklių degalus vietoj suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Ūkio subjektų, įmonių ir jų filialų vadovai ir savininkai, taip pat ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, pažeidę Tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

25. VMI, AVMI, Muitinės departamentas, teritorinės muitinės, Vidaus reikalų ministerijos padaliniai, Lietuvos metrologijos inspekcija ir kitos kontrolės institucijos bei įstaigos pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šios Tvarkos nuostatų.

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras

Petras Čėsna

Zigmantas Balčytis

2001 09 19

2001 09 24

______________

 

Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo

ir laikymo kuro talpyklose tvarkos

priedas

 

NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ, KURIUOS GABENANT, PILSTANT IR LAIKANT TAIKOMA NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO KURO TALPYKLOSE TVARKA IR TŲ PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLĖS, SĄRAŠAS IR KODAI PAGAL KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ

 

Eil. Nr.

Naftos produktų ir bioproduktų pavadinimas

Kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą 2001 m. versija

1.

Naftos produktai

 

1.1.

Lengvosios, vidutiniosios ir sunkiosios alyvos, skirtos specifiniams procesams bei cheminiams virsmams

2710.00.11.0, 2710.00.15.0, 2710.00.41.0, 2710.00.45.0, 2710.00.61.0, 2710.00.65.0, 2710.00.71.0, 2710.00.72.0, 2710.00.81.0, 2710.00.83.0

1.2.

Aviacinis benzinas

2710.00.26.0

1.3.

Variklių (automobilių) benzinas, atitinkantis ūkio ministro įsakymu patvirtintus Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklius

2710.00.27.2, 2710.00.27.6, 2710.00.27.8, 2710.00.29.9, 2710.00.32.9

1.4.

Variklių (automobilių) benzinas, kurio sudėtyje esantis etilo alkoholis sudaro ne daugiau kaip 7% tūrio, atitinkantis ūkio ministro įsakymu patvirtintus Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklius ir jo techninį reglamentą

2710.00.27.5, 2710.00.27.7, 2710.00.29.1, 2710.00.32.1

1.5.

Variklių (automobilių) benzinas, kurio sudėtyje esančio švino kiekis didesnis kaip 0,013 g/l

2710.00.34.0, 2710.00.36.0

1.6.

Ligroininiai (benzino tipo) reaktyviniai degalai

2710.00.37.0

1.7.

Kitos lengvosios alyvos

2710.00.39.0

1.8.

Reaktyviniai degalai

2710.00.51.0

1.9.

Žibalas

2710.00.55.0

1. 10.

Kitos vidutiniosios alyvos

2710.00.59.0

1. 11.

Dyzelinas (dyzeliniai degalai)

2710.00.66.1, 2710.00.67.1, 2710.00.68.1

1. 12.

Buitinis krosnių kuras

2710.00.66.3, 2710.00.67.3, 2710.00.68.3

1. 13.

Kiti gazoliai

2710.00.66.9, 2710.00.67.9, 2710.00.68.9

1. 14.

Skystasis kuras (mazutai), atitinkantis Kombinuotosios prekių nomenklatūros 27 skirsnio 3 nacionalinėje papildomoje pastaboje nurodytus reikalavimus

2710.00.74.1, 2710.00.76.1, 2710.00.77.1, 2710.00.78.1, 2710.00.97.1

1. 15.

Kitas skystasis kuras (mazutai)

2710.00.74.9, 2710.00.76.9, 2710.00.77.9, 2710.00.78.9

1. 16.

Tepalinės ir kitos alyvos, skirtos sumaišyti, vadovaujantis Kombinuotosios prekių nomenklatūros 27 skirsnio 4 nacionalinės papildomosios pastabos nuostatomis

2710.00.97.3

1. 17.

Tepalinės ir kitos alyvos, skirtos kitiems tikslams

2710.00.87.0, 2710.00.88.0, 2710.00.89.9, 2710.00.92.0, 2710.00.94.0, 2710.00.96.0, 2710.00.97.8

1. 18.

Tepalinių alyvų priedai

3811.21.00.0, 3811.29.00.0

1. 19.

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms

2711.12.11.1, 2711.12.94.1, 2711.12.97.1, 2711.31.97.1, 2711.19.00.1

1. 20.

Suskystintos dujos, skirtos komunalinėms buitinėms reikmėms

2711.12.11.9, 2711.12.94.9, 2711.12.97.9, 2711.13.91.0, 2711.13.97.9, 2711.14.00.0, 2711.19.00.9

2.

Degalai – naftos produktai (benzinas, reaktyviniai degalai, žibalas, dyzelinas, kiti gazoliai, suskystintos dujos, skirtos automobilių transportui), biodegalai ir benzino bei dyzelino priedai bei produktai, tinkami naudoti degalų gamyboje (įskaitant ir sufasuotus į vartotojišką tarą)

Klasifikuojami

ex 2909.19.00.0,

ex 2931.00.95. 9, 3811.11.10.0, 3811.11.90. 0, 3811.19.00.0,

ex 3811.90. 00.0 subpozicijose

3.

Biodegalai

 

3.1.

Benzinas, kurio sudėtyje esantis etanolis sudaro ne daugiau kaip 7% tūrio

2710.00.27.5, 2710.00.27.7, 2710.00.29.1, 2710.00.32.1

3.2.

Rapsų metilesteris arba rapsų etilesteris, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 96,5% rapsų metilesterio arba rapsų etilesterio

3824.90.95.6

3.3.

Biodyzelinas – rapsų metilesterio arba rapsų etilesterio mišinys su dyzelinu, kuriame rapsų metilesterio arba rapsų etilesterio yra ne mažiau kaip 30%

3824.90.95.8

4.

Biokuras – iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti degieji skysti produktai arba jų mišiniai su naftos produktais, skirti vartoti kaip katilų kuras

 

5.

Bioalyva – biologinės kilmės alyvos rūšys

3819.00 00 1, ex 3824.90.95.9

6.

Kiti degieji skysti produktai, skirti elektros ir šilumos energijos gamybai

 

6.1.

Gamtiniai dujų kondensatai

2709.00.10.0

6.2.

Žalia nafta

2709.00.90.0

6.3.

Skalūnų alyva ir jos produktai

2707.50.10.0, 2707.50.90.0, 2707.99.11.0, 2707.99.19.0

6.4.

Orimulsija

2714.90.00.1

6.5.

Suskystintos gamtinės dujos

2711.11.00.0

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270

 

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų (toliau – naftos produktai ir bioproduktai), išskyrus priklausančių valstybės rezervui, bendruosius ir specialiuosius apskaitos reikalavimus didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, gabenant, laikant talpyklose, terminaluose (sandėliuose) bei degalinėse ir naudojant savo reikmėms bei ataskaitų teikimo teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms reikalavimus ir apskaitos kontrolės taisykles. Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų, kurių apskaitai taikomos Taisyklės, sąrašas ir jų prekių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau – KPN kodai) pateikiamas Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos priede.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkoje vartojamas sąvokas ir Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2001, Nr. 37-1269) nurodytas sąvokas.

3. Taisyklės privalomos tvarkant naftos produktų ir bioproduktų apskaitą ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, eksploatuojantiems kuro talpyklas, terminalus (sandėlius) ar degalines ir juose laikantiems naftos produktus, taip pat nurodytiems asmenims bei vežėjams, gabenantiems naftos produktus ir bioproduktus, išskyrus:

3.1. įmones, naudojančias naftos produktus, degalus, bioproduktus ir kitus degiuosius skystus produktus šilumos, elektros energijos gamybai ar technologiniame procese, taip pat įmones, laikančias valstybės rezervui priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, jeigu jose taikomos kituose teisės aktuose nustatytos specialios tokių produktų apskaitos taisyklės;

3.2. žalią naftą vamzdynais transportuojančias ir naftos produktus iš naftos ir kitų žaliavų gaminančias įmones. Jose naftos produktų apskaita vykdoma pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) patvirtintą Naftos produktų laikymo ir apskaitos šiuos produktus gaminančioje įmonėje ir ataskaitos pateikimo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) tvarką (tvarkas). Kai šios įmonės naftos produktus ir bioproduktus gabena, laiko ir pilsto savo struktūrinių padalinių, nevykdančių naftos produktų gamybos, kuro talpyklose, minėtiems padaliniams yra privalomi Taisyklių reikalavimai;

3.3. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, kuriems nuosavybės teise priklausančiose kuro talpyklose yra likęs tik paprastai nepaimamas anksčiau laikytų produktų likutis;

3.4. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, naftos produktus ir bioproduktus (išskyrus degalus) naudojančius tik savo reikmėms (pastatų apšildymui, karšto vandens ruošimui ir pan.);

3.5. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis (išskyrus asmenis, įsigijusius dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos), laikančius savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris iki 450 litrų;

3.6. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, mobiliosiose ir kilnojamosiose talpyklose pervežančius iki 40 litrų įskaitytinai naftos produktų ir bioproduktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ar tepalų bakuose).

 

II. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ BENDRIEJI APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

4. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys privalo pildyti naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalus (toliau – apskaitos žurnalai), kurių formos pateiktos Taisyklių 1-7 prieduose. Kiekvienai kuro talpyklai ar technologiškai sujungtų kuro talpyklų grupei turi būti pildomas atskiras apskaitos žurnalas. Kai naftos produktai ir bioproduktai į kuro talpyklas atvežami ne dažniau kaip du kartus per mėnesį, kiekvienos kuro talpyklos apyvarta gali būti nurodoma skirtinguose vieno apskaitos žurnalo lapuose. Taisyklių III-VII skyriuose nurodyta, kokie apskaitos žurnalai turi būti pildomi kiekvienu atveju.

5. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, prieš pradėdami pildyti apskaitos žurnalus, privalo VMI nustatyta tvarka juos įregistruoti AVMI, išskyrus atvejus, kai apskaitos žurnalai pildomi kompiuterizuotai.

6. Įrašus apskaitos žurnale daro ir pasirašo ūkio subjekto vadovas ar jo įgalioti darbuotojai, materialiai atsakingi už naftos produktų ir bioproduktų priėmimą, išdavimą ir saugojimą, bei ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kuro talpyklų, terminalų ir degalinių naudotojai iki naftos produktų ir bioproduktų išvežimo iš kuro talpyklos arba iš karto juos atvežus ir priėmus į kuro talpyklą prekių gavimo (išgabenimo) dokumentų pasirašymo momentu.

7. Jeigu priėmimo metu išmatuotas naftos produktų ir bioproduktų kiekis neatitinka pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitose faktūrose ar sąskaitose faktūrose, šių produktų pagaminimo dokumentuose, importo deklaracijose, sąskaitose bei krovinio važtaraščiuose (geležinkelio važtaraščiuose) nurodyto kiekio bei viršija Taisyklėse nustatytą paklaidą, teisės aktų nustatyta tvarka duomenų neatitikimo faktas įforminamas naftos produktų ir bioproduktų priėmimo akte, apie tai pažymint apskaitos žurnale.

8. Žurnalas turi būti pildomas tušinuku, rašalu, techninėmis arba kompiuterinėmis priemonėmis. Taisymai žurnale atliekami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Kai ūkio subjektų, ūkininkų ir fizinių asmenų eksploatuojamoje kuro talpykloje, sandėlyje, terminale ar degalinėje pilstomų, priimamų, laikomų ir išvežamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis nustatomas automatizuotai ir kompiuterizuotai, apskaitos žurnalai gali būti pildomi kompiuteriu (įrašoma ir saugoma kompiuterinėse laikmenose), o pasibaigus pamainai, apskaitos žurnalų duomenys apie tos dienos apyvartą išspausdinami ir pasirašius materialiai atsakingam asmeniui bei ūkio subjekto vadovui arba įmonės vadovo įgaliotam asmeniui, ūkininkui ar kitam fiziniam asmeniui susegami į bylas, kurios laikomos ir saugomos Taisyklių 17 punkte nurodyta tvarka. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, norėdami tokiu būdu pildyti apskaitos žurnalus, apie tai turi raštu informuoti AVMI, įregistruodami kuro talpyklas, terminalus (sandėlius), degalines ar naftos produktų ir bioproduktų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius.

10. Ūkio subjekto vadovas ar jo įgalioti darbuotojai, materialiai atsakingi už naftos produktų ir bioproduktų priėmimą, išdavimą ir saugojimą, arba ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys kuro talpyklą, sandėlį ar terminalą, privalo užtikrinti, kad apskaitos žurnalai būtų pildomi teisingai.

11. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai (išskyrus asmenis, įsigijusius dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos, bei ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, laikančius savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris viršija 450 litrų) turi inventorizuoti kiekvienoje kuro talpykloje ir sandėlių, terminalų bei degalinių technologiniuose įrengimuose laikomus naftos produktus ir bioproduktus ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Asmenys, gaunantys dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos, bei ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, laikantys savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris viršija 450 litrų turi inventorizuoti laikomus naftos produktus ir bioproduktus ne rečiau kaip kartą per metus. Inventorizacijos metu nustatytas naftos produktų ir bioproduktų kiekis nurodomas inventorizacijos apraše (akte) ir apskaitos žurnaluose, kuriuose nurodomas faktiškas produktų kiekis ir gautas rezultatas (trūkumas arba perteklius), o paskesni įrašai daromi, vadovaujantis paskutinės inventorizacijos duomenimis.

12. Naftos produktų ir bioproduktų tankiui ir kiekiui nustatyti mėginiai imami vadovaujantis LST EN ISO 3170, LST EN ISO 3171 ir (arba) GOST 2517-85 (suskystintų dujų – GOST 14921-78 ir (arba) LST EN ISO 4257) standartais arba kitais normatyviniais dokumentais bei teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Naftos produktų ir bioproduktų tankis, jo ir temperatūros santykis nustatomas vadovaujantis LST EN ISO 3675, LST EN ISO 12185, LST EN ISO 3104 +AC 2000 arba GOST 3900–85 standartais, šių produktų kiekis kuro talpyklose turi būti nustatomas vadovaujantis Kuro talpyklose laikomų naftos produktų matavimo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 12-300): į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą įrašytomis ir metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis šie produktai sveriami arba matuojama jų temperatūra, tūris ir tankis, taip pat naudojant vandeniui jautrų indikatorių kuro talpyklose matuojamas vandens ir kitų priemaišų kiekis. Kai įprastų matavimo būdų negalima taikyti, matuojamų produktų kiekis gali būti nustatomas išpylimo būdu, matavimus atliekant skaitikliais, saikikliais arba sveriant.

14. Kai naftos produktai ir bioproduktai priimami į kuro talpyklą arba iš jos išduodami, apskaitos žurnalas turi būti laikomas terminalo ar degalinės patalpoje, patalpoje prie atskiros kuro talpyklos, o jeigu jos nėra – žurnalą privalo turėti asmuo, aptarnaujantis kuro talpyklą ir turintis teisę pildyti apskaitos žurnalą. Kitu laiku apskaitos žurnalas laikomas ūkio subjekto būstinėje arba ūkininko ir kito fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje.

15. Avarijų ir kitų nenumatytų aplinkybių atveju surašomas naftos produktų ir bioproduktų netekties aktas, kurį pasirašo materialiai atsakingas asmuo, ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo bei avarinės tarnybos pareigūnas, apie tai pažymint apskaitos žurnale. Paskesni įrašai apskaitos žurnale daromi, atsižvelgiant į netekties akte nurodytus duomenis.

16. Kai naftos produktai ir bioproduktai gabenami už sandėlio, terminalo ar degalinės teritorijos ribų, pervežami iš vieno įmonės padalinio į kitą, turi būti išrašomi dokumentai, nustatyti Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos 9 punkte. Jeigu naftos produktai ir bioproduktai vežami (perpilami) iš vienos kuro talpyklos į kitą (naftos produktų ir bioproduktų sandėlio, terminalo ar degalinės teritorijoje), surašomas aktas ir apie šią operaciją pažymima atitinkamuose apskaitos žurnaluose.

17. Ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų pildomi apskaitos žurnalai, naftos produktų įsigijimą, gabenimą ir kokybę patvirtinantys dokumentai turi būti laikomi ir pateikiami kontrolinio patikrinimo metu Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos 19 ar 20 punktuose nustatyta tvarka.

 

III. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ SPECIALŪS APSKAITOS REIKALAVIMAI DIDMENINEI PREKYBAI

 

18. Kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi didmenine naftos produktų ir bioproduktų prekyba, pildo Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka kiekvienos atskiros kuro talpyklos ar kiekvienos technologiškai sujungtos kuro talpyklų grupės, esančių sandėlyje, terminale, taip pat tų kuro talpyklų, esančių degalinės teritorijoje, kurios nesujungtos su degalų įpylimo kolonėlėmis, kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 1 priede, registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra tos kuro talpyklos, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

19. Jeigu kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai kuro talpykloje ar technologiškai sujungtų talpyklų grupėje saugo ne tik savo, bet ir kitiems savininkams priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, jie pildo:

19.1. Taisyklių 1 priede nustatytos formos ir registruotus AVMI arba pildomus Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka apskaitos žurnalus, kuriuose nurodomas visas toje kuro talpykloje ar talpyklų grupėje laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekis;

19.2. Taisyklių 1 priede nustatytos formos ir registruotus AVMI arba pildomus Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka apskaitos žurnalus atskirai kiekvienam kitam savininkui, kuriuose nurodomas kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų ir bioproduktų kiekis. Šiuose žurnaluose vieno savininko skirtingų naftos produktų ir bioproduktų rūšių ir markių apyvarta visose kuro talpyklose turi būti nurodyta vieno apskaitos žurnalo skirtinguose lapuose.

Užbaigta ūkinė operacija iš karto turi būti registruojama abiejuose šių eksploatuotojų pildomuose žurnaluose.

20. Įmonės, kurios verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir bioproduktais ir šiuos produktus pristato tiesiai pirkėjui (t. y. įsigytų produktų neišpildamos į įmonių – pardavėjų naudojamas kuro talpyklas, juos teisės aktų nustatyta tvarka perpila į kitas mobiliąsias talpyklas (sumontuotas nuosavose, išnuomotose ar pirkėjui priklausančiose transporto priemonėse), kilnojamąsias talpyklas ar autocisternas pildo Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka Taisyklių 4 priede nustatytos formos naftos produktų, bioproduktų, kuriuos įmonės tiesiogiai pristato pirkėjui, apskaitos žurnalus, registruotus toje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurioje įmonės registruotos mokesčių mokėtojais.

21. Taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodyti eksploatuotojai ir 20 punkte nurodytos įmonės, perkamų, parduodamų bei saugomų naftos produktų ir bioproduktų kiekį apskaito kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje ir litrais esamoje temperatūroje. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje perskaičiuoti kuro talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekiai kuro talpyklose turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš kuro talpyklos išpiltus kiekius bei leistinus natūralios netekties nuostolius ir pridėjus į kuro talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Kuro talpyklose – horizontaliose cisternose taikoma ± 3 procentų paklaida.

 

IV. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ SPECIALŪS APSKAITOS REIKALAVIMAI MAŽMENINĖJE PREKYBOJE

 

22. Degalinių eksploatuotojai, kurie verčiasi naftos produktų ir bioproduktų mažmenine prekyba degalinėse, o naftos produktus ir bioproduktus laiko tik degalinių teritorijoje esančiose ir su degalų įpylimo kolonėlėmis sujungtose degalų talpyklose, pildo Taisyklių 5 priede nustatytos formos degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalą Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruotą AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra degalinė, arba žurnalą pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

23. Jeigu Taisyklių 22 punkte nurodyti degalinių naudotojai nuosavų ar išsinuomotų degalinių teritorijoje esančiose, bet technologiškai su degalinių kolonėlėmis nesujungtose degalų talpyklose, bei (arba) kitose vietose esančiose degalų talpyklose laiko ne tik savo, bet ir priima saugoti kitų savininkų naftos produktus ir bioproduktus, jie privalo pildyti ne tik degalų pardavimo degalinėje žurnalą, bet papildomai pildo atskirus kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų ir bioproduktų Taisyklių 1 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus Taisyklių 4 ir 19 punktuose nustatyta tvarka ir registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra tos degalų talpyklos, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

24. Taisyklių 22 ir 23 punktuose nurodyti degalinių eksploatuotojai, perkamų, degalų talpyklose laikomų bei iš degalų talpyklų išvežamų naftos produktų ir bioproduktų kiekį nuosavose ar išsinuomotose degalų talpyklose apskaito kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje ir litrais esamoje temperatūroje, o degalinėse per degalų ir biodegalų bei tepalinių alyvų ir bioalyvos įpylimo kolonėles parduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekį – litrais esamoje temperatūroje ir sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje. Degalinėse parduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje apskaičiuojamas parduotų produktų tūrį litrais dauginant iš šių produktų vidutinio tankio, naudojant naftos produktų tankio temperatūrinio pokyčio perskaičiavimo lenteles apskaičiuoto pagal įsigijimo dokumentuose nurodytąjį šių produktų tankį esant + 20°C temperatūrai ( + 15°C) ir pagal vidutinę naftos produktų paros temperatūrą.

25. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje perskaičiuoti degalų talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekiai turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš degalų talpyklos išpiltus kiekius bei leistinus natūralios netekties nuostolius ir pridėjus į degalų talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Degalų talpyklose – horizontaliose cisternose taikoma ± 3 procentų paklaida.

 

V. KITI NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ SPECIALŪS APSKAITOS REIKALAVIMAI, KAI ŠIAIS PRODUKTAIS NEPREKIAUJAMA

 

26. Kuro talpyklų, terminalų eksploatuotojai – ūkio subjektai, kurie naftos produktais ir bioproduktais neprekiauja, bet kuro talpyklose ir terminaluose (sandėliuose) naftos produktus ir bioproduktus laiko tik savo reikmėms, pildo Taisyklių 1 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Perkamų, kuro talpyklose laikomų bei iš jų išduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis apskaitomas litrais (patiems pageidaujant – gali būti apskaitomas litrais ir sąlyginiais kilogramais arba litrais +15°C temperatūroje) pagal šių produktų įsigijimo ir gabenimo dokumentuose nurodytus duomenis.

27. Jeigu Taisyklių 26 punkte nurodyti eksploatuotojai saugo ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų naftos produktus ir bioproduktus bei (ar) teikia naftos produktų ir bioproduktų perpylimo paslaugą arba naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugą, Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka privalo papildomai pildyti atskirus kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 1 priede, ir papildomai ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduotų naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 3 priede. Šiuos žurnalus naudotojai pildo Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruoja AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos arba teikiama apskaitomų produktų pilstymo paslauga, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

28. Taisyklių 27 punkte nurodytų eksploatuotojų perkamų (priimamų saugoti ar perpilti), kuro talpyklose laikomų bei iš jų išduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis turi būti apskaitomas sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje ir litrais esamoje temperatūroje. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje perskaičiuoti kuro talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekiai kuro talpyklose turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš kuro talpyklos išpiltus kiekius ir pridėjus į kuro talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Kuro talpyklose – horizontaliose cisternose taikoma ± 3 procentų paklaida.

 

VI. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS

 

29. Kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai – ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka pildo Taisyklių 1 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus, o jeigu jie dar teikia pilstymo paslaugą, tai papildomai pildo Taisyklių 3 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus. Šiuos žurnalus eksploatuotojai registruoja AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos arba teikiama apskaitomų produktų pilstymo paslauga, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Kuro talpyklose laikomų ir išduotų naftos produktų ir bioproduktų kiekis apskaitomas litrais (pačių pageidavimu – litrais ir sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje) pagal šių produktų įsigijimo dokumentuose nurodytus duomenis.

30. Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos ar terminalai, pirmą kartą pateikdami registruoti apskaitos žurnalą, kartu pateikia savo surašytą pažymą apie kuro talpyklose turimus naftos produktų ir bioproduktų likučius, kurioje turi būti nurodyta kiekvienoje kuro talpykloje turimų naftos produktų ir bioproduktų rūšis bei markė ir likučio kiekis litrais (vienas pažymos egzempliorius, patvirtintas AVMI pareigūno parašu ir antspaudu, grąžinamas ūkininkui ar fiziniam asmeniui, kurį pastarasis Taisyklėse nustatyta tvarka turi saugoti kaip tų produktų įsigijimą patvirtinantį dokumentą) ir tų produktų įsigijimo dokumentus, jeigu tokie išlikę. Informacija apie technologinės schemos pakeitimus, padarytus praėjusį mėnesį, iki kito mėnesio 10 dienos kartu su Taisyklių 38.2 punkte nurodyta ataskaita pateikiama AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos.

 

VII. SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILŲ TRANSPORTUI, APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

31. Suskystintų dujų talpyklų ir grupinių rezervuarų eksploatuotojai, kurie juose laiko suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, šių dujų apskaitą tvarko pačių nustatyta tvarka. Tie eksploatuotojai (įmonės), kurie verčiasi įsigytų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, arba sumaišytų dujų (sumaišant skirtingų rūšių (markių) suskystintas dujas) didmenine prekyba, privalo parduodamas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, apskaityti kilogramais pildydamos Taisyklių 2 priede nustatytos formos didmeninės prekybos sąlygomis parduotų (perleistų) suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui (SDAT), apskaitos žurnalus, parengtus Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruotus AVMI, kurioje eksploatuotojas registruotas mokesčių mokėtoju, arba šiuos žurnalus pildydamos Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

32. Įmonės, kurios verčiasi didmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, įsigytas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui pristatydamos tiesiai pirkėjui (t. y. šių dujų neišpildamos į savo naudojamas suskystintų dujų atsargų talpyklas), t. y. teisės aktų nustatyta tvarka perpildamos į kitas mobiliąsias talpyklas, sumontuotas priklausančiose nuosavybės teise, išnuomotose, vežėjui ar pirkėjui priklausančiose transporto priemonėse), parduodamų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, apskaitą tvarko pildydamos Taisyklių 7 priede nustatytos formos suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, kurias įmonės tiesiogiai pristato pirkėjui, apskaitos žurnalus Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruotus AVMI, kurioje įmonės registruotos mokesčių mokėtojais (t. y. produktų neišpildamos į jų naudojamas kuro talpyklas, įsigytus produktus teisės aktų nustatyta tvarka perpila į kitas transporto priemones ar pirkėjui priklausančias kuro talpyklas).

33. Įmonės, kurios verčiasi mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, pildo pagal Taisyklių 4, 18 ir 34 punktuose nustatytus reikalavimus suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui (SDAT), pardavimo degalinėje apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 6 priede, registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra degalinė, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

34. Pildant Taisyklių 2, 6 ir 7 prieduose nustatytos formos suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui (SDAT), apskaitos žurnalus, turi būti vadovaujamasi tokiais reikalavimais:

34.1. suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, gautų per mėnesį vidutinis tankis esant + 20°C (ρvid.(20°C)) skaičiuojamas pagal formulę

 

 

kurioje:

m0 – kai i=0, tada ši reikšmė yra suskystintų dujų likutis degalinėje ataskaitinio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje, kg;

mi – kai i – ≥ 1, tada ši reikšmė yra kiekvieną kartą gautų suskystintų dujų kiekis, kg;

ρi=0(20°C) – suskystintų dujų likučio ataskaitinio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje tankis esant + 20°C temperatūrai degalinės talpyklose (imamas per praėjusį mėnesį gautų dujų vidutinis tankis rovid.(20°C), kg/m3;

ρi(20°C) – i- tąjį kartą degalinėje gautų suskystintų dujų tankis esant + 20°C temperatūrai, kg/m3;

34.2. imant degalinėje per ataskaitinį mėnesį fiksuojant kasos aparatu parduotų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, tūrį litrais, kiekis kilogramais (M kg) apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

kurioje:

V – per mėnesį degalinėje parduotų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, tūrio kiekis litrais, pagal sumuojamųjų skaitiklių ir kasos aparato parodymus;

ρvid. (tvid.°C) degalinėje parduotų suskystintų dujų vidutinis tankis esant vidutinei mėnesio temperatūrai, kg/ m3.

34.3. degalinėje parduotų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, tankis esant vidutinei mėnesio temperatūrai (ρvid. (tvid.°C)) skaičiuojamas pagal formulę:

 

kurioje:

k – suskystintų dujų temperatūrinio pokyčio koeficientas, kuris nurodytas Taisyklių 12 priede pateiktoje suskystintų dujų tankio temperatūrinio pokyčio perskaičiavimo lentelėje. Suskystintas dujas saugant požeminiuose rezervuaruose, dujų likučio temperatūra priimama lygi grunto temperatūrai 120 cm gylyje, kuri pateikta Taisyklių 13 priede. Lentelės viršutinėje horizontalioje eilutėje surandama tankio reikšmė artimiausia realiai 20°C temperatūroje, o vertikaliame stulpelyje kairėje – vidutinės mėnesio temperatūros reikšmė. Jų susikirtimo taškas atitinka koeficiento k reikšmei.

Suskystintas dujas saugant antžeminiuose rezervuaruose (suskystintų dujų talpyklose), dujų likučio temperatūra priimama lygi vidutinei paros oro temperatūrai, kurią tai vietovei nustato hidrometeorologinis centras arba imama išmatuota dujų temperatūra rezervuaruose. Suskystintas dujas saugant požeminiuose rezervuaruose (suskystintų dujų talpyklose), dujų likučio temperatūra priimama lygi vidutinei paros oro temperatūrai, perskaičiuotai pagal Taisyklių 13 priede pateiktą grunto temperatūros 120 cm gylyje lentelę, arba imama išmatuota dujų temperatūra rezervuaruose.

35. Kontrolės tikslais suskystintų dujų cheminei sudėčiai, o prireikus ir tankiui (kiekiui) nustatyti mėginiai imami vadovaujantis GOST 14921–78 ir (arba) LST EN ISO 4257 standartais arba kitais normatyviniais dokumentais bei teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Kontrolės tikslais suskystintų dujų tankis nustatomas vadovaujantis GOST 28656-90 arba EN ISO 8973. Apskaitos tikslais suskystintų dujų tankis, vadovaujantis minėtais standartais, nustatomas apskaičiavimo būdu. Degalinėse, kuriose įrengtos suskystintų dujų išdavimo kolonėlės su temperatūros pokyčio perskaičiavimu esant + 15°C ir dujų apskaita tvarkoma analogiškai kaip išdėstyta Taisyklių 34.1. ir 34.2 punktuose, tik per mėnesį gautų ir parduotų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, vidutinis tankis apskaičiuojamas esant + 15°C temperatūrai. Šiuo atveju ir Taisyklių 2, 6, 7 prieduose pateiktuose apskaitos žurnaluose taikomas šių dujų vidutinis tankis apskaičiuotas esant + 15°C temperatūrai.

 

VIII. ATASKAITŲ APIE KURO TALPYKLOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ APYVARTĄ PATEIKIMAS TERITORINĖMS VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS

 

37. Taisyklių 18, 19 ir 20 punktuose nurodyti kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai, pildo dviejų tipų ataskaitas:

37.1. kiekvienos AVMI aptarnaujamoje teritorijoje esančiose kuro talpyklose ar terminaluose laikomų naftos produktų ir bioproduktų apyvartos per praėjusį mėnesį ataskaitas, kurių forma nustatyta Taisyklių 8 priede, ir iki kito mėnesio 10 dienos kuro talpyklos eksploatuotojas talpyklos ataskaitą pateikia atitinkamai AVMI;

37.2. Taisyklių 9 priede nustatytos formos naftos produktų ir bioproduktų apyvartos didmeninėje prekyboje per praėjusį mėnesį ataskaitą ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurioje jie registruoti mokesčių mokėtojais.

38. Taisyklių 22 punkte nurodyti degalinių eksploatuotojai pildo:

38.1. Taisyklių 10 priede nustatytos formos ataskaitą apie degalinės praėjusio mėnesio naftos produktų ir bioproduktų apyvartą, ir iki kito mėnesio 10 dienos degalinės eksploatuotojas šią degalinės ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra degalinė;

38.2. Taisyklių 8 priede nustatytos formos ataskaitą, kurioje įrašo duomenis apie naftos produktų ir bioproduktų laikymą kuro talpyklose, nesujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis ir (arba) esančiose kitose vietose. Iki kito mėnesio 10 dienos degalinės eksploatuotojas šias ataskaitas pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos. Jeigu eksploatuojamos kuro talpyklos yra skirtingų AVMI teritorinių skyrių aptarnaujamose teritorijose, tai Taisyklių 8 priede nustatytos formos ataskaitos pildamos apie kiekvieno kito teritorinio skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje esančių kuro talpyklų praėjusio mėnesio naftos produktų ir bioproduktų apyvartą ir iki kito mėnesio 10 dienos pateikiamos atitinkamiems skyriams.

39. Taisyklių 26 punkte nurodyti kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai – ūkio subjektai pildo:

39.1. Taisyklių 10 priede nustatytos formos ataskaitą apie degalinės praėjusio mėnesio pardavimų apyvartą;

39.2. kuro talpyklose ar terminale laikomų naftos produktų ir bioproduktų praėjusio mėnesio apyvartos ataskaitą, kurios forma nustatyta Taisyklių 8 priede, naftos produktų ir bioproduktų kiekius nurodydami litrais (jeigu patys pageidauja – litrais ir kilogramais), ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos ar terminalas;

39.3. jeigu priima saugoti kitiems asmenims priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, teikia tų produktų pilstymo paslaugas, tai papildomai pildo Taisyklių 11 priede nustatytos formos ūkio subjektams, ūkin inkams bei kitiems asmenims suteiktų naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugų per praėjusį mėnesį ataskaitą ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia atitinkamai AVMI.

40. Taisyklių 29 punkte nurodyti kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai – ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys pagal įsigijimo dokumentus ir pačių apskaičiavimus pildo:

40.1. Taisyklių 8 priede nustatytos formos kuro talpyklose ar terminaluose laikomų naftos produktų, bioproduktų praėjusio mėnesio apyvartos ataskaitą, naftos produktų, bioproduktų kiekius nurodydami litrais (jeigu patys pageidauja – litrais ir kilogramais), ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos ar terminalas;

40.2. jeigu šie asmenys priima saugoti kitiems asmenims priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, teikia tų produktų pilstymo paslaugas, tai jie papildomai pildo Taisyklių 11 priede nustatytos formos ūkininkams ir fiziniams asmenims suteiktų naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugų ataskaitą ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje vykdoma pilstymo paslauga.

41. Įmonės, kurios verčiasi suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, didmenine prekyba, pildo Taisyklių 9 priede nustatytos formos naftos produktų ir bioproduktų apyvartos didmeninėje prekyboje per praėjusį mėnesį ataskaitą, kurioje nurodo įmonės praėjusio mėnesio suskystintų dujų, skirtų autotransporto priemonėms, apyvartą didmeninėje prekyboje, ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurioje jos registruotos. Kitos įmonės, kurios nesiverčia didmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, o šias dujas naudoja tik savo reikmėms, duomenis apie šių dujų likučius, gavimą ir pardavimą nurodo pildomoje Taisyklių 8 priede nustatytos formos ataskaitoje.

42. Taisyklių 33 punkte nurodyti degalinių eksploatuotojai pildo Taisyklių 10 priede nustatytos formos ataskaitą apie degalinės praėjusio mėnesio naftos produktų ir bioproduktų apyvartą ir iki kito mėnesio 10 dienos degalinės eksploatuotojas šią degalinės ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra degalinė.

43. Ataskaitos pildomos tik pagal žurnalų, naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo ir gabenimo dokumentų bei inventorizavimo aprašų duomenis.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Kuro talpyklas, jų grupes, terminalus (sandėlius) ar degalines eksploatuojančių ūkio subjektų ir jų filialų vadovams bei savininkams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, nesilaikantiems Taisyklių reikalavimų, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos sankcijos.

45. Taisyklių laikymosi kontrolę vykdo VMI, AVMI, Vidaus reikalų ministerijos padaliniai, Lietuvos metrologijos inspekcija ir kitos kontrolės institucijos bei įstaigos pagal savo kompetenciją.

46. Ūkio subjektams, laikantiems naftos produktus ir bioproduktus muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) ar kitose muitinės prižiūrimose vietose, taip pat turintiems teisę naudotis supaprastintomis muitinės procedūromis, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomi papildomi šių prekių apskaitos reikalavimai.

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras

Petras Čėsna

Zigmantas Balčytis

2001 09 19

2001 09 24

______________

 

 

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro,

bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų

apskaitos taisyklių 1 priedas

 

(KURO TALPYKLOJE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

KURO TALPYKLOJE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Kuro talpyklos adresas___________________________________________________________________________

Kuro talpyklos numeris ____________________________ kuro talpyklos tūris (kub. metrais)_____ tipas_________

                                                       (suteikia teritorinė valstybinė                                                      (stacionarus antžeminis ar požeminis rezervuaras

                                                         mokesčių inspekcija)                                                                                       ar cisterna arba konteinerinė cisterna)

Objekto, kuriame yra kuro talpykla, pavadinimas____________________________ ir identifikacinis numeris______

                                                                                                             (atskira talpykla, talpyklų grupė, )                           (suteikia teritorinė valstybinė

                                                                                                            sandėlis, terminalas                                                                    mokesčių inspekcija)

Kuro talpyklos savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir kodas (asmens kodas) _____________________________________________________________________________________________

Kuro talpyklos naudotojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir kodas (asmens kodas) _____________________________________________________________________________________________

Naftos produktų, bioproduktų savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir kodas (asmens kodas) _____________________________________________________________________________________________

Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas____________________ ir markė_________________

 

Data

Laikas (val., min)

Į kuro talpyklą atvežta naftos produktų, bioproduktų

Iš kuro talpyklos išvežta naftos produktų, bioproduktų (išskyrus nurodytus 7 ir 8 stulpeliuose)

Iš kuro talpyklos išpilta naftos produktų, bioproduktų, skirtų sunaudoti savo reikmėms

Naftos produktų, bioproduktų likutis kuro talpykloje po atvežimo, išvežimo ar išpylimo savo reikmėms

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (pagaminimo dokumento numeris ir data)

Krovinio važtaraščio serija ir numeris

Naftos produktų, bioproduktų priėmimo akto numeris ir data

Pastabos

Atsakingo asmens

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

vardas, pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais o litrais +15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai +15°C temperatūroje“.

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių

2 priedas

 

(DIDMENINĖS PREKYBOS SĄLYGOMIS PARDUOTŲ (PERLEISTŲ) SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI (SDAT), APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

DIDMENINĖS PREKYBOS SĄLYGOMIS PARDUOTŲ (PERLEISTŲ) SUSKYSTINTŲ

DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI (SDAT), APSKAITOS ŽURNALAS

 

Objekto, kuriame yra suskystintų dujų talpyklos, pavadinimas _______________________ ir identifikacinis numeris_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  (atskira talpykla, grupiniai rezervuarai,                 (suteikia teritorinė valstybinė

                                                                                                                                  terminalas, dujų pilstymo stotis)                        mokesčių inspekcija)

Objekto, kuriame yra suskystintų dujų talpyklos, adresas___________________ talpyklų bendras tūris (kub. metrais)_____________________________________________________________________________________________

 

Objekto, kuriame yra suskystintų dujų talpyklos, savininko pavadinimas (vardas, pavardė)__ ir kodas (asmens kodas) _____________________________________________________________________________________________

Objekto, kuriame yra suskystintų dujų talpyklos, naudotojo pavadinimas (vardas, pavardė) _ ir kodas (asmens kodas) _____________________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Data

Įmonės, kuriai parduotos SDAT, rekvizitai

SDAT pardavimo dokumentų duomenys

Išrašytų SDAT gabenimo dokumentų duomenys

Duomenys apie parduotas SDAT

Pardavėjo atsakingo asmens

tipas, pavadinimas

kodas

tipas

serija ir Nr.

Tipas

serija ir Nr.

tankis, +20°C kg/m3

masė, kg

Vardas

Pavardė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

Įmonių tipai: AB – akcinė bendrovė, UAB – uždaroji akcinė bendrovė, ŽŪB – žemės ūkio bendrovė, TŪB – tikroji ūkinė bendrija, KŪB – komanditinė ūkinė bendrija, PĮ – bet kokio tipo personali įmonė, UĮ – užsienio šalies įmonė, KOP -kooperatyvas;

Pardavimo dokumentų tipai: PVMSF – PVM sąskaita faktūra, SF – sąskaita faktūra, BDED – eksporto deklaracija, KAD – kitoks apskaitos dokumentas;

Gabenimo dokumentų tipai: KRV – krovinio važtaraštis, CMR – tarptautinis krovinio važtaraštis, KV – kitoks krovinio važtaraštis (geležinkelio ir pan.);

Pastaba. Kai parduodamų SDAT kiekis perskaičiuojamas prie + 15°C temperatūros, SDAT tankis nurodomas +15°C temperatūroje.

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių

3 priedas

 

(ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IŠDUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IŠDUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Ūkio subjekto– naftos produktų, bioproduktų pylimo į degalų bakus paslaugos teikėjo pavadinimas ir kodas_____________________________________________________________________________________________

Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas___________________________________ ir markė __________

Naftos produktų, bioproduktų įpylimo kolonėlės sumuojančiojo skaitiklio numeris _____________________

                                                                                                                                                                                                     (suteikia teritorinė valstybinė

                                                                                                                                                                                                                   mokesčių inspekcija)

Naftos produktų, bioproduktų išdavimo vietos adresas ir identifikacinis numeris_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                      (suteikia teritorinė valstybinė

                                                                                                                                                                                                  mokesčių inspekcija)

 

Data

Išduota naftos produktų, bioproduktų (litrais)

Ūkio subjekto, naftos produktų, bioproduktų savininko pavadinimas, kodas (ūkininko vardas, pavardė, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris)

Naftos produktus, bioproduktus priėmusio asmens

Naftos produktus, bioproduktus išdavusio asmens

Naftos produktų, bioproduktų išdavimą sumuojančiojo skaitiklio rodmenys dienos pradžioje (litrais)

Naftos produktų, bioproduktų išdavimą sumuojančiojo skaitiklio rodmenys dienos pabaigoje (litrais)

Iš viso išduota naftos produktų, bioproduktų per dieną (litrais)

vardas, pavardė

parašas

vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių

4 priedas

 

(NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KURIUOS ĮMONĖ TIESIOGIAI PRISTATO PIRKĖJUI, APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KURIUOS ĮMONĖS TIESIOGIAI PRISTATO PIRKĖJUI, APSKAITOS ŽURNALAS

 

Įmonės pavadinimas ir kodas______________________________________________________________________

Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas ir markė___________________________________________________

 

Įrašo data

Naftos produktų, bioproduktų siuntos įsigijimo dokumento – PVM sąskaitos faktūros

Naftos produktų, bioproduktų siuntos pardavimo ir gabenimo dokumentų duomenys

Naftos produktų, bioproduktų perpylimo vietos adresas

Pirkėjo – įmonės arba asmens kodas

Pirkėjo – įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

Pardavėjo atsakingo asmens

Data

Serija ir Nr.

Kiekis (kilogramais)

Kiekis (litrais)

PVM sąskaitos-faktūros serija ir Nr.

Krovinio arba geležinkelio važtaraščio serija ir Nr.

Vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais +15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „ litrai +15°C temperatūroje“.

______________

 

 

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų

ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių 5 priedas

 

(DEGALŲ PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

DEGALŲ PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALAS

 

Įmonės, eksploatuojančios degalinę, pavadinimas ir kodas_________________________________

Licencijos Nr. __________________

Degalinės adresas________________________ numeris__________________________________

                                                                                                                                     (suteikia teritorinė mokesčių inspekcija)

 

1 lentelė. Supilta į degalinės degalų talpyklas

Talpyklos, į kurią supilti degalai, numeris

Atvežimo laikas, val., min

Degalų pavadinimas, markė

Degalų masė (kilogramais)

Degalų tūris (litrais)

PVM sąskaitos- faktūros serija ir Nr.

Krovinio važtaraščio serija ir Nr.

Degalus, priėmusio asmens vardas, pavardė

Degalus, priėmusio asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Kasos aparatų pamainos (paros) ataskaitų duomenys

Kasos aparato numeris

 

 

Pamainos apyvarta (litais)

Pardavimo PVM pamainos apyvartoje (litais)

Bendra apyvarta

 

 

Iš to skaičiaus degalai (išskyrus suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui

 

 

 

3 lentelė. Sumuojančiųjų skaitiklių rodmenys

Skaitiklio numeris

Degalų rūšis

Skaitiklio rodmenys pamainos pradžioje

Skaitiklio rodmenys pamainos pabaigoje

Parduota degalų per pamainą, litrų

Iš to skaičiaus išduota savo reikmėms, litrų

Parduota degalų per pamainą, sąlyginiais kg

Vidutinė paros temperatūra, °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Degalų likučiai degalinės degalų talpyklose pamainos pabaigoje

Talpykla

Degalų pamainos pradžioje

Degalų pamainos pabaigoje

Talpyklos numeris

Degalų pavadinimas ir markė

Bendras įpylimo lygis (cm)

Tame tarpe vandens lygis (cm)

Degalų tūris (litrais)

Temperatūra, °C

Bendras įpylimo lygis (cm)

Tame tarpe vandens lygis (cm)

Degalų tūris (litrais)

Temperatūra, °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais +15°C temperatūroje, lentelių stulpeliuose vietoj

kilogramų įrašoma „litrai + 15°C temperatūroje“.

 

Pamaina perduota: 200__ m._________ mėn. ____ d. ____val.____min.

 

Pamainą perdavė: _______________      __________________                                             

                                                                 (pareigos)                               (parašas)                                 (vardas, pavardė)

Pamainą priėmė: ___________________________________________________________

                                 (pareigos)                                  (parašas)                                       (vardas, pavardė)

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų

ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių 6 priedas

 

(SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI (SDAT), PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI (SDAT), PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALAS

 

Degalinės adresas________________________________ numeris __________________________

                                                                                                                                                                  (suteikia teritorinė mokesčių inspekcija)

Suskystintų dujų talpyklos numeris____ , suskystintų dujų talpyklos tūris (kub. metrais)_________ ,

tipas____________________________________________________________________________

                                                    (stacionari ar mobili, antžeminė ar požeminė arba konteinerinė cisterna)

Įmonės, eksploatuojančios degalinę, pavadinimas ir kodas__________________________________

Licencijos Nr. _________________

 

Mėnesio apyvarta

 

Talpyklos numeris

SDAT likutis mėnesio pirmos dienos pradžioje, kg

Vidutinis gautų SNDA tankis per mėnesį + 20°C, kg/m3

Vidutinė mėnesio oro temperatūra, °C

Gauta per mėnesį SDAT, kg

Parduota SDAT per mėnesį, kg

Iš to skaičiaus išduota savo reikmėms, kg

Likutis mėnesio paskutinės dienos pabaigoje, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamainos apyvarta

 

1 lentelė. Gauta dujų į suskystintų dujų talpyklas

Talpyklos, į kurią supilti degalai, numeris

Atvežimo laikas, val., min.

PVM sąskaitos faktūros serija ir Nr.

Krovinio važtaraščio serija ir Nr.

Kiekis (kg)

Tankis, kg/m3 + 20 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Kasos aparato pamainos (dienos) ataskaitų duomenys

Kasos aparato numeris

 

 

Pamainos apyvarta (litais)

Pardavimo PVM pamainos apyvartoje (litais)

SDAT apyvarta

 

 

 

3 lentelė. SDAT įpylimo sumuojančiųjų skaitiklių rodmenys

Skaitiklio numeris

Skaitiklio rodmenys pamainos pradžioje

Skaitiklio rodmenys pamainos pabaigoje

Parduota SDAT per pamainą, litrais

Iš to skaičiaus išduota savo reikmėms

Vidutinė paros oro temperatūra, °C

Parduota SDAT nuo mėnesio pradžios, litrais

Iš to skaičiaus nuo mėnesio pradžios išduota savo reikmėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamaina perduota: 200__ m._________ mėn. ____ d. ____val.____min.

 

Pamainą perdavė: _______________      __________________                                             

                                                                 (pareigos)                               (parašas)                                 (vardas, pavardė)

Pamainą priėmė: ___________________________________________________________

                                 (pareigos)                                  (parašas)                                       (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų

ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių 7 priedas

 

(SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI (SDAT), KURIAS ĮMONĖS TIESIOGIAI PRISTATO PIRKĖJUI, APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

 

SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI (SDAT), KURIAS ĮMONĖS TIESIOGIAI PRISTATO PIRKĖJUI, APSKAITOS ŽURNALAS

 

Įmonės pavadinimas ir kodas______________________________________________________________________

 

Įrašo data

SDAT siuntos įsigijimo dokumento – PVM sąskaitos faktūros

SDAT siuntos pardavimo dokumentų duomenys

SDAT perpylimo vietos adresas

Pirkėjo – įmonės arba asmens kodas

Pirkėjo – įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

Pardavėjo atsakingo asmens

Data

Serija ir Nr.

Tankis +20°C, kg/m3

Masė, kg

Tūris, L

PVM sąskaitos-faktūros serija ir Nr.

Krovinio važtaraščio serija ir Nr.

Vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų

ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių

8 priedas

 

(KURO TALPYKLOSE AR TERMINALUOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APYVARTOS PER MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS)

 

KURO TALPYKLOSE AR TERMINALUOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APYVARTOS PER 200__M. ______________ MĖNESĮ ATASKAITA

 

_____________________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, ūkininko vardas, pavardė, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

_____________________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

____________________________ miesto (rajono) skyriui

 

Eil. Nr.

Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas ir markė

Naftos produktų savininkas

Kuro talpyklos numeris

Kuro talpyklų objekto kodas

Naftos produktų, bioproduktų likutis kuro talpykloje mėnesio pirmąją dieną (iš viso)

Į kuro talpyklą įvežta naftos produktų, bioproduktų per mėnesį (iš viso)

Iš kuro talpyklos išvežta n (išskyrus nurodytus 13 ir 14 stulpeliuose) naftos produktų, bioproduktų per mėnesį

Iš kuro talpyklos išduota skirtų sunaudoti savo reikmėms naftos produktų, bioproduktų per mėnesį

Naftos produktų likutis kuro talpykloje mėnesio paskutinę dieną (iš viso)

pavadinimas

kodas

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: 1. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais + 15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai + 15°C temperatūroje“. 2. Įmonės, kurios nesiverčia didmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui (SDAT), o tik šias dujas naudoja savo reikmėms, duomenis apie SDAT likučius, atvežimą ir išvežimą nurodo tik kilogramais, duomenis apie SDAT, sunaudotas savo autotransporto reikmėms, nurodo litrais ir sąlyginiais kilogramais, apskaičiuotais vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus nuostatomis.

 

Įmonės (filialo) vadovas                                                                                                                                ____

                                                          (pareigos)                                                                     (parašas)                      (vardas, pavardė)

Ataskaitą parengęs asmuo         ______________________________________________________________                                                              

(pareigos) (telefono numeris) (parašas) (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos

taisyklių 9 priedas

 

(NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ APYVARTOS DIDMENINĖJE PREKYBOJE PER MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS)

 

NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ APYVARTOS DIDMENINĖJE PREKYBOJE PER 200__ M. ____________ MĖNESĮ ATASKAITA

 

_______________________________________________________________

                            (Įmonės – kuro talpyklų ar terminalo naudotojos pavadinimas ir kodas)

_____________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

______________________ miesto (rajono) skyriui

 

Naftos produktų rūšis

Įsigytas kiekis (kilogramais)

Parduotas kiekis (kilogramais)

Likučiai mėnesio paskutinei dienai

Aviacinis benzinas

 

 

 

Benzinas A80 (A76)

 

 

 

Biodegalai -benzinas A80e

 

 

 

Benzinas A92 (A93)

 

 

 

Biodegalai -benzinas A92e

 

 

 

Benzinas A95

 

 

 

Biodegalai -benzinas A95e

 

 

 

Benzinas A98

 

 

 

Biodegalai -benzinas A98e

 

 

 

Suskystintos dujos, skirtos automobilių transportui

 

 

 

Dyzelinas (dyzeliniai degalai)

 

 

 

Biodyzelinas

 

 

 

Rapsų metilo (etilo) esteris

 

 

 

Buitinis krosnių kuras

 

 

 

Skystasis kuras (2710. 00.74.1)

 

 

 

Skystasis kuras

 

 

 

Reaktyviniai degalai

 

 

 

Žibalas

 

 

 

Mazutas M40

 

 

 

Mazutas M100

 

 

 

Tepalinė ir kita alyva

 

 

 

Bioalyva

 

 

 

Žalia nafta, gamtiniai dujų kondensatai, naftiniai distiliatai ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų

 

 

 

Skalūnų alyva ir jos produktai

 

 

 

Orimulsija

 

 

 

Suskystintos gamtinės dujos

 

 

 

Kiti produktai

 

 

 

Suskystintos dujos, skirtos komunalinėms buitinėms reikmėms

 

 

 

Pastabos: Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais + 15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai +15°C temperatūroje“. Eilutėje kiti produktai nurodomas produkto, kurį privaloma apskaityti pagal Taisykles, pavadinimas ir duomenys.

 

Įmonės vyr. finansininkas ________________      _________________________________

                                                   (pareigos)                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

Atsakingas asmuo ______________________       ______________     _________________

                                                  (pareigos)                            (parašas)                         (vardas, pavardė)

 

                                                                                    200__ m. _____________ mėn. ___ d.

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių 10 priedas

 

(DEGALINĖS PARDAVIMŲ APYVARTOS PER MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS)

 

DEGALINĖS PARDAVIMŲ APYVARTOS PER 200__ M. ______________ MĖNESĮ ATASKAITA

 

_____________________________________________________________

                                                                 (Degalinės adresas ir kodas)

_____________________________________________________________

                                           (Įmonės – degalinės naudotojos pavadinimas ir kodas)

_____________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

______________________ miesto (rajono) skyriui

 

1 lentelė. Kasos aparatų bendros mėnesio apyvartos ataskaitų parodymai

Kasos aparato numeris

 

 

Mėnesio apyvarta (litais)

Pardavimo PVM mėnesio apyvartoje (litais)

Bendra apyvarta

 

 

Iš to skaičiaus degalai

 

 

 

2 lentelė. Degalų likučiai talpyklose ataskaitinį mėnesį paskutinio pamainos perdavimo metu

Degalų talpyklos Nr.

Naftos produktų rūšis

Tūris (litrais)

Masė (kilogramais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Degalų įpylimo kolonėlių sumuojančiųjų skaitiklių parodymai ataskaitinį mėnesį paskutinio pamainos perdavimo metu

Sumuojančiojo skaitiklio numeris

Naftos produktų rūšis

Parodymai mėnesio paskutinę dieną (litrais)

Parduota degalų per mėnesį (litrais)

Išduota savo reikmėms per mėnesį (litrais)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais +15°C temperatūroje, lentelių stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai +15°C temperatūroje“.

 

Įmonės vyr. finansininkas _______________________________                                         

                                                (pareigos)                        (parašas)                            (vardas, pavardė)

Atsakingas asmuo              _______________                             __                                       

                                                (pareigos)                        (parašas)                             (vardas, pavardė)

 

                                                                                     200__ m. _____________ mėn. ___ d.

______________

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos

taisyklių 11 priedas

 

(KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS BEI KITIEMS ASMENIMS SUTEIKTŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ PILSTYMO PASLAUGŲ PER 200__M. ________ MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS)

 

KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS BEI KITIEMS ASMENIMS SUTEIKTŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ PILSTYMO PASLAUGŲ PER 200___M. ____________MĖNESĮ ATASKAITA

 

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas)

_______________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

________________________ miesto (rajono) skyriui

 

Naftos produktų, bioproduktų likučiai kuro talpyklose, sujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis, ataskaitinį mėnesį (paskutinės pamainos perdavimo metu)

 

1 lentelė

Kuro talpyklos numeris

Su talpykla sujungtų degalų įpylimo kolonėlių numeriai

Naftos produktų rūšis ir markė

Naftos produktų tūris (litrais)

Naftos produktų masė (kilogramais)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais +15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai + 15°C temperatūroje“.

 

Degalų įpylimo kolonėlių sumuojančiųjų skaitiklių rodmenys

 

2 lentelė

Degalų įpylimo kolonėlės numeris

Sumuojančiojo skaitiklio numeris

Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas ir markė

Skaitiklio rodmenys ataskaitinio mėnesio pirmosios dienos pradžioje (litrais)

Skaitiklio rodmenys ataskaitinio mėnesio paskutinę dieną (litrais)

Kitiems ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduota naftos produktų per mėnesį (litrais)

Savo reikmėms išduota naftos produktų per mėnesį (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės vyr. finansininkas ____________                               _________________________

                                               (pareigos)                            (parašas)                             (vardas, pavardė)

Atsakingas asmuo             ____________________________________________________

                                               (pareigos)                          (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

                                                                                    200__ m. _____________ mėn. ___ d.

______________

 

 

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skysčių produktų apskaitos

taisyklių 12 priedas

 

SUSKYSTINTŲ DUJŲ TANKIO TEMPERATŪRINIO POKYČIO PERSKAIČIAVIMO LENTELĖ

 

T- °, C

0.4900

0.4925

0.4950

0.4975

0.5000

0.5010

0.5025

0.5050

0.5075

0.5100

0.5125

-30

1.1396

1.1403

1.1379

1.1356

1.1342

1.1329

1.1315

1.1302

1.1288

1.1275

1.1261

-29

1.1372

1.1358

1.1345

1.1232

1.1319

1.1305

1.1295

1.1279

1.1266

1.1252

1.1239

-28

1.1248

1.1333

1.1320

1.1207

1.1294

1.1281

1.1268

1.1255

1.1242

1.1229

1.1216

-27

1.1222

1.1309

1.1296

1.1283

1.1270

1.1257

1.1244

1.1231

1.1218

1.1205

1.1192

-26

1.1296

1.1284

1.1271

1.1268

1.1245

1.1233

1.1229

1.1207

1.1194

1.1182

1.1169

-25

1.1280

1.1267

1.1265

1.1258

1.1220

1.1207

1.1195

1.1182

1.1170

1.1157

1.1145

-24

1.1245

1.1233

1.1220

1.1232

1.1196

1.1183

1.1171

1.1159

1.1146

1.1134

1.1122

-23

1.1228

1.1208

1.1196

1.1164

1.1172

1.1159

1.1147

1.1135

1.1123

1.1111

1.1099

-22

1.1196

1.1184

1.1172

1.1160

1.1148

1.1136

1.1124

1.1112

1.1100

1.1088

1.1076

-21

1.1169

1.1158

1.1146

1.1135

1.1123

1.1112

1.1100

1.1089

1.1077

1.1066

1.1055

-20

1.1142

1.1131

1.1120

1.1109

1.1098

1.1086

1.1075

1.1064

1.1053

1.1042

1.1031

-19

1.1106

1.1105

1.1094

1.1083

1.1072

1.1062

1.1051

1.1040

1.1029

1.1019

1.1007

-18

1.1091

1.1081

1.1070

1.1058

1.1048

1.1038

1.1027

1.1016

1.1005

1.0995

1.0984

-17

1.1064

1.1054

1.1043

1.1033

1.1022

1.1012

1.1001

1.0991

1.0980

1.0970

1.0959

-16

1.1040

1.1030

1.1019

1.1009

1.0999

1.0988

1.0978

1.0968

1.0957

1.0947

1.0937

-15

1.1013

1.1003

1.0993

1.0983

1.0973

1.0962

1.0952

1.0942

1.0932

1.0922

1.0912

-14

1.0988

1.0978

1.0968

1.0953

1.0948

1.0938

1.0928

1.0916

1.0908

1.0895

1.0888

-13

1.0968

1.0958

1.0948

1.0938

1.0928

1.0918

1.0908

1.0898

1.0888

1.0878

1.0868

-12

1.0937

1.0926

1.0916

1.0905

1.0894

1.0884

1.0875

1.0866

1.0856

1.0847

1.0838

-11

1.0914

1.0903

1.0892

1.0881

1.0870

1.0860

1.0851

1.0842

1.0833

1.0824

1.0815

-10

1.0878

1.0869

1.0860

1.0857

1.0842

1.0834

1.0835

1.0816

1.0807

1.0798

1.0789

-9

1.0850

1.0842

1.0333

1.0826

1.0816

1.0808

1.0799

1.0791

1.0782

1.0774

1.0765

-8

1.0824

1.0816

1.0807

1.0799

1.0791

1.0782

1.0774

1.0766

1.0757

1.0749

1.0741

-7

1.0798

1.0789

1.0781

1.0773

1.0765

1.0756

1.0748

1.0740

1.0732

1.0724

1.0716

-6

1.0793

1.0784

1.0776

1.0757

1.0758

1.0750

1.0741

1.0732

1.0724

1.0715

1.0706

-5

1.0741

1.0734

1.0726

1.0719

1.0715

1.0704

1.0696

1.0689

1.0681

1.0674

1.0666

-4

1.0714

1.0706

1.0695

1.0692

1.0665

1.0677

1.0675

1.0663

1.0651

1.0649

1.0641

-3

1.0690

1.0682

1.0675

1.0658

1.0661

1.0653

1.0646

1.0639

1.0632

1.0625

1.0618

-2

1.0659

1.0652

1.0645

1.0632

1.0631

1.0625

1.0618

1.0611

1.0604

1.0595

1.0591

-1

1.0630

1.0623

1.0617

1.0610

1.0604

1.0597

1.0591

1.0584

1.0578

1.0571

1.0565

0

1.0602

1.0596

1.0590

1.0584

1.0578

1.0571

1.0585

1.0559

1.0553

1.0547

1.0541

1

1.0578

1.0571

1.0564

1.0558

1.0552

1.0545

1.0539

1.0533

1.0526

1.0520

1.0514

2

1.0546

1.0540

1.0534

1.0528

1.0522

1.0517

1.0511

1.0505

1.0499

1.0493

1.0487

3

1.0516

1.0517

1.0505

1.0500

1.0494

1.0489

1.0433

1.0478

1.0472

1.0467

1.0461

4

1.0488

1.0483

1.0473

1.0472

1.0467

1.0461

1.0456

1.0451

1.0445

1.0440

1.0435

5

1.0458

1.0453

1.0448

1.0443

1.0438

1.0433

1.0428

1.0423

1.0418

1.0413

1.0408

6

1.0430

1.0426

1.0421

1.0416

1.0411

1.0407

1.0402

1.0397

1.0393

1.0388

1.0383

7

1.0399

1.0395

1.0390

1.0386

1.0382

1.0377

1.0373

1.0369

1.0365

1.0361

1.0356

8

1.0370

1.0368

1.0362

1.0358

1.0354

1.0351

1.0347

1.0343

1.0339

1.0336

1.0331

9

1.0338

1.0334

1.0331

1.0328

1.0324

1.0321

1.0317

1.0314

1.0310

1.0307

1.0303

10

1.0312

1.0309

1.0305

1.0302

1.0299

1.0295

1.0292

1.0289

1.0286

1.0282

1.0289

11

1.0279

1.0276

1.0273

1.0270

1.0267

1.0265

1.0262

1.0259

1.0256

1.0253

1.0251

12

1.0248

1.0244

1.0242

1.0239

1.0236

1.0234

1.0231

1.0228

1.0225

1.0223

1.0220

13

1.0212

1.0209

1.0207

1.0205

1.0203

1.0200

1.0198

1.0196

1.0194

1.0192

1.0189

14

1.0189

1.0187

1.0185

1.0183

1.0181

1.0178

1.0176

1.0174

1.0172

1.0170

1.0168

15

1.0158

1.0156

1.0155

1.0153

1.0151

1.0150

1.0148

1.0146

1.0144

1.0143

1.0141

16

1.0125

1.0123

1.0122

1.0121

1.0120

1.0118

1.0118

1.0116

1.0115

1.0114

1.0112

17

1.0092

1.0092

1.0091

1.0091

1.0091

1.0090

1.0090

1.0090

1.0089

1.0089

1.0089

18

1.0063

1.0062

1.0062

1.0061

1.0061

1.0060

1.0060

1.0059

1.0059

1.0058

1.0057

19

1.0035

1.0034

1.0034

1.0033

1.0032

1.0032

1.0032

1.0031

1.0031

1.0030

1.0030

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

0.9970

0.9974

0.9971

0.9973

0.9971

0.9972

0.9972

0.9972

0.9973

0.9973

0.9973

22

0.9943

0.9944

0.9948

0.9945

0.9945

0.9946

0.9946

0.9947

0.9943

0.9948

0.9948

23

0.9915

0.9906

0.9913

0.9908

0.9900

0.9910

0.9911

0.9912

0.9913

0.9914

0.9915

24

0.9870

0.9872

0.9873

0.9875

0.9876

0.9878

0.9879

0.9881

0.9882

0.9884

0.9885

25

0.9837

0.9839

0.9840

0.9842

0.9844

0.9846

0.9848

0.9850

0.9851

0.9853

0.9855

26

0.9805

0.9807

0.9816

0.9812

0.9814

0.9816

0.9818

0.9820

0.9823

0.9825

0.9827

27

0.9771

0.9774

0.9776

0.9779

0.9782

0.9784

0.9787

0.9790

0.9792

0.9795

0.9798

28

0.9738

0.9741

0.9744

0.9747

0.9750

0.9753

0.9756

0.9759

0.9762

0.9765

0.9768

29

0.9703

0.9702

0.9710

0.9714

0.9717

0.9721

0.9724

0.9728

0.9731

0.9735

0.9738

30

0.9673

0.9677

0.9680

0.9684

0.9688

0.9691

0.9695

0.9699

0.9702

0.9706

0.9710

______________

 

 

 

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos

taisyklių 13 priedas

 

VIDUTINĖ GRUNTO TEMPERATŪRA 120 CM GYLYJE

 

Mėnuo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Temperatūra

3

2

2

4

8

12

14

15

14

11

7

4

______________