LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2026

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335)

 

1 straipsnis. 30 straipsnio 3, 4 dalių pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 3, 4 dalis ir jas išdėstyti taip:

„Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos ir savivaldybių gamtos apsaugos fondai yra papildomi aplinkos apsaugos finansavimo šaltiniai. Papildomas finansavimo šaltinis gali būti užsienio kreditai.

Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas bei jų panaudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________