LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136, 138, 147, 177, 183 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 116 STRAIPSNIO
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2358

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2005, Nr. 67-2400, Nr. 85-3138; 2006, Nr. 82-3258; 2008, Nr. 63-2375, Nr. 74-2860; 2009, Nr. 93-3993; 2010, Nr. 81-4221; 2011, Nr. 49-2370, Nr. 52-2507, Nr. 69-3288)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis;“.

 

2 straipsnis. 47 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti.“

 

3 straipsnis. 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 96 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) šio Kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais motyvais, išskyrus atvejus dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, kai darbuotoją į darbą priima religinė bendruomenė, bendrija ar centras ir reikalavimas darbuotojui dėl religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas;“.

 

4 straipsnis. 101 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Į pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, iki konkurso asmuo gali būti priimamas pagal terminuotą darbo sutartį, bet ne ilgesniam negu vienerių metų laikui.“

 

5 straipsnis. 108 straipsnio 1 dalies 5 punkto pripažinimas netekusiu galios

108 straipsnio 1 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

6 straipsnis. 116 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

116 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

7 straipsnis. 129 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies 4 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 129 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių, taip pat tais atvejais, kai priežastis nustato šis Kodeksas ir kiti įstatymai.“

2. Pakeisti 129 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, ketinimas turėti vaiką (vaikų), santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir asociacijoms, išskyrus atvejus dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas;“.

 

8 straipsnis. 136 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 136 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Darbdaviui mirus, darbo sutartis pasibaigia, kai nėra jo teisių perėmėjo.“

 

9 straipsnis. 138 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir straipsnio papildymas 2 dalimi

Pakeisti 138 straipsnio pavadinimą, papildyti straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

138 straipsnis. Apribojimai nutraukti darbo sutartį

1. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.

2. Verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis verslo perėmėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, nepaisant verslo ar jo dalies perdavimo teisinio pagrindo. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo draudžiama. Apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turi būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui.“

 

10 straipsnis. 147 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 147 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, – darbo tvarkos taisyklėse gali būti nurodyti atvejai, kai darbo grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Įmonėse, įstaigose, organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, kuriuose taikoma suminė darbo laiko apskaita, ir darbams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.“

 

11 straipsnis. 177 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 177 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.“

 

12 straipsnis. 183 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 183 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Darbuotojai atleidžiami nuo darbo: įgyvendinti rinkimų teisės; pakviesti į ikiteisminio tyrimo įstaigas, į prokuratūrą ir teismą liudytoju, nukentėjusiuoju, specialistu, vertėju ar kviestiniu, asociacijos arba darbuotojų kolektyvo atstovu; atlikti donoro pareigų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 14 straipsnį, įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.

2. Patarnavimo sutartys, sudarytos iki 2012 m. gruodžio 1 d., tęsiasi ir joms taikomos atitinkamų darbo sutarčių (neterminuotų ar terminuotų) nuostatos.

3. Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

 

14 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2012 m. gruodžio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________