LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. liepos 28 d. Nr. A1-211

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintame Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų apraše:

1.1. įrašau 3 punkte vietoj žodžio „mažesnės“ žodį „kitos“;

1.2. išdėstau 4 punktą taip:

„4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas:

4.1. darbingumo lygio nustatymo metu;

4.2. asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant. Asmenys, kuriems pirmą kartą nustatytas darbingumo lygis, su prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį gali kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po darbingumo lygio nustatymo dienos.“;

1.3. išdėstau 6 punktą taip:

„6. Medicininiai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą:

6.1. nuo 20 iki 55 procentų;

6.2. nuo 0 iki 15 procentų.“;

1.4. išdėstau 8 punktą taip:

„8. Profesiniai kriterijai:

8.1. išsilavinimas:

8.1.1. aukštesnysis, aukštasis;

8.1.2. vidurinis ir profesinis;

8.1.3. pradinis ir pagrindinis;

8.2. profesinė kvalifikacija:

8.2.1. asmuo neturi profesinės kvalifikacijos arba negali turimos panaudoti, bet gali atstatyti turimą arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją;

8.2.2. asmuo turi profesinę kvalifikaciją ir gali ją panaudoti be profesinės reabilitacijos;

8.3. darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje:

8.3.1. asmuo neturi darbo patirties ar darbinių įgūdžių arba negali panaudoti turimos darbo patirties ar darbinių įgūdžių, bet gali juos atstatyti arba įgyti naujus;

8.3.2. asmuo turi darbo patirties ar darbinių įgūdžių ir gali juos panaudoti be profesinės reabilitacijos.“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintose Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėse:

2.1. išdėstau 13 punktą taip:

„13. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo (išsiuntimo) dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.“;

2.2. įrašau 23 punkte vietoj žodžio „Išvada“ žodį „išvada“;

2.3. išdėstau 28 punktą taip:

„28. Teritorinė darbo birža:

28.1. raštu teikia informaciją NDNT:

28.1.1. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą;

28.1.2. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir nutraukimo priežastis;

28.1.3. tuo atveju, kai asmens profesinės reabilitacijos programos trukmė yra ilgesnė nei 180 kalendorinių dienų, praėjus šiam laikotarpiui – apie profesinės reabilitacijos programos užbaigimo datą;

28.2. raštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos pašalpą mokančiai institucijai:

28.2.1. kai asmuo neatvyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

28.2.2. apie programos baigimą;

28.2.3. apie programos sustabdymą, pratęsimą, nutraukimą bei apie programos sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo priežastis;

28.3. raštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai apie profesinės reabilitacijos pašalpą mokančią instituciją.“;

2.4. išdėstau 29 punktą taip:

„29. Profesinės reabilitacijos programa sustabdoma teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją:

29.1. asmens laikinojo nedarbingumo atveju – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

29.2. asmens prašymu dėl asmeninių priežasčių – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.“;

2.5. išdėstau 30.1 punktą taip:

„30.1. asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje (vadovaujantis asmens pateiktu išrašu iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a);“;

2.6. išdėstau 30.2 punktą taip:

„30.2. asmuo laikinai nedarbingas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;“;

2.7. išdėstau 31.2 punktą taip:

„31.2. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl asmens sveikatos būklės pablogėjimo;“

2.8. išdėstau 31.4 punktą taip:

„31.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį“;

2.9. išdėstau 35 punktą taip:

„35. Teritorinė darbo birža:

35.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka;

35.2. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto paslaugas mieste nuvykti į ir grįžti iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ne daugiau kaip 5 procentus minimalaus gyvenimo lygio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už transporto paslaugas sumoka pats asmuo;

35.3. jei asmuo buvo apgyvendintas:

35.3.1. kompensuoja asmeniui atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo į namus ir grįžimo vieną kartą per savaitę kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka;

35.3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 25 procentus minimalaus gyvenimo lygio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už apgyvendinimą sumoka pats asmuo;

35.4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 12 procentų minimalaus gyvenimo lygio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už maitinimą sumoka pats asmuo.“;

2.10. pripažįstu netekusiu galios 36 punktą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ