LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. lapkričio 17 d. Nr. VIII-924

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Keleivių vežimo reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais tarifus nustato vežėjas, maksimalius jų dydžius suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS