LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO Nr. D1-546 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 27 d. Nr. D1-88

Vilnius

 

Pakeičiu Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831):

1. Išbraukiu 2 priedo VI skyriuje pirmąsias raides „A.V.“

2. Išbraukiu 3 priede raides „A.V.“

3. Išbraukiu 4 priede raides „A.V.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas