LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO Nr. D1-428 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 23 d. Nr. D1-450

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su daugiabučiu administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-428 (Žin., 2010, Nr. 61-3018), ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Pavyzdinė forma,

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-428

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-450

redakcija)

 

__________________________________________________________________________

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vardas ir pavardė, jei administratorius yra fizinis asmuo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas, jei administratorius yra juridinis asmuo)

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU,

ATASKAITA

 

______________ Nr. ______________

(data)                                 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita, 20____ m.

Daugiabučio namo (toliau – Namas) adresas (gatvės pavadinimas, Namo Nr.) ______.

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai _____.

Aukštų skaičius ______ vnt.

Butų skaičius ______ vnt.

Kitų patalpų skaičius ______ vnt.

Bendras plotas _______ m2.

Naudingasis plotas _______ m2.

Priklausinių skaičius ______ vnt., priklausinių paskirtis ____________________ .

Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas _______ m2; įregistravimo data __________.

 

1. Duomenys apie priskaičiuotus ir sumokėtus Namo administravimo ir techninės priežiūros mokesčius, įsiskolinimus

 

Eil. Nr.

Mokesčio pavadinimas

Priskaičiuoto mokesčio suma,

Lt/metus

Paslaugos nustatymo pagrindas, paslaugos sutarties data, paslaugos teikėjas, tarifas (jei nustatytas)

Pastabos

1

2

3

4

5

1.

Namo bendrosios nuosavybės administravimo

 

 

 

2.

Namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) techninės priežiūros

 

 

 

3.

Namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo)

 

 

 

4.

Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų (jei šie darbai neapmokami iš sukauptų lėšų*)

 

 

 

5.

Lifto

 

 

 

6.

Namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbų

 

 

 

7.

Bendrosioms Namo reikmėms sunaudotos energijos ir vandens

 

 

 

8.

Komunalinių atliekų tvarkymo

 

 

 

9.

Namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūros

 

 

 

10.

Už kitas suteiktas paslaugas (nurodyti konkrečias paslaugas)

 

 

 

 

Iš viso priskaičiuota mokesčių, Lt:

 

 

 

Iš viso sumokėta mokesčių, Lt:

 

 

 

Įsiskolinimas, Lt:

 

 

 

2. Duomenys apie sukauptas lėšas* Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, Lt

 

Pavadinimas

Likutis ataskaitinių metų pradžioje

Ataskaitinių metų

Panaudota ataskaitiniais metais

Likutis ataskaitinių metų pabaigoje

 

(2+5+7-8)

Pastabos

tarifas, Lt/m2

priskaičiuota

surinkta

skola

palūkanos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kaupiamosios įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų (toliau – Darbų planai) įvykdymą

 

Darbų pavadinimas

Trumpas darbų aprašymas

(apimtis, medžiagos ir kt.)

Kaina, Lt

Įvykdymas

Pastabos

planuota

faktinė

panaudota sukauptų lėšų*, Lt

panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

4. Kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu Namu

 

1) Atlikti į Darbų planus neįtraukti Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai

Darbų pavadinimas

Trumpas darbų aprašymas

(apimtis, medžiagos ir kt.)

Faktinė kaina, Lt

Įvykdymas

Pastabos

panaudota sukauptų lėšų*, Lt

panaudota kitų lėšų, Lt (nurodyti lėšų šaltinius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

2) Kita informacija (tarifų, Namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios

dalys, jų pokyčiai ir pan.)

_____________________________________________________________________ .

 

5. Pridedama informacija

 

1) Trumpas Namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis).

2) Duomenys apie šilumos suvartojimą patalpų šildymui (MWh/metus ir KWh/m2 patalpų naudingojo ploto), palyginimas su panašaus tipo namais, jei yra tokia informacija.

3) Kitų metų Darbų planai (nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir šaltiniai).

4) Kita ________________________________________________________________ .

 

Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).

 

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų

administratorius, jei administratorius yra fizinis asmuo

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, jei administratorius yra juridinis asmuo)

(Parašas)

Vardas ir pavardė

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________