LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2059

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156; 1996, Nr. 68-1635; 1997, Nr. 64-1497)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas 17 punktu

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 17 punktu:

17) nepriimti naudoti statiniai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________