VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

Į S A K Y M A S

DĖL METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. kovo 26 d. Nr. 10

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 773 patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų 5.15 punktu,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti metodinius nurodymus VP. M-1.99 „Tiekėjų pasiūlymų vertinimas ir palyginimas viešuosiuose prekių pirkimuose“ (pridedama).

2. Rekomenduoti visoms perkančiosioms organizacijoms, vykdančioms viešuosius pirkimus, taip pat įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, perkančioms prekes, paslaugas ir darbus pagal Viešojo pirkimo įstatymo nustatytus pirkimo būdus bei jų vykdymo procedūras, vadovautis šiais metodiniais nurodymais.

 

 

Direktorius                                                                                                     A. Minkevičius

______________

 

 


Patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos

1999 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 10

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

METODINIAI NURODYMAI

VP. M-1.99

 

TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

VIEŠUOSIUOSE PREKIŲ PIRKIMUOSE

 

1. Bendroji dalis

 

1.1. Šie metodiniai nurodymai yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, skirtas padėti perkančiosioms organizacijoms objektyviai įvertinti gautus tiekėjų pasiūlymus prekėms pirkti ir pasirinkti naudingiausią iš jų. Nurodymais siūloma vadovautis tais atvejais, kai norint nustatyti naudingiausią pasiūlymą nepakanka tiesioginio neperskaičiuotų kainų palyginimo.

1.2. Šiais nurodymais nesivadovaujama vertinant tiekėjų kvalifikacinius duomenis bei nustatant, ar siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose keltus techninius reikalavimus. Ar tiekėjų kvalifikacija ir prekių techninės charakteristikos atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus privalomus reikalavimus, tikrinama prieš pradedant pasiūlymus vertinti ir lyginti.

1.3. Šiais nurodymais vadovaujamasi ir rengiant pirkimo dokumentus, aprašant juose pasiūlymų vertinimo metodus, nurodant vertinimo kriterijus bei jų vertes.

1.4. Metodiniuose nurodymuose neaptarti preferencinių pataisų taikymo atvejai ir jų dydžiai. Taikant preferencines pataisas, vadovaujamasi šiuo klausimu priimtais ir galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

1.5. Priklausomai nuo perkamų prekių vertės, sudėtingumo, jų eksploatavimo ypatybių tiekėjų pasiūlymams (paraiškoms) įvertinti ir palyginti rekomenduojama pasirinkti vieną iš šių metodų (metodų pavadinimai – sąlyginiai):

• lyginamosios kainos;

• vertinimo balų;

• gyvavimo ciklo išlaidų.

Perkančioji organizacija gali pasirinkti ir kitus pasiūlymų vertinimo metodus, jeigu jie neprieštarauja Viešojo pirkimo įstatymui.

1.6. Vertinant lyginamosios kainos metodu, tiekėjų pasiūlytos kainos perskaičiuojamos atsižvelgus į pirkimo dokumentuose nurodytas kainų pataisas. Perskaičiuotos kainos lyginamos tarpusavyje ir laimėjęs pripažįstamas tas pasiūlymas, kurio perskaičiuota (lyginamoji) kaina yra mažiausia. Lyginamosios kainos metodas rekomenduojamas standartinių, techniniu požiūriu nesudėtingų, techninio aptarnavimo nereikalaujančių arba nedidelės vertės prekių pirkimuose. Metodas paprastas, todėl nereikalauja didelių sąnaudų vertinant pasiūlymus.

1.7. Taikant vertinimo balų metodą, tiekėjų pasiūlytos kainos ir perkančiajai organizacijai svarbios prekių techninės charakteristikos pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka verčiamos vertinimo balais. Laimėjęs pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia vertinimo balų. Vertinimo balų metodą rekomenduojama taikyti, kai perkamos techniniu požiūriu sudėtingos, sparčiai tobulėjančių technologijų prekės (telekomunikacijų priemonės, kompiuterinė technika, informacinės sistemos ir pan.). Šis metodas gali apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo klaidų už santykinai mažą kainą įsigyjant techniškai pasenusias ir neperspektyvias prekes.

1.8. Vertinant gyvavimo ciklo išlaidų metodu, tarpusavyje lyginamos išlaidos, susijusios su prekės įsigijimu, jos eksploatavimu ir remontu per efektyvaus prekės naudojimo laikotarpį, šiuose metodiniuose nurodymuose vadinamą gyvavimo ciklu. Laimėjęs pripažįstamas pasiūlymas, kurio prekės gyvavimo ciklo išlaidos yra mažiausios. Gyvavimo ciklo išlaidų metodą tikslinga taikyti perkant prekes, kurioms eksploatuoti reikia specialiai parengto personalo, didelių energetinių resursų bei eksploatacinių medžiagų sąnaudų, periodiško techninio aptarnavimo. Tokių prekių pavyzdžiai gali būti sudėtinga medicinos įranga, transporto priemonės ir pan. Metodas gana sudėtingas, tačiau efektyviai padeda pasirinkti ekonominiu požiūriu naudingiausią pasiūlymą.

1.9. Pasiūlymų vertinimo metodas pasirenkamas rengiant pirkimo dokumentus. Juose pateikiama informacija tiekėjams apie pasirinktą vertinimo metodą ir nurodoma, kokie su pasiūlymų vertinimu susiję duomenys turi būti tiekėjų pateikti.

1.10. Nepriklausomai nuo to, kuris vertinimo metodas pasirinktas, svarbiausias pasiūlymų vertinimo kriterijus turi būti tiekėjų pasiūlyta kaina.

1.11. Visi minėti metodai gali būti taikomi viešai perkant prekes atvirojo konkurso, uždarojo konkurso, dviejų pakopų konkurso ir konkurencinių derybų būdu. Perkant prekes kainų apklausos būdu, vienintelis vertinimo kriterijus turi būti pasiūlyta kaina.

1.12. Jeigu pirkimo objektą sudaro atskiros, skirtingais techniniais parametrais charakterizuojamos prekės ar jų grupės, kiekvieną tokią grupę rekomenduojama vertinti atskirai. Tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose.

 

2. Lyginamosios kainos metodas

 

2.1. Pasirinkus šį metodą, pirkimo dokumentuose, be kitų privalomų duomenų, turi būti nurodyta:

2.1.1. privalomos pirkimo objekto techninės charakteristikos. Jeigu perkamoms prekėms yra patvirtintas Lietuvos Respublikos standartas, rekomenduojama nuoroda į tą standartą. Išimtiniais atvejais, kai svarbių techninių charakteristikų nomenklatūra labai plati, leistina nuoroda į plačiai žinomos analogiškos prekės technines charakteristikas, būtinai įrašant „arba analogiškos“. Visais kitais atvejais nurodomos, perkančiosios organizacijos nuomone, svarbiausios, pakankamai tiksliai pirkimo objektą apibūdinančios techninės charakteristikos;

2.1.2. techninių charakteristikų, kurios gali skirtis nuo privalomųjų, sąrašas ir leistinų nukrypimų ribos. Jeigu perkančioji organizacija vertindama tuos nukrypimus taikys kainų pataisas, nurodomi pataisų dydžiai. Kainų pataisos leistiniems nukrypimams nėra privalomos. Jų taikymo tikslingumą nustato perkančioji organizacija. Pataisomis nevertinamų nukrypimų, jeigu tai gerina technines charakteristikas, tiekėjų pasiūlymuose riboti nereikia;

2.1.3. privalomi komerciniai reikalavimai (mokėjimo terminai, prekių pristatymo terminai ir pan.), komercinių reikalavimų, kurie gali skirtis nuo privalomų, sąrašas ir leistinų nukrypimų ribos. Jeigu perkančioji organizacija vertindama tuos nukrypimus taikys kainų pataisas, nurodomi pataisų dydžiai. Kainų pataisos leistiniems nukrypimams nėra privalomos. Jų taikymo tikslingumą nustato perkančioji organizacija;

2.1.4. pataisų dydžius pirkimo dokumentuose rekomenduojama išreikšti procentais nuo pasiūlytos kainos. Pataisų dydžiai turi būti pagrįsti. Pavyzdžiui, mokėjimo terminų atidėjimo ir pristatymo terminų pakeitimo pataisos turi būti adekvačios finansų rinkoje egzistuojantiems palūkanų dydžiams. Pasaulio banko parengtuose standartiniuose pirkimo dokumentuose rekomenduojama už mokėjimo terminų atidėjimą taikyti 0,2% per savaitę dydžio pataisas. Pataisų už pristatymo terminų sutrumpinimą dydžiai turėtų būti analogiški. Visais atvejais kainos pataisų suma neturi viršyti 10 procentų pasiūlytos kainos.

2.2. Pasiūlymai vertinami tokia seka:

2.2.1. pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių charakteristikų arba nukrypimai nuo jų viršija leistinus, atmetami;

2.2.2. kiekvieno pasiūlymo leistini nukrypimai nuo privalomųjų techninių charakteristikų arba komercinių reikalavimų įvertinami procentais ir apskaičiuojamos atitinkamos kainų pataisos, išreikštos litais;

2.2.3. už pasiūlymuose nurodytas prekių geresnes, negu reikalavo perkančioji organizacija, technines charakteristikas tiekėjui palankios kainų pataisos netaikomos, jeigu tokių pataisų galimybė ir dydžiai konkurso sąlygose nebuvo nurodyti;

2.2.4. apskaičiuojama kiekvieno pasiūlymo lyginamoji kaina – iš pasiūlytos kainos atimant arba prie jos pridedant atitinkamas kainos pataisas;

2.2.5. jeigu techninių charakteristikų bei komercinių reikalavimų leistini nukrypimai ir kainos pataisų dydžiai konkurso sąlygose nebuvo nurodyti, lyginamąja kaina laikoma pasiūlymo kaina;

2.2.6. laimėjęs pripažįstamas pasiūlymas, kurio lyginamoji kaina yra mažiausia;

2.2.7. pasiūlymų vertinimo duomenis ir rezultatus rekomenduojama surašyti lentelėje.

 

3. Vertinimo balų metodas

 

3.1. Pasirinkus šį pasiūlymų vertinimo būdą, pirkimo dokumentuose nurodoma:

3.1.1. privalomos pirkimo objekto techninės charakteristikos;

3.1.2. techninės charakteristikos, kurių kiekybiniams parametrams viršijus privalomuosius pasiūlymams bus skiriami papildomi techninio vertinimo balai;

3.1.3. techninio vertinimo balų skyrimo tvarka. Techninių charakteristikų dydžiai, arba diapazonai, bei už juos skiriami techninio vertinimo balai pirkimo dokumentuose turi būti nurodomi aiškiai ir nedviprasmiškai. Techninio vertinimo balai nustatomi atskirai kiekvienai prekės techninei charakteristikai. Vertinimo balų absoliutiniai dydžiai ir jų bendra suma pasirenkami laisvai. Svarbu, kad balų, skiriamų už atskiras technines charakteristikas, santykis pagrįstai atspindėtų tų charakteristikų svarbą;

3.1.4. kainos kriterijaus (X) ir techninių kriterijų (Y) lyginamasis svoris, kuris bus taikomas vertinant pasiūlymus. X ir Y konkrečios reikšmės pasirenkamos priklausomai nuo prekės techninio sudėtingumo. Rekomenduojama jas išreikšti dviženkliais sveikais skaičiais, kurių bendra suma būtų lygi 100. Iš jų: X=70÷90, Y=30÷10. Kuo sudėtingesnė prekė, tuo techninių kriterijų lyginamasis svoris (Y) turėtų būti didesnis, tačiau bet kuriuo atveju neturėtų viršyti 30.

3.2. Vertinimo balai apskaičiuojami pagal formulę:

 

Cmin       Tp

Sp= —— • X + —— • Y,

Cp           Tmax

kurioje:

Sp – vertinimo balų suma;

Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina;

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina;

Tp – vertinamo pasiūlymo surinkta techninio vertinimo balų suma;

Tmax – pirkimo dokumentuose nustatyta maksimali galima techninio vertinimo balų suma;

X – kainos kriterijaus lyginamasis svoris;

Y – techninių kriterijų lyginamasis svoris.

 

3.3. Laimėjęs pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia vertinimo balų.

 

4. Gyvavimo ciklo išlaidų metodas

 

4.1. Pasirinkus šį pasiūlymų vertinimo metodą, pirkimo dokumentuose dar nurodoma:

4.1.1. privalomos pirkimo objekto techninės charakteristikos;

4.1.2. prekės gyvavimo ciklas. Tai prognozuojama prekės efektyvaus eksploatavimo trukmė, išreikšta metais. Paprastai prekės gyvavimo ciklu laikomas jos eksploatavimo laikas iki pirmo kapitalinio remonto. Gyvavimo ciklas nustatomas pagal prekės techninius dokumentus, analogiškų prekių eksploatavimo patirtį ar kitais būdais. Vertinant tiekėjų pasiūlymus, nerekomenduojama nustatyti didesnio kaip 8 metų prekių gyvavimo ciklo;

4.1.3. išlaidų, kurios bus įskaičiuojamos vertinant tiekėjų pasiūlymus, nomenklatūra ir prašymas pateikti būtinus duomenis joms apskaičiuoti.

Bendros prekės gyvavimo ciklo išlaidos apskaičiuojamos sumuojant jos įsigijimo išlaidas ir eksploatavimo per pirkimo dokumentuose nurodytą laikotarpį (gyvavimo ciklą) išlaidas.

Įsigijimo išlaidų grupę gali sudaryti:

▪pirkimo kaina (įskaitant transportavimo, sandėliavimo, įrengimo, privalomųjų mokesčių ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas);

▪įrengimas ir derinimo darbai;

pirminis personalo mokymas;

aprūpinimas dokumentacija;

▪kitos su prekės įsigijimu ir įrengimu susijusios išlaidos.

Eksploatavimo išlaidų grupę gali sudaryti:

▪pakartotinis personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas;

▪išlaidos kurui, energetiniams resursams ir eksploatacinėms medžiagoms;

▪išlaidos atsarginėms dalims;

▪techninio aptarnavimo ir remonto išlaidos;

▪kitos išlaidos, susijusios su prekės eksploatavimu.

Tiekėjų prašoma pasiūlymuose nurodyti:

▪prekių kainas (įskaitant transportavimo, sandėliavimo, įrengimo, privalomųjų mokesčių ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

▪garantinį laikotarpį;

▪techninio aptarnavimo periodiškumą;

▪standartinio techninio aptarnavimo darbų apimtis ir kainą;

▪pagrindinių detalių, kurios būtinai bus keičiamos per gyvavimo ciklą, kainas;

▪kuro, energetinių resursų ir eksploatacinių medžiagų sąnaudas;

▪remonto kainas;

▪personalo mokymo kainas;

▪kitas perkančiosios organizacijos nurodytas kainas ir išlaidas;

4.1.4. prekės eksploatavimo sąlygos ir intensyvumas.

4.2. Pasiūlymai vertinami tokia seka:

▪pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių charakteristikų arba nukrypimai nuo jų viršija leistinus, atmetami;

▪nustatomas privalomas techninių aptarnavimų per gyvavimo ciklą skaičius ir bendra jų atlikimo kaina;

▪pagal pagrindinių detalių keitimo periodiškumą nustatomas jų poreikis per gyvavimo ciklą ir apskaičiuojama bendra jų įsigijimo ir su jų keitimu susijusio remonto kaina;

▪pagal eksploatavimo intensyvumą nustatomas kuro, energetinių resursų bei eksploatacinių medžiagų poreikis per gyvavimo ciklą ir apskaičiuojama bendra jų kaina;

▪apskaičiuojamos personalo pakartotinio mokymo išlaidos per gyvavimo ciklą;

▪apskaičiuojamos kitos su prekės eksploatavimu per gyvavimo ciklą susijusios išlaidos;

▪apskaičiuojamos bendros prekės gyvavimo ciklo išlaidos, sumuojant prekės įsigijimo ir jos eksploatavimo per gyvavimo ciklą išlaidas.

4.3. Laimėjęs pripažįstamas pasiūlymas, kuriame siūlomos prekės gyvavimo ciklo išlaidos yra mažiausios.

 

5. Pasiūlymų vertinimo ir palyginimo pavyzdžiai

 

5.1. Paprastumo dėlei pavyzdžiuose parodytas tik dviejų pasiūlymų vertinimas ir palyginimas.

5.2. Pavyzdžiuose nurodytos santykinės prekių kainos, kurios nuo realių kainų gali gerokai skirtis.

 

I pavyzdys. Prekių pirkimas, kai pasiūlymai vertinami ir lyginami lyginamosios kainos metodu.

Pirkimo objektas – 300 kėdžių konferencijų salei.

Ištrauka iš pirkimo dokumentų

Prekių pristatymo terminas – 1 mėnuo po sutarties pasirašymo.

Apmokėjimo sąlygos – visa pirkimo objekto kaina apmokama per 10 dienų nuo prekių pateikimo dienos.

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami lyginant tarpusavyje perskaičiuotas pasiūlytas kainas. Pasiūlytoms kainoms perskaičiuoti bus taikomos tokios pataisos:

▪ už kiekvieną visą mokėjimų atidėjimo savaitę – -0,2% atidėtos mokėjimo sumos dydžio pataisa, bet ne daugiau kaip -2,4%;

▪ už kiekvieną visą mokėjimų paankstinimo savaitę – +0,2% paankstinto mokėjimo sumos dydžio pataisa.

Pasiūlymuose prašome nurodyti:

▪ bendrą viso pirkimo objekto (300 kėdžių) kainą litais (įskaitant tiekimo, krovimo ir iškrovimo išlaidas, pridėtosios vertės ir kitus mokesčius);

▪ siūlomas apmokėjimo sąlygas ir terminus.

Ištraukos iš tiekėjų pasiūlymų

1-asis pasiūlymas

Tiekėjas siūlo parduoti 300 kėdžių, atitinkančių pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, už bendrą 98 000 Lt kainą. Į bendrą kainą įskaičiuotos visos su prekių pristatymu susijusios išlaidos, įskaitant PVM ir kitus privalomus mokesčius.

Kėdžių pristatymo terminas – 1 mėnuo nuo sutarties pasirašymo.

Tiekėjui priimtinos tokios apmokėjimo sąlygos:

▪ 60% bendros sumos apmokama avansu, t. y. per 10 dienų po sutarties pasirašymo;

▪ 40% bendros sumos apmokama per 10 dienų po prekių pristatymo.

 

2-asis pasiūlymas

Tiekėjas siūlo parduoti 300 kėdžių, atitinkančių pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, už bendrą 100 000 Lt kainą. Į bendrą kainą įskaičiuotos visos su prekių pristatymu susijusios išlaidos, įskaitant PVM ir kitus privalomus mokesčius.

Kėdžių pristatymo terminas – 1 mėnuo po sutarties pasirašymo.

Tiekėjas sutinka, kad visa pirkimo kaina būtų apmokėta per 94 dienas po prekių pristatymo, t. y. mokėjimo terminus atidėti 12 savaičių.

Pasiūlymų vertinimas

1-asis pasiūlymas

Pataisos už mokėjimo terminų paankstinimą (60% sumos apmokama 4 savaitėmis anksčiau, negu nurodyta pirkimo dokumentuose) dydis:

 

+98 000 x 0,6 x 0,2 x 4: 100 = + 470,4 Lt

 

Likusi sumos dalis apmokama konkurso sąlygose nustatytu terminu, todėl pataisos neįvertinamos.

Lyginamoji (perskaičiuota) pasiūlymo kaina:

 

98 000 + 470,4 = 98 470,4 Lt

 

2-asis pasiūlymas

Pataisa už visos sumos mokėjimo atidėjimą 12 savaičių:

 

-100 000 x 0,2 x 12: 100 = – 2400 Lt

 

Lyginamoji (perskaičiuota) pasiūlymo kaina:

 

100 000 – 2 400 = 97 600 Lt

 

ĮVERTINIMO REZULTATŲ LENTELĖ

 

Rodiklio pavadinimas

1-asis pasiūlymas

2-asis pasiūlymas

Nukrypimai

Kaina/ Pataisa (Lt)

Nukrypimai

Kaina/Pataisa (Lt)

 

Pasiūlyta kaina

 

98 000

 

100 000

Ekonominiai rodikliai:

 

 

 

 

Mokėjimo paankstinimas

60% 4 sav.

+470,4

 

 

Mokėjimo atidėjimas

 

 

100% 12 sav.

-2 400

Perskaičiuota (lyginamoji kaina)

 

98 470,4

 

97 600

 

2-ojo pasiūlymo lyginamoji kaina mažesnė, todėl jis pripažįstamas laimėjęs.

 

II pavyzdys. Techniškai sudėtingų prekių pirkimas, kai pasiūlymai vertinami ir lyginami vertinimo balų metodu.

Pirkimo objektas – kompiuterinė technika. Pirkimo objektą sudaro šios dalys:

▪ personaliniai kompiuteriai – 25 vnt.;

▪ rašaliniai spausdintuvai – 10 vnt.

Ištrauka iš pirkimo dokumentų

Pasiūlymai dėl personalinių kompiuterių ir rašalinių spausdintuvų bus vertinami atskirai, todėl prašome pateikti atskirus pasiūlymus.

 

Pirkimo objekto būtinos techninės charakteristikos

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Būtinos techninės charakteristikos

1.

Personalinis kompiuteris

•Procesoriaus taktinis dažnis – ne mažiau kaip 233 MHz.

•Operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau kaip 32 MB.

•Standus diskas (HDD) – ne mažiau kaip 3,2 Gb.

•Vaizdo atmintis – ne mažiau kaip 2 MB.

•Monitorius – ne mažiau kaip 1“ įstrižainės.

•Tinklo plokštė – palaikanti 10 Mbs ETHERNET tinklą, Plug and Play tipo.

•Klaviatūra – su lotyniškais ir lietuviškais simboliais.

•Kompaktinių diskų įrenginys (CD-ROM).

•Instaliuota operacinė sistema – Windows 95 PE, Windows NT 4.0 arba ekvivalentiška.

•Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

 

2.

Rašalinis spausdintuvas

•Spausdinimo greitis1 – ne mažiau kaip 3 ppm.

•Terpė, kurią turi palaikyti spausdintuvas, – Windows 3.1, Windows 95.

•Spausdinimo savikaina2 – 20 ct/psl.

•Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo pristatymo dienos.

1Spausdinimo greitis suprantamas kaip A4 formato puslapių skaičius, kuris normaliu (ne ekonominiu) režimu vidutiniškai atspausdinamas per 1 minutę. Šis rodiklis turi būti nurodytas gamintojo techninėje dokumentacijoje.

2Spausdinimo savikaina suprantama kaip spausdinimo normaliu (ne ekonominiu) režimu viename A4 formato puslapyje, padengiant apie 5% ploto, kaina.

 

Pasiūlymai bus vertinami lyginant jų surinktus vertinimo taškus, apskaičiuotus pagal formulę:

 

      Cmin             Tp

Sp= —— • X + —— • Y,

                                                     Cp           Tmax

kurioje:

Sp – vertinimo balų suma;

Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina;

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina;

Tp – vertinamo pasiūlymo surinkta techninio vertinimo balų suma;

Tmax – pirkimo dokumentuose nustatyta maksimali galima techninio vertinimo balų suma;

X – kainos kriterijaus lyginamasis svoris (X= 80);

Y – techninių kriterijų lyginamasis svoris (Y= 20).

 

Pirkimo objekto techninės charakteristikos (techniniai kriterijai), už kurias bus skiriami techninio vertinimo balai:

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Techninė charakteristika

Techninio vertinimo balų skyrimo tvarka

Maksimalus galimas techninio

vertinimo balų skaičius

 

1.

Personalinis kompiuteris

Procesoriaus taktinis dažnis

Už 233 MHz– 0 balų.

 

10

 

 

Operatyvinės atminties talpa

 

Už 266 MHz – 10 balų.

Už 32 Mb atminties – 0 balų,

už papildomus 16 Mb

atminties – 3 balai,

už papildomus 32 Mb – 6 balai.

6

 

 

 

Standaus disko talpa

Už 3,2 Gb – 0 balų,

už papildomus 100 Mb disko

talpos – po 0,5 balo.

5

 

 

Garantinis laikotarpis

Už 24 mėn. garantinį laikotarpį – 0 balų, už kiekvieną papildomą

garantijos mėnesį – 0,5 balo.

10

 

 

 

Iš viso:

31

2.

Rašalinis spausdintuvas

Spausdinimo greitis

Už spausdinimo greitį nuo3 ppm iki 4 ppm – 0 balų, už 4 ppm ir didesnį

spausdinimo greitį – 5 balai

5

 

 

Spausdinimo savikaina

Už spausdinimo savikainą daugiau kaip 20 ct/psl. – 0 balų, už 18 – 20 ct/psl. savikainą –5 balai, už mažesnę negu 18 ct/psl. – 10 balų.

10

 

 

Garantinis laikotarpis

Už 12 mėn. garantiją – 0 balų,

už kiekvieną papildomą garantijos mėnesį – 0,5 balo.

10

 

 

 

Iš viso:

25

 

Ištraukos iš tiekėjų pasiūlymų

1-asis pasiūlymas

Tiekėjo siūlomos kompiuterinės technikos techninės charakteristikos:

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Būtinos techninės charakteristikos

1.

Personalinis kompiuteris

•Procesoriaus taktinis dažnis – 266 MHz.

•Operatyvinė atmintis (RAM) – 64 MB.

•Standus diskas (HDD) – 4,3 Gb.

•Vaizdo atmintis – 2 MB.

•Monitorius – 1“ įstrižainės.

•Tinklo plokštė – palaikanti 10 Mbs ETHERNET tinklą, Plug and Play tipo.

•Klaviatūra – su lotyniškais ir lietuviškais simboliais.

Kompaktinių diskų įrenginys (CD-ROM).

•Instaliuota operacinė sistema – Windows 95 PE.

•Garantinis laikotarpis – 40 mėnesių nuo pristatymo dienos.

2.

Rašalinis spausdintuvas

Spausdinimo greitis – 5 ppm.

•Terpė, kurią palaiko spausdintuvas, – Windows 95.

•Spausdinimo savikaina – 17,2 ct/psl.

•Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Bendra visų personalinių kompiuterių kaina (įskaitant pristatymo išlaidas ir visus mokesčius) – 135 882 Lt (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du litai).

Bendra visų rašalinių spausdintuvų kaina (įskaitant pristatymo išlaidas ir visus mokesčius) – 10 544 Lt (dešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi litai).

 

2-asis pasiūlymas

Tiekėjo siūlomos kompiuterinės technikos techninės charakteristikos:

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Būtinos techninės charakteristikos

1.

Personalinis kompiuteris

•Procesoriaus taktinis dažnis – 233 MHz.

•Operatyvinė atmintis (RAM) – 32 MB.

•Standus diskas (HDD) – 3,2 Gb.

•Vaizdo atmintis – 2 MB.

•Monitorius – 15“ įstrižainės.

•Tinklo plokštė – palaikanti 10 Mbs ETHERNET tinklą, Plug and Play tipo.

•Klaviatūra – su lotyniškais ir lietuviškais simboliais.

•Kompaktinių diskų įrenginys (CD-ROM).

•Instaliuota operacinė sistema – Windows 95 PE.

•Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

2.

Rašalinis spausdintuvas

•Spausdinimo greitis – 5 ppm.

•Terpė, kurią palaiko spausdintuvas, – Windows 95.

•Spausdinimo savikaina – 17,5 ct/psl.

•Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Bendra visų personalinių kompiuterių kaina (įskaitant pristatymo išlaidas ir visus mokesčius) – 116 659 Lt (vienas šimtas šešiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt devyni litai).

Bendra visų rašalinių spausdintuvų kaina (įskaitant pristatymo išlaidas ir visus mokesčius) – 10 151 Lt (dešimt tūkstančių šimtas penkiasdešimt vienas litas).

Pasiūlymų vertinimas.

Mažiausia pasiūlyta personalinių kompiuterių kaina – 116 658 Lt.

Mažiausia pasiūlyta rašalinių spausdintuvų kaina – 10 151 Lt.

 

Pasiūlymų surinkti techninio vertinimo balai:

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Techninė charakteristika

Surinkta balų

1-asis pasiūlymas

2-asis pasiūlymas

1.

Personalinis kompiuteris

Procesoriaus taktinis dažnis

10

0

 

 

Operatyvinės atminties talpa

6

0

 

 

Standaus disko talpa

5

0

 

 

Garantinis laikotarpis

8

6

 

 

Iš viso:

29

6

2.

Rašalinis spausdintuvas

Spausdinimo greitis

5

5

 

 

Spausdinimo savikaina

10

10

 

 

Garantinis laikotarpis

10

10

 

 

Iš viso:

25

25

 

1-ojo pasiūlymo surinkti vertinimo balai

 

Už personalinius kompiuterius:

          116 659              29

Sp= ———— • 80 + —— • 20 = 68,68 + 18,71= 87,39.

         135 882               31

Už rašalinius spausdintuvus:

           10 151            25

Sp= ———— • 80 + —— • 20 = 77,02 + 20 = 97,02.

         10 544              25

2-ojo pasiūlymo surinkti vertinimo balai

 

Už personalinius kompiuterius:

 

116 659               6

Sp= ———— • 80 + —— • 20 = 80 + 3,87= 83,87.

116 659              31

Už rašalinius spausdintuvus:

10 151              25

Sp= ———— • 80 + —— • 20 = 80 + 20 = 100.

10 151              25

Personaliniams kompiuteriams pirkti naudingesnis daugiau vertinimo balų surinkęs pirmasis pasiūlymas.

Rašaliniams spausdintuvams pirkti naudingesnis daugiau vertinimo balų surinkęs antrasis pasiūlymas.

 

III pavyzdys. Sudėtingų, didelių eksploatacinių išlaidų reikalaujančių prekių pirkimas, pasiūlymus vertinant gyvavimo ciklo išlaidų metodu.

Ištrauka iš pirkimo dokumentų

Perkama 50 fotokopijavimo aparatų. Kiekvienu iš jų per mėnesį bus padaroma 40 tūkst. kopijų.

Pasiūlymai bus vertinami ir lyginami gyvavimo ciklo išlaidų metodu, t. y. laimėjęs bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio siūlomų fotokopijavimo aparatų, atitinkančių reikalaujamas technines charakteristikas, gyvavimo ciklo išlaidos bus mažiausios.

Aparatų gyvavimo ciklas (efektyvaus naudojimo trukmė) – 5 metai. Tiekėjai prašomi pateikti tokius duomenis, reikalingus gyvavimo ciklo išlaidoms apskaičiuoti:

1. Duomenis įsigijimo išlaidoms apskaičiuoti:

1.1. bendrą visų aparatų pardavimo kainą (įskaitant visus mokesčius ir pristatymo išlaidas);

1.2. vieną aparatą aptarnaujančių darbuotojų (operatorių) skaičių;

1.3. vieno darbuotojo (operatoriaus) pirminio profesinio mokymo trukmę (val.);

1.4. vienos pirminio profesinio mokymo valandos kainą (Lt/val.).

2. Duomenis eksploatacinėms išlaidoms apskaičiuoti:

2.1. bendrą vieno darbuotojo (operatoriaus) pakartotinio profesinio mokymo trukmę 5 metų laikotarpiu (val.);

2.2. vienos pakartotinio profesinio mokymo valandos kainą (Lt/val.).

3. Duomenis techninės priežiūros ir remonto išlaidoms apskaičiuoti:

3.1. vienos kopijos savikainą, eksploatuojant aparatą 5 metus (ct/kop.). Į savikainą turi būti įskaičiuotos techninio aptarnavimo, elektros energijos, eksploatacinių medžiagų kainos ir kitos su aparato eksploatavimu susijusios išlaidos, išskyrus personalo (operatorių) atlyginimą bei popieriaus kainą;

3.2. vidutinį gedimų periodiškumą (kopijų, padaromų tarp dviejų gedimų, skaičių);

3.3. vidutinę vieno gedimo pašalinimo trukmę (val.);

3.4. vidutinę vienos valandos trukmės remonto kainą.

Ištraukos iš tiekėjų pasiūlymų

 

Duomenų pavadinimas

Mato vnt.

Duomenų reikšmės

1 pasiūlymas

2 pasiūlymas

1. Duomenys įsigijimo išlaidoms apskaičiuoti

 

 

 

1.1. Pardavimo kaina (įskaitant pristatymo išlaidas ir mokesčius)

t. Lt

 

537,25

 

431,25

 

1.2. Vieną aparatą aptarnaujančių darbuotojų (operatorių) skaičius

vnt.

 

2

 

2

 

1.3. Vieno operatoriaus pirminio profesinio mokymo trukmė

val.

3

2

1.4. Vienos pirminio mokymo valandos kaina

Lt

10

10

2. Duomenys eksploatavimo išlaidoms apskaičiuoti

 

 

 

2.1. Bendra pakartotinių mokymų trukmė per 5 metus

val.

1,5

1

2.2. Vienos pakartotinio mokymo valandos kaina

Lt

10

10

3. Duomenys techninės priežiūros ir remonto išlaidoms apskaičiuoti

 

 

 

3.1. Vienos kopijos savikaina

ct/kop

0,9

1

3.2. Gedimų periodiškumas

kop.

5000

3000

3.3. Vidutinė remonto trukmė

val.

0,5

1

3.4. Vidutinė remonto kaina

Lt/val.

10

10

 

Pasiūlymų vertinimas

Pradiniai duomenys bendri abiem pasiūlymams:

1. Fotokopijavimo aparatų skaičius – 50.

2. Bendras personalo (operatorių) skaičius – 100.

3. Vienu aparatu padaromų kopijų skaičius:

• per metus – 480 tūkst.;

• per 5 metus – 2400 tūkst.

4. 50 aparatų padaromų kopijų skaičius:

• per metus – 24 000 tūkst.;

• per 5 metus – 120 000 tūkst.

 

Gyvavimo ciklo išlaidų apskaičiavimas

Išlaidų pavadinimas

Išlaidų suma (tūkst. Lt)

1 pasiūlymas

 

2 pasiūlymas

1. Įsigijimo išlaidos

 

 

 

Pardavimo kaina

537,25

431,25

Personalo (operatorių) pradinio mokymo išlaidos

3,0

 

100 x 3 x 0,01

 

 

100 x 2 x 0,01

 

2,0

Iš viso įsigijimo išlaidų

540,25

433,25

2. Eksploatacinės išlaidos

 

 

Personalo (operatorių) pakartotinio mokymo išlaidos per 5 metus

 

 

100 x 1,5 x 0,01

1,5

 

100 x 1,0 x 0,01

1,0

 

Iš viso eksploatacinių išlaidų

PASTABA: Į eksploatacines išlaidas neįskaičiuotas operatorių atlyginimas

ir popieriaus kaina, kadangi šios išlaidos abiem pasiūlymams vienodos.

1,5

1,0

3. Techninio aptarnavimo ir remonto išlaidos

 

 

Techninio aptarnavimo išlaidos (per 5 metus)

 

 

120 000 x 9

1080,0

 

120 000 x 10

 

 

Remonto išlaidos (per 5 metus)

 

1200,0

120 000: 5 x 0,5 x 0,01

120,0

 

120 000: 3 x 1,0 x 0,01

 

400,0

Iš viso techninio aptarnavimo ir remonto išlaidų

1200,0

1600,0

Bendros 5 metų gyvavimo ciklo išlaidos

1741,75

2034,25

Antrajame pasiūlyme nurodyta pardavimo kaina apie 100 tūkst. Lt mažesnė negu pirmajame, tačiau aparatų gyvavimo ciklo 5 metų išlaidos pirmojo pasiūlymo yra beveik 300 tūkst. Lt mažesnės. Todėl laimėjęs pripažįstamas 1-asis pasiūlymas.

______________