LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NACIONALINĖS ACQUIS PRIĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. RUGSĖJO 6 D. NUTARIMO NR. 1049 DALINIO PAKEITIMO BEI 1997 M. SPALIO 31 D. NUTARIMO NR. 1202 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

1998 m. lapkričio 10 d. Nr. 1305

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nacionalinę ACQUIS priėmimo programą (pridedama).

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl Nacionalinės teisės harmonizavimo darbų programos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 86-2049; 1997, Nr. 84-2104) patvirtintą Nacionalinę teisės harmonizavimo darbų programą:

2.1. skyriuje „Ūkio ministerija“:

2.1.1. nurodytus 2 punkte Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto parengimo terminus iš 1997 m. gruodžio 31 d. ir 1998 m. birželio 30 d. perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.1.2. nurodytus 3 punkte Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto parengimo terminus iš 1997 metų gruodžio ir 1998 metų birželio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.1.3. įrašyti 5 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos juridinių vienetų registro įstatymo projektas“ žodžius „Lietuvos Respublikos ūkio subjektų registro įstatymo projektas“;

2.1.4. nurodytą 11 punkte Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų III ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.2. skyriuje „Kultūros ministerija“:

2.2.1. nurodytą 5 punkte Kino filmų registro nuostatų projekto parengimo terminą iš 1998 metų I ketvirčio perkelti į 1999 metų II ketvirtį;

2.2.2. nurodytą 7 punkte Kino filmų ir videofilmų distribucijos, nuomos ir viešo rodymo tvarkos projekto parengimo terminą iš 1998 metų I ketvirčio perkelti į 1999 metų II ketvirtį;

2.2.3. nurodytą 8 punkte 1971 metų Ženevos konvencijos dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo ratifikavimo įstatymo projekto parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.3. skyriuje „Sveikatos apsaugos ministerija“:

2.3.1. nurodytą 1 punkte Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų III ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.3.2. nurodytą 8 punkte Lietuvos Respublikos profesinės sveikatos priežiūros įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų III ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.3.3. nurodytą 10 punkte higienos normos „Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo leidžiami dydžiai darbo vietose ir matavimo reikalavimai“, Apšvietimo ir ryškumo lygio nustatymo priklausomai nuo darbo tikslumo ir regos įtampos tvarkos projektų parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.3.4. nurodytą 28 punkte higienos normos 32-1995 „Darbas su kompiuteriu“ papildymo ir pakeitimo projekto parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.3.5. įrašyti 29 punkte vietoj žodžių „Atitinkamų teisės aktų projektai (juos identifikavus)“ žodžius „Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (dėl papildomų medicinos produktų apsaugos sertifikatų įvedimo)“, o šio punkto įvykdymo terminą iš 1998 metų IV ketvirčio perkelti į 1999 metų IV ketvirtį;

2.3.6. nurodytą 31 punkte Lietuvos Respublikos maisto įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų III ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.3.7. nurodytą 33 punkte higienos normos HN 26-1994 „Maistinės žaliavos ir maisto produktai. Leidžiamas bakterinio užterštumo lygis“ pakeitimo projekto parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.3.8. nurodytą 38 punkte Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų II ketvirčio perkelti 1999 metų II ketvirtį;

2.3.9. įrašyti 39 punkte vietoj žodžių „Lietuvos vandens standartas“ žodžius „Higienos normos HN „Geriamasis vanduo“ ir HN „Geriamasis mineralinis vanduo“ ir jų priėmimo terminą iš 1998 metų II ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.4. skyriuje „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“:

2.4.1. nurodytą 2 punkte Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo dalinio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto parengimo terminą iš 1997 metų lapkričio perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.4.2. nurodytą 4 punkte teisės akto „Techninis reglamentas. Mašinų sauga. Sąvokos. Projektavimas. Techniniai principai ir reikalavimai“ projekto parengimo terminą iš 1998 metų kovo perkelti į 1999 metų III ketvirtį;

2.4.3. nurodytą 12 punkte Krovinių kėlimo rankomis taisyklių projekto parengimo terminą iš 1998 metų kovo perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.4.4. nurodytą 22 punkte Techninio reglamento reikalavimų individualios apsaugos priemonėms projekto parengimo terminą iš 1997 metų gruodžio perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.5. skyriuje „Žemės ir miškų ūkio ministerija“:

2.5.1. antraštę išdėstyti taip: „Žemės ūkio ministerija“;

2.5.2. nurodytą 2 punkte Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų IV ketvirčio perkelti į 2000 metų IV ketvirtį;

2.5.3. nurodytą 3 punkto trečiosios skilties 60 punkte teisės akto projekto, suderinto su Tarybos direktyva Nr. 77/93/EEB dėl apsaugos priemonių prieš organizmų, kenksmingų augalams ar augalų produktams, įvežimą į Bendriją ir jų paplitimą Bendrijoje, parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.6. skyriaus „Lietuvos bankas“ 1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo pakeitimų įstatymų projektai“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos finansinių institucijų įstatymo projektas“ ir šio projekto parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.7. skyriuje „Vertybinių popierių komisija prie Finansų ministerijos“:

2.7.1. nurodytą 1 punkte Vertybinių popierių registravimo ir platinimo taisyklių pakeitimų projekto parengimo terminą iš 1998 metų II ketvirčio perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.7.2. nurodytą 2 punkte Periodinės informacijos apie emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius pateikimo taisyklių pakeitimo projekto parengimo terminą iš 1998 metų II ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.7.3. nurodytą 7 punkte Vertybinių popierių sąskaitų aptarnavimo sutarties sudarymo taisyklių projekto parengimo terminą iš 1997 metų III ketvirčio perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.8. skyriuje „Finansų ministerija“:

2.8.1. nurodytą 2 punkte Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatymo projekto parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų III ketvirtį;

2.8.2. nurodytą 6 punkte Intelektualinės nuosavybės apsaugos prekių importo ir eksporto srityje įstatymo projekto parengimo terminą iš 1997 metų IV ketvirčio perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.8.3. nurodytą 7 punkte Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo įstatymo projekto parengimo terminą iš 1999 metų IV ketvirčio perkelti į 2000 metų IV ketvirtį;

2.8.4. nurodytą 8 punkte Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo papildymo įstatymo projekto parengimo terminą iš 1999 metų IV ketvirčio perkelti į 2000 metų IV ketvirtį;

2.9. skyriuje „Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija“:

2.9.1. nurodytą 1 punkte Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo bei kito atitinkamo teisės akto (jį identifikavus) projektų parengimo terminą iš 1998 m. liepos 1 d. perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.9.2. nurodytą 2 punkte Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo įgyvendinimo teisės aktų projektų parengimo terminą iš 1998 m. liepos 1 d. perkelti į 1998 metų IV ketvirtį;

2.9.3. nurodytą 5 punkte Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymo papildymo įstatymo projekto parengimo terminą iš 1998 metų IV ketvirčio perkelti į 1999 metų IV ketvirtį.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1202 „Dėl pasirengimo Stojimo partnerystės programai“ (Žin., 1997, Nr. 100-2525) 2 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

                                                                                                                                                                

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1305

 

Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa

Bendrieji programos ypatumai

 

1. Kartu su Europos Komisijos (toliau vadinama – Komisija) pranešimu „Darbotvarkė-2000“ 1997 m. liepos 16 d. pateiktoje Komisijos nuomonėje apie Lietuvos paraišką narystei Europos Sąjungoje išdėstytos Komisijos rekomendacijos Lietuvai, kuriose teigiama, kad derybos su Lietuva dėl stojimo į Europos Sąjungą (toliau vadinama – ES) turėtų prasidėti, kai tik Lietuva padarys pakankamą pažangą vykdydama narystės sąlygas, kurias yra nustačiusi Europos viršūnių taryba Kopenhagoje.

2. „Darbotvarkėje-2000“ teigiama: „Sustiprinta pasirengimo stojimui strategija turi du pagrindinius tikslus. Pirma, sujungti Sąjungos teikiamą įvairių formų paramą į vieną struktūrą, Stojimo partnerystės, ir šioje struktūroje dirbti drauge su visomis kandidatėmis pagal aiškiai nustatytą programą, skirtą pasirengimui narystei ir apimančią kandidačių įsipareigojimus vykdyti tam tikras prioritetines užduotis ir jų įvykdymo grafiką. Antra, supažindinti kandidates su Sąjungos politika ir procedūromis per jų dalyvavimą Bendrijos programose“.

3. Taigi Stojimo partnerystės programos sudaromos remiantis dviem aspektais: Komisijos siūlomais prioritetais, kurių laikymasis padėtų Lietuvai pasirengti būti ES nare, ir turimais finansiniais ištekliais, kurie būtų naudojami siūlomoms prioritetinėms priemonėms įgyvendinti.

4. Stojimo partnerystė ir būsimieji finansavimo memorandumai pakeis įvairius programinius dokumentus, pagal kuriuos šiuo metu vykdoma PHARE programa (programos, skirtos valstybėms, sektoriams ir panašiai).

5. Stojimo partnerystės programa bus įgyvendinta per Nacionalinę ACQUIS priėmimo programą ir galiojančias metines finansavimo sutartis, kurios pasirašomos su kiekviena valstybe, remiantis PHARE programos valdymo komiteto nuomone.

6. Atsižvelgiant į Lietuvos pažangą, padarytą įgyvendinant Stojimo partnerystės programoje numatytus tikslus, taip pat vykdant Europos sutartyje numatytus įsipareigojimus, bus rengiamos metinės ataskaitos, kurias Komisija pateiks Europos viršūnių tarybai. Pirmoji ataskaita bus pateikta 1998 metų pabaigoje. Daug dėmesio bus skiriama artimiausių prioritetinių priemonių 1998 metams nustatymui ir vykdymui.

7. 1997 metų spalio pabaigoje iš Komisijos Generalinio direktorato (DG1A) gautas preliminarus projektas „Lietuva: Stojimo partnerystė“. Juo remiantis parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1202 „Dėl pasirengimo Stojimo partnerystės programai“ (Žin., 1997, Nr. 100–2525), kuriame pateiktas tolesnių darbų planas. Šiuo nutarimu ministerijos ir Vyriausybės įstaigos įpareigotos pateikti Pasiruošimo deryboms dėl narystės ES specialiajai delegacijai reikiamus duomenis, o delegacija – parengti Nacionalinės ACQUIS priėmimo programos projektą.

8. Pirmasis šios programos variantas buvo parengtas remiantis visų pirma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, papildytas valstybinių tarnybų pasiūlymais. Šis dokumentas buvo pateiktas Komisijos Generalinio direktorato pareigūnams susipažinti. Jie pažymėjo, kad Lietuva pirmoji iš visų valstybių kandidačių parengė tokį dokumentą, ir pripažino, kad Lietuva labai rimtai pasiryžusi (ir savo darbais tai įrodo) gauti palankų įvertinimą, kai Komisija dar kartą nagrinės Komisijos nuomonę apie Lietuvos pasirengimą narystei ES, taip pat vertins pasirengimą pradėti derybas dėl narystės ES dar šiais metais. Komisijos Generalinis direktoratas pareiškė keletą pastabų, iš kurių svarbiausios: būtina numatyti priemonių įgyvendinimo išlaidas, lėšų šaltinius, pateikti vidutinės trukmės ekonominės politikos prioritetus, taip pat išsamią, ilgalaikę energetikos plėtojimo strategiją ir parengti priemones Ignalinos atominei elektrinei uždaryti.

9. Keitėsi už Stojimo partnerystės programą atsakinga institucija – iš pradžių manyta, kad tai turėtų būti Komisija, vėliau nutarta, kad programos tikslus, prioritetus, tarpinius tikslus, programavimą, sąlygas ir kontrolės mechanizmą turi tvirtinti Taryba. Priimtame Tarybos 1998 metų kovo viduryje sprendime dėl Stojimo partnerystės programoje su Lietuva numatytų principų, prioritetų, tarpinių tikslų bei sąlygų pakeisti (palyginti su turėta ankstesne versija) ne tik trumpalaikiai ir ilgalaikiai prioritetai, bet ir jų grupavimas. Kad palengvėtų tolesnis dialogas su ES, reikėjo pakeisti pirminę Nacionalinės ACQUIS priėmimo programos struktūrą ir papildyti ją Komisijos pareigūnų pateiktais pasiūlymais. Tai padaryta galutiniame šios programos variante, be to, programa buvo pildoma ir tikslinama remiantis iš valstybinių tarnybų gaunamais pasiūlymais bei kitokia papildoma informacija.

10. Šios programos projektas apsvarstytas vyriausybinės Europos integracijos komisijos posėdžiuose (1998 m. vasario 27 d. ir 1998 m. balandžio 14 d.), taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje (1998 m. kovo 18 d.), kuriuose programos projektui pritarta ir nuspręsta ją tvirtinti bei vykdyti.

11. Ši programa ne kartą svarstyta įvairiuose Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. kovo 17 d. rezoliucijoje „Dėl Nacionalinės ACQUIS priėmimo programos įgyvendinimo“ pažymėta, kad Lietuvos Respublikos Seimas vertina šį dokumentą kaip Lietuvos Respublikos prioritetinę vidaus reformų programą, kurią būtina įgyvendinti siekiant sparčios ir efektyvios Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą.

 

Bendroji programos struktūra

 

12. Šioje programoje numatyti dvejopi stojimo prioritetai: artimiausieji (turi būti įgyvendinti 1998 metais) ir vidutinio laikotarpio (iki Lietuva taps ES nare). Pastarieji vėliau galės būti tikslinami.

13. Kaip minėta, prioritetai pateikti Tarybos sprendime dėl Stojimo partnerystės programoje su Lietuva numatytų principų, prioritetų, tarpinių tikslų bei sąlygų, jie sudaryti atsižvelgiant į Komisijos nuomonėje apie Lietuvos paraišką narystei Europos Sąjungoje („Darbotvarkė-2000“) nurodytas „silpnąsias vietas“. Prioritetai neapima visų sričių, susijusių su Lietuvos integracija į ES, tik tas, kur, Komisijos nuomone, reikia spartesnės pažangos.

14. Pasirinkta tokia prioritetų ir priemonių kodavimo sistema: artimiausiųjų prioritetų (1998 metai) kodai prasideda „A“ raide, vidutinio laikotarpio (iki Lietuva įstos į ES) – „B“ raide. Horizontaliosios politikos žymimos antrąja raide – „H“, o sektoriai – antrąja „S“ raide. Horizontaliosios politikos suskirstytos į institucinius ir administracinius gebėjimus, ūkį (padalijus į ūkio reformą ir ūkio politiką), vidaus rinką, teisingumą ir vidaus reikalus, ekonominį ir socialinį vientisumą (padalijus į užimtumą ir socialinius reikalus bei regioninę politiką ir integralumą), aplinkos apsaugą. Sektoriai suskirstyti į žemės ūkio, energetikos ir transporto. Prioritetų sritys žymimos atitinkamais kodais ir subkodais (pvz., AH1/1 reiškia artimiausio laikotarpio horizontaliosios politikos pirmosios grupės (institucinis ir administracinis gebėjimas) prioritetą „Viešojo administravimo reformos spartinimas“).

15. Kiekvieno prioriteto priemonės pateikiamos atskiroje lentelėje. Kiekviena priemonė turi kodą, kurio pradžia sutampa su prioriteto kodu (pvz., AH1/1).

 

Svarbiausieji programos ypatumai

 

16. Šioje programoje pateikta penkiasdešimt trijų prioritetų sistema, kiekvienam prioritetui skiriama atskira lentelė. „A“ grupės (1998 metų) prioritetų (23) beveik trečdaliu mažiau negu „B“ grupės (vidutinio laikotarpio) prioritetų (30), tačiau priemonių beveik tiek pat: „A“ grupėje – 267 priemonės, „B“ grupėje – 263 priemonės. Išsamumu ir svoriu šios priemonės nėra lygiavertės, nes „B“ grupės priemones ketinama vykdyti net iki 2020 metų, taigi „A“ grupės priemonės gana išsamios, konkrečios, kaip ir dera artimiausiu laikotarpiu numatomoms įgyvendinti priemonėms.

17. Programos galutiniame variante pateiktos šios svarbiausios išvados:

17.1. bendros programos įgyvendinimo sąnaudos – daugiau kaip 9 mlrd. litų (9315 mln. litų): „A“ grupės priemonėms – daugiau kaip 12 procentų šios sumos, arba daugiau kaip 1174 mln. litų;

17.2. daugiausia lėšų prireiks institucijoms plėsti (beveik 86 procentų visų programai numatomų lėšų, arba 7989 mln. litų). Įstatymams leisti reikės daugiau kaip 1116 mln. litų (beveik 12 procentų visų lėšų). Likusios lėšos – naujoms struktūroms kurti (1,9 procento visų lėšų, arba 173 mln. litų) ir kvalifikacijai kelti (1,5 procento visų lėšų, arba 136 mln. litų);

17.3. iš „A“ grupės (1998 metų) priemonių daugiausia lėšų reikės taip pat institucijoms plėsti (82,5 procento visų „A“ grupės priemonėms numatomų lėšų, arba 969 mln. litų), antroje vietoje – kvalifikacijos kėlimas (11,2 procento visų „A“ grupės priemonėms numatomų lėšų, arba 132 mln. litų). Įstatymams leisti numatyta beveik 69 mln. litų (arba beveik 6 procentai visų „A“ grupės priemonėms numatytų lėšų), likę 0,4 procento – naujoms struktūroms kurti;

17.4. iš „B“ grupės priemonių daugiausia lėšų reikės irgi institucijoms plėsti – 86 procentų „B“ grupės priemonėms numatomų lėšų, įstatymams leisti – 11,6 procento, naujoms struktūroms kurti – 2 procentų. Mažiausiai lėšų reikės kvalifikacijai kelti;

17.5. svarbiausios išlaidos „A“ grupėje – ūkio reformai vykdyti (392 mln. litų, arba trečdalis visų „A“ grupės priemonėms numatomų lėšų); beveik tiek pat reikėtų ir institucinei-administracinei sąrangai tobulinti bei plėtoti – 388 mln. litų, taip pat energetikos, visų pirma atominės, problemoms spręsti – daugiau kaip 322 mln. litų, arba 27,5 procento „A“ grupės priemonėms numatomų lėšų;

17.6. „B“ grupės lyderis yra transporto sektorius, jam plėtoti reikėtų 2681 mln. litų (beveik 33 procentų visų „B“ grupės priemonėms numatomų lėšų), aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti reikės 2577,3 mln. litų (31,6 procento), branduolinės energetikos priemonėms – daugiau kaip 1754,5 mln. litų (21,5 procento).

Kai kurių priemonių lyginamasis svoris menkas, pvz., „B“ grupės – regioninė politika ir integralumas (0,08 procento „B“ grupės priemonėms numatomų lėšų), ūkio politika (0,1 procento „B“ grupės priemonėms numatomų lėšų). Matyt, kai kurios institucijos skiria šiems klausimams nepakankamai dėmesio, o gal nėra kai kurių sričių strategijos.

 

18. Artimiausieji „A“ grupės prioritetai yra šie:

18.1. viešojo administravimo reformos spartinimas (AH1/1):

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Są-jungos tei-sės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/1.1

parengti Lietuvos Respublikos administracinių teismų įstatymą;

įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinių teismų įstatymą

Teisingumo ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. III k.

 

1999 m. I k.

 

 

 

 

 

35 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.2

įsteigti techninės paramos savivaldybėms centrą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m.

 

 

techninė įranga, personalas

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.3

vykdyti valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. I-IV k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 767

Valstybės tarnautojų tobulinimosi centras, mokymo centras „Dainava“, žinybiniai mokymo centrai

114 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.4

organizuoti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų tarnyba) mokymą

Viešųjų pirkimų tarnyba

1998 m. I-IV k.

 

 

seminarai, stažuotės Europos Sąjungos valstybėse

40 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.5

įsteigti Nacionalinę ryšių valdymo agentūrą

Susisiekimo ministerija

1998 m. I k.

 

 

 

0,5 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.6

rengiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso projektą, numatyti pertvarkyti teismo antstolių funkcijas

Teisingumo ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.7

sukurti integralią valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų sistemą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

0,3 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.8

įsteigti Vilniuje bendrojo duomenų perdavimo tinklo valdymo centrą ir pastatyti mazgus 15 rajonų centrų

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

 

 

AH1/1.9

įjungti valstybės valdžios ir valdymo institucijas, apskričių viršininkų administracijas, miestų ir rajonų savivaldybes į valstybės institucijų kompiuterinį tinklą, apskrityse bei savivaldybėse įdiegti kompiuterinę-informacinę sistemą „Savivaldybė“

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

1,3 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.10

įdiegti ir plėtoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinę informacinę sistemą (VADIS), apimančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, ministerijas, kitas Vyriausybės įstaigas

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

nuolat

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1304 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinės informacinės sistemos (VADIS) projekto vykdymo“

 

1,4 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.11

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

1998 m. balandžio 28 d.

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės įstatymo pakeitimo įstaty-mas Nr. VIII–717, 1998 m. balandžio 28 d.

ekspertai

10 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.12

parengti pasiūlymus dėl valsty-bės registrų ir valstybės infor-macinių sistemų duomenų bazių sujungimo į vieną valstybės informacijos sistemą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. I p.

 

 

 

50 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.13

parengti ministerijų, departamentų ir kitų centrinių institucijų teritorinio valdymo funkcijų ir išteklių perdavimo apskritims ir savivaldybėms programą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, kitos ministerijos ir institucijos, turinčios teritorinių padalinių

1998 m. sausio 26 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 92 „Dėl minis-terijų ir Vyriausy-bės įstaigų kai kurių įgaliojimų, objektų bei atitin-kamų materialinių ir finansinių ištek-lių perdavimo ap-skričių viršininkų administracijoms“

 

5 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.14

parengti pasiūlymus dėl tipinės apskrities viršininko administracijos organizacinės valdymo struktūros patvirtinimo

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1997 m. gruodžio mėn.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1354 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 100 „Dėl laikinosios tipinės apskrities virši-ninko administra-cijos organizacinės valdymo struktū-ros patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

 

2 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.15

parengti naujų savivaldybių kūrimo programą (administracinės-teritorinės reformos II etapo parengimas)

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. gruodžio mėn.

 

 

darbo grupė, ekspertai, transportas, kompiuteriai

140 tūkst. Lt

 

AH1/1.16

parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. gruodžio mėn.

 

 

darbo grupė, ekspertai, orgtechnika

100 tūkst. Lt

 

AH1/1.17

parengti Savivaldybės biudžeto vykdymo kontrolės įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Finansų ministerija

1998 m. II p.

 

 

numatoma Danijos parama

25 tūkst. JAV dolerių

 

AH1/1.18

parengti Peticijos įstatymo projektą

Teisingumo ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

40 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.19

parengti Viešojo (valstybinio) valdymo įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. III k.

 

 

darbo grupė

60 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.20

parengti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

įstatymas priimtas 1997 m. liepos 2 d.

 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybi-nėje tarnyboje įstatymas Nr. VIII-371, 1997 m. liepos 2 d.

 

 

 

AH1/1.21

tobulinti vadovavimą viešojo valdymo reformoms – priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl viešojo valdymo reformų strategijos patvirtinimo, viešojo valdymo reformų tarybos įkūrimo bei jos nuostatų patvirtinimo

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II k.

 

 

darbo grupė

50 tūkst. Lt

 

AH1/1.22

inventorizuoti visas valstybines inspekcijas ir kitas kontrolės funkcijas atliekančias institucijas – atlikti jų funkcinę analizę ir pagal jos rezultatus parengti funkcijas patikslinančius arba reorganizavimo dokumentus

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II p.

 

 

ekspertai

20 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/1.23

parengti ir įdiegti savivaldybių turto valdymo sistemą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. III k.

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudo-jimo ir dispona-vimo juo įstatymas Nr. VIII–729, 1998 m. gegužės 12 d.

darbo grupė, ekspertai

30 tūkst. Lt

 

AH1/1.24

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. IV k.

 

 

darbo grupė, ekspertai

50 tūkst. Lt

 

AH1/1.25

įsteigti Viešojo valdymo institutą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

50 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

200 tūkst. ekiu

PHARE lėšos (numatoma)

 

AH1/1.26

parengti Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Statistikos departa-mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statis-tikos departamen-tas)

1998 m. II k.

95/489/EC; 95/46/EC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1399

 

10 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

AH1/1.27

parengti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

 

Statistikos departamentas

1998 m. IV k.

Europos Tarybos reglamentas Nr. 332/97

1997 m.

vasario mėn.

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas Nr. I-270, 1993 m. spalio 12 d.

 

10 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

 

18.2. sienų kontrolės stiprinimas (AH1/2):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

 

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/2.1

toliau rengti naują Lietuvos Respublikos sienos apsaugos ir pasienio policijos veiklos įstatymų bazę, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavi-mus (Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsau-gos pagrindų įstatymas Lietuvos Respublikos tarnybos pasienio policijoje įstatymas)

Vidaus reikalų ministerija

 

1998 m. I p.

1992 m. Mast-richto sutartis, 1997 m. Ams-terdamo sutar-tis, Amsterda-mo sutarties protokolas Nr. 2 dėl Šengeno ACQUIS

 

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Nr. I-851, 1990 m. gruodžio 11 d.; Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymas Nr. I-513, 1994 m. birželio 28 d.;

Vidaus reikalų ministerijos 1998 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 80

8 asmenų darbo grupė

10 tūkst. JAV dolerių

 

AH1/2.2

demarkuoti rytinę sieną su Baltarusija (650 km)

Vidaus reikalų ministerija

1998 -1999 m. I p.

1992 m. Mastrichto sutartis, 1997 m. Amsterdamo sutartis, Amsterdamo sutarties protokolas Nr. 2 dėl Šengeno ACQUIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas

Nr. 1096

 

2,452 mln. JAV dolerių

 

AH1/2.3

statyti naujas užkardas (patvirtinti pasienio policijos tipinės užkardos pastato projektą, statyti policijos užkardas)

Vidaus reikalų ministerija

1998-2000 m.

1992 m. Mastrichto sutartis,

1997 m. Amsterdamo sutartis, Amsterdamo sutarties protokolas Nr. 2 dėl Šengeno ACQUIS

 

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Nr. I-851, 1990 m. gruodžio 11 d.;

Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymas Nr. I-513, 1994 m. birželio 28 d.; Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 133

 

18,6 mln. JAV dolerių

 

AH1/2.4

stiprinant techninę bazę, įsigyti:

kompiuterinės įrangos (1998 m.)

ryšių technikos (1999 m. IV k.)

stebėjimo įrangos (1998 m.)

naujų transporto priemonių

Vidaus reikalų ministerija

1998-2000 m.

1992 m. Mastrichto sutartis,

1997 m. Amsterdamo sutartis, Amsterdamo sutarties protokolas Nr. 2 dėl Šengeno ACQUIS

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Nr. I-851, 1990 m. gruodžio 11 d.; Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymas Nr. I-513, 1994 m. birželio 28 d.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 566, 1997 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 567, 1996 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1222, 1997 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 133

 

26 mln. JAV dolerių

 

AH1/2.5

mokyti pareigūnus:

mokyti personalą užsienio kalbų, visų pirma – anglų; pertvarkyti mokymo programas ir planus, kad profesionaliau būtų bendradarbiaujama su užsienio valstybėmis, rengiant pasienio tarnybos specialistus

Vidaus reikalų ministerija

nuolat

1992 m. Mastrichto sutartis,

1997 m. Amsterdamo sutartis, Amsterdamo sutarties protokolas Nr. 2 dėl Šengeno ACQUIS

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Nr. I-851, 1990 m. gruodžio 11 d.;

Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymas Nr. I-513, 1994 m. birželio 28 d.

 

2 mln. JAV dolerių

 

 

18.3. muitų institucijos stiprinimas (AH1/3):

Lietuvos Respublikos muitinės kodeksas priimtas 1996 m. balandžio 18 d. (Lietuvos Respublikos muitinės kodekso įstatymas Nr. I-1292) ir įsigaliojo 1998 m. sausio 1 dieną.

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/3.1

parengti Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pataisų projektą

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

 

 

AH1/3.2

parengti Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo projektą ir įstatymo papildomuosius aktus

 

Teisingumo ministerija,

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija

1998 m. III k.

83/918/EEC, 88/319/EEC, 83/2288/EEC, 91/453/EEC, 3904/92/EEC

 

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-633, 1998 m. vasario 19 d.;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl muito režimo keleiviams, vykstantiems per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, nustatymo“ dalinio pakeitimo“

 

 

 

AH1/3.3

parengti Lietuvos muitinės modernizavimo programą (strateginį planą)

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

1998 m. III k.

 

 

 

 

 

AH1/3.4

suderinti Lietuvos Respublikos muitinės kodekso taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2000 m.

93/2454/EEC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 2 „Dėl Laikinojo prekių išvežimo iš Lietuvos Respublikos perdirbti tvarkos patvirtinimo“

teisės harmonizavimo komisijos finansavimas

 

 

AH1/3.5

pasirengti prisijungti prie Europos Bendrijos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių konvencijų dėl prekybos formalumų supaprastinimo ir dėl bendrosios tranzito procedūros

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2001 m. IV k.

87/267/EEC 87/415/EEC

 

 

 

 

AH1/3.6

prisijungti prie atnaujintos Muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos (Kioto konvencijos)

Finansų ministerija,

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2001 m. IV k.

73/518/(01)/EEC, 75/199/EEC, 77/415/EEC, 78/528/EEC, 80/391/EEC, 85/204/EEC, 86/103/EEC, 87/593/EEC, 87/594/EEC, 88/355/EEC, 88/256/EEC

 

 

 

 

AH1/3.7

prisijungti prie Laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos)

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

1997 m. II p.

93/329/EEC

 

 

 

 

AH1/3.8

pasirašyti susitarimus dėl darbo efektyvumo didinimo pasienio postuose

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1022 „Dėl Tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uos-tuose taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

AH1/3.9

prisijungti prie Tarptautinės konvencijos dėl administracinės tarpusavio pagalbos vykdant muitinės įstatymų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir persekiojimą (Nairobio konvencija)

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

1998 m.

 

 

 

 

 

 

18.4. branduolinę energetiką reguliuojančios institucijos stiprinimas (AH1/4):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/4.1

išplėsti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarnybines patalpas

Valstybinė atominėsenergetikos saugos inspekcija

1998 m. I k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 27

1000 kv. metrų patalpų

 

 

AH1/4.2

padidinti asignavimus Valstybi-nės atominės energetikos saugos inspekcijai išlaikyti

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1998 m.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl lėšų skyrimo

 

1 mln. Lt

 

AH1/4.3

vykdyti licencijavimo paramos projektą, licencijuojant Ignalinos atominę elektrinę

Valstybinė atominėsenergetikos saugos inspekcija

1998 m.

 

 

dvišalės sutartys (Vokietija, Švedija, Didžioji Britanija, JAV, Prancūzija)

2 mln. Lt

 

AH1/4.4

perteikti Vakarų Europos metodologiją ir praktiką Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1998 m.

 

 

 

0,09 mln. ekiu PHARE lėšos

 

AH1/4.5

stiprinti branduolinę saugą reguliuojančios institucijos techninės paramos organizacijas

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1998 m.

 

 

 

1,1 mln. ekiu PHARE lėšos

 

AH1/4.6

rūpintis techninės paramos organizacijų pagalba Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, nagrinėjant Valsty-binės atominės energetikos saugos inspekcijos saugos analizės ataskaitą ir saugos analizės ataskaitos recenziją prieš išduodant licenciją Ignalinos atominei elektrinei

Valstybinė atominėsenergetikos saugos inspekcija

1998 m.

 

 

 

0,8 mln. ekiu PHARE lėšos

 

AH1/4.7

plėsti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarybos veiklą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1998 m.

 

 

 

20 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biu-džetas (papildomai)

 

 

18.5. valstybės tarnautojų mokymo strategijos parengimas (AH1/5):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/5.1

baigti rengti naują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

1998 m. II k.

 

 

darbo grupė, ekspertai

 

40 tūkst. Lt

PHARE lėšos

 

AH1/5.2

parengti valstybės tarnautojų pradinio mokymo ir tęstinio kvalifikacijos kėlimo programas

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. III-IV k.

 

 

darbo grupė, ekspertai, technika

20 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

25 tūkst. JAV dolerių numato-mas projektas (Danija)

 

AH1/5.3

įsteigti personalo valdymo tarybą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. IV k.

 

 

 

 

AH1/5.1

 

18.6. teisėjų mokymo strategijos parengimas (AH1/6):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/6.1

užbaigti vykstančią teismų refor-mą, ypač susijusią su teisėjų mokymo organizavimu (pirmiau-sia Europos Bendrijos įstatymų ir tarptautinės teisės srityje)

Teisingumo ministerija

1998 m.

IV k.

 

 

kompiuterinė technika,

specialistai

7 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/6.2

mokyti teisėjus – rengti semina-rus, konferencijas, specialius teisėjų mokymo kursus

Teisingumo ministerija

1998-2000 m.

 

 

Techninės pagal-bos informacijos apsikeitimo biuro pagalba

0,5 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

surengti seminarą „Europos Teisingumo Teismo vaidmuo įgyvendinant bendruomenės teisę“

 

1998 m.

III k.

 

 

 

 

 

AH1/6.3

mokyti būsimuosius pareigūnus Lietuvos teisės akademijoje, aukštesniosiose policijos mokyklose, Škotijoje bei kitose valstybėse

 

1999 m.

 

 

 

.

 

AH1/6.4

įsteigti Teisėjų mokymo centrą, kurio svarbiausias uždavinys – teisėjų kvalifikacijos kėlimas, kad jie tinkamai taikytų Europos Sąjungos teisės aktus

Teisingumo ministerija

įsteigtas 1997 m. gegužės mėn.

 

 

techninės bazės gerinimas

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.7. veterinarijos ir augalų sanitarijos administracijų, ypač pasienio punktų, mokymo strategijos parengimas (AH1/7):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/7.1

mokyti darbuotojus pasienio veterinarinių patikrinimų tvarkos

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

93/13;

90/675

 

20 asmenų mokymas

35 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/7.2

mokyti pasienio veterinarijos inspektorius dirbti su kompiuterių technika

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

92/4381

 

20 asmenų mokymas

30 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/7.3

vykdyti visų kategorijų veteri-narijos specialistų kvalifikacijos kėlimo Europos Sąjungos ir kitų valstybių laboratorijose ir įstaigose programą

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

 

 

kursai, komandi-ruotės 10 specialistų

75 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/7.4

mokyti Valstybinės veterinarijos tarnybos darbuotojus inspekci-jos veterinarinės priežiūros objektuose

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

92/46;

64/433;

91/493

 

30 asmenų mokymas

50 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/7.5

mokyti veterinarijos laboratorijų personalą

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

 

 

30 asmenų mokymas

60 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.8. aplinkos apsaugos institucijų stiprinimas (AH1/8):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH1/8.1

atlikti aplinkos apsaugos valdy-mo sistemos auditą ir parengti pasiūlymus dėl valdymo veiksmingumo didinimo

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Aplinkos ministerija

1998 m. IV k.

visa ACQUIS

 

ekspertai

 

14 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH1/8.2

kelti Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų specialistų kvalifikaciją: numatomos 6 priemonės (priedas PRAH1/8: AH1/8.2.1 – AH1/8.2.6)

Aplinkos ministerija

1998 m.

aplinko-saugos ACQUIS

 

ekspertai

 

71 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

2,165 mln. Lt

PHARE lėšos (vykdoma), 6,84 mln. Lt Danijos pagalba

 

AH1/8.3

stiprinti aplinkosaugą su Europos Sąjungos valstybių pagalba: numatomos 7 priemonės (priedas PRAH1/8: AH1/8.3.1 – AH1/8.3.7)

Aplinkos ministerija

1998 m.

aplinko-saugos ACQUIS

Aplinkos minis-terijos 1998 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 49

ekspertai

2,14 mln. Lt PHARE, DISAE pagalba (numato-ma),

400 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.9. vidutinės trukmės ūkio politikos prioritetų formavimas ir jų įgyvendinimas Europos sutarties kontekste (AH2.1/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH2.1/1.1

patobulinti socialinės ir ekonominės ūkio plėtros vidutinės trukmės prognozavimo metodiką

Ūkio ministerija

1998 m. II k.

 

 

mokymas, technika

30 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/1.2

parengti Lietuvos ūkio plėtojimo strategijos iki 2010 metų metmenis

Ūkio ministerija, Žemės ūkio minis-terija, Europos ko-mitetas, Lietuvos bankas, kitos insti-tucijos

1998 m. I p.

 

 

ekspertai

48 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/1.3

kasmet rengti Lietuvos ūkio socialinės ir ekonominės plėtros vidutinės trukmės prognozes (1999-2001 metų prognozė)

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, kitos institucijos

1998 m. II p.

 

 

ekspertai, mokymas, technika

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/1.4

rengti ir reguliariai tikslinti vals-tybės investicijų trejų metų pro-gramas, parengtas programas versti į anglų kalbą ir išleisti

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

5,5 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/1.5

toliau formuoti teisinę ir ekonominę aplinką, palankią investicijoms į Lietuvos ūkį:

 

1998 m. I p. p.

 

 

 

iš viso

80 tūkst. Lt

45 tūkst. Lt

 

 

parengti investicijų įstatymą, numatantį investavimo sąlygas, atitinkančias Europos Sąjungos reikalavimus

Ūkio ministerija, Europos komite-tas, Finansų ministerija

1998 m. I p.

 

 

ekspertai

 

 

 

parengti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių investavimą reguliuojančių taisyklių taikymo ir biurokratinių kliūčių šalinimo

Europos komitetas, Ūkio ministerija

1998 m. I k.

 

 

 

 

 

 

parengti Lietuvos Respublikos išperkamosios nuomos (lizingo) įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

1998 m. I p.

 

 

 

35 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.10. greitesnis stambių įmonių privatizavimas (AH2.1/2):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH2.1/2.1

privatizuoti akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Ūkio ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

4 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.2

privatizuoti akcinę bendrovę „Geonafta“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Ūkio ministerija

1998 m.

 

 

 

0,5 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.3

privatizuoti valstybinę įmonę „Lietuvos telekomas“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. II k. (pri-vatizuota 1998 m. liepos 7 d.)

 

 

 

30 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.4

privatizuoti akcinę bendrovę Radijo ir televizijos centrą

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

 

 

AH2.1/2.5

privatizuoti akcinę bendrovę Klaipėdos jūrų krovinių kompaniją

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

4 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.6

privatizuoti specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos jūrų laivininkystė“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

3 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.7

privatizuoti akcinę bendrovę „Klaipėdos Smeltė“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. II k. (pri-vatizuota 1998 m. rugpjūčio 20 d.)

 

 

 

0,2 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.8

privatizuoti akcinę bendrovę „Vakarų laivų remontas“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

1,8 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.9

privatizuoti akcinę bendrovę „Baltijos“ laivų statyklą

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

privatizuo-ta 1997 m. liepos 14 d.

 

 

 

 

 

AH2.1/2.10

privatizuoti akcinę bendrovę „Laivitė“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m.

 

 

 

0,1 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.11

privatizuoti akcines bendroves „Lietuvos avialinijos“ ir „Aviakompanija Lietuva“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Susisiekimo ministerija

1998 m. III-IV k.

 

 

 

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.12

privatizuoti akcinę bendrovę „Viešbutis Lietuva“

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Valdymo reformų ir savival-dybių reikalų ministerija

1998 m. I k. (pri-vatizuota 1998 m. birželio 8 d.)

 

 

 

0,1 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/2.13

privatizuoti akcinę bendrovę Kauno aviacijos gamyklą

Kauno apskrities viršininko admi-nistracija

1998 m.

 

 

 

 

 

AH2.1/2.14

privatizuoti akcinę bendrovę „Lietuvos kuras“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 16 d. posėdžio protokolas Nr. 29)

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Ūkio ministerija

1998 m.

 

 

 

1,5 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.11. bankų sektoriaus pertvarkymas (AH2.1/3):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH2.1/3.1

restruktūrizuoti Lietuvos valstybinį komercinį banką

Finansų ministerija

1998 m. II-III k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 354, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 521 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos valstybi-nio komercinio banko likvidavimo“

 

324,344 mln. Lt

 

AH2.1/3.2

privatizuoti Lietuvos žemės ūkio banką

Finansų ministerija

1998 m. II-III k.

 

 

 

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

0,5 mln. ekiu

PHARE lėšos

 

 

18.12. energetikos sektoriaus pertvarkymas (AH2.1/4):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH2.1/4.1

parengti ir pradėti įgyvendinti Energetikos sistemos efektyvumo didinimo programą

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biu-džetas (papildomai)

 

AH2.1/4.2

parengti energetikos sektoriaus akcinių bendrovių tolesnio re-struktūrizavimo ir privatizavimo principines schemas

Ūkio ministerija

įvykdyta 1997 m. gruodžio 4 d.

 

Ūkio ministerijos 1997 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 52-9481

 

 

 

AH2.1/4.3

pasirengti restruktūrizuoti akcines bendroves „Lietuvos energija“ ir „Lietuvos dujos“

Ūkio ministerija

1998 m.

 

 

 

735 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

AH2.1/4.4

parengti energetikos produkcijos eksporto strategiją

Ūkio ministerija

1998 m.

 

 

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/4.5

parengti priemones, padedančias mažinti energetikos išteklių tiekėjų įtaką

Ūkio ministerija

1998 m.

 

 

 

50 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH2.1/4.6

priimti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio decentralizavimo įstatymą

Ūkio ministerija

įstatymas priimtas 1997 m. balandžio 8 d.

 

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-182, 1997 m. balandžio 8 d.

 

 

 

AH2.1/4.7

patikslinti Elektros ir šilumos vartojimo taisykles

Ūkio ministerija

1998 m.

 

 

 

25 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.13. žemės ūkio maisto produktų sektoriaus pertvarkymas (AH2.1/5):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH2.1/5.1

sustiprinti Lietuvos perdirbamo-sios pramonės pieno sektoriaus tarptautinį konkurencingumą (projektas „Kokybės vadyba pieno sektoriuje“, išsamiau –PRAH2.1/5 priede: AH2.1/5.1.1 – AH2.1/5.1.4)

Žemės ūkio ministerija

1998 m.

93/43/EEC,

HACCP sis-temos įgyven-dinimas

 

 

400 tūkst. ekiu PHARE lėšos (pradžia 1998 m. sausio 2 d., trukmė 11 mėn.)

 

AH2.1/5.2

padidinti Lietuvos žemės ūkio perdirbamosios pramonės tarptautinį konkurencingumą (išsamiau – PRAH2.1/5 priede: AH2.1/5.2.1 – AH2.1/5.2.4)

Žemės ūkio ministerija, pieno, mėsos ir grūdų perdirbimo įmonės

1998 m.

 

 

 

400 tūkst. ekiu

PHARE lėšos (pradžia 1998 m. sausio 2 d., trukmė 12 mėn.)

 

AH2.1/5.3

suteikti techninę paramą derinant Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teisine baze maisto srityje

Valstybinė veteri-narijos tarnyba, Sveikatos apsau-gos ministerija, Žemės ūkio ministerija

1998 m.

64/433/EEC; 77/99/EEC; 91/495/EEC; 92/45/EEC; 71/118/EEC; 90/67/EEC; 72/462/EEC; 92/46/EEC; 91/493/EEC; 89/437/EEC;; 86/363/EEC; 96/23/EEC; 79/112/EEC; 89/109/EEC; reglamentai: 1274/91; 1907/90; 2377/90

 

 

1 499 962 Danijos kronų Danijos parama (trukmė 12 mėn.)

 

AH2.1/5.4

įsigyti laboratorinę įrangą grūdų perdirbimo įmonėms

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė grūdų inspekcija

1998 m.

95/53/EEC

 

uždaroji akcinė bendrovė „Labtarna“

Valstybinė grūdų inspekcija

70 tūkst. Lt

 

 

30 tūkst. Lt

 

AH2.1/5.5

įdiegti žalio pieno kokybės vertinimo sistemą

Žemės ūkio ministerija

1998 m.

 

Žemės ūkio ministerija 1990 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 152

 

75 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

10 mln. Lt

Kaimo rėmimo fondas (numatoma)

 

 

18.14. finansinės drausmės įmonėse užtikrinimas (AH2.1/6):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH2.1/6.1

įvesti specialiuosius apskaitos dokumentų blankus

Finansų ministerija

1997 m. II p.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1230/19 „Dėl specialiųjų apskai-tos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, techno-loginės apsaugos, platinimo, įsigiji-mo, naudojimo ir likvidavimo tvar-kos patvirtinimo“

 

 

 

AH2.1/6.2

įvesti 1998 metų pavyzdžio banderoles tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti

Finansų ministerija

1998 m. I p.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimas N r.36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alko-holiniams gėri-mams ženklinti įvedimo“

 

 

 

AH2.1/6.3

įvesti važtaraščius (krovinio gabenimo lapus)

Finansų ministerija

1998 m.

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. spalio 24 d. įsaky-mas Nr. 164 „Dėl važtaraščių blan-kų apskaitos, už-sakymo, gamybos, technologinės ap-saugos, platinimo, įsigijimo, naudoji-mo ir likvidavimo tvarkos patvirti-nimo“

 

 

 

 

18.15. augalų sanitarijos ir veterinarijos struktūrų modernizavimas (AH3/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH3/1.1

sustiprinti veterinarijos bei fitosanitarijos administravimą ir kontrolės įstaigas sienos perėjimo punktuose: numatytos 3 priemonės PRAH3/1 priede (AH3/1.1.1 – AH3/1.1.3)

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m. IV k.

91/496/EEC; 90/425/EEC; 90/675/EEC; 89/662/EEC; 93/13/EEC; 92/525/EEC; 93/352/EEC; 93/14/EEC; 77/93

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. 1106 „Dėl Maisto prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir jų nekenksmingumo bei kokybės kontrolės tvarkos patvirtinimo“

įranga, personalas

2,238 mln. Lt,

150 tūkst. ekiu PHARE lėšos

BS1/1.10

AH3/1.2

parengti projektą Lietuvos Res-publikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pasienio veterinarijos pos-tų, atitinkančių Europos Sąjun-gos reikalavimus, įrengimo“

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m. II p.

90/675/EEC

 

personalas, patalpos

5 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

BS1/1.10

AH3/1.3

stiprinti veterinarines tarnybas ir jų materialinę bazę, aprūpinti jas Europos Sąjungos standartus atitinkančia įranga: numatytos 4 priemonės PRAH3/1 priede (AH3/1.3.1 – AH3/1.3.4)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 – 2000 m.

per 1000 Europos Sąjungos teisės aktų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 961

 

750 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

2,82 mln. Lt

papildomai,

0,8 mln. ekiu PHARE lėšos (vykdoma)

BS1/1.10

AH3/1.4

parengti projektą Lietuvos Res-publikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pertvarkymo sie-kiant Europos Sąjungos „refe-rens“ laboratorijos statuso“

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m. II p.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 961

 

4 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

BS1/1.10.8

BS1/1.10.9

AH3/1.5

organizuoti Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo įgyvendini-mą veterinarijos kompetencijos klausimais: numatytos 3 prie-monės PRAH3/1 priede (AH3/1.5.1 – AH3/1.5.3)

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1997-1998 m.

 

Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstaty-mas Nr. VIII-500, 1997 m. lapkričio 6 d.

10 etatų

132 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

BS1/1.2

AH3/1.6

atlikti Europos Sąjungos teisės aktų analizę ir parengti nacio-nalinės teisės derinimo doku-mentų projektus:

numatyti teisės aktų derinimo darbai PRAH3/1 priede (AH3/1.6)

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1997-2000 m.

per 1000 Europos Sąjungos teisės aktų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 961

įsteigti Europos Sąjungos integra-cijos departa-mentą (39 etatai)

2,355 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

BS1/1.7 BS1/1.8

AH3/1.7

parengti Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1999 m. IV k.

64/32/EEC; 92/45/EEC; 91/68/EEC; 90/426/EEC; 90/539/EEC; 85/358/EEC; 88/146/EEC; 86/469/EEC; 90/167/EEC; 90/67/EEC; 89/556/EEC; 92/118/EEC; 89/662/EEC; 90/425/EEC; 88/407/EEC; 90/429/EEC; 72/461/EEC; 91/494/EEC; 91/495/EEC; 80/215/EEC; 85/511/EEC; 90/423/EEC; 64/432/EEC; 72/462/EEC; 80/217/EEC; 92/35/EEC; 92/40/EEC; 93/53/EEC; 92/119/EEC; 92/117/EEC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 961

darbo užmokestis

6 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/1.8

parengti Maisto įstatymo projektą

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė veterinarijos tarnyba

1998 m.

IV k.

89/397/EEC; 93/99/EEC; 97/357/EEC; 85/591/EEC; 79/112/EEC; 93/43/EEC; 85/3/EEC; 77/143/EEC; 89/107/EEC; 89/109/EEC

 

įsteigti teisės skyrių (5 etatai)

300 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/1.9

parengti Valstybinės veterinari-jos tarnybos kompetencijos dokumentus: numatomos 5 priemonės (priedas PRAH3/1 – AH3/1.9.1 – AH3/1.9.5)

Valstybinė veterinarijos tarnyba

1997 m.

IV k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 961

 

29 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

BS1/1.8

 

18.16. intelektinės ir pramoninės nuosavybės struktūrų modernizavimas (AH3/2):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH3/2.1

įsteigti prie Kultūros ministerijos Autorių teisių ir gretutinių teisių departamentą

Kultūros ministerija

1998 m.

 

 

8 etatai, įranga

800 tūkst. Lt, iš jų 400 tūkst. Lt papildomai,

1,2 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, PHARE lėšos

 

AH3/2.2

sudaryti nuolatinę delegaciją atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje

Valstybinis paten-tų biuras, Kultūros ministerija, Užsie-nio reikalų ministerija

1998 m.

 

 

delegacijos narių išlaikymas

150 tūkst. Lt

 

AH3/2.3

įsteigti Mokesčių policijos departamente atskirą struktūrinį padalinį intelektinės nuosavybės teisėms ginti

Vidaus reikalų ministerija

1998 m. II k.

94/3295/EEC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 90

 

 

 

AH3/2.4

suderinti prekybos reikalavimus

Ūkio ministerija

2000 m.

88/314/EEC

 

 

100 tūkst. Lt

 

AH3/2.5

įsteigti Informacinės antenos biurą

Kultūros ministerija

1998 m.

89/552/EC; 97/36/EC

 

 

 

120 tūkst. Lt

60 tūkst. Lt papildomai Lietuvos Respublikos valstybės biu-džetas (metams),

357,7 tūkst. Lt

Europos Sąjungos lėšos

 

AH3/2.6

įsteigti „Media Antenna /Media Desk“ biurą

Kultūros ministerija

1999 m.

89/552/EC

97/36/EC

 

.

100 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biu-džetas (metams),

350 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšos

 

AH3/2.7

derinti Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais

Kultūros ministeri-ja, Teisingumo ministerija , Ūkio ministerija , Užsienio reikalų ministerija

1998 -1999 m.

89/552/ EC 97/36/EC

 

 

60 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/2.8

baigti rengti Intelektinės nuosavybės apsaugos prekių importo ir eksporto srityje įstatymo projektą

Muitinės departa-mentas prie Finansų ministerijos, Kultūros ministerija, Valstybinis patentų biuras

1998 m. IV k.

94/3295/EEC

 

teisės harmoni-zavimo komisijos finansavimas

 

 

AH3/2.9

sustiprinti Valstybinį patentų biurą, organizuoti jo darbuotojų mokymą

Valstybinis patentų biuras, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m.

I-IV k.

 

 

personalo didinimas

kvalifikacijos kėlimas

technika

patalpos

461 tūkst. Lt

 

40 tūkst. Lt

 

800 tūkst. Lt

500 tūkst. Lt

 

AH3/2.10

parengti Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo projektą

Valstybinis patentų biuras, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

pateikta Lietuvos Respublikos Vyriau-sybei (1997 m. rugsėjo 16 d.)

 

 

 

 

 

AH3/2.11

parengti Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Valstybinis patentų biuras, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. IV k.

89/104/EEC

 

užmokestis įstatymo projektą rengiančiai darbo grupei

20 tūkst. Lt

 

AH3/2.12

parengti Firmų vardų įstatymo projektą

Valstybinis patentų biuras, Valdymo re-formų ir savivaldybių reikalų minis-terija, Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gy-nimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba)

1998 m. II k.

 

 

užmokestis įstatymo projektą rengiančiai darbo grupei

20 tūkst. Lt

 

AH3/2.13

ratifikuoti ir pasirašyti tarptauti-nes konvencijas ir sutartis: 13 priemonių – priedas PRAH3/2 (AH3/2.13.1 – AH3/2.13.13)

 

 

 

 

1998 m.

 

1999 m.

390 tūkst. Lt

 

150 tūkst. Lt

 

AH3/2.14

organizuoti Intelektinės nuosa-vybės teisinės konsultacijos punktą

Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybinis patentų biuras

2000 m.

 

 

personalas, kompiuterinė įranga

100 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

0,5 mln. Lt PHARE lėšos (numatoma)

 

AH3/2.15

parengti Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Valstybinis patentų biuras

1999 m.

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos di-rektyvos dėl teisinės dizai-no apsaugos COM(93) 344

 

užmokestis įstatymo projektą rengiančiai darbo grupei

20 tūkst. Lt

 

AH3/2.16

parengti ir įgyvendinti Puslaidininkių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Valstybinis patentų biuras

1997 m. IV k.

87/54

Lietuvos Respublikos puslaidinin-kinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstaty-mas Nr. VIII-791, 1998 m. birželio 16 d.

personalas

 

technika

40 tūkst. Lt,

 

60 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/2.17

parengti ir išleisti intelektinės nuosavybės teisės aktų rinkinį

Kultūros ministerija, Valstybinis patentų biuras

1999 m.

 

 

rinkinio parengimas ir spausdinimas

12 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/2.18

organizuoti autorių teisių spe-cialistų, teisėjų, prokuratūros, policijos ir muitinės pareigūnų kvalifikacijos kėlimą

Kultūros ministeri-ja, Teisingumo ministerija , Valdymo reformų ir savival-dybių reikalų ministerija

1999 m.

 

 

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/2.19

parengti Kino įstatymo projektą ir įstatymo papildomuosius aktus:

Kultūros ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

 

 

 

kino filmų registro nuostatus

 

1999 m. II k.

 

 

personalas, kompiuterinė įranga

40 tūkst. Lt

 

 

filmų ir videofilmų distribucijos, nuomos ir viešo rodymo tvarką

 

1999 m. II k.

 

 

 

40 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/2.20

nustatyti atsakomybę už gaminius su defektais

Ūkio ministerija

1999 m.

85/374/EEC

 

 

100 tūkst. Lt

 

 

18.17. valstybės pagalbos, viešojo pirkimo bei konkurencijos įstatymų bazės derinimas ir struktūrų modernizavimas (AH3/3):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH3/3.1

baigti rengti Konkurencijos įstatymo projektą

 

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarny-ba, teisės harmoni-zavimo komisija „Konkurencija“

projektas parengtas 1997 m.

EEC sutarties 85, 86 straips-niai, Tarybos 1962 m. vasario 6 d. reglamentas Nr. 17 dėl EEC sutarties 85 ir 86 straipsnių tai-kymo, Tary-bos 1989 m. gruodžio 21 d. reglamentas Nr. 4064/89, Komisijos 1994 m. gruodžio 21 d. reglamentas Nr. 3384/94, Tarybos 1997 m. birželio 30 d. regla-mentas Nr. 1310/97

 

 

 

 

AH3/3.2

parengti konkurencijos principų įdiegimo telekomunikacijų sektoriuje rekomendacijas

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, teisės harmonizavimo komisija „Konkurencija“

rekomen-dacijos parengtos 1997 m.

88/301/EEC; 90/387/EEC; 90/388/EEC; 90/531/EEC; 92/44/EEC; 94/48/EEC; 94/46/EEC; 95/51/EEC

 

 

 

 

AH3/3.3

parengti įstatymų ir kitų teisės aktų papildymų ir pakeitimų projektus (komercinių monopolių bei specialių ir išimtinių teisių klausimais)

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, teisės harmonizavimo komisija „Konkurencija“

1998 m.

I-IV k.

EEC sutarties 86, 90 straipsniai;

1017/68; 4056/86; 4055/86; 479/92; 870/95; 2407/92; 3975/87; 1284/91; 3976/87; 2344/90; 2411/92; 3652/93; 1617/93; 2454/92; 91/440; 95/18; 95/19; 26/62; 88/301; 90/388; 96/19; 96/2; 94/46; 90/387; 92/44; 90/547; 91/296; 94/22; 68/414; 95/51

 

techninė pagalba

 

 

AH3/3.4

nustatyti valstybės pagalbos kontrolės vykdymo tvarką

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba

1997 m. vasario 18 d.

Lietuvos Res-publikos ir Europos Ben-drijos laisvo-sios prekybos sutarties 33(1)(iii), (2) ir (3) straips-niai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 137 „Dėl Vals-tybės pagalbos kontrolės vykdy-mo tvarkos patvirtinimo“

 

 

 

AH3/3.5

parengti valstybės pagalbos taisyklių projektą

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, teisės harmonizavimo komisija „Konkurencija“

pritarta Lietuvos Respublikos Vyriau-sybės 1997 m. lapkričio 12 d. posėdžio protokolu Nr. 4

Lietuvos Res-publikos ir Europos Ben-drijos laisvo-sios prekybos sutarties 33(1)(iii), (2) ir (3) straips-niai

 

 

 

 

AH3/3.6

sustiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą – plėsti tarnybas ir patalpas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Viešųjų pirkimų tarnyba

1998 m.

I-III k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1473 „Dėl Viešojo pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo“

20 etatų, patalpos

300 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biu-džetas (papildomai)

 

AH3/3.7

sustiprinti Valstybinę konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybą (priemonės pateiktos PRAH3/3 priede)

 

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, Finansų ministerija

1998 m. II-IV k.

 

 

 

0,25 mln. ekiu PHARE lėšos,

300 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.18. finansinių paslaugų srities plėtojimas (AH3/4):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH3/4.1

stiprinti Vertybinių popierių komisijos galimybę prižiūrėti ir reguliuoti investicinių firmų ir investicinių fondų veiklą, sukurti vertybinių popierių rinkos informacinę sistemą

Vertybinių popierių komisija

1998 m. I-IV k.

 

 

įranga vertybinių popierių infor-macinei sistemai, darbuotojų mo-kymas, ekspertų konsultacijos

700 tūkst. ekiu

PHARE lėšos

 

AH3/4.2

parengti Išperkamosios nuomos (lizingo) įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

1998 m. I p.

 

 

 

35 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/4.3

parengti Transporto priemo-nių savininkų civilinės atsako-mybės privalomo draudimo įstatymo projektą

Finansų ministerija

1998 m. III k.

72/166/EEC; 84/5/EEC

 

 

40 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/4.4

derinti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo bei kitų su investicijomis susijusių įstatymų nuostatas

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Vertybinių popierių komisija

1998 m. IV k.

88/627/EEC; 89/298/EEC; 79/279/EEC; 93/22/EEC; 89/592/EEC; 85/611/EEC

Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstaty-mo 3, 6, 9, 10, 13, 17, 19, 22 straips-nių pakeitimo ir papildymo įstaty-mas Nr. VIII-712, 1998 m. balandžio 21 d., Lietuvos Respublikos ver-tybinių popierių viešosios apyvar-tos įstatymo pa-keitimo ir papildymo įstatymas Nr. VIII-671, 1998 m. kovo 19 d.

ekspertai, darbo grupės finansavimas

100 tūkst. ekiu

PHARE lėšos

 

AH3/4.5

rengti instrukcinę medžiagą, kurios reikia vertybinių popie-rių rinkos veiklai tobulinti: 14 priemonių numatyta PRAH3/4 priede (AH3/4.5.1 – AH3/4.5.14)

Vertybinių popierių komisija

1996-1998 m.

 

 

 

101 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/4.6

derinti finansinių įmonių veik-lą su Europos Sąjungos direk-tyvų reikalavimais: 7 priemo-nės numatytos PRAH3/4 prie-de (AH3/4.6.1 – AH3/4.6.7)

Vertybinių popierių komisija, Lietuvos bankas

1998 m.

 

Vertybinių popierių komisijos 1997 m. rugpjū-čio 1 d. nutari-mas Nr. 18 ir 1998 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 26

 

48 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

305 tūkst. Lt Lietuvos banko biudžetas

 

AH3/4.7

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą

Lietuvos bankas

1999 m.

Europos Sąjungos sutartis, 3603/93, 3604/93

 

 

82 tūkst. Lt

Lietuvos banko biudžetas,

45 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

AH3/4.8

parengti Finansinių institucijų įstatymo projektą

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

1998 m. IV k.

77/780/EEC

89/646/EEC

 

 

160 tūkst. Lt Lietuvos banko biudžetas

 

AH3/4.9

atlikti Lietuvos finansų sekto-riaus diagnostinę apžvalgą ir parengti strateginius pasiūly-mus dėl jo plėtros

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Vertybinių popierių komisija

1998 m. II k.

Baltosios kny-gos finansinių paslaugų skyrius

 

 

75 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

AH3/4.10

užtikrinti gyventojų indėlių saugumą: 2 priemonės numatytos PRAH3/4 priede (AH3/4.10.1, AH3/4.10.2)

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

 

 

 

 

 

 

 

18.19. standartizacijos ir atitikties įvertinimo struktūrų modernizavimas (AH3/5):

1998 m. sausio 1 d. 132 Europos standartai yra priimti, 74 verčiami į lietuvių kalbą.

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH3/5.1

parengti Standartizacijos įstatymo projektą

Lietuvos standarti-zacijos departamentas prie Valdymo re-formų ir savivaldybių reikalų ministerijos

1998 m. II p.

 

 

darbo grupė

20 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

AH3/5.2

parengti Atitikties įvertinimo sistemos įstatymą

Nacionalinis akredi-tacijos biuras

1998 m. spalio 6 d.

 

Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaty-mas Nr. VIII-870, 1998 m. spalio 6 d.

 

 

 

AH3/5.3

pradėti reformuoti Lietuvos standartizacijos departamentą prie Valdymo reformų ir savi-valdybių reikalų ministerijos – jį restruktūrizuoti į tris savaran-kiškas institucijas: Lietuvos standartizacijos departamentą, Valstybinę metrologijos tarny-bą ir Nacionalinį akreditacijos biurą

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos

įvykdyta (1998 m. sausio 1 d.)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 105

 

 

 

AH3/5.4

įsteigti kokybės sistemų sertifikavimo įstaigą

Lietuvos standarti-zacijos departamentas prie Valdymo reformų ir savival-dybių reikalų minis-terijos

1998 m.

 

 

5 etatai ir darbo vietos,

techninė bazė,

rengiamas pasiūlymas PHARE projektui

150 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

300 tūkst. Lt (papildomai)

 

AH3/5.5

akredituoti informatikos tech-ninių priemonių sertifikavimo ir bandymo laboratorijas pagal Europos standartų 45000 seri-jos standartus

valstybės įmonė „Infostruktūra“

1998 m.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 678

 

600 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/5.6

galutinai akredituoti telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo ir bandymo laboratorijas pagal EN 45000 serijos standartus

valstybės įmonė Valstybinė radijo dažnių tarnyba

1998 m. III k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 981

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH3/5.7

stiprinti Nacionalinį akreditacijos biurą, tobulinti vidaus kokybės sistemą

Nacionalinis akreditacijos biuras, Europos komitetas

1998-1999 m.

 

 

įranga

105 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

 

 

 

 

 

 

 

3 etatai

papildomai 60 tūkst. Lt,

3,3 mln. ekiu PHARE lėšos (parengta)

 

AH3/5.8

rengti techninius reglamentus, įstatymus, juos derinti ir vykdyti atitikties Europos Sąjungos standartus priemones: 20 priemonių numatyta PRAH3/5 priede (AH3/5.8.1 – AH3/5.8.19)

AH3/5 priede nurodytos institucijos

1998-2000 m.

 

Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymas Nr. VIII-774, 1998 m. birželio 9 d.

 

1235,2 tūkst. Lt,

1,1 mln. ekiu

 

AH3/5.9

parengti Europos atitikties įvertinimo sutarties projektą

Europos komitetas

1998-1999 m.

 

 

darbo grupė

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.20. konkrečių kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu priemonių vykdymas (AH4/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH4/1.1

parengti Pinigų plovimo prevencijos įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas

įsigaliojo 1998 m. sausio 1 d.

91/308/EEC

Lietuvos Res-publikos pinigų plovimo preven-cijos įstatymas Nr. VIII – 275, 1997 m. birželio 19 d.

 

 

 

AH4/1.2

parengti kitų įstatymų, susiju-sių su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo įgyvendinimu, patai-sas, rengti kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo preven-cijos įstatymo įgyvendinimu

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas

1998 m. priemonė įvykdyta

91/308/EEC

Lietuvos Respublikos įstatymai Nr. VIII-276, 1997 m. birželio 19 d.; Nr. VII-277, 1997 m. birželio 19 d.; Nr. VIII-278, 1997 m. birželio 19 d.; Nr. VIII-303, 1997 m. birželio 26 d.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimai Nr. 1330 ir Nr. 1331, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimai Nr. 1381/9, Nr. 1382/10; Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 296

 

 

 

AH4/1.3

užbaigti rengti kovos su ekonominiais nusikaltimais, kontrabanda, korupcija ir nusikaltimais valstybės tarnybai įstatymų bazę

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

1998 m. I k.

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 8-1, 11, 26, 35, 49, 54, 55, 207, 231, 231-2, 231-3, 232-1, 232-2, 232-4, 232-5, 232-6, 234, 234-1, 234-2, 234-3, 234-4, 236, 285, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 312 straipsnių pakeiti-mo ir papildymo 132-1, 214-1, 312-1, 321-2 straipsniais įstaty-mas Nr. VIII-617, 1998 m. vasario 3 d.

 

 

 

AH4/1.4

parengti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tarpžinybinė komisija

1998 m. IV k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 44

darbo grupė

 

 

AH4/1.5

parengti pasiūlymus dėl neati-dėliotinų priemonių stambių finansinių bylų tyrimui ir iš-švaistyto turto išieškojimui užtikrinti

Vidaus reikalų ministerija , Teisingu-mo ministerija, Finansų ministerija

1997 m. kovo mėn.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 271

8 asmenys

10 tūkst. Lt

 

AH4/1.6

sudaryti nuolatinę komisiją Švarių rankų programai įgyvendinti

Teisingumo ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1997 m. sausio 23 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 42

 

 

 

AH4/1.7

įsteigti Mokesčių policijos departamentą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos

Vidaus reikalų ministerija

1997 m. vasario 24 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 90 ir 1997 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 135

 

 

 

AH4/1.8

parengti projektus teisės aktų, užtikrinančių naujų vidaus rei-kalų sistemos padalinių (Mo-kesčių policijos departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kovos su kontrabanda pada-linio) veiklą:

Lietuvos Respublikos policijos įstatymo pakeitimo įstatymo

tarnybos nuostatų

Vidaus reikalų ministerija

1997 m. II k.

 

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Nr. VIII-356, 1997 m. liepos 1 d.

11 asmenų darbo grupė, 7 asmenų komisija

120 tūkst. Lt

 

AH4/1.9

įsteigti nusikalstamumo pre-vencijos tarybą, kurios tikslai – teikti valstybės institucijoms išvadas dėl nusikalstamumo mažinimo priemonių, formuo-ti nusikalstamumo prevencijos politiką ir nagrinėti nusikals-tamumo priežastis

Teisingumo ministerija

nusikalsta-mumo prevencijos Lietuvoje centras įsteigtas 1997 m. liepos 17 d.

 

 

 

 

 

AH4/1.10

parengti naują ilgalaikės kovos su organizuotu nusikalstamu-mu ir korupcija programos projektą

Vidaus reikalų ministerija , Teisingu-mo ministerija su Lietuvos Respublikos generaline pro-kuratūra ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu

1998 m. II k.

95/C 327/04;

97/C10/01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės

27 d. nutarimas Nr. 519

8 asmenų darbo grupė

90 tūkst. Lt

 

 

18.21. sąlygų pabėgėlių priėmimo punktuose gerinimas (AH4/2):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH4/2.1

priimti visus reikiamus įstaty-mus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius Pabradės užsieniečių registravimo centro veiklą

Vidaus reikalų ministerija , Tarptautinė migracijos organizacija

1997 m. II k.

96/C5/01 96/C274/01 96/196/JHA

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-1004, 1995 m. liepos 4 d.; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisi-nės padėties Lietuvos Respubliko-je“ Nr. I-1750, 1991 m. rugsėjo 4 d.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 421, 1997 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1202; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1997 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 161

specialistai

200 tūkst. Lt

 

AH4/2.2

išvežti užsakomaisiais reisais į kilmės valstybę apie 400-600 savanoriškai grįžtančių nelegalių migrantų

Vidaus reikalų ministerija , Tarptautinė migracijos organizacija

1997m. IV k.

96/C5/01 96/C274/08 96/C274/07 96/C274/15

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-1004, 1995 m. liepos 4 d.; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respub-likoje“ Nr. I-1750, 1991 m. rugsėjo 4 d.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 421, 1997 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1202; Lietuvos Respublikos vi-daus reikalų mi-nisterijos 1997 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 161

finansuojant Tarptautinei migracijos organizacijai

900 tūkst. Lt

 

AH4/2.3

 

priimti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pataisą, kuri numatytų bausmę (iki 15 metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu) asmenims, pa-dedantiems vesti nelegalius migrantus

Vidaus reikalų ministerija, Tarptautinė migracijos organizacija

1997 m. liepos 1 d.

 

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-335, 1997 m. birželio 26 d.

specialistai

15 tūkst. Lt

 

AH4/2.4

sutvarkyti ir atnaujinti Pabra-dės užsieniečių registravimo centrą (1500 vietų) su Euro-pos Sąjungos Komisijos para-ma per Phare rytinės sienos valdymo programą (atsakinga valstybė – Danija)

Vidaus reikalų ministerija

1998 m. IV k. – 1999 m. I k.

96/C5/01 96/C274/01 96/196/JHA

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-1004, 1995 m. liepos 4 d.; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisi-nės padėties Lietuvos Respubli-koje“ Nr. I-1750, 1991 m. rugsėjo 4 d.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 421, 1997 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1202; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-nisterijos 1997 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 161

darbo grupė

papildomai

40 tūkst. ekiu,

10 mln. Lt

 

 

18.22. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktų derinimas su bendraisiais Europos Sąjungos reikalavimais, derinimo proceso planavimas ir organizavimas, Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimo programų rengimas ir įgyvendinimas (AH6/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AH6/1.1

parengti ir patvirtinti aplinkos apsaugos teisės normų derinimo su Europos Sąjungos reikalavimais strategiją ir veiksmų programą

Aplinkos ministerija

1998 m.

III k.

visa aplinkosaugos ACQUIS

 

ekspertai

 

160 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

2,1074 mln. Lt PHARE lėšos (vykdoma)

 

AH6/1.2

nustatyti Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimo išlaidas (direktyvų, kurioms įgyvendinti prireiks daugiausia lėšų)

Aplinkos ministerija

1998 m. III k.

70/220/EEC 76/464/EEC; 82/501/EEC; 88/77/EEC; 88/609/EEC; 91/271/EEC; 91/676/EEC; 94/62/EEC; 96/62/EEC; pasiūlytos direktyvos COM(97)105; COM(97)88

 

ekspertai

 

16 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

AH6/1.3

parengti aplinkos apsaugos teisės normų derinimo su Europos Sąjungos reikalavimais finansavimo koncepciją

Aplinkos ministerija

1998 m. IV k.

70/220/EEC 76/464/EEC; 82/501/EEC; 88/77/EEC; 88/609/EEC; 91/271/EEC; 91/676/EEC; 94/62/EEC; 96/62/EEC; pasiūlytos direktyvos COM(97)105;

COM(97)88

 

ekspertai

 

16 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

40 tūkst. Lt papildomai

 

AH6/1.4

pasidalyti kompetenciją tarp įvairių institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos reikalavimų aplinkos apsaugos srityje derinimą ir įgyvendinimą

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija

1998 m. IV k.

visa ACQUIS

 

 

24 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.5

parengti ir įgyvendinti specialis-tų mokymo programą Europos Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimų ir teisės derinimo srityje

Aplinkos ministerija

1998 m. IV k.

visa ACQUIS

 

ekspertai

 

16 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.6

parengti Cheminių medžiagų įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

1998 m. II p.

70/220/EEC; 76/464/EEC; 82/501/EEC; 88/77/EEC; 88/609/EEC; 91/271/EEC; 91/676/EEC; 94/62/EEC; 96/62/EEC;

COM(97)105,

COM(97)88

 

 

80 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.7

parengti Atmosferos apsaugos įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

1998 m. IV k.

96/62/EC; 80/779/EEC; 82/884/EEC; 85/203/EEC; 92/72/EEC; 75/716/EEC;

85/210/EEC;

70/220/EEC;

92/55/EEC;

72/306/EEC;

88/77/EEC; 94/63/EC

 

 

40 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.8

parengti Dirvožemio apsaugos įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

1998 m. II k.

86/278/EEC

 

 

31 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.9

parengti Augalijos įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

1998 m. IV k.

92/43/EEC

 

 

38 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.10

parengti Atliekų tvarkymo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija

1998 m.

75/439/EEC; 94/904/EEC; 94/67/EEC; 86/278/EEC; 67/548/EEC; 92/32/EEC; 93/21/EEC; 91/410/EEC; 75/442/EEC; 96/59/EC; 94/62/EC; direktyvos projektas 89/369/EEC; 91/157/EEC

Lietuvos Respublikos atliekų tvar-kymo įstatymas Nr. VIII-787, 1998 m. birželio 16 d., Lietuvos Respublikos at-liekų tvarkymo įstatymo įgyvendi-nimo įstatymas Nr. VIII-793, 1998 m. birželio 16 d.

 

 

 

AH6/1.11

parengti vandens sektoriaus reikalavimų derinimo programą

Aplinkos ministeri-ja, Sveikatos apsaugos ministerija, Že-mės ūkio ministerija

1998 m. IV k.

75/440/EEC;

76/160/EEC; 80/68/EEC; 80/778/EEC;

91/271/EEC;

91/676/EEC; 97/464/EEC; COM(97)49

 

ekspertai

 

48 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

1,082 mln. Lt PHARE -DISSAE programa

 

AH6/1.12

parengti valstybinės atliekų tvarkymo strategijos ir veiksmų programos projektą

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Inžinerinės ekologijos asociacija

1998 m. II k.

75/439/EEC; 94/904/EEC; 94/67/EEC; 86/278/EEC; 67/548/EEC; 92/32/EEC; 93/21/EEC; 91/410/EEC; 75/442/EEC; 96/59/EC; 94/62/EC; direktyvos projektas 89/369/EEC; 91/157/EEC

 

darbo grupė

68 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.13

parengti pavojingų atliekų tvarkymo programos projektą

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

1998 m. IV k.

75/439/EEC; 94/904/EEC; 94/67/EEC; 86/278/EEC; 67/548/EEC; 92/32/EEC; 93/21/EEC; 91/410/EEC

 

ekspertai

200 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

AH6/1.14

parengti buitinių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo programą

Ūkio ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Aplin-kos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

1998 m. IV k.

75/442/EEC; 96/59/EC; 94/62/EC;

direktyvos projektas 89/369/EEC; 91/157/EEC

 

ekspertai

50 tūkst. Lt

 

AH6/1.15

parengti integruotos taršos prevencijos ir kontrolės direktyvos įgyvendinimo programą

Aplinkos ministerija

1998 m. IV k.

96/61/EC

 

ekspertai

 

72 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

3,42 mln. Lt Danijos parama, lėšos patvirtintos 1997 m.

 

AH6/1.16

parengti monitoringo programą

Aplinkos ministerija

1998 m. II k.

visa aplinkosaugos ACQUIS

 

darbo grupė

32 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

18.23. ypač išsamios, ilgalaikės energetikos strategijos ir Ignalinos atominės elektrinės uždarymo plano parengimas laikantis branduolinės saugos sąskaitos sutartyje numatytų įsipareigojimų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės formuluotė: energetikos strategijos 20 metų laikotarpiui parengimas ir Ignalinos atominės elektrinės saugumo užtikrinimas (AS2/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas (ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

AS2/1.1

patikslinti nacionalinės energetikos strategijos projektą

Ūkio ministerija

1998 m. I p.

 

 

 

500 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

300 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

AS2/1.2

vykdyti Ignalinos atominės elektrinės saugumo gerinimo programą SIP-2

Ūkio ministerija, Valstybinė tominės energetikos saugos inspekcija, valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

1998 m. (programa visiškai bus įgy-vendinta 2000 m.)

87/600/Eura-tom

89/618/ Euratom 96/29/Eura-tom

 

 

138,7 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, 41 mln. ekiu PHARE lėšos (numatoma)

 

AS2/1.3

parengti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo išankstinio plano parengimo ir išlaidų nustaty-mo metodologiją, metodiką bei metmenis

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

1998 m.

 

 

 

600 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

 

19. Vidutinio laikotarpio „B“ grupės prioritetai yra šie:

19.1. kovos su sukčiavimu padalinio ir valstybės audito įstaigos įsteigimas (BH1/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH1/1.1

įsteigti Mokesčių policiją prie Vidaus reikalų ministerijos, kuri rinktų informaciją apie neteisėtas pinigines operacijas ir atliktų kvotą pinigų plovimo bylose

Vidaus reikalų ministerija

1997 m.

91/308/EEC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 90; Lietuvos Respublikos vi-daus reikalų mi-nisterijos 1997 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 190

įstaigos įsteigimas

 

 

 

19.2. biudžeto ir finansų kontrolės mechanizmo kūrimas (BH1/2):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH1/2.1

pradėti rengti Mokesčių kodeksą

Finansų ministerija

1998 m. IV k.

 

 

 

 

 

BH1/2.2

sukurti biudžetinių įstaigų vidaus audito sistemą

Finansų ministerija

1998 m. III k.

 

 

 

 

 

BH1/2.3

parengti Verslo pajamų įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo projektus

Finansų ministerija

1998 m.

 

 

 

 

 

BH1/2.4

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos biudže-tinės sandaros įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektus

Finansų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1998 m. II–III k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1447

 

60 tūkst. Lt

 

BH1/2.5

parengti vidutinės trukmės valstybės skolinimosi politikos kryptis; kartu su Lietuvos Respublikos valstybės biudže-to projektu rengti metines valstybės skolinimosi progra-mas; įdiegti automatizuotą skolos valdymo sistemą ir pritaikyti ją prie esamos iždo sistemos

Finansų ministerija

1998-2000 m.

 

 

 

 

 

BH1/2.6

išnagrinėti galimybes atsisakyti dotuojamų kainų ir tarifų sis-temos, parengti atitinkamus skaičiavimus, išvadas bei pa-siūlymus, taip pat atitinkamų teisės aktų projektus

Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Valstybinė konkuren-cijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba

1998 m. II p.

 

 

vykdant pagrindines funkcijas

 

20 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

10 tūkst. Lt papildomai

 

BH1/2.7

plėtoti kompiuterinės mokes-čių mokėtojų ir mokesčių apskaitos informacinę sistemą

Finansų ministerija

1998-2000 m.

 

 

 

 

 

BH1/2.8

parengti Elektroninio dokumento ir elektroninio parašo įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

1999 m. I k.

 

 

darbo grupė

200 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/2.9

parengti Elektroninės komercijos įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

1999 m. II k.

 

 

darbo grupė

200 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/2.10

parengti Informatikos įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1999 m. II k.

 

 

darbo grupė

200 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/2.11

parengti ilgalaikę mokesčių teisinės bazės ir mokesčių administravimo sutvarkymo programą

Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija , Ūkio ministerija , Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisin-gumo ministerija

1999 m.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 43

 

 

 

BH1/2.12

suderinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas su atitinkamomis Europos Są-jungos teisės aktų nuostatomis

Finansų ministerija

1998-2000 m.

 

 

 

 

 

BH1/2.13

įdiegti pridėtinės vertės mo-kesčio grąžinimo Lietuvoje ne-įregistruotiems apmokestina-miems asmenims sistemą

Finansų ministerija

1999m. IV k.

 

 

 

 

 

BH1/2.14

parengti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto deficito mažinimo programą

Finansų ministerija

1998-2000m.

 

Lietuvos Res-publikos 1998 metų valstybės biudžeto ir sa-vivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvir-tinimo įstatymas Nr. VIII-547, 1997 m. gruodžio 2 d.

 

 

 

BH1/2.15

plėsti nacionalinių sąskaitų sis-temą, rengti makroekonomi-nius rodiklius pagal Europos Sąjungos valstybėse taikomas metodikas, kurti šalies statistiką

Statistikos departamentas

2000 m.

 

 

8 papildomi etatai

45 tūkst. ekiu

 

BH1/2.16

tobulinti verslo statistiką – atlikti struktūrinius tyrimus pramonės, prekybos, statybos ir paslaugų įmonėse, tirti verslo konjunktūrą

Statistikos departamentas

1999 m.

58/97/EEC

 

projektas su Danija, ekspertai, vizitai

50 tūkst. ekiu

 

 

19.3. teismų sistemos veikimo gerinimas (BH1/3):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

 

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH1/3.1

parengti Prisiekusiųjų teismo įstatymo projektą

Teisingumo ministerija

1999 m. IV k.

 

 

 

60 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/3.2

parengti Policijos įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

1998 m. IV k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 1336

specialistai

150 tūkst. Lt

 

BH1/3.3

parengti teisės aktus, užtikrinančius, kad visos teisinės institucijos vykdytų pavestas funkcijas, nustatančius visų valdžios ir valdymo institucijų (įskaitant ir teisėsaugos) pareigūnų realią ir lygią atsakomybę teismui

Teisingumo ministerija kartu su kitomis ministerijomis ir valstybinėmis tarny-bomis, Lietuvos Respublikos genera-linė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės kon-trolė, Lietuvos Res-publikos Seimo kontrolierių įstaiga

1999 m. I p.

 

 

 

60 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/3.4

numatyti ir finansuoti valstybės programas, skirtas asmens ir visuomenės teisinei sąmonei ugdyti

Teisingumo ministerija

2000 m. II p.

 

 

 

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/3.5

parengti Teisėjų etikos kodeksą

Teisingumo ministerija

1998 m. IV k.

 

 

 

30 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/3.6

parengti bausmių vykdymo sistemą

 

Teisingumo ministerija

 

1999 m. I p.

 

 

 

545,3 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

19.4. teisingumo ir vidaus reikalų institucijų stiprinimas (BH1/4):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

 

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH1/4.1

užbaigti vykstančią teismų reformą, ypač susijusią su teisėjų mokymo organizavimu pirmiausia Europos Sąjungos įstatymų ir tarptautinės teisės srityje ir teismų techninės įrangos modernizavimu bei kompiuterizavimu

Teisingumo ministerija

1998 m. IV k.

 

 

kompiuterinė technika,

specialistai

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH1/4.2

modernizuoti ir kompiuteri-zuoti teismų techninę įrangą

Teisingumo ministerija

1999 m.

I p.

 

 

 

8 mln. Lt

Lietuvos Respublikos vals-tybės biudžetas

 

BH1/4.3

gerinti teismų administravimą (pagal parengtą teismų kom-piuterizavimo projektą numa-tyta sujungti visus Lietuvos teismus į vieną kompiuterinę teisinę bazę ir taip pagerinti informacijos teikimą teis-mams)

Teisingumo ministerija

1998-2000 m.

 

 

kompiuterinė technika, specialistai

20 mln. Lt

 

BH1/4.4

gerinti organizacinėmis ir teisinėmis priemonėmis policijos pareigūnų atranką, mokymą, jų darbo kontrolę

Vidaus reikalų ministerija

2001 m.

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės 1997 m. gruodžio 3 d. nu-tarimas Nr. 1336 „Dėl Policijos reformos metme-nų patvirtinimo“

darbo grupė, ekspertai, kompiuterinė technika

2 mln. Lt

 

BH1/4.5

tobulinti Vidaus reikalų ministerijos organizacinę struktūrą

Vidaus reikalų ministerija

2001 m.

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės 1997 m. gruodžio 3 d. nu-tarimas Nr. 1336

darbo grupė, ekspertai

20 mln. Lt

 

BH1/4.6

stiprinti policijos materialinę bazę – įsigyti ryšių, informaci-jos perdavimo ir apdorojimo, kriminalistinės technikos

Vidaus reikalų ministerija

2005 m.

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės 1997 m. gruodžio 3 d. nu-tarimas Nr. 1336

darbo grupė, ekspertai, kompiuterinė technika

300 mln. Lt

 

BH1/4.7

decentralizuoti policiją – sukurti pakankamai sava-rankišką savivaldybių policiją

Vidaus reikalų ministerija

2001 m.

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės 1997 m. gruodžio 3 d. nu-tarimas Nr. 1336

darbo grupė, specialistai

1 mln. Lt

 

 

19.5. energetikos sektoriaus pertvarkymo užbaigimas (BH2.1/1):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH2.1/1.1

parengti energetikos sistemos efektyvumo didinimo įgyven-dinimo programą, atlikti mokslo tyrimus, parengti tei-sės aktus, įgyvendinti progra-moje numatytas priemones

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

1999-2000 m.

OJ L 380 /94; 94 / 806 / EC; 96 /737 / EC

 

 

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

BH2.1/1.2

parengti Naftos produktų valstybės atsargų įstatymo projektą

Ūkio ministerija

1999 m. II p.

68/414/EEC; 72/425/EEC;

68/416/EEC;

 

 

300 tūkst. Lt

 

BH2.1/1.3

parengti energetikos teisinio reguliavimo projektą

Ūkio ministerija, Valstybinė energeti-kos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija

2000 m.

 

 

 

500 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

BH2.1/1.4

tobulinti naftos darbų vykdymo teisinę bazę

Ūkio ministerija

1999 m. IV k.

94/22/EC

 

naftos darbų tarnybos steigimas

750 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biu-džetas (papildomai)

 

BH2.1/1.5

restruktūrizuoti akcines bendroves „Lietuvos energija“ ir „Lietuvos dujos“

Ūkio ministerija

1999-2000 m.

 

 

 

1 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/1.6

vertinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, TATENA misija

2000-2001 m.

 

 

 

150 tūkst. Lt

 

BH2.1/1.7

išduoti licenciją eksploatuoti Ignalinos atominės elektrinės pirmąjį bloką

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1999 m.

 

 

 

300 tūkst. Lt

 

BH2.1/1.8

vykdyti licencijavimo paramos projektą licencijuojant Ignalinos atominę elektrinę

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1999 m.

 

 

 

1 mln. Lt

dvišalės sutartys (Vokietija, Švedija, JAV, Didžioji Britanija ir kt.)

 

BH2.1/1.9

teikti paramą techninės paramos organizacijoms

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, techninės pagalbos organizacijos

1999-2001 m.

 

 

 

500 tūkst. Lt PHARE lėšos

 

BH2.1/1.10

rengti branduolinę saugą reguliuojančius dokumentus

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1999-2001 m.

 

 

 

500 tūkst. Lt

 

 

19.6. žemės ūkio ir maisto pramonės pertvarkymo užbaigimas (BH2.1/2):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH2.1/2.1

parengti kaimo plėtros Lietu-vai integruojantis į Europos Sąjungą programą

Žemės ūkio ministerija, Valdymo refor-mų ir savivaldybių reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1998 m. III k.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 43

 

50 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/2.2

kurti marketingo sistemą:

plėtoti didmeninę rinką – organizuoti aukcionus, biržas, prekyvietes

parengti marketingo koncepciją, taip pat marketingo kooperatyvų plėtojimo teisinę bazę

Žemės ūkio ministerija,

Žemės ūkio užsienio prekybos agentūra

2000 m.

 

 

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/2.3

plėsti institucijas ir rengti specialistus:

užbaigti esamų žemės ūkio institucijų reorganizavimą (2002 m.)

mokyti kaimo bedarbius pagal darbo rinkos ir darbų saugos programas (1998-2000 m.)

įsteigti mokymo centrą kartu su Aukštesniąja žemės ūkio mokykla (1998-1999 m.)

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Sociali-nės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio minis-terija

1998-2002 m.

 

 

 

3 mln. Lt

PHARE lėšos (numatoma)

 

BH2.1/2.4

parengti studijas pagal strateginius žemės ūkio subsektorius

Žemės ūkio ministerija

1999 m.

 

 

 

200 tūkst. Lt

 

BH2.1/2.5

parengti Lietuvos Respublikos cukraus įstatymo pakeitimo įs-tatymo projektą

Žemės ūkio ministerija

1998 m. I p. pateik-tas Lietuvos Respublikos Vyriau-sybei

1444/82; 4045/89; 1464/95; 3719/88; 1785/81; 73/437

 

 

15 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/2.6

parengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santy-kių valstybinio reguliavimo įstatymo pakeitimo ir papil-dymo įstatymo projektą

Žemės ūkio ministerija

1998 m.

II p.

 

 

darbo grupė,

ekspertai (numatoma)

10 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

10 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

BH2.1/2.7

parengti Žemės ir žemės nuomos įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Žemės ūkio ministerija

1998 m.

I p.

pateiktas Lietuvos Respublikos Sei-mui

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės 1998 m. va-sario 27 d. nuta-rimas Nr. 250

 

 

 

BH2.1/2.8

parengti Žemės reformos įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Žemės ūkio ministerija

parengtas 1997 m. liepos 2 d.

 

Lietuvos Res-publikos žemės reformos įstaty-mo pakeitimo įstatymas Nr. VIII–370, 1997 m. liepos 2 d.

 

 

 

BH2.1/2.9

parengti šias programas: pasirengimo pradėti reguliuoti rinką

pasirengimo stoti į Europos Sąjungą strategijos žemės ūkyje

maisto produktų kokybės užtikrinimo ir kontrolės sistemos kūrimo

žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtojimo (1997 m. gruodžio mėn. patvirtinta kolegijoje, pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei)

pieno, jo produktų bei kitų maisto produktų kokybės gerinimo (1998 m. IV k.)

ūkinės veiklos nenašioje žemėje pertvarkymo (1998 m. II p.)

Žemės ūkio ministerija

1998 m.

IV k.

 

Lietuvos Res-publikos žemės ūkio ministerijos 1997 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 25, 1997 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 180, 1997 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 455, 1997 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 489

 

1,15 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, kaimo rėmimo fondas

 

BH2.1/2.10

parengti pasiūlymus dėl jaunųjų kaimo specialistų rėmimo

Žemės ūkio ministerija

1999 m.

I p.

 

 

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/2.11

parengti pasiūlymus dėl išankstinių sutarčių tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų ir jų produkcijos supirkimo įmonių sistemos įgyvendinimo

Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija

1998 m.

I p.

 

 

 

50 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (būtina numatyti)

 

BH2.1/2.12

plėtojant kaimo socialinę infrastruktūrą, parengti ir įgyvendinti mokytojų, gydyto-jų, kultūros darbuotojų aprū-pinimo tarnybiniais butais programą

Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Kultūros ministerija

1998-2000 m.

 

 

 

100 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/2.13

integruotai modernizuoti ir plėtoti kaimą:

pasirinkti Lietuvos regioną ir nenaudojamuose žemės ūkiui plotuose įveisti mišką

pritaikyti plantacinius miškus popiermedžiams ir smulkiems sortimentams, energetikos žaliavai ir Kalėdų eglutėms intensyviai auginti

plėtoti regione tradicinius vers-lus, susijusius su miškų ūkiu, me-dienos apdorojimu, ekoturizmu

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2000 m.

 

 

 

2,25 mln. Lt

 

 

19.7. žemės nuosavybės registro veikimo užtikrinimas (BH2.1/3):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH2.1/3.1

parengti Nekilnojamojo turto registro įstatymo projektą

 

įstatymas priimtas 1996 m. rugsėjo 24 d.

 

Lietuvos Respublikos nekilnoja-mojo turto registro įstatymas Nr. I-1539

 

 

 

BH2.1/3.2

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą

 

įstatymas priimtas 1997 m. liepos 1 d.

 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilno-jamąjį turtą atkū-rimo įstatymas Nr. VIII-359

 

 

 

BH2.1/3.3

parengti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimų ir papildy-mų įstatymo projektą

 

įstatymas priimtas 1997 m. spalio 16 d.

 

Lietuvos Respublikos nekilnoja-mojo turto regist-ro įstatymo pakei-timų ir papildymų įstatymas Nr. VIII-453

 

 

 

BH2.1/3.4

užbaigti žemės ir kito nekilno-jamojo turto teisinę registra-ciją ir sukurti sąlygas funkcionuoti žemės ir kito nekilnojamojo turto rinkai,

parengti įgyvendinimo programą

Žemės ūkio ministerija

1999-2000 m.

 

 

 

iš viso 9,5 mln. Lt:

3 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

3,5 mln. Lt

įmonių lėšos,

3 mln. Lt

tarptautinė parama

 

BH2.1/3.5

sparčiau vykdyti žemės refor-mą ir tvarkyti grąžinamos že-mės nuosavybės dokumentus,

parengti siūlymus dėl projektų finansavimo:

aerofotografavimo darbų (1998-1999 m.; 2 mln. Lt)

žemės administravimo siste-mos kūrimo (1998-2000 m.; 6 mln. Lt)

ortofotografinių žemėlapių gamybos (1998-1999 m.; 3 mln. Lt: 1,5 mln. Lt –tarptautinė parama, 1,5 mln. Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos)

Žemės ūkio ministerija

1998-2000 m.

 

 

 

16 mln. Lt

 

BH2.1/3.6

parengti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl visuotinio žemės ūkio surašymo

Statistikos departa-mentas, Žemės ūkio ministerija, kitos su-interesuotos institu-cijos

1998 m. II p.

96/411/EC

 

darbo grupė

150 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

BH2.1/3.7

atlikti visų Lietuvos valstybinių ir privačių miškų valstybinę apskaitą, įvertinti miško ištek-lius, jų kokybę, apskaičiuoti šių išteklių naudojimo normą

Žemės ūkio ministerija, Miškotvarkos institutas

1998 m. II p.

 

 

vykdant pagrindines funkcijas

0,6 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/3.8

sukurti suderintą su veikiančiais nekilnojamojo ir kilnojamojo turto registrais Hipotekos registrą

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija

1998 m. IV k.

 

 

 

30 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/3.9

parengti Nekilnojamojo turto registro nuostatų projektą

komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 143

įvykdyta 1998 m. sausio 22 d.

 

Lietuvos Res-publikos Vyriau-sybės 1998 m. sausio 22 d. nuta-rimas Nr. 85 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirti-nimo“

 

 

 

 

19.8. įstatymų bazės derinimas, pvz., bankroto ir konkurencijos įstatymų, turto registrų, verslo taisyklių, įskaitant licencijavimą, supaprastinimas (BH2.1/4):

 

Kodas

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės aktas

(ACQUIS)

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Administraciniai-instituciniai poreikiai

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Ryšys su kitais prioritetais ir veiksmais

BH2.1/4.1

užbaigti rengti Antidempingo įstatymo projektą

 

 

 

 

 

 

 

 

parengti Antidempingo įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus, techninės pagalbos pa-grindu organizuoti specialų mo-kymą darbuotojams, susijusiems su šio įstatymo įgyvendinimu

Ūkio ministerija, Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, Teisingumo ministerija

 

 

 

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, Ūkio ministerija

1998 m. II-IV k.

(pateiktas Lietuvos Respublikos Sei-mui 1998 m. vasario 13 d.)

 

1998 m. II – IV k.

 

Lietuvos Res-publikos anti-dempingo įstaty-mas Nr. VIII–807, 1998 m. birželio 23 d., Ūkio ministerijos ir Valdymo re-formų ir savival-dybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjū-čio 7 d. įsakymas Nr. 290/50

techninė pagalba

 

 

0,2 mln.

ekiu

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.2

parengti Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo bei kitų įstatymų pakeitimų projektus, siekiant suderinti įmonių teisę

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Statistikos departamentas

1998 m.

IV k.

68/151/EEC, 77/91/EEC, 78/885/EEC, 82/891/EEC, 89/666/EEC, 89/667/EEC; 85/2137/EEC

 

techninė pagalba

 

 

 

0,25 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

BH2.1/4.3

parengti Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų projektus, siekiant sumažinti licencijuoja-mos veiklos sričių skaičių

Ūkio ministerija kartu su kitomis ministerijomis, išduodančiomis licencijas

įvykdyta 1997 m.

III k.

 

Lietuvos Res-publikos įmonių įstatymo pakeiti-mo įstatymas Nr. VIII-422, 1997 m. rugsėjo 25 d. (kartu pri-imta 10 su šiuo įstatymu susiju-sių įstatymų pakeitimų)

 

 

 

BH2.1/4.4

parengti Garantinio fondo bankrutuojančių įmonių dar-buotojų reikalavimams, susiju-siems su darbo santykiais, ten-kinti įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1998 m. IV k.

80/987/EEC

 

komisija

12 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezer-vo fondas

 

BH2.1/4.5

parengti Ūkio subjektų registro įstatymo projektą

 

 

įsteigti Valstybinę ūkio subjektų registro tarnybą

Ūkio ministerija, Statistikos departamentas

 

Ūkio ministerija, Statistikos departamentas

1998 m. II k.

 

 

įsigaliojus Ūkio sub-jektų registro įstatymui (1999-2000 m.)

68/151/EEC, 77/91/EEC, 78/660/EEC, 78/855/EEC, 82/891/EEC, 83/349/EEC, 84/253/EEC, 89/666/EEC, 89/667/EEC

 

 

 

 

 

 

patalpos, technika, darbuotojų mokymas, programinė įranga

 

 

 

 

 

14 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.6

parengti projektus teisės aktų, reglamentuojančių smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą:

 

Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo

 

teisės aktų, leidžiančių įgyven-dinti Lietuvos Respublikos hipotekos įstatymą

Ūkio ministerija

 

 

 

 

1998 m. II k.

 

 

 

1998 m. I k.

 

 

 

 

64/429/EEC

 

 

20 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.7

parengti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių investavimą reguliuojančių taisyklių taikymo ir biurokratinių kliūčių šalinimo

Europos komitetas,

Ūkio ministerija

1997 m. IV k.

(parengtasInvesticijų įstatymo projektas, 5 projektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kuriais su-paprasti-namas įmonių steigimas ir registra-vimas)

 

 

 

 

 

BH2.1/4.8

parengti smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, naujų darbo vietų steigimo bei patikslintą užsienio (atvykstamojo) ir vidaus turizmo skatinimo programas, priemones šioms programoms įgyvendinti atsižvelgiant į realias valstybės finansines galimybes

Ūkio ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos

1998 m. II k.,

Smulkaus ir viduti-nio verslo rėmimo programa patvirtinta 1998 m. sausio 8 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 15 „Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros progra-mos nuostatų ir jų įgyvendinimo priemonių“

 

500 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.9

parengti teisės aktus, regla-mentuojančius smulkaus ir vidutinio verslo bei darbo vietų steigimo skatinimo fondo, taip pat kitų rėmimo fondų (įskaitant paskolų garantijas, inovacijų rėmimą) steigimą ir veiklą

Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

1998 m. II p.

 

 

 

50 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.10

parengti teisės aktus, reglamentuojančius verslo „inkubatorių“ steigimą ir veiklą

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, Ūkio ministerija

1998 m. II k.

 

 

 

 

 

3 mln. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.11

parengti Reklamos įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba

1998 m. II p.

79/112/EEC;

84/450/EEC;

89/552/EEC;

97/36/EC

 

 

14 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,

30 tūkst. ekiu PHARE lėšos

 

BH2.1/4.12

pritaikyti Lietuvos reikmėms Europos Sąjungos statistiką reglamentuojančius teisinius dokumentus, prireikus rengti nacionalines versijas, sukurti teisės aktų duomenų bazę bei ją tvarkyti

Statistikos departamentas

2000 m.

 

Statistikos departamento organizacinis reglamentas, 1997 m.

3 etatai

0,1 mln. ekiu,

70 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (papildomai)

 

BH2.1/4.13

parengti projektus teisės aktų, reglamentuojančių finansinę atskaitomybę

Finansų ministerija,

Ūkio ministerija

2000 m. IV k.

78/660/EEC;

83/349/EEC

 

 

80 tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

BH2.1/4.14

parengti Audito įstatymo projektą

Finansų ministerija,

Ūkio ministerija

1998 m. IV k.

84/253/EEC

 

 

 

 

BH2.1/4.15

įgyvendinti naujus Europos Sąjungos įmonių teisės aktus, taip pat rengti teisės aktų pro-jektus ir kontroliuoti, ar pa-rengti projektai atitinka Euro-pos Sąjungos įmonių teisę

Ūkio ministerija

nuo 1999 m. I k.

visos Europos Sąjungos įmonių teisės direktyvos, reglamentai, ETT išvados