LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1010

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2003, Nr. 66-3010; 2006, Nr. 125-4766; 2007, Nr. 115-4711; 2009, Nr. 66-2641):

1.1. Išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. privačios sveikatos priežiūros įmonės šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytas veiklos statistinės ataskaitas pateikia Higienos institutui;“

1.2. Išdėstau 2.3 punktą taip:

2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje sudaro ir tvirtina Higienos instituto direktorius;“

1.3. Išdėstau 2.4 punktą taip:

2.4. Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus sporto medicinos, Valstybinis psichikos sveikatos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS, Valstybinis patologijos bei Nacionalinis kraujo centrai, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba bei Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas sudaro ir pateikia Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d. pasibaigus ataskaitiniams metams;“

1.4. Išdėstau 2.5 punktą taip:

2.5. Higienos institutui privalomas sveikatos statistikos formas skelbti internete adresu: www.hi.lt.“

1.5. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“

1.6. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarkoje (3 priedas) įrašau vietoje žodžių „Lietuvos sveikatos informacijos centrui“ žodžius „Higienos institutui“, vietoje žodžio „LSIC“ žodį „HI“, vietoje žodžių „Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui“ žodžius „Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS