VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ

 

2002 m. birželio 26 d. Nr. 178

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 71–76 straipsniais ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą (toliau – FR0388).

1.2. Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą (toliau – FR0389).

1.3. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčių registro taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Nustatau, kad asmenys, norintys įsiregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą, taip pat išsiregistruoti iš jo, nuo 2002 m. liepos 1 d. turi naudoti FR0388 ir FR0389 formas bei vadovautis Taisyklėmis.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ nustatytą tvarką FR0388 ir FR0389 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0388 ir FR0389 formose pateiktiems duomenims apdoroti.

3.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0388 ir FR0389 formų blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas.

3.4. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                                JURGIS GURAUSKAS


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu

Nr. 178

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinių ir fizinių asmenų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą (toliau – Registras) ir išregistravimo iš Registro tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525, toliau – MAĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 51-1939, toliau – Nutarimas).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

4. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais yra registruojami bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantys:

4.1. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys;

4.2. užsienio apmokestinamieji asmenys.

5. Asmenys PVM mokėtojais registruojami privalomai ir savanoriškai.

6. Privalomai PVM mokėtojais registruojami:

6.1. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, t. y. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys, jeigu bendra jų gauto atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas (toliau – patiektas prekes ir/ar paslaugas) suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) yra didesnė kaip 100 000 Lt. Į nustatomą 100 000 Lt atlygio sumą, neįtraukiama:

1) atlygis už prekių ir/ar paslaugų tiekimą, kuriam naudojamų prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 str. 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas;

2) atlygis už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;

3) gauti avansai;

6.2. užsienio apmokestinamuosius asmenis, kurie šalies teritorijoje teikia prekes ir/ar paslaugas, įregistruoti privalo šalies teritorijoje turimas padalinys, o jei užsienio apmokestinamieji asmenys šalies teritorijoje tokių padalinių neturi, tai jų paskirtas Lietuvos Respublikoje fiskalinis agentas;

6.2.1. užsienio apmokestinamieji asmenys privalomai PVM mokėtojais tampa nuo pat jų ekonominės veikos pradžios, t. y. neatsižvelgiant į 100 000 Lt atlygio ribą;

6.2.2. užsienio apmokestinamųjų asmenų įregistruoti PVM mokėtojais neprivaloma, jeigu jie šalies teritorijoje vykdo tik tokią veiklą:

1) tiekia prekes ir/ar paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo 20-33 straipsnių nuostatas PVM neapmokestinamos;

2) tiekia prekes ir/ar paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;

3) tiekia prekes ir/ar paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo 41-56 straipsnių nuostatas būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą;

4) teikia PVM įstatymo 13 str. 6 bei 7 dalyse nurodytas paslaugas ir tik tokiems pirkėjams (klientams), kurie už įsigytas paslaugas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM, t. y. privalomai neregistruojami tokie užsienio apmokestinamieji asmenys, už kurių teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą šių paslaugų pirkėjai;

6.3. asmuo ir visi jo kontroliuojami asmenys, jeigu jis vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 71 str. 1 dalyje nustatytą 100 000 Lt sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už 100 000 Lt sumą.

7. Savanoriškai PVM mokėtojais gali registruotis asmenys, ketinantys vykdyti ar vykdantys ekonominę veiklą (jei jų gautas atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) yra mažesnis kaip 100 000 Lt).

8. Savanoriškai neregistruojami tokie apmokestinamieji asmenys, kurie numato vykdyti ar vykdo vien tik tokią veiklą, kurioje naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM negalėtų būti atskaitomas pagal PVM įstatymo 62 str.1 dalies nuostatas, jeigu PVM įstatymo XII skyriuje nenustatyta kitaip.

 

II. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ ĮREGISTRAVIMO Į REGISTRĄ TVARKA

 

9. Juridiniai asmenys, norintys įsiregistruoti į Registrą turi naudoti Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą, o fiziniai asmenys – Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą (toliau – Prašymai).

10. Prašymų blankus platina AVMI skyriai. Be to, gali būti pildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto puslapyje (adresu: www. vmi. lt) pateiktos Prašymų formos.

11. Prašymai pateikiami tokia tvarka:

11.1. Prašymus asmenys privalo pateikti tam AVMI skyriui, kuriame jie yra įregistruoti mokesčių mokėtojais.

11.2. Asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, Prašymus turėtų pateikti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki to mėnesio, kurį numatoma, kad atlygis, nurodytas PVM įstatymo 71 str. 1 dalyje, bus didesnis kaip 100 000 Lt, arba užsienio apmokestinamieji asmenys pradės šalies teritorijoje tiekti prekes ir/ar paslaugas.

11.3. Asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi savanoriškai, Prašymus pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos mėnesio dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruotais.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais, kai tai reikalinga mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, AVMI skyrius privalo pareikalauti, kad registruojant (privalomai ir savanoriškai) apmokestinamąjį asmenį PVM mokėtoju būtų pateiktas Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios banko įstaigos arba draudimo įmonės, turinčios atitinkamai banko arba draudimo veiklos licenciją, išduotas laidavimo arba garantijos iki vienerių metų dokumentas, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti apmokestinamojo asmens, registruojamo PVM mokėtoju, mokestines prievoles, susijusias su PVM, jeigu registruojamas apmokestinamasis asmuo šių prievolių neįvykdytų arba vykdytų netinkamai. Laidavimo arba garantijos dokumento nepateikęs (jeigu pateikti privaloma), apmokestinamasis asmuo PVM mokėtoju neregistruojamas.

13. AVMI skyrius, gavęs iš asmenų užpildytas Prašymus ir kitus reikalingus dokumentus (laidavimo ar garantijos suteikimo, asmens tapatybę patvirtinančius, įmonės įregistravimo ar pan.) ir įsitikinęs, kad duomenys teisingi ir atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo Prašymo gavimo AVMI skyriuje datos) įregistruoja asmenis į Registrą.

14. AVMI skyrius, nustatęs, kad Prašymuose įrašyti duomenys neteisingi, neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI skyriuje dienos turi informuoti asmenis apie priežastis, dėl kurių atsisakoma juos įregistruoti PVM mokėtojais.

 

III. PVM MOKĖTOJO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS IR PVM MOKĖTOJO KODAS

 

15. AVMI skyrius, įregistravęs asmenį į Registrą, išduoda PVM mokėtojo registracijos pažymėjimą (toliau – Registracijos pažymėjimas).

16. Registracijos pažymėjimuose yra nurodoma data, nuo kurios yra leidžiama apskaitos dokumentuose išskirti PVM ir suteiktas PVM mokėtojo kodas.

17. Lietuvos Respublikos juridinio asmens, PVM mokėtojo, kodas sudaromas prie mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio, kuris atitinka juridinio asmens teisinio įregistravimo kodui, pridėjus PVM indeksą „1“ ir PVM mokėtojo kontrolinį skaitmenį.

18. Lietuvos Respublikos fizinio asmens, PVM mokėtojo, kodas sudaromas prie mokesčių mokėtojo indentifikacinio numerio, kuris atitinka Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodą, pridėjus PVM indeksą „1“ ir PVM mokėtojo kontrolinį skaitmenį.

19. Užsienio apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, kodas yra sudaromas prie laikinojo mokesčių mokėtojo indentifikacinio numerio, sudaryto iš dešimties skaitmenų skaičiaus, pridėjus PVM indeksą „1“ ir PVM mokėtojo kontrolinį skaitmenį.

20. Asmenys, įtraukti į Registrą, bet neatsiėmę Registracijos pažymėjimų, laikomi PVM mokėtojais.

 

IV. PVM MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

21. Jei pasikeičia PVM mokėtojo įregistravimo duomenys, PVM mokėtojas per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo turi AVMI Registro tvarkytojui pateikti Prašymus šiuos duomenis pakeisti Registre. Tokiu atveju pildomi tik tie Prašymų formų laukeliai, kurių duomenis privaloma pakeisti.

22. Pildomos prašymo formos įrašo tipo (R) laukelyje prie atskirų Prašymo laukų, kurie keičiami, įrašomas įrašo keitimo tipas:

N – (naujas įrašas), kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę;

K – (keičiamas įrašas), kai keičiami tam tikri laukelio duomenys (pvz., pavardė, adresas, telefonas);

L – (likviduojamas įrašas), kai naikinami (likviduojami) visi laukelio duomenys.

23. Naujas Prašymas pateikiamas, kai pasikeičia tokie duomenys:

23.1. reorganizuoto mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

23.2. pavadinimas;

23.3. užsienio apmokestinamojo asmens buveinės adresas užsienio valstybėje;

23.4. telekomunikacijų rekvizitai (elektroninio pašto adresas, telefonas);

23.5. kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

23.6. kontroliuojančio asmens pavadinimas;

23.7. kontroliuojamo (-ų) asmens (-ų) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

23.8. kontroliuojamo asmens pavadinimas (-ai).

24. Laukelyje „Duomenų pasikeitimo data“ įrašoma pakeistų duomenų įsigaliojimo (teisinio įregistravimo) data.

 

V. PVM MOKĖTOJŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

25. PVM mokėtojais įregistruoti Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys turi teisę būti išregistruotais iš PVM mokėtojų, jeigu:

25.1. bendra jų atlygio už patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) nepasiekė šios PVM įstatymo 71 str. 1 dalyje nustatytos 100 000 Lt ribos arba

25.2. per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) visas atlygis, gautas iš veiklos, kurioje naudojamų prekių ir /ar paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 str. 1 dalies nuostatas negali būti atskaitomas.

26. PVM mokėtojais įregistruoti užsienio apmokestinamieji asmenys turi teisę būti išregistruotais iš PVM mokėtojų, jeigu:

26.1. jie visiškai nutraukia prekių ir/ar paslaugų teikimą šalies teritorijoje arba

26.2. per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) šalies teritorijoje vykdo vien tik PVM įstatymo 71 str. 2 dalies 1-4 punktuose nurodytą veiklą.

27. AVMI skyriaus iniciatyva (Taisyklių 27.1-27.4 punktuose nustatytais atvejais, – prieš 15 darbo dienų perspėjus apie tai PVM mokėtoją, o 27.5 ir 27.6 punktuose nustatytais atvejais asmenys informuojami per 15 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojo registro) iš Registro išregistruojami PVM mokėtojai:

27.1. nepateikę 12 mėnesių iš eilės PVM deklaracijų;

27.2. per 12 mėnesių iš eilės PVM deklaracijose deklaravę tik veiklą, kurioje naudojamų prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 str. 1 dalies nuostatas negali būti atskaitomas;

27.3. per 12 mėnesių iš eilės PVM deklaracijose deklaravę, kad pajamų iš ekonominės veiklos negavo.

Pažymėtina, kad AVMI skyriaus iniciatyva negali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kuriantys (statantys) ilgalaikį materialųjį turtą ir apie tai deklaravę AVMI (pateikę laisvos formos raštą apie ilgalaikio materialiojo turto kūrimo (statybos) pradžią, pabaigą, taip pat apie tai, kokiai veiklai šis turtas bus skirtas);

27.4. juridiniai asmenys, jeigu paaiškėja, kad jie buvo įsteigti ne steigimo dokumentuose nurodytai ekonominei veiklai vykdyti, o siekiant savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų ir (arba) naudoti kaip priedanga vykdant kitokią, negu nurodyta steigimo dokumentuose, veiklą, ar paaiškėja, kad PVM mokėtojas įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtoju pagal pamestus, dingusius, pavogtus ar suklastotus dokumentus, arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį steigęs ar registravęs;

27.5. nedelsiant gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, nepateikę bent vienos PVM deklaracijos, jeigu mokesčio administratorius turi įrodymų, kad tą mokestinį laikotarpį, už kurį PVM deklaracija nepateikta, toks PVM mokėtojas tiekė prekes ir/ar paslaugas, arba paaiškėja, kad šio PVM mokėtojo vardu įsigytus apskaitos dokumentų blankus naudoja kiti asmenys;

27.6. nedelsiant gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, nepateikę privalomo tinkamam mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios banko įstaigos arba draudimo įmonės, laidavimo arba garantijos dokumento.

28. PVM mokėtojai, pageidaujantys išsiregistruoti iš Registro dėl priežasčių, nurodytų šių Taisyklių 25 ir 26 punktuose, privalo užpildyti Prašymo „Išregistravimo lauką“, nurodydami išregistravimo priežastis ir datą, nuo kurios pageidauja išsiregistruoti iš Registro.

29. Mokesčių administratorius išregistruoja PVM mokėtoją iš Registro nuo Prašymo išregistravimo laukelyje nurodytos datos.

30. PVM mokėtojai, kurie išregistruojami iš Registro AVMI skyriaus iniciatyva Prašymų formų pildyti neprivalo.

31. PVM mokėtojų, iš Registro išregistruotų tiek savo, tiek AVMI skyriaus iniciatyva, Registracijos pažymėjimo numeriai „Valstybės žiniose“ skelbiami vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos dokumentų bei kitokios aktualios informacijos skelbimo „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto tinklalapyje instrukcija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2000 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 88.

 

VI. PVM MOKĖTOJŲ PERREGISTRAVIMAS

 

32. Jungimo ar skaidymo būdu reorganizuojami juridiniai asmenys turi būti perregistruojami Registre, prieš tai patikslinus duomenis Mokesčių mokėtojų registre.

33. Po reorganizavimo įsteigti nauji mokesčių mokėtojai PVM mokėtojais turi registruotis pagal šių Taisyklių nuostatas.

34. Juridiniam asmeniui, kuris perima reorganizuojamo asmens teises, prievoles, įsipareigojimus ir veiklos tęstinumą, paliekamas senas PVM mokėtojo kodas ir suteikiamas PVM mokėtojo įregistravimo galiojimo tęstinumas.

35. Prašymas pateikiamas, kai PVM mokėtojai pakeičia įmonės rūšį, pavadinimą, pasikeičia fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, išsiimamas kartotinis Registracijos pažymėjimas. Tokiu atveju Prašyme nurodomi duomenys, kurie yra pasikeitę bei pateikiamas senasis Registracijos pažymėjimas (jeigu jis nėra pamestas).

36. Mokesčių administratorius per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI skyriuje dienos išduoda naują Registracijos pažymėjimą. Šio pažymėjimo viršutinėje dalyje nurodoma „Vietoj pažymėjimo Nr. xxxx (išduoto _____________valstybinės mokesčių inspekcijos) išduodamas naujas pažymėjimas, nes pasikeitė: įmonės rūšis, pavadinimas (arba asmens vardas, pavardė, asmens _________ (kodas)“. Tokiems PVM mokėtojams suteikiamas įregistravimo galiojimo tęstinumas, t. y. naujame PVM mokėtojo įregistravimo pažymėjime išlieka senoji įregistravimo data (metai, mėnuo, diena).

37. PVM mokėtojas, kuris keičia buveinės adresą iš vienos AVMI aptarnaujamos teritorijos į kitą, keičiamus duomenis turi nurodyti Prašyme.

AVMI skyrius per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI skyriuje dienos, naujos buveinės vietos mokesčių administratoriui pateikia pažymą apie keičiančio buveinės vietą PVM mokėtojo tos dienos mokestinių prievolių būklę.

38. Per 5 darbo dienas nuo naujos buveinės vietos įregistravimo tokie asmenys naujos buveinės AVMI skyriuje turi įsiregistruoti PVM mokėtojais, t. y. pateikti Prašymą Naujos buveinės AVMI skyriui taip pat pateikiamas turimas Registracijos pažymėjimas.

39. Naujos buveinės vietos mokesčių administratorius, gavęs Prašymą, joje nurodytus duomenis sutikrina su duomenimis Registro duomenų bazėje ir per 5 darbo dienas nuo Prašymo formos gavimo AVMI skyriuje dienos įregistruoja asmenį PVM mokėtoju savo aptarnaujamoje teritorijoje.

40. Naujos buveinės vietos mokesčių administratorius išduoda šiam asmeniui naują Registracijos pažymėjimą. Šio pažymėjimo viršutinėje dalyje nurodoma: „Vietoj pažymėjimo Nr. xxxx (išduoto _________ valstybinės mokesčių inspekcijos) išduotas naujas pažymėjimas Nr. xxxx“, nes pasikeitė buveinės vieta. Tokiam asmeniui suteikiamas PVM mokėtojo įregistravimo galiojimo tęstinumas.

 

VII. FR0388 FORMOS PILDYMO TVARKA

 

41. Juridinio asmens prašymo įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju registrą /išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formos (toliau – Prašymas) pildymas:

41.1. 1 laukelyje“Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas iš jo teisinio įregistravimo pažymėjimo, o užsienio juridiniai asmenys nurodo jiems suteikus mokesčių mokėtojų laikinuosius indentifikacinius kodus;

41.2. 2 laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas juridinio asmens pavadinimas, kuris turi sutapti su pavadinimu, nurodytu jo teisinio įregistravimo pažymėjime;

41.3. 3 laukelyje įrašoma data, nuo kurios mokesčių mokėtojas pageidauja įsiregistruoti Registre;

41.4. 4 laukelis pažymimas tuo atveju, Prašymas yra pateikiamas persiregistruojant pakeitus mokesčių administratorių;

41.5. 5 laukelis pažymimas, jeigu asmuo, pateikiantis Prašymą jau buvo įregistruotas PVM mokėtoju;

41.6. 6 laukelyje „Per paskutinius 12 mėn. atlygis, nurodytas PVM įstatymo 71 str. 1 – 3 ir 7 dalyse, sudarė“ įrašomas mokesčių mokėtojo, kuris privalomai registruojasi PVM mokėtoju, gauto atlygio, už vykdant ekonominę veiklą suma, per metus (paskutinius 12 mėnesių) suma. Šį laukelį pildo Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys;

41.7. 7 laukelyje „Vykdoma veikla“ atitinkamame langelyje asmuo pažymi, kokią veiklą vykdo, t. y. PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą ar vykdomas prekių ir paslaugų eksportas;

41.8. 8 laukelyje „Užsienio apmokestinamojo asmens padalinio ar fiskalinio agento mokesčių mokėtojo indentifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas to užsienio apmokestinamojo asmens padalinio ar fiskalinio agento, kuris kreipiasi į AVMI skyrių su prašymu įregistruoti užsienio apmokestinamąjį asmenį PVM mokėtoju, indentifikacinis numeris (kodas);

41.9. 9 laukelyje „Užsienio apmokestinamojo asmens kodas“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens, registruojamo PVM mokėtoju, teisinio įregistravimo kodas užsienio šalyje;

41.10. 10 laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens pavadinimas iš jo teisinio įregistravimo pažymėjimo;

41.11. 11 laukelyje „Buveinės adresas užsienio valstybėje“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens buveinės adresas užsienio valstybėje;

41.12. 12 laukelyje įrašomas elektroninis paštas;

41.13. 13 laukelyje įrašomas telefono numeris;

41.14. 14 laukelyje „Kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas juridinį asmenį kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo indentifikacinis numeris (kodas);

41.15. Prašymo 15 laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas šio kontroliuojančio asmens pavadinimas, o jei kontroliuoja fizinis asmuo – įrašomas jo vardas, ir pavardė;

41.16. 16 laukelyje įrašoma, kiek papildomų Prašymo lapų (kuriuose bus nurodyti juridinį asmenį kontroliuojančių asmenų numeriai (kodai) bei pavadinimai) bus pateikiama papildomai;

41.17. Prašymo 17 (19) laukelį „Kontroliuojamo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ pildo Prašymą pateikęs mokesčių mokėtojas, kuris vienas arba kartu su pagal PVM įstatymą laikomais susijusiais asmenimis kontroliuoja kitą ar keletą kitų juridinių asmenų. Į šį laukelį įrašomas kontroliuojamojo juridinio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

41.18. 18 (20) laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas kontroliuojamojo asmens pavadinimas;

41.19. 21 laukelyje įrašoma, kiek papildomų Prašymo lapų (kuriuose nurodyti asmens kontroliuojamųjų asmenų numeriai (kodai) bei pavadinimai) pridedama;

41.20. 22 laukelį pildo mokesčių mokėtojai, norintys savanoriškai registruotis PVM mokėtojais, atitinkamame langelyje pažymėdami vykdomos veiklos pobūdį;

41.21. Prašymo 23 laukelyje įrašomas Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir veikiančios banko įstaigos ar draudimo įmonės, turinčios atitinkamo banko ar draudimo veiklos licenciją, kuri išdavė mokesčių mokėtojui laidavimą ar garantiją, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“;

41.22. Prašymo 24 laukelyje įrašoma laiduojančios ar garantiją teikiančios įmonės pavadinimas;

41.23. Prašymo 25 laukelyje įrašoma laidavimo (garantijos) suma (litais);

41.24. 26 laukelyje dokumento, kuriuo išduotas laidavimas ar garantija, numeris;

41.25. 27-28 laukeliuose nurodomas laikotarpis (jis negali būti ilgesnis, kaip vieneri metai), kuriam išduotas laidavimas ar garantija;

41.26. 29 laukelyje įrašoma laidavimo ar garantijos dokumento išdavimo data;

41.27. 30 laukelyje Registro tvarkytojas įrašo įregistravimo datą, kuri turi atitikti įregistravimo datą PVM mokėtojų registro duomenų bazėje;

41.28. 31 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas;

41.30. Prašymą pasirašo AVMI skyriaus atsakingas darbuotojas;

41.31. 32 laukelyje mokesčių mokėtojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsiimantis Registracijos pažymėjimą, įrašo savo asmens kodą, nurodo vardą ir pavardę, o 33 laukelyje – Registracijos pažymėjimo gavimo datą;

41.32. jei mokesčių administratorius atsisako įregistruoti mokesčių mokėtoją į PVM mokėtojų registrą, pildomas „Atsisakymo įregistruoti motyvai“ laukelis, kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių atsisakoma įregistruoti mokesčių mokėtoją į Registrą;

41.33. 34 laukelyje nurodoma data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja išsiregistruoti iš Registro;

41.34. 35-38 laukeliuose pažymimos PVM mokėtojo išregistravimo priežastys;

41.35. 39 laukelyje nurodomas asmens, užpildžiusio išregistravimo iš Registro prašymą, asmens kodas, o 40 laukelyje nurodoma išregistravimo prašymo pildymo data;

41.36. 41 laukelyje AVMI atsakingas darbuotojas nurodo išregistravimo iš Registro datą.

 

VII. FR0389 FORMOS PILDYMO TVARKA

 

42. Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju registro FR0389 formos (toliau – Prašymas) pildymas:

42.1. 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas asmens kodas iš fizinio asmens pateiktų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;

42.2. 2 laukelyje „Vardas, pavardė“ įrašomas asmens vardas ir pavardė iš jo pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;

42.3. 3 laukelyje įrašoma data, nuo kurios asmuo pageidauja įsiregistruoti Registre;

42.4. 4 laukelis pažymimas tuo atveju, kai Prašymas yra pateikiamas persiregistruojant pakeitus mokesčių administratorių;

41.5. 5 laukelis pažymimas, jeigu asmuo, pateikiantis Prašymą, jau buvo įregistruotas PVM mokėtoju;

42.6. 6 laukelyje „Per paskutinius 12 mėn. atlygis, nurodytas PVM įstatymo 71 str. 1-3 ir 7 dalyse sudarė“ įrašomas mokesčių mokėtojo, kuris privalomai registruojasi PVM mokėtoju, atlygio už vykdant ekonominę veiklą per metus (paskutinius 12 mėnesių), gauta suma;

42.7. 7 laukelyje „Vykdoma veikla“ atitinkamame langelyje įrašomas „x“ ženklas, jei mokesčių mokėtojas vykdo PVM apmokestinamą ekonominę veiklą, arba pažymimas langelis, jeigu vykdoma veikla, kuri PVM neapmokestinama, ar bus vykdomas prekių ir paslaugų eksportas;

42.8. 8 laukelyje „Užsienio apmokestinamojo asmens padalinio ar fiskalinio agento mokesčių mokėtojo indentifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas to užsienio apmokestinamojo asmens padalinio ar fiskalinio agento, kuris kreipiasi į AVMI su prašymu įregistruoti Užsienio apmokestinamąjį asmenį PVM mokėtoju, indentifikacinis numeris (kodas);

42.9. 9 laukelyje „Užsienio apmokestinamojo asmens kodas“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens, registruojamo PVM mokėtoju, asmens kodas iš tapatybę patvirtinančių dokumentų;

42.10. 10 laukelyje „Vardas, pavardė“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens vardas ir pavardė iš jo tapatybę liudijančių dokumentų;

42.11. 11 laukelyje „Gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje;

42.12. 11 laukelyje įrašomas elektroninio pašto adresas, o 12 laukelyje – telefono numeris;

42.13. Prašymo 14 (16) laukelyje „Kontroliuojamo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ pildo fizinis asmuo, kuris vienas ar kartu su pagal PVM įstatymą laikomais, kontroliuoja kitą ar keletą juridinių asmenų. Į šį laukelį įrašomas kontroliuojamojo juridinio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

42.14. Prašymo 15 (17) laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas kontroliuojamojo asmens pavadinimas;

42.15. 18 laukelyje įrašoma, kiek papildomų Prašymo lapų (kuriuose bus nurodyti kontroliuojamųjų asmenų numeriai (kodai) bei pavadinimai) pateikiama papildoma;.

42.16. 19 laukelį pildo fiziniai asmenys, norintys savanoriškai registruotis PVM mokėtojais, atitinkamame langelyje pažymėdami vykdomos ar numatomos vykdyti veiklos rūšį;.

42.17. 20 laukelyje įrašomas Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir veikiančios banko įstaigos ar draudimo įmonės, turinčios atitinkamai banko ar draudimo veiklos licenciją, išdavusios fiziniam asmeniui laidavimą ar garantiją, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

42.18. Prašymo 21 laukelyje įrašoma laiduojančio ar teikiančio garantiją asmens pavadinimas, o 25 laukelyje įrašoma laidavimo (garantijos) suma (litais);

42.19. 23 laukelyje įrašomas laidavimo arba garantijos dokumento numeris;

42.20. 24-25 laukeliuose nurodomas laikotarpis (jis negali būti ilgesnis, kaip vieneri metai), kuriam išduotas laidavimas ar garantija;

42.21. 26 laukelyje įrašoma laidavimo ar garantijos dokumento išdavimo data;

42.22. 27 laukelyje Registro tvarkytojas įrašo įregistravimo į Registrą datą, kuri turi atitikti įregistravimo datą PVM mokėtojų Registro duomenų bazėje;

42.23. 28 laukelyje įrašomas fiziniam asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas;

42.24. 29 laukelyje fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo (t. y. asmuo, atsiimantis Registracijos pažymėjimą) įrašo savo asmens kodą, nurodo vardą ir pavardę, o 30 laukelyje – Registracijos pažymėjimo gavimo datą;

42.25. jei mokesčių administratorius atsisako įregistruoti fizinį asmenį į Registrą, pildomas „Atsisakymo įregistruoti motyvai“ laukas ir jame nurodomos priežastys, dėl kurių atsisakoma įregistruoti mokesčių mokėtoją į Registrą;

42.26. 34 laukelyje yra nurodoma data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja išsiregistruoti iš Registro;

42.27. 35-38 laukeliuose pažymimos PVM mokėtojo išregistravimo iš Registro priežastys;

42.28. 39 laukelyje nurodomas asmens, užpildžiusio išregistravimo iš PVM mokėtojų registro Prašymą, asmens kodas, o 40 laukelyje nurodoma jo pildymo data;

42.29. 41 laukelyje AVMI atsakingas darbuotojas nurodo išregistravimo iš Registro datą.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju nepateikimas arba apmokestinamojo asmens neįregistravimas PVM mokėtoju neatleidžia apmokestinamojo asmens nuo prievolės skaičiuoti PVM už jo tiekiamas prekes ir/ar paslaugas ir jį mokėti į biudžetą, jeigu tą privaloma daryti pagal PVM įstatymo nuostatas.

44. Užsienio apmokestinamojo asmens padalinys arba jo paskirtas fiskalinis agentas kartu su užsienio apmokestinamuoju asmeniu atsako už užsienio apmokestinamojo asmens apmokestinamojo asmens mokestinių prievolių, susijusių PVM, įvykdymą.

45. Dokumentus siunčiant paštu, taikoma MAĮ XI skyriaus 59 straipsnyje nustatyta datų ir dokumentų pripažinimo tvarka.

46. Apmokestinamieji asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai ir kurie verčiasi investicinio aukso tiekimu, nuo 2004 m. sausio 1 d. turi teisę įsiregistruoti PVM mokėtojais, neatsižvelgiant į tai, kad investicinio aukso tiekimas ir importas PVM neapmokestinamas.

47. PVM mokėtojai, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ (1998 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1500 redakcija), iki 2003 m. sausio 1 d. pagal šių Taisyklių reikalavimus turi patikslinti savo įregistravimo duomenis. Pabrėžtina, kad PVM mokėtojai, įsiregistravę iki 2002 m. liepos 1 d., taip pat turi pateikti duomenis apie juos kontroliuojančius asmenis ir jų kontroliuojamus asmenis.

______________