Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir NyderlandŲ KaralystĖs Arubos atŽvilgiu dĖl automatinio keitimosi informacija apie palŪkanas, gautas iŠ taupymo pajamŲ

 

SUTARTIS

PASIKEIČIANT LAIšKAIS

DĖL TAUPYMO PAJAMŲ APMOKESTINIMO IR LAIKINO ŠIOS SUTARTIES TAIKYMO

 

A. Lietuvos Respublikos Vyriausybės laiškas

 

Gerbiamasis pone,

 

Turiu garbės nurodyti atitinkamus „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu, ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų kaip palūkanų mokėjimus“, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „ ir „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ tekstus, parengtus po derybų su Olandijos Antilais ir Aruba dėl Taupymo pajamų mokesčio susitarimo ir pridėtus atitinkamuose kovo 12 d. Europos Sąjungos Ministrų Tarybos aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatų I, II, III ir IV prieduose (Doc. 7660/04 FISC 68).

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtus tekstus, turiu garbės pasiūlyti Jums šio laiško 1 priedėlyje pateiktą „Sutartį dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „ ir mūsų abipusius įsipareigojimus kuo greičiau įvykdyti vidaus konstitucinius formalumus, reikalingus šios sutarties įsigaliojimui, bei nedelsiant pranešti viena kitai apie tokių formalumų įvykdymą.

Kol bus baigtos šios vidaus procedūros ir įsigalios ši „Sutartis dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, turiu garbės pasiūlyti Jums, kad Lietuvos Respublika ir Nyderlandų Karalystė Arubos atžvilgiu taikytų šią sutartį laikinai, pagal atitinkamus mūsų vidaus konstitucinius reikalavimus, nuo vėlesnės iš šių datų: 2005 m. sausio 1 d. arba 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo taikymo dienos.

Turiu garbės pasiūlyti, kad Jūsų Vyriausybei sutinkant su tuo, kas buvo išdėstyta pirmiau, šis laiškas ir Jūsų patvirtinimas sudarytų susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu.

 

Reiškiu Jums savo didžiausią pagarbą,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Finansų viceministras

 

Priimta Vilniuje 2004 m. gegužės 11 d.

______________


B. Arubos laiškas

 

Gerbiamasis pone,

 

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

 

„Gerbiamasis pone,

 

Turiu garbės nurodyti atitinkamus „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „ ir „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „ tekstus, parengtus po derybų su Olandijos Antilais ir Aruba dėl Taupymo pajamų mokesčio susitarimo ir pridėtus atitinkamuose kovo 12 d. Europos Sąjungos Ministrų Tarybos aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatų I, II, III ir IV prieduose (Doc. 7660/04 FISC 68).

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtus tekstus, turiu garbės pasiūlyti Jums šio laiško 1 priedėlyje pateiktą „Sutartį dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „ ir mūsų abipusius įsipareigojimus kuo greičiau įvykdyti vidaus konstitucinius formalumus, reikalingus šios sutarties įsigaliojimui, bei nedelsiant pranešti viena kitai apie tokių formalumų įvykdymą.

Kol bus baigtos šios vidaus procedūros ir įsigalios ši „Sutartis dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų „, turiu garbės pasiūlyti Jums, kad Lietuvos Respublika ir Nyderlandų Karalystė Arubos atžvilgiu taikytų šią sutartį laikinai, pagal atitinkamus mūsų vidaus konstitucinius reikalavimus, nuo vėlesnės iš šių datų: 2005 m. sausio 1 d. arba 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo taikymo dienos.

Turiu garbės pasiūlyti, kad Jūsų Vyriausybei sutinkant su tuo, kas buvo išdėstyta pirmiau, šis laiškas ir Jūsų patvirtinimas sudarytų susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu.

Reiškiu Jums savo didžiausią pagarbą,“

Galiu patvirtinti, kad Aruba pritaria Jūsų laiško turiniui.

 

Reiškiu Jums savo didžiausią pagarbą,

Arubos vardu,

 

Priimta 2004 m. lapkričio 9 d.

______________


1 priedėlis

 

SUTARTIS TARP Lietuvos Respublikos IR NYDERLANDŲ KARALYSTĖS ARUBOS ATŽVILGIU DĖL AUTOMATINIO KEITIMOSI INFORMACIJA APIE PALŪKANAS, GAUTAS IŠ TAUPYMO PAJAMŲ

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybė Arubos atžvilgiu norėdamos sudaryti sutartį, kuria būtų pasiekta, kad taupymo pajamos, kurios kaip palūkanų mokėjimai mokami vienoje susitariančiojoje šalyje faktiškiesiems savininkams, kurie yra fiziniai asmenys, kitos susitariančiosios šalies rezidentai, būtų veiksmingai apmokestinamos pagal pastarosios susitariančiosios šalies įstatymus, laikantis 2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, susitarė:

 

1 straipsnis

Bendroji taikymo sritis

 

1. Ši sutartis taikoma palūkanoms, kurias moka vienos susitariančiosios šalies teritorijoje įsteigtas mokėjimų tarpininkas, norint pasiekti, kad taupymo pajamos, kurios kaip palūkanų mokėjimai mokami vienoje susitariančiojoje šalyje faktiškiesiems savininkams, kurie yra fiziniai asmenys, kitos susitariančiosios šalies rezidentai mokesčių tikslais, būtų veiksmingai apmokestinamos pagal pastarosios susitariančiosios šalies įstatymus.

2. Šios sutarties taikymo sritis apsiriboja taupymo pajamų, gautų kaip palūkanų mokėjimai už skolinius reikalavimus, apmokestinimu, išskyrus, inter alia, klausimus, susijusius su pensijų ir draudimo išmokų apmokestinimu.

3. Nyderlandų Karalystės atžvilgiu šis susitarimas taikomas tik Arubai.

 

2 straipsnis

Apibrėžimai

 

1. Šioje sutartyje, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip:

a) „susitariančioji šalis“ ir „kita susitariančioji šalis“ – tai Nyderlandų Karalystė Arubos atžvilgiu arba pagal kontekstą Lietuvos Respublika;

b) „Aruba“ – tai Nyderlandų Karalystės dalis, kuri yra Karibų jūros baseino regione ir kurią sudaro Arubos sala;

c) „Susitariančioji šalis“ – Europos Sąjungos valstybė narė – tai: Lietuvos Respublika;

d) „direktyva“– tai šios sutarties pasirašymo dieną taikoma 2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo;

e) „faktiškasis savininkas“ – tai pagal direktyvos 2 straipsnį apibrėžtas faktiškasis savininkas;

f) „mokėjimų tarpininkas“ – tai pagal direktyvos 4 straipsnį apibrėžtas mokėjimų tarpininkas;

g) „kompetentinga institucija“ – tai:

i) Arubos atveju – „finansų ministras arba jo įgaliotas atstovas“;

ii) Lietuvos Respublikos atveju – pagal direktyvos 5 straipsnį apibrėžta tos šalies kompetentinga institucija;

h) „palūkanų mokėjimas“ – tai pagal direktyvos 6 straipsnį, deramai atsižvelgiant į 15 straipsnį, apibrėžtas palūkanų mokėjimas;

i) bet koks terminas turi direktyvoje apibrėžtą reikšmę, jei šioje sutartyje jis nėra apibrėžtas kitaip.

2. Taikant šią sutartį, joje nurodytose direktyvos nuostatose terminas „valstybės narės“ turi būti suprantamas kaip „susitariančiosios šalys“.

 

3 straipsnis

Faktiškųjų savininkų tapatybė ir gyvenamoji vieta

 

Kiekviena susitariančioji šalis savo teritorijoje priima reikalingas procedūras, leidžiančias mokėjimų tarpininkui nustatyti faktiškuosius savininkus ir jų gyvenamąją vietą 4 straipsnio tikslais, bei užtikrina šių procedūrų taikymą. Tokios procedūros turi atitikti direktyvos 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus būtiniausius reikalavimus su sąlyga, kad Arubos atžvilgiu, vadovaujantis to straipsnio 2 dalies a punktu ir 3 dalies a punktu, faktiškojo savininko tapatybė ir gyvenamoji vieta nustatoma remiantis mokėjimų tarpininko turima informacija, taikant atitinkamas Arubos įstatymų ir teisės aktų nuostatas.

 

4 straipsnis

Automatinis keitimasis informacija

 

1. Susitariančiosios šalies, kurioje įsteigtas mokėjimų tarpininkas, kompetentinga institucija perduoda direktyvos 8 straipsnyje nurodytą informaciją kitos susitariančiosios šalies, kurioje yra faktiškojo savininko gyvenamoji vieta, kompetentingai institucijai.

2. Informacijos perdavimas yra automatinis ir vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per metus, per šešis mėnesius pasibaigus susitariančiosios šalies, kurioje įsteigtas mokėjimų tarpininkas, mokestiniams metams, ir apima visus tais metais atliktus palūkanų mokėjimus.

3. Susitariančiosios šalys laiko, kad keitimasis informacija pagal šią sutartį turi vykti tokiu būdu, kuris atitiktų Direktyvos 77/799/EEB 7 straipsnyje išdėstytas nuostatas.

 

5 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

 

Iki 2005 m. sausio 1 d. susitariančiosios šalys priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, įgyvendinančius šią sutartį.

 

6 straipsnis

Priedas

 

Direktyvos ir 1977 m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo srityje 7 straipsnio tekstai, kurie yra taikomi šios sutarties pasirašymo dieną ir į kuriuos šioje sutartyje daroma nuoroda, pridedami šios sutarties priede ir yra neatskiriama jos dalis. Šiame priede Direktyvos 77/799/EEB 7 straipsnio tekstas pakeičiamas peržiūrėtos Direktyvos 77/799/EEB minėto straipsnio tekstu, jei ta peržiūrėta direktyva įsigalioja iki tos dienos, nuo kurios pradeda galioti šios sutarties nuostatos.

 

7 straipsnis

Įsigaliojimas

 

Ši sutartis įsigalioja trisdešimtą dieną nuo vėlesnės iš datų, kada atitinkamos vyriausybės raštu viena kitai praneša apie reikalingų konstitucinių reikalavimų įvykdymą savo šalyse, o jos nuostatos įsigalioja nuo tos dienos, nuo kurios taikoma direktyva, remiantis jos 17 straipsnio 2 ir 3 dalimis.

 

8 straipsnis

Nutraukimas

 

Ši sutartis galioja, kol viena iš susitariančiųjų šalių jos nenutraukia. Bet kuri iš šalių gali nutraukti šią sutartį diplomatiniais kanalais, apie tai raštu pranešdama ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki bet kurių kalendorinių metų pabaigos, praėjus trims metams nuo jos įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju sutartis nustoja galioti laikotarpiais, kurie prasideda pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo pranešta apie jos nutraukimą.

Sudaryta lietuvių, olandų ir anglų kalbomis; visi tekstai yra autentiški. Skirtingai aiškinant tekstus tomis kalbomis, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Lietuvos Respublikos vardu

Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu vardu

______________


PRIEDAS

 

7 straipsnis

Nuostatos, susijusios su slaptumu

 

1. Valstybė narė, gaunanti informaciją pagal šią direktyvą, saugo jos slaptumą taip, kaip ir informacijos, kurią ji gauna pagal savo įstatymus. Kiekvienu atveju tokia informacija:

- gali būti suteikta tik asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems mokesčio įvertinime arba vykdantiems administracinę tokio įvertinimo kontrolę,

- gali būti papildomai pateikiama teismo arba administraciniams procesams, susijusiems su poveikio priemonių taikymu, kai siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių įvertinimą arba atliekant šiuos veiksmus, ir tik tiesiogiai šiuose procesuose dalyvaujantiems asmenims; tačiau tokia informacija gali būti atskleista viešo bylų nagrinėjimo metu arba teismo sprendimuose, jeigu informuojančios valstybės narės kompetentinga institucija, pirmą kartą teikdama tą informaciją, tam neprieštarauja,

- jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojama kitiems tikslams, išskyrus apmokestinimą arba teismo ar administracinius procesus, susijusius su poveikio priemonių taikymu, kai siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių įvertinimą arba dėl šių veiksmų.

Be to, valstybės narės gali pateikti pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją, kuri bus naudojama Direktyvos 76/308/EEB(8) 2 straipsnyje numatytų kitų mokesčių, muitų ir mokėjimų dydžiui įvertinti.

2. 1 dalis neįpareigoja valstybės narės, pagal kurios įstatymus ar administracinę praktiką vidaus tikslams yra nustatyti griežtesni apribojimai, nei pagal minėtos šio straipsnio dalies nuostatas, teikti informaciją, jeigu suinteresuota valstybė narė nepasižada atsižvelgti į minėtus griežtesnius apribojimus.

3. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, informaciją teikiančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti ją naudoti kitiems tikslams informacijos prašančioje valstybėje, jeigu pagal informuojančios valstybės įstatymus tokia informacija panašiomis aplinkybėmis minėtoje valstybėje galėtų būti naudojama panašiems tikslams.

4. Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad informaciją, kurią ji gavo iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, gali panaudoti trečios valstybės narės kompetentinga institucija, ji gali šią informaciją persiųsti pastarajai kompetentingai institucijai, gavusi informaciją pateikusios kompetentingos institucijos pritarimą.

______________