LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL AFRIKINIO kiaulių maro PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2013 METŲ veiklos plano PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 24 d. Nr. 3D-731

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Europos Komisijos sprendimą Nr. 2013/498/ES ir vadovaudamasis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), 4.3.4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 107-5286) 1.3.2 punktu,

t v i r t i n u Afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo 2013 metų veiklos planą (pridedama).

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. B6-(1.19)-2684

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-731

 

AFRIKINIO kiaulių maro PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2013 METŲ veiklos planas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo 2013 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas įgyvendinant Europos Komisijos sprendimą Nr. 2013/498/ES ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 107-5286) 1.3.2 punktą.

2. Įgyvendinant planą finansuojamos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomos afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) prevencijos priemonės (toliau – prevencinės priemonės), taip pat kiaulių laikytojams atlyginama iki 100 procentų patirtų išlaidų ir (arba) prarastų pajamų, patirtų paskerdus registruotas kiaules buferinėje zonoje, kurią oficialiai nustato ir kontroliuoja Tarnyba, įsipareigojant Tarnybai nustatytą laiką nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų, jeigu valstybei kyla pavojus dėl vienos iš gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Tarybos sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 1 dalyje, atsiradimo arba plitimo trečiosios šalies arba kitos valstybės narės teritorijoje, įsipareigojant Tarnybai nustatytą laiką nelaikyti AKM ligai imlių gyvūnų.

3. Plano tikslas – sumažinti galimą riziką ypač pavojingai AKM ligai patekti į Lietuvos Respubliką.

4. Plano uždavinys – vykdyti prevencijos priemones, skirtas apsaugoti nuo AKM ligos patekimo į šalį, atlyginti kiaulių laikytojams iki 100 procentų patirtų išlaidų ir (arba) prarastų pajamų, patirtų dėl įsipareigojimo paskersti registruotas kiaules buferinėje zonoje, įsipareigojant Tarnybai nustatytą laiką nelaikyti AKM ligai imlių gyvūnų.

 

II. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

5. Plane numatytos šios prevencijos priemonės:

5.1. dezinfekcinių barjerų įrengimas transporto priemonėms dezinfekuoti, dezinfekcijos Lietuvos Respublikos tarptautiniuose pasienio kontrolės punktuose ir sienos kirtimo vietose su Baltarusijos Respublika, krovininių transporto priemonių dezinfekcijos vykdymas ir stacionarių dezinfekcinių kilimėlių žmonių, kertančių Lietuvos Respublikos sieną pėsčiomis, avalynės dezinfekcijai įrengimas;

5.2. informacinė sklaida;

5.3. laboratoriniai tyrimai Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (toliau – NMVRV institutas);

5.4. repelentų įsigijimas ir panaudojimas;

5.5. buferinės zonos įrengimas ir prižiūrėjimas išmokant kompensacinę išmoką gyvūnų laikytojams.

6. Priemonės, nurodytos 5.1–5.5 punktuose, įgyvendinamos Tarnybos nustatyta tvarka. Priemonė, nurodyta 5.5 punkte, finansuojama žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

 

III. PLANO FINANSAVIMAS

 

7. Plano įgyvendinimas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų ir valstybės biudžeto lėšų, numatytų Tarnybos asignavimuose. Plano priemonėms įgyvendinti 2013 m. skiriama 12 217 tūkst. litų.

8. Už plano įgyvendinimą yra atsakinga asignavimų valdytoja – Tarnyba.

9. Plano vykdytojai yra Tarnyba, NMVRV institutas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

10. Priemonių, nurodytų 5.1–5.4 punktuose, tinkamos finansuoti išlaidos yra patirtos nuo 2013 m. liepos 2 d. Priemonės, nurodytos 5.5 punkte, tinkamos finansuoti išlaidos yra patirtos nuo Tarnybos vadovo įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo paskelbimo datos.

 

IV. PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Lietuvos teritorija apsaugota nuo afrikinio kiaulių maro 100 proc.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba už plano įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

_________________