LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.26:2007 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ NUSTATYMO REKOMENDACIJOS“ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. ĮV-527

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26: 2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                          JONAS JUČAS


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.26:2007 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ NUSTATYMO REKOMENDACIJOS“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ (toliau – Reglamentas) nustato reikalavimus kultūros paveldo tvarkybos darbų (toliau – tvarkybos darbai) kiekių ir resursų poreikio (toliau – resursų poreikis) žiniaraščių sudarymui, rengiant tvarkybos darbų projektus; nustato, kaip iš anksto numatyti ir apskaičiuoti ekonomiškai pagrįstas tvarkybos darbų projektinių sprendinių parengimo, jų realizavimo, projekto valdymo ir kitas išlaidas.

2. Tvarkybos darbų resursų poreikio skaičiavimai naudojami nustatant tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas ir rengiant šių darbų vykdymo konkursų dokumentus bei šių darbų ekonominius pagrindimus bei planuojant investicijas.

3. Tvarkybos darbų resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal šiuos darbus atliekančio specialisto darbo sąnaudas (toliau – darbo sąnaudos) ir šiam darbui atlikti būtinų medžiagų (gaminių) ir mechanizmų normatyvines sąnaudas bei tvarkybos darbų projektuose apskaičiuotus šių darbų kiekius. Jeigu neįmanoma tiksliai apskaičiuoti tvarkybos darbų kiekių, šių darbų žiniaraščiuose nurodomi prognozuojami arba apytikriai šių darbų kiekiai ir numatomų resursų poreikis. Tvarkybos darbų resursų poreikio žiniaraščiuose pateikiami šių darbų kiekiai ir resursų poreikio aprašymai turi atitikti tvarkybos darbų projekte ir/arba šių darbų techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus.

4. Tvarkybos darbų resursų poreikio apskaičiavimams, be tvarkybos reglamentais nustatytų normatyvų, taikomi ir kiti statybos darbų resursų sąnaudų normatyvai, atitinkantys Lietuvos Respublikoje nustatytą bendrąją statybos darbų resursų sąnaudų normatyvų rengimo sistemą (toliau – bendroji resursų sąnaudų normatyvų sistema).

5. Jei tvarkybos darbų projektui įgyvendinti trūksta tvarkybos darbų ir bendroje resursų sąnaudų normatyvų sistemoje esančių normatyvų, kiekvienu konkrečiu atveju statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) prašymu projektuotojas parengia atitinkamas kalkuliacijas ir pagrindimus, kuriuos patvirtina kultūros paveldo objekto valdytojas arba jo įgaliotas statytojas (užsakovas).

6. Resursų poreikio apskaičiavimai atliekami vadovaujantis Reglamentu, kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), ir kitais teisės aktais.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos pateikiamos Reglamento 1 priede, o bendrieji ekonominiai normatyvai pateikiami Reglamento 2 priede.

 

II. REGLAMENTO SĄVOKOS

 

8. Reglamento sąvokos:

8.1. ekonominiai normatyvai – teisės aktais nustatyti ar rekomenduojami tvarkybos darbų išlaidų rodikliai, kurie taikomi arba į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant tvarkybos darbų kainą;

8.2. rinkos kainos – medžiagų bei mechanizmų gamintojų, jų tiekėjų bei paslaugų teikėjų skelbiamos kainos;

8.3. skaičiuojamosios rinkos kainos – teisės aktais nustatytos (rekomenduojamos) tvarkybos ir/arba statybos darbų resursų poreikio (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos, darbo užmokesčio) kainos, apskaičiuotos bei nustatytos pagal rinkos tyrimus ir analizę;

8.4. pradinės skaičiavimo prielaidos – organizaciniai, techniniai, technologiniai bei kitokie duomenys, kurie tvarkybos darbų projekte nėra pagrindiniai, bet turi įtakos šių darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti;

8.5. skaičiuojamoji kaina – tvarkybos darbų projektui parengti ir įgyvendinti reikalinga išlaidų suma, statytojo (užsakovo) apskaičiuota pagal resursų poreikio skaičiuojamąsias arba rinkos kainas bei rekomenduojamus bendruosius kainos apskaičiavimo principus;

8.6. suvestinis kainos apskaičiavimas – skaičiuojamasis statytojo (užsakovo) investicijų poreikis, apimantis visas numatomas išlaidas tvarkybos darbų projektui parengti ir įgyvendinti;

8.7. objektinė sąmata – investicijų poreikis kultūros paveldo objekto tvarkybai ar atskirai tvarkomųjų paveldosaugos darbų arba tvarkomųjų statybos darbų daliai, detalizuotas pagal tvarkybos darbų projekto arba statinio techninio projekto sudėtines dalis;

8.8. lokalinė sąmata – investicijų poreikis, detalizuotas pagal tvarkybos darbus.

8.9. Kitos Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2006, Nr. 116-4402), Viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) bei kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

 

III. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

9. Tvarkybos darbų resursų sąnaudų normatyvus sudaro šiuos darbus atliekančių specialistų darbo sąnaudų (toliau – darbo sąnaudos), šiems darbams atlikti būtinų medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų normatyvai, apskaičiuoti konkrečiam vienetiniam darbui (fiziniu matavimo vienetu išmatuojama, technologiškai susijusių elementinių darbų bei operacijų, reikalingų darbui atlikti, visuma). Tvarkybos darbų resursų sąnaudų normatyvai nustatomi skaičiavimų, stebėjimų bei ekspertinio vertinimo būdu, orientuojantis į vidutines darbo sąnaudas. Darbo sąnaudų normatyvų pagrindimui sudaromi technologiniai darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese naudojamus įrankius ar mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.

10. Apskaičiuojant medžiagų ir gaminių sąnaudų normas darbo vienetui, turi būti atsižvelgta į tvarkybos darbų atlikimo rekomendacijas, turi būti įvertintos techninės medžiagų charakteristikos bei kiti duomenys. Medžiagų sąnaudų normos apskaičiuojamos įvertinant natūralias netektis ir objektyviai susidarančias gamybos atliekas.

11. Vienetinio tvarkybos darbo laiko sąnaudų norma apskaičiuojama pagal šio darbo atlikimo technologijas atitinkančius darbo metodus ir optimalias šio darbo atlikimo sąlygas. Ši laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė konkretaus tvarkybos darbo trukmė (išreikšta tokio darbo valandomis), reikalinga šio darbo vienetui atlikti. Tvarkybos darbų laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų specialistų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.

12. Darbų sąnaudų normatyvai yra sugrupuoti į rinkinius (tvarkybos darbų rinkiniai,. statybos darbų rinkiniai, remonto darbų rinkiniai, įrengimų paleidimo ir derinimo darbų rinkiniai ir kt. rinkiniai).

13. Kiekvieną darbų sąnaudų rinkinį sudaro techninė dalis, šių darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, šių darbų normų koeficientai, šių darbų sudėčių aprašymai ir vienetinių šių darbų aprašymai ir jų matavimo vienetai, vidutinės šį darbą atliekančių specialistų kategorijos ir šių specialistų darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, taip pat mechanizmų eksploatavimo sąnaudos, išreikštos mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, bei medžiagų, reikalingų darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo vienetais.

14. Kiekvienam darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 1 priede.

 

IV. TVARKYBOS DARBŲ RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠČIŲ SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA

 

15. Tvarkybos darbų projekte sudaromų resursų poreikio žiniaraščių detalumas ir sudėtis priklauso nuo šio projekto stadijos, planuojamos tvarkybos darbų trukmės, finansavimo ir kitokių faktorių ir yra nustatomas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.05:2005 „Statinio projektavimas“ bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“.

16. Resursų poreikio žiniaraščių sudarymo tvarka, būtini dokumentai ir jų aprašymai yra nustatyti statybos techniniame reglamente STR 3.01.01: 2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, kurio 4 priede pateikiamos rekomenduojamos resursų poreikio žiniaraščių formos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 4.01.26:2007

1 priedas

 

TVARKYBOS DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ NUSTATYMO REKOMENDACIJOS

 

1. Tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos nustato, kaip iš anksto numatyti ir apskaičiuoti ekonomiškai pagrįstas kultūros paveldo tvarkybos darbų projektinių sprendinių parengimo, jų realizavimo, projekto valdymo ir kitas išlaidas bei kaip planuoti bendrą investicijų poreikį.

2. Apskaičiuojant visas numatomas išlaidas tvarkybos projektui parengti bei įgyvendinti, atskaitos tašku priimamas kainų lygis nustatymo momentu, o išlaidų lygio fiksavimo data nurodoma sudaromuose dokumentuose.

3. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina turi realiai atspindėti rinkos konjunktūrą, kainų lygį rinkoje tam tikru laikotarpiu. Ją nustatant naudojamasi techniškai pagrįstais konservavimo, restauravimo, remonto ar statybos darbų resursų sąnaudų normatyvais, resursų skaičiuojamosiomis ar rinkos kainomis, ekonominiais normatyvais ir kitais duomenimis.

4. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina apskaičiuojama pagal šių darbų projektuose numatytus kiekybinius ir kokybinius darbų rodiklius arba kitus duomenis, pagrindžiančius šių darbų kainos apskaičiavimus.

5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina bendruoju atveju skaičiuojama vadovaujantis:

5.1. tvarkybos darbų pagrindimo duomenimis;

5.2. projektinių pasiūlymų arba tvarkybos darbų projekto techniniais sprendiniais;

5.3. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose nurodyti šių darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų gaminių, medžiagų bei įrenginių kiekiai;

5.4. techninėmis specifikacijomis, kuriose pateikiami techniniai reikalavimai tvarkybos ir kitų darbų atlikimui bei paslaugų teikimui, naudojamoms medžiagoms, gaminiams, dirbiniams, taip pat įrenginiams ir šių darbų technologijoms;

5.5. skaičiuojamosiomis rinkos kainomis ir/arba rinkos kainomis;

5.6. projektuotojo ar statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenimis apie darbo sąlygas bei statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) reikalavimais;

5.7. ekonominiais normatyvais ir kitais dokumentais.

6. Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos apskaičiavimo detalumas priklauso nuo projektuotojo ar statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) pateikiamų pradinių duomenų išsamumo, projektavimo stadijos, tvarkybos darbų projekto detalumo bei numatomo šių darbų eiliškumo ir pan.

7. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina nustatoma sudarant sustambintus arba detaliuosius kainos apskaičiavimus:

7.1. sustambinti tvarkybos darbų kainos apskaičiavimai sudaromi rengiant šių darbų pagrindimą, projektinius pasiūlymus ar tvarkybos darbų projektą (kai šio projekto sprendiniai yra nepakankamai detalūs arba kai to reikalauja statytojas, tvarkybos darbų valdytojas (užsakovas)); sustambinti tvarkybos darbų išlaidų apskaičiavimai pateikiami pagal sustambintas darbų rūšis ar konstruktyvus ir jų vieneto kainos pagrįstais skaičiavimais ir kitokiais vertinimais;

7.2. detalūs tvarkybos darbų išlaidų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis tvarkybos darbų projektuose pateikiamais detaliais brėžiniais, darbų aprašymais, techninėmis darbų bei resursų poreikio specifikacijomis; jie pateikiami pagal tvarkybos darbų ir jiems reikalingų resursų aprašymus, pagrindžiant šių darbų kainos skaičiavimus normatyvinėmis arba tiesioginėmis numatomų išlaidų kalkuliacijomis bei kitokiais vertinimais.

8. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina nustatoma atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju laikotarpiu.

9. Tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų lygis ir taikomi bendrieji ekonominiai rodikliai turi atspindėti rinkos būseną taip, kad apskaičiuota tvarkybos darbų kaina būtų pakankama rangovų pardavimo savikainos ir sąnaudų kompensavimui bei ekonominės naudos gavimui, atliekant tvarkybos darbus normaliomis sąlygomis.

10. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina yra nustatoma apskaičiuojant tokias numatomas išlaidas, kurias galima būtų pripažinti tiesiogiai susijusiomis su tvarkybos darbų atlikimo sutartimi, taip pat netiesiogines išlaidas, kurios pagrįstai priskiriamos tvarkybos darbų atlikimo sutarčiai.

11. Tvarkybos darbų tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų sąnaudų (darbo užmokesčio, medžiagų, mechanizmų eksploatacijos) vertė, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su tvarkybos darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos. Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas, atsižvelgiama į tai, kad šių išlaidų sudėtyje numatomos tik tos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį gali būti pripažįstamos tvarkybos darbų rangovo sąnaudomis.

12. Medžiagų vertės apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose atliekami tokia tvarka:

12.1. medžiagų vertė apskaičiuojama sumuojant darbų vienetui atlikti reikalingų medžiagų vertes, apskaičiuotas skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio;

12.2. apskaičiuojant medžiagų vertę, taikomos medžiagų franko tvarkybos vieta kainos, į kurias įskaičiuojamos medžiagų įsigijimo ir jų pristatymo į statybvietę išlaidos (medžiagos kaina, tiekėjų antkainiai, taros, įpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iškrovimo, paruošimo, saugojimo bei transporto išlaidos);

12.3. tais atvejais, kai tvarkybos darbams bus naudojamos likusios nuo objekte išardytų konstrukcijų kokybiškos autentiškos medžiagos, jų vertė į bendrą medžiagų vertę neįskaičiuojama;

12.4. tais atvejais, kai naudojami statybvietėje pagaminami ar iš elementų surenkami gaminiai (dirbiniai), jų gamybos, surinkimo statybvietėje išlaidos įskaičiuojamos į gaminio vertę;

12.5. pagalbinių ir kitų, į apskaičiavimus neįtrauktų, medžiagų įsigijimo išlaidos nustatomos procentais nuo apskaičiuotos medžiagų vertės.

13. Mechanizmų eksploatacijos vertės apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose atliekami tokia tvarka:

13.1. mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama sumuojant darbų vienetui atlikti reikalingų mechanizmų eksploatacijos sąnaudų vertes, apskaičiuotas skaičiuojamosiomis ar rinkos kainomis, padauginus ją iš tvarkybos darbų kiekio;

13.2. į mechanizmų eksploatacijos vertę įskaičiuojant visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su mechanizmų priežiūra, naudojimu, perkėlimu, pervežimu, montavimu, demontavimu, bei šiuos mechanizmus nuomojančio juridinio ar fizinio asmens pelnas;

13.3. ilgalaikio naudojimo mechanizmų, aptarnaujančių keletą darbo vietų, eksploatacijos kaina nustatoma, atsižvelgiant į apskaičiuotą atitinkamo mechanizmo sąnaudų bendrą poreikį;

13.4. smulkių mechanizmų eksploatavimo ir kitos, į apskaičiavimus neįtrauktos, išlaidos, nustatomos procentais nuo apskaičiuotos mechanizmų eksploatacijos vertės.

14. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimai atliekami tokia tvarka:

14.1. darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas sumuojant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų vertę, apskaičiuotą darbo valandos skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbo vienetų kiekio;

14.2. darbininkų skaičiuojamąjį darbo užmokestį sudaro visų rūšių darbo užmokestis, taip pat priedai už vadovavimą brigadoms, užmokestis už atostogų laikotarpį bei kitokie užmokesčio priskaičiavimai;

14.3. apskaičiuojant darbo užmokestį, atsižvelgiama į atliekamų tvarkybos darbų sudėtingumą, reikalingą specialistų kvalifikaciją (kategoriją), šių darbų sezoniškumą, sunkumą, darbo aplinkos sąlygas, kitokią specifiką (paprastai tai įvertinama skaičiuojant vienos darbo valandos užmokestį).

15. Socialinio draudimo išlaidos apskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka procentiniu normatyviniu dydžiu nuo darbo užmokesčio sumos.

16. Kitą tiesioginių išlaidų dalį sudaro statybvietės įrengimo, valdymo, eksploatavimo išlaidos, įskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokestį kartu su socialinio draudimo lėšomis nuo šio darbo užmokesčio, taip pat kvalifikuotų darbininkų komandiruočių išlaidos, darbo pamainomis ar pakaitiniu būdu išlaidos, darbininkų pervežimo, elektros eksploatuojant mechanizmus išlaidos, garo, kuro, šiukšlių bei statybinio laužo pristatymo, pridavimo į sąvartyną ir kt. išlaidos. Visos šios išlaidos gali būti apskaičiuojamos tiesioginiu išlaidų kalkuliavimo būdu, parengiant atskirą žiniaraštį, arba apskaičiuojamos procentais nuo atliekamų darbų išlaidų. Statybvietės išlaidos apskaičiuojamos procentais prie darbų išlaidų lokalinėse sąmatose ir fiksuojamos kaip tiesioginių išlaidų dalis. Statybvietės išlaidos gali būti pagrindžiamos ir atskirai paruošiama lokaline sąmata. Prie statybvietės išlaidų priskiriamos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrenginių sandėliavimu statybvietėje, mechanizmų laikymo laikinų statinių įrengimu, prausyklų, tualetų, vagonėlių įrengimu, energijos ir gamybinio vandens laikinu pajungimu, statybvietės laikinų kelių įrengimu, kėlimo ir transportavimo priemonių įrengimu bei eksploatavimo užtikrinimu, apsauginių užtvarų, statybvietės apšvietimo, informacinių stendų įrengimu. Atsižvelgiant į tvarkybos (remonto, atkūrimo, pritaikymo, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) trukmę, darbų organizavimo ir vykdymo ypatumus gali būti apskaičiuojamos ir kitos numatomos statybvietės įrengimo, eksploatavimo, darbų organizavimo išlaidos.

17. Statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) netiesiogines išlaidas sudaro kainos skirtumas tarp pasiūlytos kainos (sutarties kainos) ir apskaičiuotų tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant netiesiogines išlaidas, atsižvelgiama į numatomas rangovo pridėtines išlaidas, taip pat numatomą rangovo pelną, įskaitant riziką ir skatinamuosius mokėjimus.

18. Skaičiuojamosios kainos netiesioginės išlaidos apskaičiuojamos tiesioginiu išlaidų kalkuliavimo būdu, atsižvelgiant į rinkos duomenis, analogus, ekspertinius vertinimus, arba ši kainos dalis nustatoma procentais nuo apskaičiuotų tiesioginių išlaidų sumos.

19. Skaičiuojamosios kainos netiesioginės išlaidos detalizuojamos išskiriant pridėtines išlaidas ir numatomą rangovo pelną.

20. Pridėtinės išlaidos sudaro bendrųjų materialinių išlaidų ūkio reikmėms ir mokesčiams dalis, bendro naudojimo transporto išlaidų dalis, ūkio darbuotojų ir administracijos darbo užmokesčio bei socialinio draudimo mokesčių dalis.

21. Bendrąsias materialines išlaidas ūkio reikmėms ir veiklos mokesčiams sudaro:

21.1. administracijos ūkio išlaidos (ryšių, pašto, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, nuotekų šalinimo, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.);

21.2. ilgalaikio turto, inventoriaus, kuro, atsarginių dalių įsigijimo, remonto, nusidėvėjimo išlaidos, kai jos neįskaičiuotos į tiesiogines išlaidas;

21.3. aptarnavimo ir priežiūros išlaidos (sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos; žmonių sauga darbe; priešgaisrinė sauga ir kt.);

21.4. kitos pridėtinės išlaidos (patalpų nuoma, privalomasis draudimas, mokesčiai, gamybinio personalo parengimas, palūkanos už kreditus ir mokesčiai už banko paslaugas, juridinės paslaugos ir kt.).

22. Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos procentais nuo atliekamų darbų išlaidų arba jose apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos. Tokios išlaidos gali būti pagrindžiamos ir apskaičiuojamos tiesioginiu išlaidų kalkuliavimo būdu.

23. Numatoma rangovo pelno ir rizikos suma apskaičiuojama procentiniu normatyviniu dydžiu nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

24. Visų apskaičiuotų išlaidų ir pelno suma sudaro bendrąją atliekamų darbų skaičiuojamąją kainą (arba sąmatinę kainą).

25. Teisės aktais reglamentuota pridėtinė vertė apskaičiuojama pagal norminį procentą nuo bendrosios darbų kainos. Tais atvejais, kai taikomos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, medžiagų, įrenginių ir kt. paslaugų kainos tiesioginėse išlaidose gali būti įtrauktos su pridėtinės vertės mokesčiu.

26. Projekte specifikuotų įrenginių vertė apskaičiuojama pagal statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenis ar rinkos tyrimus ir analizę, įskaičiuojant priedus už komplektavimą, tiekimą, saugojimą, pristatymą į statybvietę ir kitas išlaidas.

27. Įrenginiams priskiriami tokie įrenginiai, kurie yra būtini statinio bendrųjų inžinerinių ir technologinių sistemų bei statinio pagal jo paskirtį funkcionavimui užtikrinti. Įrenginiai – tai mašinos, prietaisai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir informacijai priimti, perduoti, keisti.

28. Būtinų paveldo tvarkybos darbams taikomųjų tyrimų (įskaitant archeologijos, architektūros, polichromijos, istorijos, mokslinius taikomuosius ir kt.) kaina apskaičiuojama procentais nuo sklypo paruošimo, statinių ar jų dalių remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, pritaikymo ar atstatymo vertės arba tokios tyrimų išlaidos apskaičiuojamos tiesioginio sąnaudų kalkuliavimo, ekspertinio vertinimo būdu pagal statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenis, sustambintus skaičiavimus, analogus ar pan.

29. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kaina (įskaitant techninių sąlygų gavimo, projektavimo, projekto ekspertizės ir konsultacijų, derinimo, valdymo, techninės ir vykdymo priežiūros ir kitas išlaidas) apskaičiuojama procentais nuo sklypo paruošimo, statinių ar jų dalių remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, pritaikymo ar atstatymo vertės arba tokios išlaidos apskaičiuojamos tiesioginio sąnaudų kalkuliavimo, ekspertinio vertinimo būdu pagal statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenis, sustambintus skaičiavimus, analogus ir pan.

30. Kitos numatomos išlaidos (finansavimo, draudimo, garantijų ir kitos pagal atitinkamus projekto, užsakovo duomenis pagrįstos išlaidos) nustatomos tiesioginiu tokių išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo būdu.

31. Statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) rezervo suma skaičiuojama procentais nuo visos apskaičiuotos sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, pritaikymo, atkūrimo, tyrimo, projektavimo ir inžinerinių paslaugų bei kitų išlaidų sumos. Statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) rezervas apskaičiuojamas atsižvelgiant į numatomą papildomą išlaidų poreikį, kuris atsiranda dėl projektinių sprendimų tikslinimo, dėl projekte nenumatytų ir į apskaičiavimus neįtrauktų papildomų darbų išlaidų bei kitais objektyviomis priežastimis pagrįstais ar pasikeitusių aplinkybių, ar galimo kainų kitimo sąlygojamais atvejais.

32. Bendruoju atveju kainos apskaičiavimai atliekami parengiant tokius dokumentus:

32.1. suvestinis kainos apskaičiavimas (suvestinė sąmata);

32.2. objektinė sąmata;

32.3. lokalinė sąmata.

33. Visos apskaičiuotos išlaidos tvarkybos projektui parengti ir įgyvendinti yra grupuojamos pagal grupes ir sudaromas suvestinis kainos apskaičiavimas (arba suvestinė sąmata).

34. Suvestinėje sąmatoje visos numatomos statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) išlaidos yra pateikiamos pagal tokius tipinius suvestinės sąmatos skyrius:

34.1. I. Sklypas;

34.2. II. Sklypo paruošimas;

34.3. III. Statinių ar jų dalių avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, pritaikymas, atkūrimas ir tvarkomieji statybos darbai;

34.4. IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos;

34.5. V. Kitos išlaidos;

34.6. VI. Rezervas.

35. Pirmajame skyriuje pateikiamos statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) išlaidos žemės matavimams, teismo, notariniai, žyminiai, komisiniai mokesčiai, kitos žemėtvarkos išlaidos, išlaidos žemės sklypui įsigyti, nekilnojamojo turto prievolių panaikinimo išlaidos. Taip pat numatomos kompensacijos už želdinius, inžinerinius tinklus, statinius.

36. Antrajame suvestinės sąmatos skyriuje pateikiamos statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) išlaidos, susijusios su sklypo paruošimu tvarkybai. Šiame skyriuje pateikiamos visos sklypo paruošiamųjų darbų išlaidos: esamų sklype statinių, konstrukcijų, komunikacijų apsaugojimas, statinių, vamzdynų, komunikacijų ardymas, griovimas bei šalinimas, pavojingų medžiagų liekanų šalinimas, užteršto grunto sanavimas, kelmų rovimas, paviršiaus išlyginimas ir pan. Šiame skyriuje taip pat pateikiamos išlaidos ar mokesčiai už vandentiekio, nuotekų, dujotiekio, šildymo, elektros, telekomunikacijų pajungimus ir kitos išlaidos pagal statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenis ir projekto sprendinius.

37. Trečiajame suvestinės sąmatos skyriuje pateikiamos statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) išlaidos statinių ar jų dalių atkūrimui, remontui, avarijos grėsmės pašalinimui, konservavimui, restauravimui, pritaikymui bei įrengimui, taip pat išlaidos įrenginių įsigijimui. Šiame skyriuje visos išlaidos apskaičiuojamos ir pateikiamos atskirai pagal kiekvieną statinių komplekso sudėčiai priklausantį statinį. Kiekvieno statinio atkūrimo, remonto, restauravimo, konservavimo, pritaikymo bendrosios kainos pagrindimas ir detalizavimas pateikiamas atskirose objektinėse ir lokalinėse sąmatose.

38. Ketvirtajame suvestinės sąmatos skyriuje pateikiama tyrimo, projektavimo ir inžinerinių paslaugų kaina. Šiame skyriuje apskaičiuotos išlaidos ir numatyta kaina apima visas išlaidas specialiems tyrinėjimams, inžineriniams tyrinėjimams, projektavimui, projekto ekspertizei, techninei ir projekto vykdymo priežiūrai bei kitas su projektavimu bei priežiūra susijusias išlaidas.

39. Penktajame suvestinės sąmatos skyriuje pateikiamos kitos numatomos išlaidos: tvarkybos finansavimo, draudimo, garantijų ir kitos į I-IV skyrius neįtrauktos išlaidos, apskaičiuotos pagal atitinkamus projekto ar statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenis.

40. Šeštajame suvestinės sąmatos skyriuje pateikiama apskaičiuota statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) rezervo suma, projekte nenumatytų ar į kainos apskaičiavimus neįtrauktų darbų išlaidoms padengti, sutartyje su rangovais numatytiems skatinamiesiems mokėjimams, taip pat kitoms iš anksto nenumatytoms išlaidoms padengti.

41. Kiekvieno statinio ar jo dalių tvarkybos darbų kainos apskaičiuojamos parengiant atitinkamas objektines sąmatas.

42. Kiekvienos tvarkybos darbų srities išlaidos apskaičiuojamos ir pagrindžiamos lokalinėmis sąmatomis. Lokalinės sąmatos sudaromos atitinkamų žiniaraščių pagrindu pagal statinio konstrukcinius elementus, darbų rūšis ar pan.

______________


 

Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 4.01.26:2007

2 priedas

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TYRIMO, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO IR INŽINERINIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ NUSTATYMO BENDRIEJI EKONOMINIAI NORMATYVAI

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų tyrimų paslaugos sudaro:

1.1. 10 % tvarkybos darbų išlaidų, kai konservuojamos, restauruojamos ar kitaip tvarkomos vertybės skaičiuojamoji kaina siekia iki 1 milijono litų;

1.2. 6 % tvarkybos darbų išlaidų, kai konservuojamos, restauruojamos ar kitaip tvarkomos vertybės skaičiuojamoji kaina yra nuo 1 milijono iki 5 milijonų litų;

1.3. 3 % tvarkybos darbų išlaidų, kai konservuojamos, restauruojamos ar kitaip tvarkomos vertybės skaičiuojamoji kaina siekia daugiau, negu 5 milijonai litų.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų projektavimo ir inžinerinės paslaugos sudaro:

2.1. 15 % tvarkybos darbų išlaidų, kai konservuojamos, restauruojamos ar kitaip tvarkomos vertybės skaičiuojamoji kaina siekia iki 1 milijono litų;

2.2. 13 % tvarkybos darbų išlaidų, kai konservuojamos, restauruojamos ar kitaip tvarkomos vertybės skaičiuojamoji kaina yra nuo 1 milijono iki 5 milijonų litų;

2.3. 10 % tvarkybos darbų išlaidų, kai konservuojamos, restauruojamos ar kitaip tvarkomos vertybės skaičiuojamoji kaina siekia daugiau, negu 5 milijonai litų.

3. Kai Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų tyrimų ir tvarkybos darbų projektavimo paslaugoms sąmatos rengiamos pagal PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ prieduose pateikiamus normatyvus, taikomi šie bendrieji ekonominiai normatyvai:

3.1. papildomi darbo užmokesčio priskaitymai – 8 % apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos;

3.2. socialinio draudimo išlaidos apskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka nuo darbo užmokesčio sumos;

3.3. pridėtinės išlaidos – 20 % apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos;

3.4. pelnas – 8 % tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos;

3.5. pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka nuo bendrosios paslaugos kainos.

______________