LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. liepos 11 d. Nr. 893

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378) ir išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS,

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                       EUGENIJUS GENTVILAS

 

 

 

L. E. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                               ANTANAS VALIONIS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.

rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d.

nutarimo Nr. 893 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Užsienio reikalų ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos užsienio reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose pateikiami pagrindiniai ministerijos uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai. Rengiami vienerių, trejų, penkerių ir dešimties metų ministerijos strateginiai veiklos planai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą.

3. Užsienio reikalų ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus pasams, vizoms įforminti, dokumentams legalizuoti.

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Užsienio reikalų ministerijos uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Lietuvos Respublikos užsienio politikos klausimais;

5.2. atstovauti Lietuvos Respublikai užsienyje;

5.3. ginti Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teises ir teisėtus interesus užsienyje.

6. Užsienio reikalų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. formuoja užsienio politikos prioritetines kryptis, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo klausimais ir vykdo priimtus sprendimus;

6.2. analizuoja tarptautinę padėtį, tarpvalstybinės politikos tendencijas, Lietuvos Respublikai prioritetinių valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, tarptautinės ekonomikos politikos tendencijas, teikia apie tai informaciją kitoms valstybinėms institucijoms;

6.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant užsienio ekonomikos ir prekybos politikos strategiją valstybių, jų grupių ar tarptautinių organizacijų atžvilgiu. Vadovauti tarptautinių sutarčių, įtvirtinančių užsienio prekybos režimą ir kitaip reguliuojančių prekybos santykius su kitomis valstybėmis, jų grupėmis ar tarptautinėmis organizacijomis, taip pat tarptautinių sutarčių dėl investicijų skatinimo ir apsaugos rengimui, deryboms dėl jų, šių sutarčių sudarymui ir vykdymui yra prioritetinė Užsienio reikalų ministerijos kompetencija;

6.4. palaiko diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, taip pat ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.5. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir garbės konsulų veiklai;

6.6. pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sudaro su jomis tarptautines sutartis;

6.7. įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas ir prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių;

6.8. organizuoja tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais vykdymo kontrolę;

6.9. sistemina tarptautines sutartis, kitus svarbius tarptautinės teisės aktus;

6.10. tarpininkauja, kad būtų užmegzti ir palaikomi Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų ryšiai;

6.11. rūpinasi diplomatų parinkimu ir rengimu;

6.12. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.13. vykdo konsulines funkcijas;

6.14. vykdo reprezentacines ir protokolines funkcijas;

6.15. kartu su kitomis Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis dalyvauja koordinuojant užsienio valstybių pagalbą, numatant pagalbos politiką ir prioritetus, analizuoja jos naudą, teikia nacionaliniam pagalbos koordinatoriui rekomendacijas;

6.16. numato Lietuvos pagalbos teikimo prioritetus, inicijuoja ir koordinuoja kartu su kitomis Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis pagalbos teikimo politiką, bendradarbiauja su kitų valstybių ar daugiašaliais donorais;

6.17. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus, taip pat pasiūlymus, kaip tobulinti įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais;

6.18. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

6.19. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.20. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

III. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. pagal savo kompetenciją rengti ir pasirašyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

7.2. gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, savivaldybės institucijų informaciją ir pasiūlymus tarptautinių santykių klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų ir kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais ir tarptautinių sutarčių projektams rengti;

7.3. gauti informaciją apie tai, kaip ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos,  savivaldybės institucijos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos atsakingos;

7.4. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus ir rezultatus;

7.5. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų apie Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus ir rezultatus;

7.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje.

8. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktų teisių.

 

IV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Užsienio reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.2, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13 ir 11.14 punktuose.

10. Užsienio reikalų ministras, vadovaudamas jam pavestai užsienio reikalų sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Užsienio reikalų ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. pasirašo tarptautines sutartis;

11.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.5. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.6. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus ministras leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavedus, tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

11.9. ministerijos sekretoriaus teikimu tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių sudėtį, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

11.11. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, ministerijos sekretorių – aukščiausiąjį ministerijos karjeros valstybės tarnautoją, įstaigų prie ministerijos vadovus ir diplomatus Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

11.12. tvirtina periodiškai atnaujinamus ilgalaikius (iki 10 metų) ministerijos strateginius veiklos planus;

11.13. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl aukščiausiųjų diplomatinių rangų: Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinių rangų suteikimo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei – dėl diplomatinių atstovų (ambasadorių) skyrimo ir atšaukimo;

11.14. suteikia pagal savo kompetenciją kitus diplomatinius rangus, skiria ir atšaukia diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojus;

11.15. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

12. Užsienio reikalų ministras koordinuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o įstaigų prie ministerijos (departamentų, tarnybų, inspekcijų) – per šių įstaigų vadovus.

13. Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui. Ministras vertina jų kompetenciją ir nustato įgaliojimus.

Viceministrai per ministerijos sekretorių ir atitinkamus įstaigų prie ministerijos vadovus organizuoja ir užtikrina jų įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą.

14. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti pavaduotoją.

Užsienio reikalų ministerijos administracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

15. Užsienio reikalų ministerijos sekretorius:

15.1. atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimą, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai įgyvendinti;

15.2. atsako už ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą;

15.3. teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

15.4. organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

15.5. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotoją, ministerijos administracijos padalinių vadovus, kitus ministerijos valstybės tarnautojus, išskyrus skiriamus ministro;

15.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Užsienio reikalų ministerijos kolegija svarsto pagrindinius Užsienio reikalų ministerijos veiklos klausimus ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Kolegijai vadovauja ir jos sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Į užsienio reikalų ministerijos kolegiją pagal pareigas įeina užsienio reikalų ministras, užsienio reikalų viceministrai, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius, departamentų direktoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ir kiti ministerijos, kitų institucijų ir organizacijų atstovai. Į ministerijos kolegijos posėdžius  kviečiamas Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, be to, gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų ir organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Užsienio reikalų ministerijos kolegijos kompetenciją ir darbo tvarką nustato Užsienio reikalų ministerijos kolegijos nuostatai, kuriuos tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

17. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma atestacijos komisija – ministro patariamoji institucija. Atestacijos komisija svarsto darbuotojų profesinį pasirengimą, kompetenciją, dalykines savybes ir praktinę veiklą, jų parinkimą ir atitiktį skiriamosioms ar einamosioms pareigoms, taip pat darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir konsulinėse įstaigose užsienyje, diplomatų siuntimo mokytis ar stažuotis užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo klausimus ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus tvirtina, jos pirmininką ir narius skiria užsienio reikalų ministras.

 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

 

18. Diplomatų ir valstybės tarnautojų tarnybos Užsienio reikalų ministerijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

19. Užsienio reikalų ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Vidaus audito skyrius ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________