LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo

 

2012 m. birželio 13 d. Nr. 3D-419

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174) 8 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2011, Nr. 132-6283) 2.16 punktu,

t v i r t i n u Dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2012-05-31 raštu Nr. (9.8-25) 6V-1163


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419

 

DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KOMPENSAVIMo lIZINGU PERKANTIEMS SUBJEKTAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklės (toliau – šios taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kurį lizingu perkantys subjektai moka UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovei dėl jų perkamos naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (ar) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimo (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Pagal šias taisykles pagalba teikiama vadovaujantis 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L337, p. 35) ir 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5).

3. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti finansinės nuomos (lizingo) bendrovių teikiamomis paslaugomis, įsigyjant naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kurio gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių.

Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2006 L 188, p. 14), 3 straipsnio 17 dalyje.

Žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (EB) Nr. 1535/2007, reglamente (EB) Nr. 1998/2006, uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2003, Nr. 82-3755; 2011, Nr. 164-7851), ir kituose teisės aktuose.

 

II. PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

5. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1535/2007 nuostatomis, kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą – reglamento (EB) Nr. 1998/2006 nuostatomis.

6. Pagal šias taisykles kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio:

6.1. į pirminę žemės ūkio produktų gamybą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems naują (nenaudotą) žemės ūkio techniką;

6.2. į kitą veiklą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius.

7. Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, perkantiems lizingu naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems įsigyti teikiama parama pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (toliau – KPP), priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

8. Teikiant pagalbą turi būti tenkinamos reglamento EB (Nr.) 1535/2007 1 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 punkto nuostatos.

9. Pagal šias taisykles dalis garantinio užmokesčio kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir (ar) kitą veiklą (toliau – subjektai), kompensuojama:

9.1. jei pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone, neturinčia sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato – Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje;

9.2. jei subjektas ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949 (toliau – Kaimo plėtros 2004–2006 metų planas), priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

10. Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei investicijomis siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: sumažinti gamybos sąnaudas, pagerinti ir reorganizuoti gamybą, pagerinti produkcijos kokybę, išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ar gyvūnų gerovės normas.

11. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus praėjusius jo mokestinius metus negali būti didesnė kaip:

11.1. 25 896 litų pagal oficialų euro kursą (7 500 EUR), kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;

11.2. 690 560 litų pagal oficialų euro kursą (200 000 EUR), kai investuojama į kitą veiklą.

12. Kai subjektui suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą bendra jo gaunama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma viršytų bendrą 11.1 ar 11.2 punkte nurodytą sumą, negali būti išmokama net ta pagalbos suma, kuri šios ribos neviršija.

13. Pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms atlyginti, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1535/2007 3 straipsnio 7 dalyje ir reglamento (EB) Nr. 1998/2006 2 straipsnio 5 dalyje.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

14. Subjektai Bendrovei moka garantinį užmokestį už garantijos suteikimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovei dėl jų perkamos naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (ar) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimo.

15. Subjektai, norintys gauti dalies garantinio užmokesčio kompensaciją, finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pateikia:

15.1. garantinio užmokesčio kompensavimo perkant lizingu prašymą (prašymo forma skelbiama Bendrovės interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – prašymas), kuriame:

15.1.1. pateikia informaciją apie bet kokią kitų institucijų tai pačiai naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir (ar) naujiems (nenaudotiems) įrenginiams įsigyti suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą. Jei subjektas į kitas institucijas dėl paramos nesikreipė, patvirtina tai prašyme;

15.1.2. pateikia kitus duomenis, reikalingus įvertinti jų atitiktį taisyklėse nustatytoms pagalbos teikimo sąlygoms, išskyrus 15.2 ir 15.3 punktuose nurodytą informaciją;

15.2. žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją;

15.3. informaciją, reikalingą įvertinti subjekto atitiktį taisyklių 9.1 punkte nurodytiems reikalavimams.

16. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį teikia Bendrovei atnaujintus asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama jų vardą, pavardę ir asmens kodą. Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai šiose taisyklėse reglamentuojamos pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina duomenų teikimo sutartyje.

 

IV. PAGALBOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

17. Bendrovė, gavusi iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovės dokumentus dėl garantijos suteikimo ir dalies garantinio užmokesčio subjektui kompensavimo:

17.1. pagal subjektų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus 15 punkte, ir Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą informaciją, nurodytą 16 punkte, įvertina subjekto tinkamumą dalies garantinio užmokesčio kompensacijai gauti;

17.2. apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokėtiną garantinio užmokesčio dydį;

17.3. vadovaudamasi šių taisyklių 6 punktu apskaičiuoja subjektui galimą skirti pagalbos sumą;

17.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301) (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal šias taisykles mokėtiną pagalbos dydį, neviršija leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio;

17.5. Bendrovės valdybai pateikia informaciją dėl subjekto tinkamumo gauti pagalbą.

18. Sprendimą dėl garantijos suteikimo, garantinio užmokesčio dydžio ir pagalbos jos prašantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovės valdyba. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

19. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

19.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą;

19.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą apie pagalbos gavėjui skiriamos pagalbos dydį ir pobūdį, pateikdama nuorodą į reglamentą, pagal kurį pagalba teikiama.

20. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą pagalbos gavėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi būti pagrįstas ir motyvuotas.

21. Pagalbos gavėjui sumokėjus garantinio užmokesčio dalį (be kompensuojamosios dalies), Bendrovė suteikia garantiją finansinės nuomos (lizingo) bendrovei ir pateikia Žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija) pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (priedas).

22. Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal raštu gautą ministerijos Finansų ir biudžeto departamento išvadą, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), pagal ją rengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos.

23. Pagalbos gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

24. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

27. Siekiant viešo ir skaidraus pagalbos panaudojimo, ministerijai pavedus gali būti skelbiami pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašai ir skirtos sumos.

28. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų skaičiuojant nuo dienos, kai pagal šias taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

_________________


Dalies garantinio užmokesčio kompensavimo

lizingu perkantiems subjektams taisyklių

priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti formos pavyzdys)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ LIZINGU PERKANČIŲ SUBJEKTŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodyta turto kaina, Lt

Garantijos suma, Lt

Garantinio užmokesčio dydis, proc.

Garantinio užmokesčio suma, Lt

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Lt

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

 

Vyr. buhalteris

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________