LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 8, 14, 15, 17, 20, 24, 26, 29, 31, 40 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 4 d. Nr. IX-1354

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 85-2969,

Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 68-2765, Nr. 96-4171, Nr. 103-4605, Nr. 112-4976; 2003, Nr. 12-439, Nr. 17-704)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį nauju 16 punktu, buvusius 16–20 punktus laikyti atitinkamai 17–21 punktais ir visą straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos yra:

1) civilinės būklės aktų registravimas;

2) įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;

3) civilinės saugos organizavimas;

4) savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas;

5) dalyvavimas valdant valstybinius parkus;

6) kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui, lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas;

7) mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose;

8) socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas;

9) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

10) piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas;

11) valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;

12) dokumentų pilietybei suteikti rengimas;

13) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

14) savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;

15) dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą;

16) dalyvavimas rengiantis mobilizacijai;

17) statistikos duomenų teikimas;

18) dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas;

19) dalyvavimas organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus;

20) dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir referendumus;

21) dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų bei kitus visuotinius surašymus;

22) vaikų ir jaunimo teisių apsauga;

23) žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų skirstymas;

24) ūkininkų ūkių registravimas;

25) pasėlių deklaravimas;

26) kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas;

27) melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas;

28) traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;

29) žemės ūkio klausimų koordinavimas, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai organizavimas ir įgyvendinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

30) Žemės ūkio bendrovių įstatymo vykdymo priežiūra ir kitos įstatymų perduotos funkcijos.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 8 dalies pakeitimas

14 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „savivaldybės administracijos direktoriaus“ įrašyti žodį „mero“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Savivaldybės tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras arba jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Posėdžių protokolus turi pasirašyti ir tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas už protokolus atsakingas tarnautojas. Sprendimą dėl mero išrinkimo pasirašo apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, pirmininkavęs savivaldybės tarybos posėdžiui.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas

15 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „valdybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio 19 punkto papildymas

17 straipsnio 19 punkte po žodžio „sekretoriato“ įrašyti žodžius „bei mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jei sekretoriatas nesudaromas)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

19) mero siūlymu sprendžia dėl savivaldybės tarybos sekretoriato bei mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jei sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo, nustato jų skaičių;“.

 

5 straipsnis. 20 straipsnio 10 ir 12 dalių pakeitimas

1. 20 straipsnio 10 dalyje išbraukti žodžius „ar valdybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

10. Mero pavaduotojas pirmininkauja savivaldybės tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas savivaldybės tarybos sekretoriatas (toliau – sekretoriatas). Sekretoriato finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Savivaldybės taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jei sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų.“

 

6 straipsnis. 24 straipsnio 3 punkto pakeitimas

24 straipsnio 3 punkte išbraukti žodžius „taip pat valdybos posėdžiuose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) dalyvauti ir pasisakyti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai;“.

 

7 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies pakeitimas

26 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „ir valdybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžių laiku, taip pat kitais savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytais atvejais tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.“

 

8 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

29 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „(išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei kiti valstybės tarnautojai. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu. Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos paprastai turi sąskaitų bankuose.“

 

9 straipsnis. 31 straipsnio 3 dalies 13 punkto pakeitimas

31 straipsnio 3 dalies 13 punkte išbraukti žodžius „bei valdybos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;“.

 

10 straipsnis. 40 straipsnio 2 dalies pakeitimas

40 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „valdybos“, „ir mero potvarkiai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Savivaldybės tarybos sprendimai, neviršijantys šių institucijų kompetencijos, privalomi savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, gyventojams.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________