VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIų PASLAUGų ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS nustatymo METODIKOS patvirtinimo

 

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. O3-279

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir 19 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 15 straipsnio 4 dalimi, 20 ir 21 straipsniu, atsižvelgdama į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2012, Nr. 88-4609), ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2012 m. rugsėjo 25 d. pažymą Nr. O5-243 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2011 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. O3-166 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 89-4301, Nr. 100-4739, Nr. 154-7347).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir

energetikos kontrolės komisijos

2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279

 

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIų PASLAUGų ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS nustatymo METODIKa

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir 19 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 4 dalimi, 20 ir 21 straipsniais, atsižvelgiant į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2012, Nr. 88-4609) (toliau – VIAP aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu 1157 (toliau – VIAP administravimo aprašas), ir Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2012, Nr. 81-4239) (toliau – Skatinimo aprašas).

2. Metodikos tikslas – nustatyti aiškią ir skaidrią viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų metinės sąmatos sudarymo ir VIAP kainos kalendoriniams metams nustatymo tvarką.

3. metodika reglamentuoja VIAP lėšų nustatymo ir VIAP kainos nustatymo tvarką bei su VIAP lėšų ir VIAP kainos nustatymu susijusius papildomus reikalavimus.

4. Šia Metodika vadovaujasi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) bei elektros energetikos sektoriaus dalyviai, teikiantys bei administruojantys VIAP elektros energetikos sektoriuje.

5. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme, VIAP apraše bei VIAP administravimo apraše.

 

II. VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ NUSTATYMO TVARKA

 

6. Komisija VIAP lėšas nustato, įvertinusi:

6.1. kiekvienos VIAP teikimo apimties prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

6.2. kiekvienos VIAP teikimo sąnaudų metinę prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

6.3. kiekvienos VIAP faktiškai suteiktos apimties ir prognozuotos apimties neatitikimą per praėjusius kalendorinius metus, išskyrus Metodikoje nurodytus atvejus;

6.4. kiekvienos VIAP faktinių sąnaudų ir prognozuotų sąnaudų neatitikimą per praėjusius kalendorinius metus, išskyrus Metodikoje nurodytus atvejus;

6.5. VIAP lėšų administravimo sąnaudų prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

6.6. VIAP lėšų administravimo faktinių sąnaudų ir prognozuotų sąnaudų neatitikimą per praėjusius kalendorinius metus;

6.7. VIAP lėšų likučių saugojimo finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

6.8. VIAP lėšų likučių saugojimo finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato neatitikimą per praėjusius kalendorinius metus;

6.9. VIAP lėšų trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

6.10. VIAP lėšų trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato neatitikimą per praėjusius kalendorinius metus.

7. Komisija, atsižvelgdama į Įstatymą, VIAP sąrašą ir VIAP aprašą, nustato VIAP lėšas:

7.1. elektros energijos gamintojams už elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ir perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už jos balansavimą:

7.1.1. įvertinusi ateinantiems kalendoriniams metams prognozuojamą pagaminti ir į tinklus patiekti elektros energijos kiekį:

7.1.1.1. gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus buvo išduotas konkurso būdu arba leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki Įstatymo įsigaliojimo dienos;

7.1.1.2. gamintojų, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimas gaminti elektros energiją išduotas po Įstatymo įsigaliojimo dienos ir kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW;

7.1.1.3. gamintojų, kurie dalyvavo ir laimėjo skatinimo kvotas bei fiksuotus tarifus aukcionuose, Komisijos organizuotuose Įstatymo nustatyta tvarka;

7.1.1.4. gamintojų, kuriems leidimas plėtoti gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., kai elektrinių įrengtoji ar planuojama įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 250 kW;

7.1.1.5. gamintojų, išskyrus gamintojus, nurodytus Metodikos 7.1.1.1 punkte, kuriems leidimas plėtoti gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. ir kuriems nebuvo taikoma konkurso tvarka, kai saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją, biomasę ir (ar) jos produktus naudojančių elektrinių planuojama įrengtoji galia yra didesnė kaip 250 kW;

7.1.1.6. gamintojų, kurie Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Komisijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 23 d. suderino su Komisija reguliuojamos veiklos investicijų programą, kurioje numatomos investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybą, ir kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant investicijų programoje nurodytą elektrinę išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d.;

7.1.2. atsižvelgdama į elektros energijos fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius, nustatytus Komisijos ir galiojusius Įstatymo įsigaliojimo metais elektros energijos gamintojams, nurodytiems Metodikos 7.1.1.1 ir 7.1.1.4–7.1.1.6 punktuose;

7.1.3. atsižvelgdama į Komisijos nustatytus elektros energijos fiksuotus tarifus elektros energijos gamintojams, nurodytiems Metodikos 7.1.1.2 punkte, vadovaujantis Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius išteklius, tarifų nustatymo metodika;

7.1.4. atsižvelgdama į aukcionuose laimėtus elektros energijos fiksuotus tarifus elektros energijos gamintojams, nurodytiems Metodikos 7.1.1.3 punkte;

7.1.5. įvertinusi Metodikos 7.1.1.1 ir 7.1.1.4–7.1.1.6 punktuose nurodytų gamintojų prognozuojamo pagaminti ir į tinklus patiekti elektros energijos kiekio ateinančiais kalendoriniais metais ir skirtumo tarp Metodikos 7.1.2 punkte nurodytų atitinkamų tarifų dydžio bei Komisijos nustatytos ateinantiems kalendoriniams metams rinkos kainos sandaugą, kai rinkos kaina nustatoma, vadovaujantis Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika;

7.1.6. įvertinusi Metodikos 7.1.1.2 punkte nurodytų gamintojų prognozuojamo pagaminti ir į tinklus patiekti elektros energijos kiekio ir skirtumo tarp Metodikos 7.1.3 punkte nurodytų atitinkamų tarifų dydžio bei Komisijos nustatytos ateinantiems kalendoriniams metams rinkos kainos sandaugą, kai rinkos kaina nustatoma, vadovaujantis Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika;

7.1.7. įvertinusi Metodikos 7.1.1.3 punkte nurodytų gamintojų prognozuojamo pagaminti ir į tinklus patiekti elektros energijos kiekio ir skirtumo tarp Metodikos 7.1.4 punkte nurodytų atitinkamų tarifų dydžio bei Komisijos nustatytos ateinantiems kalendoriniams metams rinkos kainos sandaugą, kai rinkos kaina nustatoma, vadovaujantis Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika;

7.1.8. įvertinusi skirtumą tarp prognozuotų išmokėti ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų Metodikos 7.1.1.1–7.1.1.6 punktuose nurodytiems gamintojams už praėjusius kalendorinius metus;

7.1.9. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais perdavimo tinklų operatorių patirtas faktines išlaidas, balansuojant elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ir prognozuojamą perdavimo tinklų operatoriaus balansavimo išlaidų apimtį ateinantiems kalendoriniams metams;

7.1.10. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais skirstomųjų tinklų operatorių patirtas faktines išlaidas, balansuojant elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ir prognozuojamą skirstomųjų tinklų operatoriaus balansavimo išlaidų apimtį ateinantiems kalendoriniams metams;

7.1.11. kaip atitinkamiems gamintojams prognozuojamų apimčių, nurodytų Metodikos 7.1.1 punkte, ir atitinkamiems gamintojams nustatytų skirtumų tarp fiksuotų tarifų, nurodytų Metodikos 7.1.2–7.1.4 punktuose, bei rinkos kainos sandaugų sumą, įvertinus skirtumą, nurodytą Metodikos 7.1.8 punkte, bei Metodikos 7.1.9–7.1.10 punktuose nurodytų lėšų sumą;

7.2. bendriems šilumos ir elektros energijos gamintojams už elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas ir yra sutaupomas toks pirminės energijos kiekis, kad bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą galima laikyti efektyvia:

7.2.1. įvertinusi Vyriausybės nutarimu patvirtintą remtiną elektros energijos gamybos apimtį kiekvienam bendram šilumos ir elektros energijos gamintojui ateinantiems kalendoriniams metams;

7.2.2. įvertinusi elektros energijos supirkimo kainą kiekvienam bendram šilumos ir elektros energijos gamintojui, kuriam nustatyta remtina gamybos apimtis, ateinantiems kalendoriniams metams, vadovaujantis Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika;

7.2.3. įvertinusi skirtumą tarp Komisijos nustatytų supirkimo kainų atitinkamiems gamintojams ateinantiems kalendoriniams metams ir Komisijos nustatytos rinkos kainos ateinantiems kalendoriniams metams, kai rinkos kaina nustatoma vadovaujantis Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika;

7.2.4. įvertinusi skirtumą tarp prognozuotų išmokėti ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų Metodikos 7.2 punkte nurodytiems gamintojams už praėjusius kalendorinius metus;

7.2.5. kaip atitinkamiems gamintojams nustatytų apimčių, nurodytų Metodikos 7.2.1 punkte, ir atitinkamiems gamintojams nustatytų skirtumų tarp supirkimo kainos ir rinkos kainos, nurodytų Metodikos 7.2.3 punkte, sandaugų sumą, įvertinus skirtumą, nurodytą Metodikos 7.2.4 punkte;

7.3. Vyriausybės nutarimu nustatytiems gamintojams, už elektros energijos gamybą nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, įskaitant ir naujų generuojančių šaltinių, įrengiamų Vyriausybės nutarimu nustatytose elektrinėse, bandomosios eksploatacijos metu pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją:

7.3.1. įvertinusi Vyriausybės nutarimu patvirtintą remtiną elektros energijos gamybos apimtį gamintojams, gaminantiems elektros energiją nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ateinantiems kalendoriniams metams;

7.3.2. įvertinusi ateinantiems kalendoriniams metams Komisijos nustatytą elektros energijos supirkimo kainą gamintojams, gaminantiems elektros energiją nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti;

7.3.3. įvertinusi skirtumą tarp Komisijos nustatytos supirkimo kainos gamintojams, nurodytos Metodikos 7.3.2 punkte, ir Komisijos nustatytos ateinantiems kalendoriniams metams rinkos kainos, kai rinkos kaina nustatoma, vadovaujantis Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika;

7.3.4. įvertinusi pastoviąsias sąnaudas, priskirtinas elektros energijos gamybos pajėgumams, ateinantiems kalendoriniams metams pagal Komisijos patvirtintą Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką;

7.3.5. įvertinusi skirtumą tarp Komisijos nustatytų pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų elektros energijos gamybos pajėgumams, prognozės ir faktiškai patirtų sąnaudų, priskirtų elektros energijos gamybos pajėgumams per praėjusius kalendorinius metus;

7.3.6. įvertinusi skirtumą tarp Vyriausybės nutarimu patvirtintos remtinos gamybos apimties ir faktiškai pagaminto ir į tinklus patiekto elektros energijos kiekio per praėjusius kalendorinius metus;

7.3.7. įvertinusi skirtumą tarp Komisijos nustatytų sąnaudų remtinam elektros energijos kiekiui pagaminti praėjusiais kalendoriniais metais ir faktiškai patirtų sąnaudų, gaminant ir į tinklus patiekiant remtiną elektros energijos apimtį per praėjusius kalendorinius metus;

7.3.8. kaip atitinkamam gamintojui nustatytos apimties, nurodytos Metodikos 7.3.1 punkte, ir gamintojui nustatyto skirtumo tarp supirkimo kainos ir rinkos kainos, nurodytos Metodikos 7.3.3 punkte, sandaugą, įvertinus pastoviąsias sąnaudas, nurodytas Metodikos 7.3.5 punkte, ir skirtumus, nurodytus Metodikos 7.3.5–7.3.7 punktuose.

7.4. Vyriausybės nutarimu nustatytiems gamintojams, už elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti:

7.4.1. įvertinusi 7.4 punkte nurodyto gamintojo prognozuojamą sąnaudų apimtį ateinantiems kalendoriniams metams;

7.4.2. įvertinusi skirtumą tarp 7.4 punkte nurodytam gamintojui Komisijos nustatytos sąnaudų apimties ir faktiškai patirtų sąnaudų apimties per praėjusius kalendorinius metus;

7.4.3. įvertinusi 7.4 punkte nurodyto gamintojo ateinančiais kalendoriniais metais prognozuojamas patirti sąnaudas, teikiant tretinio rezervo paslaugą perdavimo tinklų operatoriui;

7.4.4. įvertinusi skirtumą tarp 7.4 punkte nurodyto gamintojo praėjusiais kalendoriniais metais planuotų patirti bei faktiškai patirtų sąnaudų, teikiant tretinio rezervo paslaugą perdavimo tinklų operatoriui;

7.4.5. kaip skirtumą tarp atitinkamam gamintojui prognozuojamos sąnaudų apimties ateinantiems kalendoriniams metams, nurodytos Metodikos 7.4.1 ir 7.4.3 punktuose, įvertinus skirtumus, nurodytus Metodikos 7.4.2 ir 7.4.4 punktuose.

7.5. Energetikos įmonėms už elektros energijos gamybos pajėgumų, strategiškai svarbių elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui ar valstybės energetinei nepriklausomybei užtikrinti, plėtrą:

7.5.1. įvertinusi lėšų poreikį, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame Nacionaliniame energetikos strategijos įgyvendinimo plane reikalingą elektros energetikos gamybos pajėgumų, strategiškai svarbių elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui ar valstybės energetinei nepriklausomybei užtikrinti, ateinantiems kalendoriniams metams, VIAP apraše ir VIAP administravimo apraše nustatyta tvarka;

7.5.2. įvertinusi neatitikimą tarp planuotų metinių lėšų ir faktiškai įplaukusių metinių lėšų per praėjusius kalendorinius metus pagal kiekvieną Metodikos 7.5 punkte nurodytą projektą atskirai;

7.5.3. kaip nustatyto lėšų poreikio, nurodyto Metodikos 7.5.1 punkte, ateinantiems kalendoriniams metams, įvertinus neatitikimą, nurodytą Metodikos 7.5.2 punkte.

7.6. įvertinusi strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu, įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis, įgyvendinimą:

7.6.1. įvertinusi prognozuojamą lėšų poreikį, reikalingą strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu, įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis, įgyvendinimui, vadovaujantis Komisijos nutarimais, kuriuose suderinti šių projektų rengimo ir įgyvendinimo bei finansavimo grafikai pagal kiekvieną strateginį projektą atskirai;

7.6.2. įvertinusi neatitikimą tarp planuotų metinių lėšų ir faktiškai įplaukusių metinių lėšų per praėjusius kalendorinius metus pagal kiekvieną Metodikos 7.6 punkte nurodytą projektą atskirai;

7.6.3. kaip prognozuojamo lėšų poreikio, nurodyto Metodikos 7.6.1 punkte, ateinantiems kalendoriniams metams, įvertinus neatitikimą, nurodytą Metodikos 7.6.2 punkte.

7.7. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo valdytojui už energetikos objektų darbo saugumo užtikrinimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą:

7.7.1. įvertinusi prognozuojamą lėšų poreikį energetikos objektų darbo saugumo užtikrinimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklai ateinantiems kalendoriniams metams VIAP apraše ir VIAP administravimo apraše nustatyta tvarka;

7.7.2. įvertinusi skirtumą tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir Komisijos nustatytų lėšų energetikos objektų darbo saugumo užtikrinimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklai per praėjusius kalendorinius metus;

7.7.3. kaip prognozuojamo lėšų poreikio, nurodyto Metodikos 7.7.1 punkte, ir skirtumo, nurodyto Metodikos 7.7.2 punkte, sumą.

7.8. Perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų operatoriams už atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų:

7.8.1. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais prie perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų prijungtiems gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, suteiktas prijungimo prie tinklo nuolaidas;

7.8.2. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais prie perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų prijungtiems gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, kurių įrengtoji galia viršija 30 kW ir yra ne didesnė kaip 350 kW, suteiktas prijungimo prie tinklo nuolaidas;

7.8.3. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais prie perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų prijungtiems gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, kurių įrengtoji galia viršija 350 kW, suteiktas prijungimo prie tinklo nuolaidas;

7.8.4. įvertinusi perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų operatorių sąnaudas per praėjusius kalendorinius metus dėl elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, paskirtų ekonomiškai mažiau palankių elektrinių prijungimo prie elektros tinklo taškų, vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 7 dalimi;

7.8.5. kaip faktiškai suteiktų prijungimo prie tinklo nuolaidų, nurodytų Metodikos 7.8.1–7.8.3 punktuose, suma, įvertinus Metodikos 7.8.4 punkte nurodytas sąnaudas.

7.9. Perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų operatoriams už jų atliekamą elektros tinklų optimizavimą, plėtrą ir (ar) rekonstrukciją, kuri užtikrina gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, plėtrą:

7.9.1. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais perdavimo sistemos operatoriaus patirtas perdavimo tinklo optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas, susijusias su atsinaujinančiuosius energijos išteklius naudojančių gamintojų pagamintos elektros energijos priėmimu ir perdavimu;

7.9.2. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais skirstomųjų tinklų operatoriaus patirtas skirstomojo tinklo optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas, susijusias su atsinaujinančiuosius energijos išteklius naudojančių gamintojų pagamintos elektros energijos priėmimu ir skirstymu;

7.9.3. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, gamintojui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius ketinimų protokole ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, perdavimo sistemos operatoriaus gautas lėšas, kurios gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti;

7.9.4. įvertinusi praėjusiais kalendoriniais metais pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, gamintojui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius ketinimų protokole ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, skirstomųjų tinklų operatoriaus gautas lėšas, kurios gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti;

7.9.5. kaip skirtumas tarp faktiškai patirtų išlaidų, nurodytų Metodikos 7.9.1–7.9.2 punktuose, ir gautų lėšų, nurodytų Metodikos 7.9.3–7.9.4 punktuose.

7.10. VIAP lėšų administratoriui už VIAP lėšų administravimą:

7.10.1. įvertinusi prognozuojamą lėšų poreikį VIAP administravimo funkcijoms atlikti ateinantiems kalendoriniams metams;

7.10.2. įvertinusi skirtumą tarp faktiškai patirtų administravimo sąnaudų ir Komisijos nustatytų lėšų per praėjusius kalendorinius metus;

7.10.3. kaip prognozuojamo lėšų poreikio, nurodyto Metodikos 7.10.1 punkte, ateinantiems kalendoriniams metams ir skirtumo, nurodyto Metodikos 7.10.2 punkte, sumą.

8. Komisija nustato VIAP lėšų biudžetą:

8.1. įvertinusi VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms finansuoti reikalingą lėšų apimtį:

8.1.1 įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.1.2. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą už praėjusius kalendorinius metus;

8.1.3. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.1.4. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą per praėjusius kalendorinius metus;

8.1.5. kaip Metodikos 8.1.1–8.1.4 punktuose nurodytų rezultatų ir Metodikos 7.1–7.3 punktuose nurodytiems VIAP teikėjams nustatytų VIAP lėšų ateinantiems kalendoriniams metams sumą;

8.2. įvertinusi VIAP aprašo 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms finansuoti reikalingą lėšų apimtį:

8.2.1 įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.2.2. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą už praėjusius kalendorinius metus;

8.2.3. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.2.4. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą per praėjusius kalendorinius metus;

8.2.5. kaip Metodikos 8.2.1–8.2.4 punktuose nurodytų rezultatų ir Metodikos 7.4–7.10 punktuose nurodytiems VIAP teikėjams nustatytų VIAP lėšų ateinantiems kalendoriniams metams sumą.

 

III. VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO TVARKA

 

9. Komisija nustato VIAP kainą už paslaugas, nurodytas VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose:

9.1. įvertinusi Metodikos 8.1 punkte nustatytą VIAP lėšų biudžeto dalį;

9.2. įvertinusi skirtumą tarp prognozuotų surinkti ir faktiškai surinktų VIAP lėšų, nurodytų Metodikos 8.1 punkte, praėjusiais kalendoriniais metais;

9.3. įvertinusi prognozuojamą asmenų, išskyrus asmenis, nurodytus Metodikos 9.4 ir VIAP aprašo 20.1 punktuose, suvartoti elektros energijos kiekį per ateinančius kalendorinius metus;

9.4. įvertinusi prognozuojamą gamintojų gaminančių elektros energiją termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pagaminti ir savo ūkiniams poreikiams suvartoti elektros energijos kiekį (įskaitant asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energiją) per ateinančius kalendorinius metus;

9.5. Komisija diferencijuoja VIAP kainą mokėtojų grupėms už VIAP aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytas paslaugas:

9.5.1. asmenims, išskyrus asmenis, nurodytus VIAP aprašo 21 punkte, VIAP kaina nustatoma kaip šių dedamųjų suma:

9.5.1.1. santykio tarp Metodikos 9.1 bei 9.2 punktuose nurodytų lėšų dydžių sumos, atėmus Metodikos 7.1 punkte nurodytą lėšų sumą, ir Metodikos 9.3 punkte nurodyto vartojimo kiekio;

9.5.1.2. santykio tarp Metodikos 7.1 punkte nurodytų lėšų sumos ir Metodikos 9.3 bei 9.4 punktuose nurodytų vartojimo kiekių sumos;

9.5.2. asmenims, nurodytiems VIAP aprašo 21 punkte, VIAP kaina nustatoma kaip santykis tarp Metodikos 7.1 punkte nurodytų lėšų ir Metodikos 9.3 bei 9.4 punktuose nurodytų vartojimo kiekių sumos.

10. Komisija nustato VIAP kainą už paslaugas, nurodytas VIAP aprašo 7.4–7.9 punktuose:

10.1. įvertinusi Metodikos 8.2 punkte nustatytą VIAP lėšų biudžeto dalį;

10.2. įvertinusi skirtumą tarp prognozuotų surinkti ir faktiškai surinktų VIAP lėšų, nurodytų 8.2 punkte praėjusiais kalendoriniais metais;

10.3. įvertinusi prognozuojamą asmenų, išskyrus asmenų, nurodytų VIAP aprašo 20.1 punkte, suvartoti elektros energijos kiekį (įskaitant asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energijos kiekį) per ateinančius kalendorinius metus;

10.4. kaip santykį tarp Metodikos 10.1–10.2 punktuose nurodytų lėšų dydžių sumos ir 10.3 punkte nurodyto vartojimo kiekio.

 

IV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ NUSTATYMU IR VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMU

 

11. Siekiant tinkamai apskaičiuoti bei nustatyti VIAP lėšas ateinantiems kalendoriniams metams ir VIAP kainą ateinantiems kalendoriniams metams, Komisijai privalomai teikiama ši informacija ir ją pagrindžiantys dokumentai:

11.1. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.1 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.1.1. perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 15 d. raštu Komisijai pateikia gamintojų, nurodytų Metodikos 7.1.1.1–7.1.1.6 punktuose, prijungtų prie perdavimo tinklų, prognozuojamą pagaminti ir į tinklus patiekti elektros energijos kiekį per ateinančius kalendorinius metus pagal kiekvieną gamintoją; kiekio prognozė turi būti suderinta su kiekvienu gamintoju;

11.1.2. skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 15 d. raštu Komisijai pateikia gamintojų, nurodytų Metodikos 7.1.1.1–7.1.1.6 punktuose, prijungtų prie skirstomųjų tinklų, prognozuojamą pagaminti ir į tinklus patiekti elektros energijos kiekį per ateinančius kalendorinius metus pagal kiekvieną gamintojų kategoriją, nurodytą metodikos 7.1.1.1–7.1.1.6 punktuose, ir pagal elektros energijai gaminti naudojamos energijos rūšį;

11.1.3. VIAP lėšų administratorius Metodikos 7.1.8 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie skirtumą tarp prognozuotų išmokėti bei faktiškai išmokėtų VIAP lėšų Metodikos 7.1.1.1–7.1.1.6 punktuose nurodytiems gamintojams už praėjusius kalendorinius metus;

11.1.4. perdavimo ir skirstomojo tinklo sistemos operatorius Metodikos 7.1.9–7.1.10 punktuose nurodytais atvejais ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu teikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie per praėjusius kalendorinius metus faktiškai patirtų elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimo sąnaudų apimtį ir šių balansavimo sąnaudų prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

11.2. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.2 punkte nurodytu atveju nustatyti bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kuriems Vyriausybės nutarimu nustatyta remtina elektros energijos apimtis ateinantiems kalendoriniam metams Metodikos 7.2.2 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu pateikia Komisijai dokumentus ir informaciją, vadovaudamiesi Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika;

11.3. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.3 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.3.1. gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą, kuriems Vyriausybės nutarimu nustatyta remtina elektros energijos apimtis ateinantiems kalendoriniams metams, Metodikos 7.3.2 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia supirkimo kainos bei VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas sąnaudas, kuriose numatomos ATL sąnaudos, išlaidos reagentams nusierinimui, gamtinėms dujoms ir mazutui, bei kitą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti įtakos elektros energijos supirkimo kainos nustatymui;

11.3.2. gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą, kuriems Vyriausybės nutarimu nustatyta remtina elektros energijos apimtis ateinantiems kalendoriniams metams, Metodikos 7.3.4 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia kitiems metams prognozuojamų pastoviųjų sąnaudų, priskirtų elektros energijos gamybos pajėgumams skaičiavimus, atliktus vadovaujantis Komisijos patvirtinta Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika;

11.3.3. gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą, kuriems Vyriausybės nutarimu nustatyta remtina elektros energijos apimtis praėjusiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Metodikos 7.3.6 punkte nurodytu atveju Komisijai raštu pateikia su VIAP lėšų administratoriumi suderintą informaciją apie faktiškai pagamintą ir į tinklus patiektą remtiną elektros energijos kiekį per praėjusius kalendorinius metus;

11.3.4. gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą, kuriems Vyriausybės nutarimu nustatyta remtina elektros energijos apimtis praėjusiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Metodikos 7.3.7 punkte nurodytu atveju Komisijai raštu pateikia detalią informaciją apie patirtas faktines išlaidas, gaminant remtiną ir į tinklus patiektą elektros energijos apimtį už praėjusius kalendorinius metus;

11.3.5. gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą, kuriems Vyriausybės nutarimu nustatyta remtina elektros energijos apimtis praėjusiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Metodikos 7.3.5 punkte nurodytu atveju Komisijai raštu pateikia detalią informaciją apie faktiškai patirtas pastoviąsias išlaidas, priskirtas elektros energijos gamybos pajėgumams;

11.4. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.4 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.4.1. Vyriausybės nutarimu nustatyti gamintojai, užtikrinantys elektros energetikos sistemos rezervus, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, Metodikos 7.4.1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai teikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą pastovių sąnaudų poreikį ateinantiems kalendoriniams metams, detalizuojant pastoviąsias sąnaudas;

11.4.2. gamintojai Metodikos 7.4.2 punkte nurodytu atveju raštu Komisijai teikia informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus patirtas faktines pastoviąsias išlaidas, jas detalizuojant ir nurodant neatitikimo prognozuotai apimčiai priežastis bei pateikiant tai įrodančius dokumentus;

11.5. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.5 punkte nurodytu atveju nustatyti energetikos įmonės, įgyvendinančios Metodikos 7.5 punkte nurodytus projektus, Metodikos 7.5.2 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai teikia informaciją apie faktiškai patirtas išlaidas, įgyvendinant strateginius projektus per praėjusius kalendorinius metus, skirtumą tarp planuotų metinių lėšų ir faktiškai įplaukusių metinių lėšų strateginiams projektams rengti ir įgyvendinti praėjusiais kalendoriniais metais. Informacija apie faktiškai įplaukusias metines lėšas Metodikos 7.5 punkte nurodytiems projektams rengti ir įgyvendinti praėjusiais kalendoriniais metais turi būti suderinta su VIAP lėšų administratoriumi;

11.6. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.6 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.6.1. energetikos įmonės, įgyvendinančios Metodikos 7.6 punkte nurodytus projektus, Metodikos 7.6.1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia strateginių projektų rengimui ir įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikį ateinantiems kalendoriniams metams kiekvienam strateginiam projektui atskirai pagal Komisijos nutarimu patvirtintą rengimo ir įgyvendinimo grafiką;

11.6.2. energetikos įmonės, įgyvendinančios Metodikos 7.6 punkte nurodytus projektus, Metodikos 7.6.2 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai teikia informaciją apie faktiškai patirtas išlaidas, įgyvendinant strateginius projektus, per praėjusius kalendorinius metus, skirtumą tarp planuotų metinių lėšų ir faktiškai įplaukusių metinių lėšų strateginių projektų rengimui ir įgyvendinimui praėjusiais kalendoriniais metais. Informacija apie faktiškai įplaukusias metines lėšas Metodikos 7.6 punkte nurodytų projektų rengimui ir įgyvendinimui praėjusiais kalendoriniais metais turi būti suderinta su VIAP lėšų administratoriumi;

11.7. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.7 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.7.1. Energetikos ministerija Metodikos 7.7.1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu teikia Komisijai ateinančių metų būtinas sąnaudas atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimui, atliekų saugojimui ir laidojimui, ateinančių metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatą;

11.7.2. Energetikos ministerija Metodikos 7.7.2 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu teikia Komisijai informaciją apie per praėjusiais kalendoriniais metais patirtas faktines sąnaudas atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimui, atliekų saugojimui ir laidojimui;

11.8. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.8 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.8.1. perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai Metodikos 7.8.1–7.8.3 punktuose nurodytais atvejais ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie gamintojams, naudojantiems atsinaujinančiuosius energijos išteklius, suteiktus prijungimo mokesčio nuolaidų dydžius, kurie buvo patirti tokius gamintojus prijungiant prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų praėjusiais kalendoriniais metais, pagal kiekvieną gamintoją;

11.8.2. perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai Metodikos 7.8.4 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių patirtas sąnaudas dėl paskirto ekonomiškai mažiau palankaus elektrinės prijungimo prie elektros tinklo taško per praėjusius kalendorinius metus;

11.9. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.9 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.9.1. perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai Metodikos 7.9.1 ir 7.9.2 punktuose nurodytais atvejais ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie patirtas tinklo optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas už praėjusius kalendorinius metus;

11.9.2. perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai Metodikos 7.9.3 ir 7.9.4 punktuose nurodytais atvejais ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. raštu Komisijai pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą gamintojui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius ketinimų protokole ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus gautas lėšas, pagal kiekvieną gamintoją;

11.10. VIAP lėšoms ateinantiems kalendoriniams metams Metodikos 7.10 punkte nurodytu atveju nustatyti:

11.10.1. VIAP lėšų administratorius Metodikos 7.10.1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą VIAP lėšų administravimo sąnaudų poreikį ateinantiems kalendoriniams metams;

11.10.2. VIAP lėšų administratorius Metodikos 7.10.2 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie praėjusiais kalendoriniais metais patirtas faktines VIAP lėšų administravimo sąnaudas;

11.11. VIAP lėšų administratorius ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:

11.11.1. Metodikos 8.1.1 ir 8.2.1 punktuose nurodytais atvejais apie VIAP lėšų likučių saugojimo finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

11.11.2. Metodikos 8.1.2 ir 8.2.2 punktuose nurodytais atvejais apie VIAP lėšų likučių saugojimo finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą per praėjusius kalendorinius metus;

11.11.3. Metodikos 8.1.3 ir 8.2.3 punktuose nurodytais atvejais apie VIAP lėšų trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

11.11.4. Metodikos 8.1.4 ir 8.2.4 punktuose nurodytais atvejais apie VIAP lėšų trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą per praėjusius kalendorinius metus;

11.11.5. apie faktiškai išmokėtų ir prognozuotų išmokėti VIAP lėšų skirtumą atskirai Metodikos 7.1–7.3 ir 7.4–7.10 punktuose nurodytiems VIAP lėšų gavėjams už praėjusius kalendorinius metus;

11.12. VIAP lėšų administratorius Metodikos 9.2 ir 10.2 punktuose nurodytais atvejais ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d., Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie skirtumą tarp faktiškai surinktų ir prognozuotų surinkti VIAP lėšų praėjusiais kalendoriniais metais, atskirai iš elektros energijos vartotojų ir gamintojų gaminančių elektros energiją termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse suvartojančių pasigamintą elektros energiją savo ūkiniams poreikiams tenkinti (įskaitant asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energiją), nurodant skirtumų priežastis;

11.13. VIAP lėšų administratorius Metodikos 9.3 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą asmenų, išskyrus asmenų, nurodytų Metodikos 9.4 punkte, suvartoti elektros energijos kiekį per ateinančius kalendorinius metus, kuriam taikytini VIAP mokėjimai;

11.14. VIAP lėšų administratorius Metodikos 9.4 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą gamintojų, gaminančių elektros energiją termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pagaminti ir savo ūkiniams poreikiams suvartoti elektros energijos kiekį (įskaitant asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energiją) per ateinančius kalendorinius metus, kuriam taikytini VIAP mokėjimai;

11.15. VIAP lėšų administratorius Metodikos 10.3 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą asmenų, išskyrus asmenų, nurodytų VIAP aprašo 20.1 punkte, suvartoti elektros energijos kiekį (įskaitant asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energijos kiekį) per ateinančius kalendorinius metus, kuriam taikytini VIAP mokėjimai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Komisija kasmet iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. paskelbia sąrašą gamintojų, nurodytų Metodikos 7.1.1.1–7.1.1.6 punktuose, nurodydama kiekvieno jų skatinimo laikotarpį, šių gamintojų elektrinėse naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, elektrinės galingumą, vadovaudamasi Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos pateikta informacija bei atsižvelgdama į VIAP lėšų administratoriaus pateiktą informaciją.

13. Komisija kasmet iki einamųjų kalendorinių metų spalio 15 d. paskelbia sąrašą gamintojų, gaminančių ir savo ūkiniams poreikiams suvartojančių elektros energiją, vadovaudamasi Energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos pateikta informacija bei atsižvelgdama į VIAP lėšų administratoriaus pateiktą informaciją.

14. Komisija VIAP lėšas ir kainą ateinantiems kalendoriniams metams nustato kasmet, ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms dienoms iki atitinkamų reguliavimo periodo metų pradžios.

15. Komisija, nustatydama VIAP lėšas ir VIAP kainą, turi teisę naudoti visą teisės aktų nustatyta tvarka Komisijos turimą ir Komisijai prieinamą informaciją.

16. Komisija turi teisę Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies, Elektros energetikos įstatymo 57 straipsnio 2 dalies ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus VIAP lėšoms ir VIAP kainai apskaičiuoti ir nustatyti.

17. Asmenys, pažeidę Metodikos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Komisijos veiksmai arba neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________