LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 1, 2, 5, 8 12, 15, 16, 21, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 44, 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, V SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 121 STRAIPSNIU IR PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 7 d. Nr. X-1169

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 70-3170, Nr. 112-4996)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1 straipsnio 3 punkte vietoj žodžio „invalidams“ įrašyti žodį „neįgaliesiems“, straipsnį papildyti 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio Įstatymo paskirtis yra nustatyti:

1) teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti;

2) profesinės rizikos įvertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo tvarkos bendrąsias nuostatas;

3) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, taikomus dirbantiems jauniems asmenims, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms moterims, neįgaliesiems;

4) darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą ir valstybės institucijų kompetenciją, darbdavių, darbdavių atstovų ir darbuotojų teises bei pareigas siekiant sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, taip pat darbuotojų atstovų teises sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

5) atsakomybės už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus bendruosius principus.

2. Šiuo Įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Neįgalusis – kaip nustatyta Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje.“

2. 2 straipsnio 18 dalyje išbraukti žodžius „iki vienų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

18. Krūtimi maitinanti moteris – motina, pateikusi darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina ir krūtimi maitina savo vaiką.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 30 dalimi:

30. Profesinė sveikata – darbuotojų sveikata, kuriai išsaugoti ir stiprinti vykdoma darbo aplinkos kenksmingų veiksnių, lemiančių sveikatos pakenkimus, prevencija, darbo aplinkos pritaikymas darbuotojų fiziologinėms ir psichologinėms galimybėms, darbuotojų sveikatos priežiūra, įgyvendinamos sveikatos stiprinimo priemonės.“

4. Buvusią 2 straipsnio 30 dalį laikyti 31 dalimi.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. 5 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 5 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 2 ir 3 dalimis.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Mokymas saugos ir sveikatos srityje

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, statinių projektavimo, statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorius pagal specialias studijų programas rengia Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos.

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais įmonėse gali dirbti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir įgiję darbuotojų saugos ir sveikatos žinių darbui atitinkamoje ekonominės veiklos srityje. Profesinės sveikatos specialistais įmonėse gali dirbti darbo medicinos ir (ar) darbo higienos gydytojai, taip pat sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos išsilavinimą arba turintys neuniversitetinį visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantys sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

3. Bendrojo lavinimo mokyklos privalo supažindinti mokinius su bendraisiais saugos ir sveikatos darbe ir buityje reikalavimais.

4. Aukštųjų mokyklų studentai, profesinių mokyklų mokiniai privalo būti mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pagal įgyjamas specialybes ir profesijas.“

 

5 straipsnis.         12 straipsnio 1 ir 6 dalių pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gali paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar (ir) sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu fiziniu ar (ir) juridiniu asmeniu. Visais atvejais saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės dydį ir darbuotojų profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.“

2. 12 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

3. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Darbdavys informuoja darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančius asmenis apie įmonės darbuotojus, atsakingus už pirmąją medicinos pagalbą ir priešgaisrinių bei evakuavimo priemonių įgyvendinimą.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 121 straipsniu

Papildyti Įstatymą 121 straipsniu:

121 straipsnis.   Juridinių ir fizinių asmenų, teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, licencijavimas

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas gali teikti fizinis, juridinis asmuo ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas, turintys licenciją, kuri suteikia teisę teikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugas, ir apsidraudę savo civilinę atsakomybę.

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Vyriausybės įgaliota institucija. Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo taisykles (toliau – Taisyklės) tvirtina Vyriausybė.

3. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) steigimo dokumentuose turi būti numatyta įmonės veiklos tikslai – teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ir atlikti įmonei teikiamų paslaugų kokybės kontrolę;

2) įmonės specialistai privalo būti atestuoti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Atsižvelgiant į įmonių, kurioms teikiamos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugos, ekonominės veiklos rūšį ir profesinės rizikos pobūdį, tarnyboje turi būti specialistai, turintys technikos, ergonomikos, chemijos ar kitų techninių sričių aukštąjį ar aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą pagal specialiąsias studijų programas, taip pat profesinės sveikatos specialistai, atitinkantys sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

3) turėti paskirtą darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą, kuris vadovautų paslaugų įmonėse teikimo organizavimui ir vykdytų tokių paslaugų teikimo kontrolę;

4) turėti reikalingą įrangą, prietaisus bei kitas darbui reikalingas priemones.

4. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, privalo būti atestuotas vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Atsižvelgiant į įmonių, kurioms bus teikiamos darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos, ekonominės veiklos rūšį ir profesinės rizikos pobūdį, fizinis asmuo turi turėti technikos, ergonomikos, chemijos ar kitų techninių sričių aukštąjį ar aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą pagal studijų programas arba specialias darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto studijų programas; taip pat turi turėti reikalingą įrangą, prietaisus bei kitas darbui reikalingas priemones.

5. Sprendimas dėl licencijos išdavimo ar motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos (prašymo) gavimo. Laikas, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus duomenis, neįskaitomas į sprendimo priėmimo laikotarpį, tačiau tokiu atveju sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos (prašymo) gavimo. Jei licencijos turėtojas prašo pakeisti dokumentus, pateiktus licencijai gauti, laikotarpis, per kurį pakeičiami šie dokumentai arba priimamas motyvuotas sprendimas atsisakyti pakeisti, turi būti ne ilgesnis kaip išduodant ar atsisakant išduoti licenciją.

6. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

7. Priėmus sprendimą išduoti licenciją, už jos išdavimą mokama Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

8. Licencija neišduodama, jeigu:

1) darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiantis ar tokias paslaugas teikti siekiantis juridinis asmuo neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų arba fizinis asmuo, teikiantis darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ar siekiantis teikti tokias paslaugas, neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikti paraiška ir dokumentai neatitinka šio įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;

3) darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančiam juridiniam ar fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo 6 mėnesiai.

9. Vyriausybės įgaliota institucija gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Taisyklėse nustatytam terminui arba panaikinti licencijos galiojimą šiais atvejais:

1) darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančio juridinio ar fizinio asmens prašymu;

2) jeigu paaiškėja, kad darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiantis juridinis arba fizinis asmuo Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikė neteisingus dokumentus;

3) jeigu nustatoma, kad darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiantis juridinis arba fizinis asmuo nesilaiko šio įstatymo, taisyklių nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų;

4) jeigu darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiantis juridinis arba fizinis asmuo, kuriam licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas;

5) kai darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiantis juridinis asmuo įgyja likviduojamo ar reorganizuojamo juridinio asmens teisinį statusą.

10. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai Vyriausybės įgaliota institucija, gavusi darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančio juridinio ar fizinio asmens raštišką pranešimą apie pašalintus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, nustato, kad darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiantis juridinis ar fizinis asmuo pašalino nurodytus pažeidimus.

11. Vyriausybės įgaliota institucija apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar licencijos juridiniam asmeniui panaikinimą praneša Juridinių asmenų registrui šio registro nuostatuose nustatyta tvarka. Apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar licencijos juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui panaikinimą Vyriausybės įgaliota institucija taip pat skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Vyriausybės įgaliota institucija, panaikinusi licencijos galiojimą, apie tai nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančiam juridiniam arba fiziniam asmeniui ir nurodo priežastis. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo įsigalioja po 10 darbo dienų nuo jo priėmimo.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Statybvietės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei nustatomi statinio techniniame projekte, vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir atitinkamais statybos techniniais reglamentais. Statybos darbų technologijos projekte numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. Kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas ir Energetikos įstatymas.“

 

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai

1. Privalomi darbuotojų sveikatos patikrinimai atliekami darbuotojams, nurodytiems Darbo kodekso 265 straipsnyje. Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką, kontroliuoja, kaip laikomasi šio grafiko. Tuo atveju, kai darbuotojo sveikata nepatikrinama grafike nustatytu laiku dėl ne nuo darbuotojo priklausančių priežasčių, darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti dėl galimo pavojaus savo sveikatai.

2. Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike. Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojui už laiką, kurio metu jis tikrinosi sveikatą savo iniciatyva, moka darbdavys tais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje nurodyta, kad darbas ir (ar) darbo aplinka pakenkė darbuotojo sveikatai.

3. Darbuotojų, vairuojančių antžeminio, oro ir vandens transporto priemones, sveikatos patikrinimų prieš jiems išvykstant į reisą tvarką nustato darbdavys.“

 

10 straipsnis. 25 straipsnio 10 ir 13 punktų pakeitimas

1. 25 straipsnio 10 punkte vietoj žodžių „valstybinės socialinės medicinos ekspertizės komisijos“ įrašyti žodžius „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

10) perkelia darbuotojus (jų sutikimu) į kitą darbą, atsižvelgdamas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba sveikatos priežiūros įstaigos, patikrinusios darbuotojų sveikatą, išvadą;“.

2. 25 straipsnio 13 punktą papildyti žodžiais „įmonėje nustatyta tvarka nušalina nuo darbo darbuotoją, kuris nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, įmonėje nustatyta tvarka nušalina nuo darbo darbuotojus, kurie nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;“.

 

11 straipsnis. 27 straipsnio 8 dalies pakeitimas

27 straipsnio 8 dalyje išbraukti žodžius „ir kitas“, „įmonėms“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Įstaigoms, teikiančioms mokymo paslaugas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, išskyrus įstaigas, nurodytas šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, kompetencijos reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota įstaiga.“

 

12 straipsnis. 29 straipsnio 3 dalies pakeitimas

29 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „Profesinės sveikatos priežiūros įstatyme“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, įmonių darbo medicinos punktai atlieka sveikatos priežiūros funkcijas, numatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose. Įmonės kolektyvinėje sutartyje gali būti numatyta teikti įmonės darbuotojams ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

13 straipsnis. 34 straipsnio 3 punkto pakeitimas

34 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „valstybinės socialinės medicinos ekspertizės komisija ar sveikatos priežiūros įstaiga nustatė, kad darbuotojas“ įrašyti žodžius „pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;“.

 

14 straipsnis. Įstatymo V skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

JAUNŲ ASMENŲ, MOTINYSTĖS, NEĮGALIŲJŲ SAUGA“.

 

15 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

38 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „invalidų“ įrašyti žodį „neįgaliųjų“, vietoj žodžio „invalidams“ įrašyti žodį „neįgaliesiems“, papildyti straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos

1. Dirbančių neįgaliųjų saugą ir sveikatą garantuoja Darbo kodeksas, šis Įstatymas, kiti įstatymai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Papildomos saugos ir sveikatos garantijos neįgaliesiems gali būti numatytos kolektyvinėse sutartyse, darbo sutartyse.

2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai dėl neįgaliojo darbo pobūdžio ir sąlygų privalomi darbdaviui ir darbuotojui.“

 

16 straipsnis. 39 straipsnio papildymas

Papildyti 39 straipsnį 5 dalimi:

5. Informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka įmonės teikia Valstybinei darbo inspekcijai.“

 

17 straipsnis. 44 straipsnio 9 ir 13 dalių pakeitimas

1. 44 straipsnio 9 dalyje po žodžių „nuostatais ir“ įrašyti žodžius „Vyriausybės patvirtintu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Ar įmonėje dirbantis arba dirbęs darbuotojas serga profesine liga, nustato gydytojas, turintis licenciją šiai veiklai, vadovaudamasis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais ir Vyriausybės patvirtintu profesinių ligų sąrašu.“

2. Pakeisti 44 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Ginčus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu, sprendžia Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos teikiamos paslaugos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Šios komisijos nuostatus ir sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.“

 

18 straipsnis. 45 straipsnio 3 dalies pakeitimas

45 straipsnio 3 dalį papildyti sakiniu „Profesinių ligų valstybės registro nuostatus tvirtina Vyriausybė“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Visų ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe aktai, taip pat profesinių ligų patvirtinimo aktai registruojami ir įtraukiami į apskaitą Valstybinėje darbo inspekcijoje vadovaujantis atitinkamai Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų bei Profesinių ligų valstybės registro nuostatų nustatyta tvarka profesinės ligos taip pat registruojamos Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos apskrities teritorinėje įstaigoje ir Profesinių ligų valstybės registre. Profesinių ligų valstybės registro nuostatus tvirtina Vyriausybė.“

 

19 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

 

„Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos

ir sveikatos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL 2004 specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 47).“

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 6 ir 16 straipsniai įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

 

21 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2008 m. sausio 1 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________